Законы Украины

Новости Партнеров
 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість. Частина I. Розділ "Вугільна промисловість" Керівники. Професіонали. Фахівці Загальні професії робітників гірничих і гірничо-капітальних робіт Загальні профе...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 2

 
матеріали виробничо-технічного зв'язку; у розгляді та погодженні
проектів об'єктів ВТЗ, що заново будуються та реконструюються; у
прийманні в експлуатацію споруд і об'єктів зв'язку; в списанні з
балансу застарілих, спрацьованих і не придатних для подальшого
використання засобів зв'язку, в розробленні комплексного плану
соціально-економічного розвитку і колективного договору. Здійснює:
контроль за розробленням та дотриманням норм використання та
витрат обладнання, кабельної продукції та інших матеріалів ВТЗ; за
складанням зведеного паспорта обладнання та споруд зв'язку; заяву
претензій  і  оформлення  рекламацій у зв'язку з порушенням
постачальником умов договору про постачання апаратури і матеріалів
ВТЗ;   контроль   за   дотриманням   працівниками  вузла
виробничо-технологічного зв'язку правил та норм щодо охорони
праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Розглядає
пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та
своєчасне подання встановленої документації та звітності.
 
   Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали
органів вищого рівня та підприємства, що стосуються діяльності
вузла  виробничо-технологічного  зв'язку;  правила  технічної
експлуатації, проектування, будівництва  та  ремонту  засобів
виробничо-технологічного зв'язку; схеми організації та побудови
зв'язків; основні технічні характеристики, скелетні і принципові
схеми технічних засобів; технологічні процеси щодо обслуговування
зв'язку, апаратури, обладнання та споруд; Закон України "Про
зв'язок" ( 160/95-ВР ), статут про дисципліну працівників зв'язку;
будівельні норми і правила при будівництві споруд зв'язку; порядок
прийняття в  експлуатацію   нових, реконструйованих і після
капітального ремонту споруд зв'язку; передовий вітчизняний   та
зарубіжний досвід підприємств в галузі виробничо-технологічного
зв'язку;  основи економіки та організації виробництва, праці та
управління;  основи  цивільного  та трудового законодавства;
правила й норми охорони  праці  промислової  санітарії  та
протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або
провідних фахівців не менше 5 років.
 
         12. ГОЛОВНИЙ IНЖЕНЕР ДИРЕКЦIЇ
          З КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА
 
   Завдання та обов'язки. Керує  шахтовим,  промисловим  та
цивільним будівництвом; розробленням і здійсненням заходів щодо
впровадження нової техніки, механізації гірничопрохідницьких і
будівельно-монтажних  робіт;  випробуваннями  нових  машин  і
механізмів.  Визначає  основні  напрями  технічного  розвитку
капітального  будівництва.  Забезпечує:  технічний  нагляд за
термінами і якістю виконання будівельно-монтажних робіт; своєчасне
оформлення і затвердження земельних відводів для об'єктів, що
заново будуються і реконструюються; підготовку та видання завдань
на проектування зі всіма необхідними матеріалами; контроль за
фінансуванням об'єктів, що будуються. Організовує: розроблення і
виконання  планів  щодо  розвитку власної бази будіндустрії;
розроблення внутрішніх титульних списків; виконання заходів щодо
удосконалення  та  розвитку  будівництва;  розроблення планів
проектно-пошукових робіт, і  впровадження  нової  техніки  й
технології;  використання  відходів видобування та збагачення
вугілля у будівництві, на підприємствах будіндустрії. Розробляє і
здійснює  заходи щодо підвищення капітального будівництва та
зменшення  обсягів  незавершеного  будівництва,  удосконалення
технології  та  організації виробництва, впровадження засобів
механізації й автоматизації виробництва. Складає завдання на
розроблення технічних проектів та затверджує їх. Бере участь: у
розгляданні та погодженні планів капітального будівництва; у
розгляданні проектно-кошторисної документації на будівництво; у
складанні титульних списків будівництв і об'єктів виробничого,
культурно-побутового  призначення та житлового будівництва; в
розподілі лімітів (фондів); у впровадженні та поширенні передового
досвіду в технології та організації будівництва; в прийманні в
експлуатацію закінчених об'єктів; у розробленні заходів щодо
поліпшення протипожежного стану на об'єктах, що будуються і
реконструюються; у розробленні норм запасів сировини і матеріалів,
додаткових одиничних розцінок, кошторисних цін, погодженні та
затвердженні їх. Розглядає раціоналізаторські пропозиції. Готує
експертні висновки: документацію до затвердження норм витрат
будівельних матеріалів.  Контролює:  раціональне  використання
капітальних вкладень; комплектність і якість проектно-кошторисної
документації; якість виконання робіт генеральним підрядником;
дотримання правил і норм, охорони праці та промислової санітарії
під час ведення будівельно-монтажних робіт; своєчасне і якісне
подання виробничими одиницями необхідних даних для проектування;
оформлення земельних відводів під об'єкти, що заново будуються на
стадії проектування.
 
   Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали
органів вищого рівня та підприємства з питань  капітального
будівництва; технологію будівельних гірничо-капітальних робіт;
організацію капітального будівництва і  матеріально-технічного
постачання, методи організації управління, планування, обліку та
аналізу кількісних  і  якісних  показників  роботи;  правила
фінансування  капітального  будівництва;  порядок  складання
проектно-кошторисної документації; будівельні норми і правила;
економіку та організацію виробництва, праці і управління; методи
визначення економічної ефективності від впровадження нової техніки
і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; основи
цивільного та трудового законодавства; правила й норми охорони
праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або
провідних фахівців не менше 5 років.
 
           13. ГОЛОВНИЙ МАРКШЕЙДЕР
 
   Завдання та обов'язки. Керує виробництвом маркшейдерських
робіт у об'єднанні (на підприємстві, в організації), проведенні
зйомок і замірів підземних і  відкритих  гірничих  виробок,
будівельних майданчиків. Забезпечує: визначення найраціональніших
та ефективних схем розвитку гірничих робіт на основі детального
вивчення  гірничотехнічних,  гідрогеологічних  та  інших умов
залягання родовищ корисних копалин; визначення та облік на основі
маркшейдерської та геологічної документації обсягів розкривних і
очисних робіт, підготовчих виробок, залишків вугілля на складах,
видобування та втрат вугілля в надрах, а також стан розкритих,
підготовлених і готових до виймання запасів вугілля; розроблення
та дотримання нормативних і планових втрат вугілля під час його
видобування; облік і контроль за станом  гірничих  виробок,
правильність вибору, своєчасне погодження та затвердження заходів
охорони існуючих об'єктів поверхні, що підлягають розробленню та
контроль  за будівництвом об'єктів на гірничому відводі без
конструктивних  заходів  захисту;  планування  капітальних
маркшейдерських  робіт,  виконуваних  бюро  спеціалізованих
маркшейдерських робіт і підрядними організаціями; своєчасне і
якісне виготовлення, поповнення і подання у відповідні органи
встановленої звітності та  обмінної  графічної  документації.
Організовує: своєчасне і високоякісне здійснення маркшейдерських
робіт для найповнішого і комплексного використання вугільних
родовищ; побудову і розвиток маркшейдерських та опорних зйомочних
мереж на земній поверхні та в гірничих виробках; проведення зйомок
земної поверхні, її об'єктів і гірничих виробок, поздовжніх
профілів, вертикальних профілів, вертикальних розрізів та іншої
маркшейдерської документації, винесення в натуру геометричних
елементів проектів гірничих  виробок,  технологічних  споруд,
будівель, комунікацій, межі безпечного ведення гірничих робіт,
бар'єрних та запобіжних ціликів; проведення інструментального
спостереження за процесами зсування гірських порід, деформації
земної поверхні, будівель та споруд, за стійкістю уступів, бортів
розрізів та укосів відвалів; удосконалення організації та методів
ведення маркшейдерських робіт на основі широкого впровадження
новітніх досягнень науки, техніки та передового досвіду. Бере
участь: у розробленні планів розвитку підприємств з видобування
вугілля  щодо  забезпечення  охорони  надр  та раціонального
використання мінеральних ресурсів, оптимального і  безпечного
ведення гірничих робіт поблизу небезпечних зон; у розробленні
проектів відведення земельних ділянок під розроблення родовищ та
рекультивації порушених гірничими роботами земель; у розробленні
та розгляді проектів будівництва, реконструкції консервації, або
ліквідації підприємств з урахуванням повноти відпрацювання запасів
та безпеки в межах компетенції маркшейдерської служби; в роботі з
прийняття  розвіданих  родовищ корисних копалин, прийнятті в
експлуатацію нових та реконструйованих  шахт  (розрізів);  у
розробленні  планів  запобігання,  ліквідації аварій, охороні
будівель, споруд та навколишнього природного середовища  від
шкідливого впливу гірничих робіт, раціонального та комплексного
використання запасів корисних копалин. Контролює: відповідність
фактичного розвитку гірничих робіт проектам і календарним планам
їх проведення; виконання вимог щодо охорони надр, забезпечення
найповнішого видобування вугілля з надр та інших сумісно з ним
залеглих корисних копалин; виконання заходів щодо безпечного
ведення гірничих робіт у небезпечних зонах охорони будівель,
споруд та природних об'єктів від шкідливого впливу гірничих робіт
та інших вимог, що стосуються діяльності маркшейдерської служби.
Керує працівниками служби, координує діяльність  підрозділів,
пов'язаних  з  проведенням  маркшейдерських робіт. Забезпечує
маркшейдерські служби  необхідними  нормативними  документами,
посібниками, вимірювальними, обчислювальними засобами; виконання
робіт з ремонту та  тарування  маркшейдерських  приладів  і
інструментів;   добір,   розставляння  та  укомплектування
маркшейдерськими кадрами шахт,  розрізів,  вугільнобудівельних
організацій, підвищення їх кваліфікації.
 
   Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали
органів вищого рівня та підприємства, організацій, що стосуються
маркшейдерської  служби;  перспективи  розвитку  підприємства,
організації; технологію виконання маркшейдерських робіт, ведення
гірничих та гірничокапітальних робіт; конструктивні особливості,
призначення маркшейдерського обладнання та правила його технічної
експлуатації;  передовий  вітчизняний  та  зарубіжний  досвід
провадження маркшейдерських робіт; основи економіки та організації
виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства і
законодавства про охорону природи, надр; правила й норми охорони
праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професією маркшейдера не менше 5 років.
 
           14. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ
        (ВНУТРIШНЬОКАР'ЄРНОГО ТРАНСПОРТУ,
       ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ,
        РУХОМОГО СКЛАДУ ТА РЕМОНТНИХ БАЗ)
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує: розроблення  розрізами
раціональних колійних схем із урахуванням перспективного розвитку
гірничих робіт; правильну експлуатацію та утримання рухомого
складу; виконання планів перевезення вугілля, розкривних порід та
інших вантажів на розрізах; ефективне використання рухомого складу
і транспортних засобів. Організовує: взаємодію промислового і
магістрального  залізничного  транспорту,  виконання  єдиного
технологічного процесу роботи під'їзних колій і станцій прилягання
МШС, розроблення режимів рухомого складу, обладнання і апаратури;
промислові  випробування  нових  видів транспорту. Розроблює:
пропозиції щодо поліпшення роботи внутрішньокар'єрного транспорту;
збільшення термінів його служби та ефективного використання;
перспективні і річні плани перевезення вантажів  залізничним
транспортом;  заходи щодо використання внутрішніх резервів в
експлуатаційній роботі. Забезпечує: розроблення та впровадження
заходів щодо технічного удосконалення залізничного транспорту,
підготовку всіх служб експлуатації для безперебійної роботи в
зимових умовах; впровадження нової техніки, передового досвіду;
розроблення та впровадження заходів щодо ліквідації простоїв,
підвищення  продуктивності  праці;  розроблення  норм  витрат
паливо-мастильних матеріалів, електроенергії. Проводить експертизу
науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, що стосуються
залізничного  транспорту.  Бере  участь:  у  розробленні
довготермінових  програм  розвитку підприємств; у розробленні
перспективних планів розвитку залізничних колій, збільшенні їх
пропускної та перевізної здатності; в складанні планів ведення
відкритих гірничих робіт; у розробленні планів впровадження нової
техніки; в складанні планів капітального будівництва по об'єктах
залізничного транспорту на діючих та реконструйованих розрізах; у
підготовці договорів на експлуатацію під'їзних колій; у складанні
планів матеріально-технічного постачання та розподілу виділених
фондів по виробничих одиницях; у прийнятті в експлуатацію нових
транспортних засобів; у виявленні  та  розслідуванні  причин
травматизму, катастроф, аварій та браку, в розробленні заходів
щодо їх усунення; в перевірках дотримання правил охорони праці,
промислової  санітарії,  протипожежного  захисту та технічної
експлуатації  транспортних  засобів.  Аналізує  результати
застосування  колійних  схем; використання парку локомотивів.
Контролює: роботу екскаваторів, які роблять нарізку і підготовку
нових горизонтів на розрізах; технічний стан рухомого складу, який
перебував  в  експлуатації;  виконання  планів  та  графіків
екіпірування рухомого складу; списання непридатного обладнання;
технічне навчання машиністів та їх помічників, працівників служб
експлуатації; своєчасне складання та перегляд техніко-розпорядчих
актів  станцій,  місцевих  інструкцій  та  іншої  технічної
документації.  Готує висновки на технічні проекти та робочі
креслення розрізів, що будуються і реконструюються, з питань, що
стосуються  промислового  транспорту.  Забезпечує  ведення та
своєчасне подання встановленої документації і звітності.
 
   Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали
органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку і
технологію гірничого виробництва; правила технічної експлуатації і
режими роботи гірничотранспортного обладнання; технологію ремонту
рухомого складу залізничного транспорту; вітчизняні і зарубіжні
досягнення науки і техніки в галузі гірничого транспорту; основи
економіки, організації роботи залізничного і внутрішньокар'єрного
транспорту, виробництва, праці та управління; основи трудового
законодавства та законодавства про охорону природи, надр; правила
й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного
захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або
провідних фахівців не менше 2 років.
 
       15. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ З ВАНТАЖНИХ РОБIТ
 
   Завдання та обов'язки. Керує розробленням найекономічніших і
найефективніших способів вантаження вугілля  та  використання
залізничних вагонів, технології ведення вантажно-розвантажувальних
робіт різних видів стосовно до типів місткості (вагони, думпкари,
цистерни тощо) і з урахуванням певних умов зовнішнього середовища.
Розробляє: річні і квартальні плани вантаження вугілля, доводить
їх до розрізів та вантажно-розвантажувальних управлінь; річні і
квартальні заявки на перевезення вугілля і подає їх міністерству,
управлінню залізниці та вуглезбуту; разом з вуглезбутом місячні
плани перевезення вугілля, включаючи перевезення  маршрутами;
заходи щодо поліпшення залізничних вагонів, підвищення рівня
механізації вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечує розрізи і
вантажно-транспортні управління вагонною нормою на вантаження
вугілля та інших вантажів. Бере участь: у розгляді проектів
будівництва та реконструкції вугільних і залізничних виробничих
одиниць і об'єктів та підготуванні висновків про них; у підготовці
та укладанні договору з залізницею на експлуатацію залізничних
колій вантажно-транспортних управлінь, договорів на транспортне
обслуговування  між  вантажно-транспортними  управліннями  та
обслуговуваними  підприємствами;  в  проведенні  ревізій  у
вантажно-транспортних управліннях і на розрізах щодо дотримання
ними договірних зобов'язань з залізницею та  обслуговуваними
підприємствами. Дає висновки арбітражній комісії на позовні заяви
щодо стану виконання  планів  вантаження  вугілля.  Здійснює
керівництво  роботою  вантажних  служб  вантажно-транспортних
управлінь та оперативне керівництво ділянками вантаження розрізів.
Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації
і звітності.
 
   Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали
органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку і
технологію  гірничого  виробництва,   засоби   механізації
вантажно-розвантажувальних  робіт,  правила  їх  технічної
експлуатації й організації ремонту; положення  про  поставки
вугільної  продукції;  економіку  та організацію залізничного
транспорту та виробництва, праці й управління; передовий досвід,
досягнення науки і техніки в галузі механізацій і автоматизації
робіт на залізничному транспорті,  експлуатації  залізничного
транспорту;  основи трудового законодавства; правила й норми
охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або
провідних фахівців не менше 2 років.
 
       16. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ З ЕЛЕКТРИФIКАЦIЇ
            ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує розроблення та здійснення
заходів щодо розвитку та технічного удосконалення устаткування
електрифікації та енергогосподарства; планування та оперативне
керівництво  виконанням усіх видів обслуговування та ремонту
контактних мереж; підготовку енергетичного господарства і мереж до
роботи  в  зимових  умовах;  розгляд проектів будівництва і
реконструкції об'єктів енергогосподарства,  контактних  мереж.
Організовує:  розроблення  та  затвердження вимог, правил та
інструкцій з охорони праці, промислової санітарії і протипожежного
захисту  для  структурних  підрозділів  електрифікації  та
енергетичного господарства об'єднання; проведення перевірок стану
контактних мереж і енергогосподарства; контроль за розробленням
технічної документації з експлуатації контактних мереж та її
дотримання під час виконання робіт. Бере участь: у складанні
завдань на розроблення  технічних  проектів;  у  розробленні
організаційно-технічних  заходів  щодо  ліквідації  простоїв,
підвищення продуктивності праці, продовження термінів експлуатації
діючого обладнання, устаткування контактних мереж; у розподілі по
вантажно-транспортних  управліннях  і  розрізах  обладнання,
матеріалів і приладів устаткування контактних мереж; у розподілі
лімітів і в розробленні планів на ремонт об'єктів мереж; у
розслідуванні  аварій;  у  впровадженні  передового  досвіду,
найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки й техніки на
залізничному  транспорті. Контролює: утримання і технологічну
експлуатацію устаткування тягових мереж, об'єктів і будівель
служби електрифікації та енергопостачання; розподіл лімітів, що
виділяються на ремонт об'єктів контактних мереж; відповідність
заново розроблюваного та модернізованого обладнання, устаткування
контактних мереж вимогам правил безпеки. Забезпечує ведення та
своєчасне подання встановленої документації і звітності.
 
   Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали
органів вищого рівня та підприємства;  перспективи  розвитку
підприємств; основи технології гірничого виробництва, енергетики і
електрифікації; технологію експлуатації залізничного транспорту;
правила технічної експлуатації енергетичного обладнання; передовий
вітчизняний  та  зарубіжний  досвід  підприємств  у  галузі
енергетичного  господарства  та  експлуатації  залізничного
транспорту; основи економіки, організації виробництва, праці і
управління,  основи трудового законодавства; правила й норми
охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або
провідних фахівців не менше 2 років.
 
           17. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ
      (З ОЧИСНИХ, ПIДГОТОВЧИХ, РОЗКРИВНИХ РОБIТ)
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення єдиної технічної
політики щодо виконання очисних, підготовчих, розкривних робіт
шляхом впровадження та освоєння технологічних схем  і  карт
проведення гірничих виробок та ведення відкритих гірничих робіт:
розроблення та удосконалення технічних паспортів для ведення
очисних, підготовчих і розкривних робіт, норм витрат матеріальних
ресурсів; доведення до шахт (розрізів) планових завдань щодо
навантаження на очисний вибій та посування, нормативів проходки
підготовчих вибоїв і навантаження на розкривні  екскаватори.
Здійснює  керівництво розробленням заходів щодо удосконалення
технології, розвитку комплексної механізації очисних, підготовчих
і  розкривних  робіт,  ефективного  використання  основного
гірничошахтового  обладнання,  впровадження  нових  економічно
ефективних  систем  розробки.  Бере  участь:  у  розробленні
довготермінових програм розвитку виробництва;  у  розробленні
заходів щодо поліпшення техніко-економічних показників гірничих
робіт, зниження рівня ручної праці, простоїв та втрат робочого
часу, зниження втрат вугілля в надрах; у розгляді та погодженні
проектів на розкривання та підготовку нових  горизонтів;  у
визначенні  потреби  в лісових матеріалах та металокріпленні
очисних, підготовчих робіт, у складанні заявок на машини та
обладнання і готує пропозиції щодо розподілу фондів на них; у
розгляді проектів будівництва та реконструкції шахт (розрізів) та
підготовці  експертних висновків; у розробленні заходів щодо
технічного переоснащення шахт (розрізів)  і  нарощування  їх
виробничих  потужностей; у розробленні організаційно-технічних
заходів щодо зниження виробничого травматизму; в розслідуванні
аварій  і нещасних випадків; у визначенні тематики наукових
досліджень щодо проведення очисних, підготовчих та відкритих
гірничих  робіт;  у промислових випробуваннях нової техніки.
Визначає ефективність впроваджуваних технологічних схем. Аналізує
роботу швидкісних прохідницьких бригад, високопродуктивних бригад
з видобування вугілля. Контролює:  впровадження  і  освоєння
технологічних схем; виконання плану проведення гірничих робіт;
відповідність розвитку гірничих робіт затвердженим планам  і
проектам; дотримання правил безпеки та технічної експлуатації під
час ведення гірничих робіт. Забезпечує ведення та своєчасне
подання встановленої документації і звітності.
 
   Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали
органів вищого рівня та підприємства;  технологію  гірничого
виробництва;  перспективи  розвитку  виробництва;  виробничі
потужності шахт  (розрізів);  методи  визначення  економічної
ефективності  від  впровадження  нової техніки і технології;
передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення гірничих
робіт; економіку та організацію виробництва, праці й управління;
основи трудового  законодавства,  законодавства  про  охорону
навколишнього середовища, надр; правила й норми охорони праці,
промислової санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або
провідних фахівців не менше 2 років.
 
     18. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ З ПРИРОДООХОРОННИХ РОБIТ
 
   Завдання та  обов'язки.  Координує  діяльність виробничих
одиниць, підприємств і організацій щодо проведення єдиної наукової
і  технічної  політики  в  галузі  охорони та раціонального
використання водних і земельних ресурсів, охорони повітряного
басейну; розробленні зведених перспективних і річних планів та
заходів щодо охорони і раціонального використання водних  і
земельних ресурсів, охорони повітряного басейну та контролю за їх
виконанням; розроблення та погодження тимчасових норм щодо охорони
водних  і  земельних  ресурсів,  повітряного  басейну та їх
впровадження; розрахунків та отримання лімітів і дозволів на
викиди і скиди забруднених речовин, а також платежів за них.
Забезпечує: розроблення та здійснення основних напрямів наукового
і технічного розвитку, планів впровадження нової техніки та
технології природоохоронних робіт і їх виконання; розроблення
техніко-економічних обґрунтувань для вирішення проблеми охорони
природи; розроблення пропозицій щодо проведення науково-дослідних
та  проектно-конструкторських робіт у сфері охорони природи;
розроблення довготермінових планів і заходів щодо запобігання
шкідливого впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище;
розроблення перспективних та річних планів об'єднання щодо охорони
і раціонального використання водних ресурсів і земель, охорони
повітряного басейну та заходів,  що  забезпечують  виконання
встановлених планів і норм з усіх техніко-економічних і якісних
показників охорони природи; розроблення виробничими одиницями норм
якості промислових стічних вод, що поступають на очисні споруди та
скидаються у водойми, та погодження їх з контролюючими органами;
проведення  комплексних  обстежень  стану  охорони природи у
виробничих одиницях, на виробництвах і в організаціях об'єднання
та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків; розроблення
проектної документації  на  рекультивацію  порушених  земель,
виконувану за рахунок основної діяльності; виконання планів з
рекультивації порушених гірничими роботами земель, гасіння і
озеленення   териконів.   Здійснює  методичне  керівництво
спеціалізованими  управліннями,   контрольно-налагоджувальними
дільницями  та  санітарно-профілактичними  лабораторіями,  які
виконують природоохоронні роботи. Організовує: перевірку роботи
природоохоронних  об'єктів  та їх технічного стану; відомчий
контроль за станом охорони навколишнього середовища на виробничих
підрозділах, підприємствах і в організаціях. Бере участь: у
проведенні аналізу техніко-економічних показників виконання планів
та заходів щодо охорони природи та подає пропозиції щодо їх
поліпшення;  у   підготовці   обґрунтованих   потреб   у
матеріально-технічних ресурсах та розподілі виділених фондів; у
розгляді  планів  гірничих  робіт,  проектів  будівництва  і
реконструкції промислових об'єктів та підприємств на предмет
відповідності їх до вимог охорони  навколишнього  природного
середовища; у розробленні завдань на проектування будівництва,
реконструкцію  та  розширення  природоохоронних  об'єктів,  у
розробленні програм автоматизованого обліку та аналізу стану
охорони природи. Вносить  пропозиції  щодо:  розроблення  та
впровадження безвідходних і маловідходних технологій, спрямованих
на зниження  шкідливого  впливу  виробництва  на  навколишнє
середовище;  удосконалення  технології  очищення стічних вод,
пиловловлювання,  рекультивації  земель,  складування  порід;
удосконалення організаційної структури керування охороною природи;
виконання природоохоронних заходів; будівництва та реконструкції
природоохоронних об'єктів; передових і безпечних методів праці
робітників,  зайнятих  на  експлуатації  водоочисних  та
пилогазоуловлювальних споруд та установок, породних відвалів, а
також тих, хто виконує природоохоронні роботи. Погоджує: пускові
комплекси будівництва (реконструкції) підприємств і об'єктів;
плани і графіки будівництва (реконструкції)  природоохоронних
об'єктів; графіки очищення водовідливних водозбірників та режиму
роботи   водовідливних   установок;   технічні   завдання,
техніко-економічні розрахунки і проекти заново введених об'єктів і
технологій  на  виробництві  на  предмет   відповідності
природоохоронному законодавству, санітарним нормам і вимогам,
графіки розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
та проведення відповідних перевірок дотримання правил ОВНС на
виробництвах. Контролює: виконання встановлених планів та заходів
щодо охорони та раціонального використання водних і земельних
ресурсів; будівництво  природоохоронних  об'єктів;  дотримання
прийнятої технології, виконання встановлених норм і вимог щодо
охорони природи; налагодження та ефективність роботи водоочисних
споруд і пилогазоуловлюючих установок; впровадження технологічних
схем для відновлення земель, порушених  гірничими  роботами;
дотримання правил, норм безпеки та промислової санітарії під час
виконання робіт з рекультивації земель, гасіння породних відвалів
та  очищення промислових стічних вод. Забезпечує ведення та
своєчасне подання встановленої документації і звітності.
 
   Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали
органів  вищого  рівня  та  підприємства з охорони природи;
перспективи розвитку виробництва; технологію очищення водного й
повітряного  басейнів  від забруднень; основні положення про
рекультивацію земель; вимоги до якості проведення очищення стічних
вод; порядок проектування та планування очисних споруд; основи
економіки, організації виробництва, праці й управління; передовий
вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі охорони
природи; порядок затвердження та подання звітів з охорони природи;
чинне законодавство про охорону природи, надр, водних ресурсів,
атмосфери; основи цивільного та трудового законодавства; правила й
норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного
захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або
провідних фахівців не менше 2 років.
 
      19. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ З СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
           БЛОКУВАННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує розроблення та здійснення
заходів  щодо  розвитку  та технічного удосконалення системи
центрального блокування (СЦБ) та поїзного зв'язку; планування та
оперативне керівництво виконанням усіх видів ремонту СЦБ та
зв'язку, підготовку до роботи в зимових умовах, розгляд проектів
будівництва та реконструкції об'єктів СЦБ та зв'язку. Організовує:
розроблення та затвердження вимог, правил і інструкцій щодо
охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту для
структурних підрозділів СЦБ та зв'язку; контроль за утриманням та
технічною експлуатацією штучних споруд, об'єктів і будівель служб
сигналізації і зв'язку. Бере участь: у складанні завдань на
розроблення технічних проектів, підготовці організаційно-технічних
заходів щодо ліквідації простоїв, підвищення продуктивності праці,
подовження термінів експлуатації діючого обладнання; в розподілі
по вантажно-транспортних управліннях і  розрізах  обладнання,
матеріалів та приладів; у розподілі лімітів і в розробленні планів
на ремонт об'єктів СЦБ і зв'язку; в розслідуванні аварій; у
впровадженні передового досвіду, найновіших досягнень вітчизняної
і зарубіжної науки й техніки в службах СЦБ та зв'язку. Контролює:
утримання та технічну експлуатацію об'єктів і будівель служби СЦБ
та зв'язку; розподіл виділених лімітів на ремонт об'єктів СЦБ та
зв'язку; відповідність заново розробленого та модернізованого
обладнання вимогам правил безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне
подання встановленої документації і звітності.
 
   Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали
органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку та
основи технології гірничого виробництва; технологію експлуатації
залізничного транспорту; конструктивні особливості, призначення
обладнання  та засобів СЦБ і зв'язку, правила їх технічної
експлуатації,  передовий  вітчизняний  та  зарубіжний  досвід
підприємств  з видобування вугілля, експлуатації залізничного
транспорту; основи економіки, організації виробництва, праці й
управління;  основи трудового законодавства; правила й норми
охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або
провідних фахівців не менше 2 років.
 
           20. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ
       (МЕХАНIЗОВАНИХ КОМПЛЕКСIВ, МЕХАНIЗАЦIЇ
      ПIДГОТОВЧИХ РОБIТ, МЕХАНIЗАЦIЇ ДОПОМIЖНИХ
        ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСIВ, ЕКСКАВАТОРIВ,
       МЕХАНIЗАЦIЇ КАПIТАЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА)
 
   Завдання та  обов'язки. Керує: розробленням технологічних
схем, графіків і режимів роботи машин, механізмів, механізованих
комплексів, екскаваторів та іншого обладнання, найекономічніших,
найефективніших та  найбезпечніших  умов  його  експлуатації;
розробленням  та  впровадженням  заходів щодо механізації та
автоматизації виробничих процесів, трудомістких і ручних робіт у
виробничих  підрозділах  на  підприємствах і в організаціях.
Забезпечує: проведення єдиної технічної політики, заснованої на
використанні науково-технічних досягнень та передового досвіду в
галузі комплексної механізації; своєчасне введення в експлуатацію
гірничошахтового обладнання, машин і механізмів; розроблення та
виконання заходів щодо ощадливого витрачання запасних частин,
палива, електричної і теплової енергії. Організовує: роботу щодо
забезпечення правильної  експлуатації  обладнання;  проведення
науково-дослідних  та  експериментальних  робіт;  промислове
випробування нових  засобів  механізації,  створення  резерву
гірничошахтового  обладнання.  Розробляє:  технічні  напрями,
перспективні і річні плани розвитку підприємств та виробничих
підрозділів у галузі комплексної механізації і автоматизації
виробничих процесів; пропозиції щодо створення і впровадження
нових засобів механізації та розширення сфери їх застосування;
заходи щодо поліпшення експлуатації, підвищення надійності та
економічності обладнання, створення безпечних і здорових умов
праці. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку
виробництва;  в складанні планів і графіків капітального та
планово-запобіжних ремонтів обладнання; у прийнятті в експлуатацію
нової гірничовидобувної техніки, закінчених будівництвом об'єктів,
у розміщенні замовлень на виготовлення  засобів  механізації
виробничих процесів на ремонтних підприємствах; у складанні заявок
на обладнання, матеріали та в їх розподіленні; у підготовці
технічних нормативів і норм витрат матеріалів, запасних частин та
інших матеріальних ресурсів, у розробленні заходів щодо зниження
трудомісткості робіт, скорочення чисельності робітників за рахунок
введення комплексної механізації; в розслідуванні аварій  та
розробленні заходів щодо їх усунення та запобігання. Контролює:
дотримання графіків монтажу механізованих комплексів і обладнання;
виготовлення  нестандартного обладнання, металоконструкцій для
будівництва; правильність зберігання резервного і неустановленого
обладнання;  розроблення та здійснення заходів щодо зниження
простоїв і витрат робочого часу. Надає підприємствам методичну
допомогу у вирішенні технічних питань, пов'язаних з комплексною
механізацією та автоматизацією виробничих процесів. Забезпечує
ведення і своєчасне подання встановленої документації і звітності.
 
   Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали
органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку та
технологію  гірничого  виробництва; виробничі потужності шахт
(розрізів); конструктивні  особливості,  призначення,  правила
технічної  експлуатації  механізованих комплексів і гірничого
обладнання; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі
механізації  та  автоматизації  виробничих  процесів;  основи
економіки, організації виробництва, праці й управління; основи
трудового  законодавства,  правила  й  норми  охорони праці,
промислової санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або
провідних фахівців не менше 5 років.
 
          21. ДИРЕКТОР З ВИРОБНИЦТВА
 
   Завдання та  обов'язки.  Керує  роботою  з  оперативного
регулювання процесу виробництва, спрямованого на забезпечення
виконання завдань щодо видобування вугілля, випуску концентрату та
сортового вугілля встановленого  асортименту  при  дотриманні
стандартів і технічних умов на їх якість, виконання встановлених
обсягів з вантаження  та  перевезення  вантажів  залізничним
транспортом, зобов'язань щодо поставки вугілля в кількостях,
термінах і в асортименті згідно з укладеними договорами та
прийнятими до виконання нарядами; розробленням проекту договору на
поставку вугілля. Забезпечує: підвищення продуктивності праці і
ефективності виробництва, організацію та вдосконалення нарядної
системи і диспетчерської служби  в  спецапараті  управління;
запровадження єдиного порядку в диспетчерському обслуговуванні,
нарядній системі, веденні виробничо-оперативної документації на
підприємствах; організацію збирання, оброблення і накопичення
оперативної інформації з питань виробничої діяльності підприємств,
розроблення та впровадження заходів щодо зниження витрат обігу за
рахунок скорочення  зайвих  перевалок  вантажів,  механізації
вантажно-розвантажувальних робіт і складських операцій, належного
обладнання складів вугілля та збереження вугілля на складах;
дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та
протипожежного захисту на  шахтах,  розрізах,  збагачувальних
фабриках,  у вантажно-транспортних управліннях, на роботах з
видобування вугілля, утримання і ремонт гірничих виробок, на
розкривних роботах, при транспортуванні вугілля, породи, інших
технологічних вантажів, при демонтажі та ремонті обладнанні,
збагачуванні,  вантаженні та перевезенні вантажів залізничним
транспортом. Координує роботу  функціональних  та  виробничих
підрозділів  з  оперативних  питань, пов'язаних з виробничою
діяльністю шахт, розрізів, збагачувальних і брикетних фабрик,
вантажно-транспортних управлінь, шахтопрохідницького управління з
проведення і ремонту гірничих виробок,  керування  монтажем,
демонтажем та ремонтом гірничошахтового обладнання, вживає заходів
щодо забезпечення ритмічності календарних планів виробництва,
запобігання та усунення порушень перебігу виробничого процесу.
Організовує: своєчасне проведення гірничих виробок та розкривних
робіт,  відтворення  очисного фронту; підготовку ділянок для
введення механізованих комплексів і стругових установок згідно з
затвердженими  графіками;  впровадження технологічних схем на
очисних роботах та освоєння  техніко-економічних  показників,
передбачених  цими  схемами;  своєчасне  забезпечення  вибоїв
внутрішньошахтовим  і  внутрішньокар'єрним  транспортом,  його
розвиток і удосконалення; ефективне використання механізованих
комплексів та іншого гірничошахтового, гірничотранспортного і
збагачувального  обладнання;  виконання організаційно-технічних
заходів щодо зниження витрат матеріалів, палива і  енергії,
скорочення відходів, ліквідації різноманітних втрат; контроль за
проведенням гірничих робіт згідно з затвердженою програмою, за
використанням робочого часу на очисних та підготовчих роботах,
підземному транспорті та монтажно-демонтажних роботах; роботу щодо
обміну досвідом та досягненнями передових колективів бригад і
ділянок на шахтах (розрізах); розроблення положень про підрозділи
дирекції та посадових інструкцій працівників. Бере участь: у
розробленні довготривалих  програм  розвитку  виробництва,  у
розробленні заходів щодо поліпшення умов праці; в розробленні та
затвердженні проектів виробничих завдань; у розгляді та погодженні
проектів виробничих одиниць, що будуються та реконструюються; в
аналізі техніко-економічних показників роботи  і  результатів
фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій; у
проведенні заходів щодо удосконалення структури управління; у
визначенні потреби в матеріально-технічних ресурсах виробничих
одиниць та підприємств; у розподілі та перерозподілі між шахтами
фондів  на  механізовані комплекси і кріплення, прохідницькі
комбайни та інше шахтове обладнання;  у  розгляді  проектів
розвідування родовищ і запасів вугілля на діючих шахтах (розрізах)
та тих, що будуються і реконструюються; у розробленні заходів щодо
економії матеріальних ресурсів, підготовки шахт (розрізів) до
роботи в зимовий період та під час паводка, комплексного плану
соціально-економічного розвитку та колективного договору. Аналізує
ефективність застосування типових технологічних схем у конкретних
гірничо-геологічних умовах; розробляє та вживає заходів щодо
підвищення їх  ефективності.  Розглядає  і  погоджує  подані
виробничими  підрозділами  розрахунки потреб у обладнанні та
матеріалах.  Контролює:  виконання  завдань  з  видобування,
перероблення,  вантаження  та  поставляння вугілля; своєчасне
освоєння виробничих потужностей шахт, розрізів та збагачувальних
фабрик; виконання заходів щодо поліпшення організації виробництва
і режимів роботи шахт (розрізів), збагачувальних установок і
виробничих дільниць, підвищення навантаження на вибій та діюче
обладнання; виконання встановлених обсягів капітального ремонту
гірничих  виробок; дотримання нормативних термінів монтажу і
демонтажу  очисного,  прохідницького,   транспортного   та
збагачувального  обладнання  і  термінів  передавання його в
капітальний ремонт; дотримання технологічної дисципліни та правил
безпеки.  Розглядає  пропозиції,  заяви  та скарги громадян.
Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації
і звітності.
 
   Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали
органів вищого рівня та підприємства з питань планування та
оперативного  керування  виробництвом; перспективи розвитку і
виробничі  потужності  підприємств;  технологію  гірничого
виробництва;  організацію виробничого планування, оперативного
обліку процесу виробництва; організацію складського господарства,
транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємствах
та виробничих  одиницях;  організаційну  техніку  та  засоби
механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва;
організацію виробництва, праці й управління; передовий вітчизняний
та зарубіжний досвід, досягнення в галузі гірничого виробництва;
основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці,
промислової санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не
менше 5 років.
 
           22. ДИРЕКТОР З ЕКОНОМIКИ
 
   Завдання та обов'язки. Керує фінансово-економічною діяльністю
підприємств,  спрямованою  на  досягнення високої економічної
ефективності виробництва на основі зростання продуктивності праці,
повного використання внутрішніх резервів, впровадження досягнень
економічної  науки,  економіко-математичних   методів   та
обчислювальної техніки; розробленням перспективних, річних та
оперативних планів з виробництва, прибутку та інших показників;
організацією    внутрішньогосподарських    стосунків   та
договірно-претензійної роботи. Визначає: перспективи економічного
розвитку виробництва; порядок поповнення нестачі власних обігових
коштів; перелік та види договорів, які укладають шахти, розрізи та
виробничі підрозділи. Організовує: економічно доцільне витрачання
фінансових ресурсів; розроблення балансу витрат та прибутку з
основної  і  підрядної  діяльності, капітального будівництва,
кошторису витрачання коштів у непромисловій групі і на роботи,
пов'язані  з  охороною природи та раціональним використанням
природних ресурсів; розрахунки з бюджетом  за  платежами  в
централізованому порядку з постачальниками, підрядниками, банками
та з працівниками по заробітній  платі;  розроблення  плану
витрачання коштів на виконання завдань щодо забезпечення безпечних
умов праці; визначення цін (тарифів) на продукцію (роботи), що
випускається,  послуги;  розроблення норм виробітку (часу) і
розцінок, нормативів  обслуговування,  чисельності  та  інших
нормативів   з  праці;  комплексний  економічний  аналіз
техніко-економічних  показників  та  результатів  фінансової
діяльності підприємств, утворення і контроль за витрачанням фондів
споживання та оплати праці; розроблення положень про виплату
винагород  за річні результати роботи, про преміювання всіх
категорій працівників  спецапарату,  розроблення  колективного
договору;  оперативний облік і аналіз виробничо-господарської
діяльності підприємств; підготовку пропозицій щодо коригування
планів виробничої і економічної діяльності підприємств при зміні
кон'юнктури  ринку,  використання  банківських  кредитів  на
комерційній договірній основі; розроблення положень про підрозділи
дирекції та  посадових  інструкцій  працівників.  Забезпечує:
правильне співвідношення між темпами росту продуктивності праці та
середньої заробітної плати; удосконалення планування, нормування й
оплати праці, господарського розрахунку; фінансування заходів щодо

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка