Законы Украины

Новости Партнеров
 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для ...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 10

 
     28. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює розроблення заходів щодо
постійного вдосконалення систем керування виробництвом на науковій
основі з метою досягнення найбільшої ефективності виробництва і
підвищення  якості  роботи. Аналізує стан і виявляе причини
недоліків діючих систем керування та розроблює заходи щодо їх
ліквідації і запобігання. Вивчає показники роботи підприємства
(галузі), діючі методи керування під час вирішення виробничих
завдань і виявляє можливість підвищення ефективності управлінської
праці; готує рекомендації з використання науково обгрунтованих
методів комплексного вирішення завдань з керування. Бере участь у
складанні проектів перспективних та річних планів підвищення
ефективності виробництва. Бере участь у розробленні раціональних
організаційних структур керування виробництвом, трудових процесів
і  операцій,  виконуваних  в  апараті управління, заходів з
удосконалення систем документообігу і контролю за проходженням
документів,  застосуванням  технічних  засобів  керування  з
необхідними розрахунками економічної ефективності їх упровадження.
Організує роботу з проектування методів виконання управлінських
робіт, складання положень про структурні підрозділи, посадових
інструкцій виконавцям, забезпечує внесення в них необхідних змін
та доповнень у зв'язку з проведенням заходів щодо вдосконалення
розподілу і кооперації праці, порядку виконання функцій керування
тощо. Бере участь у роботі зі спрощення та здешевлення апарату
управління, удосконалення діяльності функціональних служб, їх
взаємозв'язку, оперативного регулювання процесу виробництва, в
підготуванні  пропозицій  щодо  підвищення  рівня організації
керування в процесі розвитку виробництва. Здійснює контроль за
додержанням вимог з організації керування виробництвом під час
підготовки проектів розширення та реконструкції  підприємств,
планів упровадження нової техніки і технології, механізації та
автоматизації  виробництва,  за  застосуванням  розроблених
централізовано міжгалузевих і галузевих методичних і нормативних
матеріалів, реалїзацією запланованих заходів у цій галузі.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації керування
виробництвом;  перспективи  розвитку  підприємства; технологію
виробництва;  економіку,  організацію  праці  виробництва  та
управління; номенклатуру і технічні характеристики вироблюваної
продукції, виконуваних робіт (послуг); спеціалізацію підприємства,
цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними; порядок розроблення
перспективних і річних планів підвищення ефективності виробництва;
порядок розроблення організаційних структур підприємства, положень
про підрозділи, посадові інструкції; методи аналізу організації
керування  виробництвом;  технічні  засоби керування; порядок
розроблення і оформлення технічної  документації  і  ведення
діловодства;     стандарти     уніфікованої    системи
організаційно-розпорядчої документації; вітчизняний та світовий
досвід удосконалення організації керування виробництвом; основи
соціологи і психології праці; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер з організації керування виробництвом: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи на посаді інженера з
організації керування виробництвом I категорії не менше 2 років.
   Інженер з організації керування виробництвом I категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією інженера з організації керування  виробництвом  II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.
   Інженер з організації керування виробництвом II категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та  підвищення  кваліфікації;  для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією інженера з організації керування виробництвом
не менше 2 років.
   Інженер з організації керування виробництвом: повна  або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 
     29. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за додержанням у
підрозділах підприємства чинного законодавства, інструкцій, правил
і норм з охорони навколишнього середовища. Розроблює проекти
перспективних та річних планів проведення заходів з охорони
навколишнього середовища, контролює їх виконання. Бере участь у
підготовці технічних завдань на проектування нових, розширення і
реконструкцію діючих виробництв і  об'єктів  підприємства  з
урахуванням вимог раціонального використання природних ресурсів і
охорони навколишнього середовища, у здійсненні заходів  щодо
впровадження  нової  техніки,  проведення науково-дослідних і
дослідних робіт з очищення виробничих стічних вод, запобігання
забруднення навколишнього середовища, викидів шкідливих речовин у
атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів,
раціонального використання земельних і водних ресурсів. Здійснює
контроль за додержанням технологічних режимів природоохоронних
об'єктів, аналізує їх роботу, стежить за додержанням правил
охорони природи, за станом навколишнього середовища в районі
підприємства.  Складає  технологічні  регламенти,  графіки
аналітичного контролю, паспорти, інструкції та іншу технічну
документацію. Бере участь у перевірці відповідності технічного
стану устаткування вимогам охорони навколишнього  середовища.
Складає встановлену звітність про виконання заходів з охорони
навколишнього середовища, бере участь у роботі комісій з перевірки
діяльності підприємства в цій сфері.
   Повинен знати: закони, постанови, розпорядження,  накази,
методичні,  нормативні  та інші керівні матеріали з охорони
навколишнього середовища і раціонального використання природних
ресурсів; виробничу та організаційну структуру підприємства і
перспективи його розвитку;  технологічні  процеси  і  режими
виробництва продукції підприємства; порядок і методи контролю за
додержанням встановлених вимог з охорони навколишнього середовища;
засоби  контролю  відповідності технічного стану устаткування
підприємства вимогам охорони навколишнього середовища; чинні норми
і правила з охорони навколишнього середовища і раціонального
використання природних ресурсів; передовий вітчизняний і світовий
досвід у галузі охорони навколишнього середовища; методи і форми
пропагування та інформації, порядок обліку і складання звітності
про виконання заходів з охорони навколишнього середовища; основи
економіки, організації праці, виробництва та управління.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер з охорони навколишнього середовища: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
охорони навколишнього середовища I категорії не менше 2 років.
   Інженер з охорони навколишнього середовища I категорії: повна
або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст або  бакалавр)  та  підвищення  кваліфікації;  для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією інженера з охорони навколишнього середовища II категорії
не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.
   Інженер з охорони навколишнього середовища II категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр)  та  підвищення  кваліфікації;  для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією інженера; з охорони навколишнього середовища
не менше 2 років.
   Інженер з охорони навколишнього середовища: повна або базова
вища  освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 
          30. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за додержанням у
підрозділах  підприємства  чинного  законодавства,  правил,
стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої
санітарії. Розроблює проекти планів щодо поліпшення умов і охорони
праці, зміцнення здоров'я працівників. Вивчає умови праці на
робочих місцях, бере участь в упровадженні більш досконалих
конструкцій обгороджувальної техніки, запобіжних пристроїв  та
інших засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових
умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку з урахуванням
специфіки  виробництва, динаміки працездатності, періодичності
фізіологічних  функцій  людини,  а  також   рекомендацій
науково-дослідних установ з організації праці з метою збереження
здоров'я і працездатності людей, підвищення змістовності  та
привабливості праці. Бере участь у перевірці технічного стану
устаткування, визначенні його відповідності вимогам безпечного
ведення робіт, у разі потреби за встановленим порядком вживає
заходів щодо припинення ного експлуатації. Здійснює контроль за
роботою аспіраційних і вентиляційних систем, станом запобіжних
пристосувань і  захисних  пристроїв.  Контролює  своєчасність
випробувань, перевірок і правильну експлуатацію парових котлів,
балонів для стиснутих газів, контрольної апаратури,  кранів,
підіймачів та іншого устаткування, додержання графіків замірів
повітряного середовища, виробничого шуму, вібрації тощо, виконання
наказів органів державного нагляду, міжвідомчого і відомчого
контролю за додержанням чинних правил, стандартів, норм, положень,
інструкцій з охорони праці в процесі виробництва, а також у
проектах нових виробничих об'єктів і тих, які реконструюються,
бере участь у прийманні їх до експлуатації. Погоджує інструкці їз
охорони праці, програми навчання робітників, організує пропаганду
і вивчення працівниками підприємства правил безпечних методів
роботи, виробничої санітарії, сприяє упровадженню спеціальних
комплексів виробничої гімнастики, створенню комфортних зон, місць
відпочинку. Проводить вступний інструктаж (навчання) з питань
охорони праці працівників підприємства, а також студентів, учнів
професійно-технічних училищ і учнів у період проходження ними
практики та трудового навчання, організує перевірку їх знань.
Здійснює контроль за додержанням  працівниками  технологічних
процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням
та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного
та індивідуального захисту, використанням робіт відповідно до
вимог щодо охорони праці. Бере участь у складанні  розділу
колективного договору, який стосується питань поліпшення умов
праці,  зміцнення  здоров'я  працівників.  Розслідує  випадки
виробничого  травматизму,  професійних  або  непрофесійних
захворювань,  вивчає  їх  причини,  аналізує  ефективність
запроваджених заходів щодо їх запобігання. Контролює правильність
складання заявок на спецодяг, спецхарчування, захисні пристрої
тощо,   своєчасність   забезпечення   робітників  засобами
індивідуального захисту, а також витрати підрозділами підприємства
асигнувань на охорону праці. Складає звітність у строки і за
формами, які встановлені органами статистики.
   Повинен знати: Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
постанови, розпорядження, накази, правила, стандарти,  норми,
положення та інші документи з охорони праці, виробничої санітарії,
яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання;
основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
методи вивчення умов праці на робочих місцях; організацію роботи з
охорони праці, виробничої санітарії; систему стандартів безпеки
праці; психофізіологічні вимоги до працівників,  виходячи  з
категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок,
підлітків, робітників, переведення на легку працю; особливості
експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві,
правила і засоби  контролю  відповідності  технічного  стану
устаткування  вимогам  безпечного  ведення  робіт;  передовий
вітчизняний та світовий досвід з охорони праці; методи і форми
пропагування та інформації з охорони праці; порядок і строки
складання звітності про виконання заходів з охорони  праці,
виробничої  санітарії;  основи  економіки, організації праці,
виробництва та управління; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер з охорони праці:  повна  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
охорони праці I категорії не менше 2 років.
   Інженер з охорони праці I категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до
стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з
охорони праці II категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше
3 років.
   Інженер з охорони праці II категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з
охорони праці не менше 2 років.
   Інженер з  охорони праці: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
 
     31. ІНЖЕНЕР З ПАТЕНТНОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює роботу з забезпечення чистоти
експортної продукції, використання на підприємстві  патентних
матеріалів. Бере участь у проведенні патентних досліджень на всіх
етапах розроблення об'єктів техніки і технології. Бере участь у
розгляданні  завдань на проектування або модернізацію машин,
приладів, устаткування і технологічних процесів,  результатів
виконаних  розробок, в оцінюванні їх технічного рівня та в
упровадженні науково-технічних заходів на основі використання
винаходів (у тому числі патентованих). Забезпечує відбирання і
вивчення працівниками підприємства  винаходів,  намічених  до
застосування під час виробництва продукції і здійснює контроль за
відображенням у технічній документації використаних патентних
матеріалів, а також їх облік. Бере участь у відбиранні з числа
виявлених у проектно-конструкторських розробках  винаходів  і
підготуванні їх для патентування за кордоном. Веде роботу зі
створення і систематичного поповнення патентного фонду відповідно
до профілю діяльності підприємства. На основі патентних досліджень
готує пропозиції щодо закупівлі і продажу ліцензій на винаходи,
промислові зразки та інші науково-технічні досягнення. Бере участь
у роботі з правової охорони експортної продукції.  Здійснює
контроль за відображенням результатів патентних досліджень у
технічній  документації.  Організує  ознайомлення  працівників
підприємства з патентними матеріалами, які є на підприємстві, і
готує рекомендації щодо їх використання. Бере участь у розгляданні
питань, що відносяться до публікації матеріалів про винаходи, які
впроваджені на підприємстві. Консультує працівників підприємства з
метою додержання порядку складання описів передбачуваних винаходів
і подання заявок на них. Розроблює нормативно-методичні документи
з  патентно-ліцензійної,  винахідницької і раціоналізаторської
роботи. Сприяє розвитку  раціоналізації  і  винахідництва  в
підрозділах підприємства. Складає тематичні плани з раціоналізації
і винахідництва, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової
активності  працівників,  залучанню їх до раціоналізаторської
діяльності і винахідництва. Здійснює збирання  пропозицій  з
раціоналізації і винахідництва, їх облік і систематизацію. Подає
допомогу раціоналізаторам і винахідникам у складанні заявок,
необхідної  технічної  документації,  виконанні  розрахунків,
виготовленні і  випробуваннях  дослідних  зразків.  Знайомить
працівників  підприємства  з  чинними  положеннями про права
раціоналізаторів і винахідників. Бере участь  у  розгляданні
раціоналізаторських пропозицій і винаходів, техніко-економічній
експертизі і готує висновки до них. Здійснює  контроль  за
впровадженням  раціоналізаторських  пропозицій  і винаходів у
виробництво, правильністю розрахунків ефективності передбачуваних
винаходів, раціоналізаторських пропозицій і авторських винагород.
Оформлює документи на винаходи і на виплачування авторських
винагород раціоналізаторам і винахідникам. Організує проведення
конкурсів і оглядів робіт раціоналізаторів і винахідників, готує
матеріали для надання почесних звань кращим раціоналізаторам і
винахідникам та преміювання  за  сприяння  раціоналізації  і
винахідництву. Бере участь у розроблюванні заходів з розвитку
раціоналізації і винахідництва на підприємстві, удосконалює форми
і методи роботи щодо раціоналізації і винахідництва, складає
звітність   про   патентно-ліцензійну,   винахідницьку   і
раціоналізаторську   роботу,   прийняті   і   використані
раціоналізаторські пропозиції і винаходи.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали  з  патентоведення  та
організації раціоналізації і винахідництва; основні технологічні
процеси  виробництва  продукції  підприємства;  технологічне
устаткування підприємства і принципи його роботи, виробничу й
організаційну структуру підприємства; основи винахідництва; основи
патентоведення; порядок і методи проведення патентних досліджень;
організацію патентної і винахідницької роботи; методи аналізу
технічного рівня і тенденцій розвитку техніки; порядок оформлення,
обліку і сістематизації патентних матеріалів, раціоналізаторських
пропозицій  і  винаходів,  видавання посвідчень і авторських
свідоцтв; передовий вітчизняний і світовий досвід з організації
патентної роботи, розвитку технічної творчості, раціоналізації і
винахідництва; методи  розрахунку  економічної  ефективності
впроваджування  раціоналізаторських  пропозицій  і  винаходів;
винахідницьке право, порядок і умови виплачування  винагород
раціоналізаторам і винахідникам; основи економіки, організації
праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер з патентної та винахідницької роботи: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвишення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
патентної та винахідницької роботи I категорії не менше 2 років.
   Інженер з патентної та винахідницької роботи I категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією інженера з патентної та винахідницької  роботи  II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.
   Інженер з патентної та винахідницької роботи II категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та  підвищення  кваліфікації:  для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією інженера з патентної та винахідницької роботи
не менше 2 років.
   Інженер з патентної та винахідницької роботи: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 
        32. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА
 
   Завдання та обов'язки. Розроблює місячні виробничі програми і
змінно-добові завдання по закріпленій ділянці роботи, здійснює
підготовку виробництва, контроль за своєчасним оформленням усієї
необхідної  технічної документації, а також за забезпеченням
виробництва комплектуючими виробами, матеріалами, інструментом
тощо. Бере участь у розробленні та упровадженні нормативів для
оперативного планування виробництва.  Контролює  комплектність
незавершеного виробництва, додержання встановлених норм заділів і
календарних  випереджень  у  роботі  виробничих  підрозділів.
Розраховує  календарні  графіки  завантаження  устаткування з
урахуванням кращого використання виробничих потужностей, стежить
за їх виконанням. Аналізує роботу цехів і дільниць, вишукує
можливості для скорочення циклу виготовлення продукції, виконання
робіт (послуг), виявляє виробничі резерви, розроблює пропозиції
щодо їх використання. Контролює виконання плану і вживає заходів
для забезпечення ритмчної роботи, запобігання та усунення порушень
ходу виробничого процесу, ефективного використання устаткування,
створення  умов трудовим колективам для виконання виробничої
програми і прийнятих зобов'язань. Бере участь у  підготовці
необхідних матеріалів для підведення підсумків роботи, визначення
досягнутих рерультатів.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з  питань  виробничого
планування  на  підприємствах; порядок розроблення виробничих
програм  і  змінно-добових  завдань;  виробничі  потужності
підприємства,  номенклатуру  продукції, що випускається, види
виконуваних робіт (послуг); організацію  виробництва;  основи
технології виробництва продукції підприємства; організацію обліку
процесу виробництва; спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі
зв'язки між ними; засоби організації і механізації диспетчерської
служби; основи економіки, організації праці, виробництва  та
управління; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер з підготовки виробництва: повна вища освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
підготовки виробництва I категорії не менше 2 років.
   Інженер з підготовки виробництва I категорії: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог
до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з
підготовки  виробництва II категорії не менше 1 років, для
бакалавра - не менше 3 років.
   Інженер з підготовки виробництва II категорії: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог
до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера
з підготовки виробництва не менше 2 років.
   Інженер з підготовки виробництва: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
без вимог до стажу роботи.
 
         33. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
 
   Завдання та  обов'язки.  Організує  професійне  навчання
робітників  і  постійне  підвищення  кваліфікації керівників,
професіоналів, фахівців (підготовка, перепідготовка і підвищення
кваліфікації на виробництві, у професійно-технічних навчальних
закладах, економічне навчання, практичне навчання школярів і
молодих спеціалістів у період проходження ними стажування, а також
виробничої практики студентів і учнів). Керуючись  потребами
підприємства  у  кваліфікованих  кадрах,  розробляє  проекти
перспективних і річних планів підготовки кадрів,  підвищення
кваліфікації  і  майстерності  працюючих  з  необхідними
обгрунтуваннями і розрахунками, складає  графіки  направлення
працівників  у навчальні заклади для підвищення кваліфікації
відповідно до затверджених планів, контролює їх виконання. Бере
участь у роботі з професійної орієнтації молоді, а також у
розробленні навчально-методичної документації (навчальних планів і
програм, посібників і рекомендацій, розкладів занять навчальних
груп тощо). Здійснює керівництво навчально-методичною роботою з
усіх  видів  і форм підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів на виробництві. Підбирає кадри викладачів та
інструкторів з числа висококваліфікованих працівників з наступним
затвердженням їх за встановленим порядком, комплектує навчальні
групи. Контролює систематичність і якість занять, що проводяться,
успішність працівників,  що  навчаються,  додержання  строків
навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність
ведення  встановленої  документації.  Виконує  роботу  із
забезпечування  навчального  процесу  необхідною  методичною
літературою, а також оснащування навчальних і методичних кабінетів
обладнанням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочними
посібниками, бере участь у  проведенні  підсумкових  занять,
екзаменів,  кваліфікаційних  проб,  конкурсів  професійної
майстерності робітників. Організує лекції і доповіді, проведення
семінарів і консультацій з метою підвищення рівня підготовки
наставників, викладачів та інструкторів. Готує трудові угоди з
викладачами  та  інструкторами,  складає кошториси витрат на
підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, оплату праці за
навчання кадрів і керівництво виробничою практикою, контролює
правильність використання коштів з цією метою. Бере участь у
організації  контролю  за  відвідуванням занять і успішністю
працівників, які навчаються на курсах і в навчальних закладах без
відриву від виробництва, підготовкою і підвищенням кваліфікації
працівників у закладах професійно-технічної та вищої освіти,
післядипломної  освіти.  Бере  участь  в  організації роботи
кваліфікаційних і атестаційних комісій, навчально-методичної ради
підприємства з професійного навчання робітників на виробництві,
реалізації їх рішень, розробленні заходів, що сприяють зростанню
продуктивності  праці  за  рахунок підвищення кваліфікації і
майстерності працівників. Постійно удосконалює форми і методи
професійного  навчання  і  підвищення кваліфікації кадрів на
виробництві, узагальнює та розповсюджує передовий досвід у цій
галузі. Веде облік роботи з підготовки і підвищення кваліфікації
кадрів, аналізує якісні показники результатів навчання та його
ефективність (зміни  професійно-кваліфікаційного  і  посадового
складу працівників, зростання продуктивності праці, заробітної
плати тощо), веде встановлену звітність.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з питань підготовки і
підвищення кваліфікації кадрів  на  виробництві;  перспективи
розвитку виробництва; основні технологічні процеси виробництва
продукції підприємства; форми, види  і  методи  професійного
навчання; методи планування; порядок розроблення планів підготовки
і підвищення кваліфікації працюючих; форми документів обліку
роботи з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; порядок
складання  кошторисів  витрат  на  підготовку  і  підвищення
кваліфікації кадрів і оформлення трудових угод з викладачами та
інструкторами умови матеріального забезпечення працівників, які
направляються на навчання з відривом від роботи; систему оплати
праці викладачів та інструкторів; основи педагогіки і психології;
основи економіки, організації праці, виробництва і управління;
основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер з підготовки кадрів: повна вища освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
підготовки кадрів I категорії не менше 2 років;
   Інженер з підготовки кадрів I категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст
або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог
до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з
підготовки кадрів II категорії не менше 2 років, для бакалавра -
не менше 3 років.
   Інженер з підготовки кадрів II категорії: повна або базова
вища  освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціалістів - без вимог
до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера
з підготовки кадрів не менше 2 років.
   Інженер з підготовки кадрів: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
 
           34. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ
 
   Завдання та  обов'язки.  Здійснює  розроблення  місячних,
квартальних і річних планів (графіків) різних видів ремонту
устаткування та інших основних фондів підприємства (будівель,
систем водопостачання, каналізації, повітропроводів тощо), а також
заходів  щодо  поліпшення їх експлуатації та обслуговування,
контролює виконання затверджених  планів  (графіків).  Сприяє
впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування,
які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування,
стійку ефективну роботу підприємства. Бере участь у перевірці
технічного стану устаткування, якості ремонтних робіт, а також у
прийманні  устаткування,  яке  надходить  на підприємство, в
необхідних випадках оформляє документацію на його списання або
передавання іншим підприємствам. Забезпечує підготування ремонтних
робіт, вживає заходів щодо реалізації виділених фондів на запасні
частини для ремонту устаткування, забезпечення ними підприємства
на умовах кооперації. Здійснює контроль за діяльністю підрозділів
під час проведення ремонтних робіт і випробувань устаткування, за
додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування  і
нагляду за ними, розроблюе заходи, спрямовані на вдосконалення
організації обслуговування і ремонту устаткування, на зниження
трудомісткості і вартості ремонтних робіт, поліпшення їх якості,
підвищення ефективності використання основних фондів (підвищення
зносостійкості і зменшення простоїв устаткування). Бере участь у
плануванні технічного розвитку виробництва, капітального ремонту і
модернізації  основних  фондів,  складанні балансу виробничих
потужностей та їх використанні. Розроблює нормативні матеріали
щодо  профілактичного  обслуговування  і ремонту устаткування
(нормативи  ремонтно-експлуатаційних  витрат,  строків  служби
запасних частин, номенклатури; змінних та швидкоспрацьовуваних
деталей, норми і ліміти витрат мастильних матеріалів), бере участь
у  розслідуванні  причин  підвищеного  спрацювання,  аварій
устаткування та виробничого травматизму і вживає заходів щодо їх
запобігання. Здійснює контроль за додержанням установлених строків
складання видомостей дефектів, заявок на проведення ремонту.
Складає заявки і спеціфікації на запасні частини, матеріали,
інструмент, контролює правильність їх витрачання. Готує матеріали
для укладання договорів з підприємствами-виготівниками на поставку
запасних, частин і устаткування, а також із спеціалізованими
підрядними  організаціями  на  капітальний  ремонт  основних
(промислово-виробничих і непромислових) фондів, здійснює контроль
за витрачанням коштів на ці цілі. Бере участь у роботі, пов'язаній
з розроблюванням і впроваджуванням стандартів і технічних умов з
експлуатації, утримання і ремонту устаткування. Готує висновки на
раціоналізаторські пропозиції і винаходи з питань удосконалення
конструкції устаткування, організації ремонтних робіт і технічного
обслуговування, надає раціоналізаторам та винахідникам практичну
допомогу  та  організує  впровадження  прийнятих  пропозицій,
узагальнює і розповсюджує передовий досвід організації ремонту й
експлуатації  устаткування.  Веде  облік  і  паспортизацію
устаткування, будівель,  споруд  та  інших  основних  фондів
підприємства, вносить в паспорти устаткування зміни, що мають
місце після його ремонту, модернізації і реконструкції, складає
встановлену звітність та іншу технічну документацію.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і
ремонту  устаткування;  перспективи  технічного   розвитку
підприємства;  організацію  ремонтних  робіт  і  технічного
обслуговування; систему планово-запобіжного ремонту і раціональної
експлуатації технологічного устаткування; технічні характеристики,
і конструктивні особливості,  призначення  і  режими  роботи
устаткування підприємства, правила його технічної експлуатації
методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси
виробництва продукції підприємства; передові системи ремонтів і
технологію ремонтних робіт; порядок складання  кошторисів  і
проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запасні
частини, інструмент тощо; основи економіки, організації праці,
організації  виробництва  та  управління;  основи  трудового
законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер з ремонту: повна вища освіта відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту I
категорії не менше 2 років.
   Інженер з ремонту I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з ремонту
II категорії не менще 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.
   Інженер з ремонту II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)  та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з
ремонту не меніше 2 років.
   Інженер з ремонту: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
 
            35. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ
 
   Завдання та обов'язки. Виконує роботу з планування підвищення
якості виготовлення виробів, що розроблюються і випускаються,
виконуваних робіт (послуг), здійснює контроль за діяльністню
підрозділів підприємства щодо забезпечення відповідності продукції
сучасному рівню розвитку науки і техніки,  потребам  ринку,
експортним вимогам тощо. Бере участь у розробленні, удосконаленні
та упровадженні системи управління якістю, створенні стандартів і
нормативів якісних показників, контролює їх додержання. Аналізує
необхідну інформацію і показники якості, які  характеризують
продукцію, що розроблюється і випускається, вживає заходів щодо
попереджання виробництва і запобігання випускання виробів, які
відповідають  установленим  вимогам.  Розглядає  та  аналізує
рекламації щодо якості робіт, готує висновки і веде листування за
результатами розгляду. Вивчає причини, що викликають погіршення
якості продукції (робіт, послуг), випуск браку, бере участь у
розробленні і впровадженні заходів з їх усунення. Готує висновки
про відповідність якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
комплектуючих  виробів, що надходять на підприємство, чинним
стандартам, технічним умовам і оформляє документи для пред'явлення
претензій постачальникам. Вивчає передовий вітчизняний і світовий
досвід з розроблення та упровадження систем управління якістю.
Бере участь у створенні стандартів підприємства з управління
якістю, в атестації якості промислової продукції, в підготовці
заходів, пов'язаних з упровадженням стандартів і технічних умов на
продукцію, яку випускає підприємство, а також у розробленні та
упровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю, які
передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і
створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів
незруйнівного контролю. Бере участь у розробленні методик та
інструкцій  з  поточного  контролю  якості  робіт у процесі
виготовлення продукції, у  випробуванні  готових  виробів  і
оформленні документів, які засвідчують їх якість. Розроблює та
організує виконання заходів за результатами державного нагляду,
міжвідомчого  і  позавідомчого  контролю  за упровадженням і
додержанням стандартів і технічних умов з якості продукції. Веде
облік і складає звітність про діяльність підприємства в управлінні
якістю продукції.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали  з  управління  якістю
продукції; систему державного нагляду, міжвідомчого і відомчого
контролю за якістю продукції; методи планування підвищення якості
продукції; технологічні процеси і режими виробництва; основні
технологічні і конструктивні дані продукції, що випускається;
чинні в галузі і на підприємстві стандарти і технічні умови; види
виробничого браку, методи щодо його запобігання та усунення;
порядок пред'явлення і розгляду рекламацій на якість сировини,
матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і  готової
продукції; вимоги до технічної документації сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів і  готової  продукції,
системи, методи і засоби контролю їх якості; правила проведення
випробувань і приймання продукції; порядок атестації промислової
продукції за категоріями якості, організацію обліку і строки
складання звітності про якість продукції; основи  економіки,
організації праці, організації виробництва та управління; основи
трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер з якості: повна вища освіта відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з якості I
категорії не менше 2 років.
   Інженер з якості I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного  також  у  розробленні та упровадженні найбільш
досконалих систем і напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до
стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з
якості II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3
років.
   Інженер з якості II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з якості
не менше 2 років.
   Інженер з якості: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
 
         36. ІНЖЕНЕР ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює обов'язковий нормалізаційний
контроль технічної документації, розроблення проектів нових і
перегляд чинних стандартів та інших документів із стандартизації,
які затверджуються на підприємстві, бере участь у їх погодженні.
Визначає для включення в проект плану завдання з впровадження
нових прогресивних стандартів на продукцію запланованого рівня
стандартизації та уніфікації в розроблюваних на підприємстві
проектах.  Вивчає  технічний  рівень  продукції,  особливості
виробництва  і  результати  експлуатації  стандартизованих  і
уніфікованих  виробів  та  окремих елементів, бере участь в
експертизі проектів виробів за оцінкою рівня їх стандартизації та
уніфікації. Здійснює систематичну перевірку застосовуваних на
підприємстві стандартів та інших документів із стандартизації з
метою установлення відповідності наведених у них показників і норм
сучасному рівню розвитку науки і техніки, потребам виробництва,
експортним вимогам тощо. Готує пропозиції щодо зміни стандартів та
інших документів із стандартизації, затверджених на підприємстві,
а також пропозиції, які направляються до відповідної базової
(головної) організації із  стандартизації,  про  необхідність
перегляду  або  відміни застарілих розроблених централізовано
стандартів, удосконалення форм, методів і систем стандартизації.
Складає технічні завдання на підготування проектів стандартів,
визначає  економічну  ефективність  проведення  робіт  із
стандартизації.  Бере  участь в упровадженні на підприємстві
стандартів та інших документів із стандартизації, в розробленні
заходів щодо підвищення якості продукції, а також у підготуванні
її до атестації за категоріями якості. Контролює виконання робіт
із стандартизації підрозділами підприємства, надає їм методичну
допомогу з розроблення і застосування стандартів  та  інших
документів  із  стандартизації.  Готує  висновки  на проекти
нормативно-технічної документації, які надходять на відгук від
сторонніх організацій. Вивчає і систематизує передовий вітчизняний
і світовий досвід у галузі стандартизації, а також стандарти
(рекомендації) міжнародних організацій. Бере участь у обміні
досвідом розроблення і застосування  стандартів,  організації
виставок, семінарів, конференцій з питань стандартизації. Готує
для подання в галузевий орган  науково-технічної  інформації
інформаційні  матеріали  про стандарти та інші документи із
стандартизації, розроблені на підприємстві, а також звіти про
виконання робіт із стандартизації, в тому числі про впровадження
стандартів.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали щодо порядку розроблення,
оформлення, затвердження і впровадження стандартів та  інших
документів із стандартизації; державну систему стандартизації;
системи конструкторської та технологічної підготовки виробництва;
галузеві стандарти; порядок проведення нормалізаційного контролю,
розрахунку  рівня  стандартизації  й  уніфікації  технічної
документації; методи складання технічних завдань на розроблення
стандартів та інших документів  із  стандартизації;  порядок
розроблення стандартів та інших документів із стандартизації;
конструктивні дані продукції, яка випускається, і технологію її
виробництва;  методику  розрахунку  економічної  ефективності
упровадження стандартів та інших документів із стандартизації;
передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі стандартизації;
основи економіки, організації праці, організації виробництва і
управління; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер  із  стандартизації: повна вища освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера зі
стандартизації I категорії не менше 2 років.
   Інженер із стандартизації I категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до
стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера зі
стандартизації II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не
менше 3 років.
   Інженер із стандартизації II категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера зі
стандартизації не менше 2 років.
   Інженер із стандартизації: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
 
           37. ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
 
   Завдання та обов'язки. Розроблює ескізні, технічні і робочі
проекти  особливо  складних, складних і середньої складності
виробів,  використовуючи  засоби  автоматизації  проектування,
забезпечує в процесі проектування відповідність розроблюваних
конструкцій технічним завданням, стандартам,  нормам  техніки
безпеки, вимогам найбільш економної технології виробництва, а
також застосування в проектах стандартизованих й уніфікованих
деталей і складальних одиниць. Проводить патентні дослідження і
визначає показники технічного рівня виробів, які проектуються.
Розроблює кінематичні схеми, загальні компонування і теоретичні
погодження окремих елементів конструкцій на основі принципових
схем і ескізних проектів, перевіряє робочі проекти і проводить
контроль креслень за фахом або профілем роботи, знімає ескізи
складних деталей з натури і виконує складні деталювання. Проводить
технічні розрахунки в процесі проектування і техніко-економічний
аналіз  ефективності конструкцій, які проектуються, розроблює
інструкції з експлуатації конструкцій, пояснювальні записки до
них, карти технічного рівня, паспорти (в тому числі патентні й
ліцензійні), програми випробувань, технічні умови, повідомлення
щодо змін у раніше розроблених кресленнях та іншу технічну
документацію. Вивчає й аналізує конструкторську документацію, що
надходить  від інших підприємств і організацій, з метою її
використання в процесі проектування і конструювання. Погоджує
розроблювані  проекти  з  іншими  підрозділами  підприємства,
представниками  замовника  та  органів  нагляду,  економічно
обгрунтовує розроблювані конструкції. Бере участь у монтажі,
налагоджуванні,  випробуваннях  і  здаванні  до  експлуатації
експериментальних зразків, у складанні заявок на винаходи і
промислові зразки, а також у роботах, які включають удосконалення,
модернізацію, уніфікацію конструйованих виробів, їх елементів і
розроблення проектів стандартів. Готує відгуки і висновки на
проекти стандартів, раціоналізаторські пропозиції і винаходи, які
стосуються окремих елементів і складальних одиниць.
   Повинен знати:  постанови, розпорядження, накази та інші
керівні, методичні і нормативні матеріали з конструкторської
підготовки виробництва; системи і методи проектування; принципи
роботи, умови монтажу і технічної експлуатації  проектованих
виробів,  технологію  їх  виробництва, перспективи технічного
розвитку підприємства, використовуване устаткування, оснастки й
інструмент; технічні характеристики й економічні показники кращих
вітчизняних і світових зразків виробів, аналогічних проектованим;
стандарти, методики та інструкції з розроблення та оформлення
креслень та іншої конструкторської документації; технічні вимоги,
що ставляться до розроблюваних конструкцій; засоби автоматизації
проектування;  методи  проведення  технічних  розрахунків  у
конструюванні; матеріали, які застосовуються в конструкціях, і їх
властивості; порядок і методи проведення патентних досліджень;
основи винахідництва; методи аналізу технічного рівня об'єктів
техніки і технології; вимоги організації праці в проектуванні і
конструюванні;  основи  технічної  естетики  і  художнього
конструювання; системи автоматизованого проектування; передовий
вітчизняний і світовий досвід конструювання аналогічних виробів;
основи  трудового  законодавства,  економіки  та  організації
виробництва.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер-конструктор: повна вища освіта відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-конструктора І
категорії не менше 2 років.
   Інженер-конструктор I  категорії:  повна  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та
підвищення   кваліфікації.   Стаж  роботи  за  професією
інженера-конструктора II категорії: для магістра - не менше 2
років, спеціаліста - не менше 3 років.
   Інженер-конструктор II  категорії:  повна  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та
підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи,
для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-конструктора
III категорії не менше 2 років.
   Інженер-конструктор III категорії: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
та  підвищення  кваліфікації.  Стаж  роботи  за  професією
інженера-конструктора: для спеціаліста - не менше  1  року,
бакалавра - не менше 2 років.
   Інженер-конструктор: повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
 
            38. ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
 
   Завдання та обов'язки. Керує проведенням  або  проводить
лабораторні  аналізи,  випробування  та інші види досліджень
сировини, напівфабрикатів, матеріалів, конструкцій і  готової
продукції для визначення відповідності чинним технічним умовам і
стандартам. Виконує експериментальні і дослідні роботи з метою
пошуку і застосування економних та ефективних методів виробництва,

>





Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка