Законы Украины

Новости Партнеров
 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для ...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 11

 
пошуку і застосування економних та ефективних методів виробництва,
а також лабораторного контролю виробництва. Проводить необхідні
розрахунки в межах виконаних аналізів, випробувань і досліджень,
аналізує одержані результати і систематизує їх. Бере участь у
розробленні технологічних процесів і дослідженні їх під час
освоєння в розробленні і впровадженні стандартів і технічних умов
на сировину, напівфабрикати, матеріали, що використовуються на
виробництві, а також у встановленні прогресивних норм їх витрат.
Розроблює нові й удосконалює діючі методи проведення лабораторних
аналізів випробувань і досліджень, надає допомогу в їх освоєнні.
Досліджує причини браку на виробництві, бере участь у розробленні
пропозицій щодо його запобігання й усунення. Розроблює заходи
комплексного використання сировини, заміни дефіцитних матеріалів і
вишукує способи утилізації відходів виробництва. Стежить  за
правильною експлуатацією лабораторного устаткування і своєчасним
передаванням його на періодичну перевірку
   Повинен знати:   технологію  виробництва;  устаткування
лабораторії і правила його експлуатації; технічні вимоги до
сировини, матеріалів і готової продукції; чинні на виробництві
стандарти, положення, інструкції та інші керівні матеріали з
технологічної підготовки виробництва, лабораторного контролю та
оформлення  технічної  документації;   методи   проведення
науково-дослідних робіт і організації; лабораторного контролю
виробництва; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств
у галузі технології виробництва аналогічної продукції.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер-лаборант: повна вища освіта відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації.  Стаж роботи за професією інженера-лаборанта I
категорії не менше 2 років.
   Інженер-лаборант I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-лаборанта
II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.
   Інженер-лаборант II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для  бакалавра  -  стаж  роботи  за  професією
інженера-лаборанта не менше 2 років.
   Інженер-лаборант: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
 
           39. ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ
 
   Завдання та обов'язки. На основі аналізу математичних моделей
і алгоритмів (постановок економічних та інших задач) розроблює
програми, які реалізують розв'язання задачі. Розроблює технологію
розв'язання задачі на  всіх  етапах.  Здійснює  вибір  мови
програмування і перекладання на неї алгоритмів задач. Визначає
інформацію, яка підлягає обробленню на ЕОМ, її обсяги, структуру,
макети  і  схеми  вводу, оброблення, зберігання і видавання
інформації, методи її контролю. Визначає обсяги і зміст даних
тестових прикладів, які забезпечують найбільш повну перевірку
відповідності програм їх функціональному призначенню. Виконує
роботи під час підготовки програм до налагодження і проводить їх
налагодження. Розроблює інструкції на  роботи  з  програмами,
оформляє необхідну технічну документацію. Визначає можливість
використання готових програмних засобів. Здійснює супроводження
упроваджених програм і програмних засобів. Розроблює і впроваджує
методи і засоби автоматизації програмування, типові і стандартні
програмні засоби. Бере участь у проектних роботах. На основі
логічного аналізу проводить камеральну перевірку програм. Визначає
сукупність даних, що забезпечують урахування максимального числа
умов, які включені до програми, виконує роботи з її підготовки до
налагодження. Проводить налагодження розроблених програм, коригує
їх у процесі доопрацювання. Розроблює інструкції щодо роботи з
програмами,   оформляє  необхідну  технічну  документацію.
Визначає можливість використання готових  програм,  розроблених
іншими підприємствами (установами). Розроблює і впроваджує методи
автоматизації програмування, типові  і  стандартні  програми,
програмуючі  програми, транслятори, вхідні алгоритмічні мови.
Виконує роботи з уніфікації і типізації обчислювальних процесів.
Бере участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм,
у розробленні  форм  документів,  які  підлягають  машинному
обробленню, в проектних роботах, що стосуються розширення сфери
застосування обчислювальної техніки.
   Повинен знати: керівні і нормативні матеріали, що стосуються
методів програмування і використання обчислювальної техніки в
процесі   оброблення   інформації;   техніко-експлуатаційні
характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими
роботи  устаткування,  правила  його  технічної експлуатації;
технологію механізованого оброблення інформації; види технічних
носіїв   інформації;  методи  класифікації  і  кодування
інформації, нормалізовані мови програмування; чинні стандарти,
системи числення, шифрів і кодів; методи програмування; порядок
оформлення технічної документації;  передовий  вітчизняний  і
світовий  досвід  програмування і використання обчислювальної
техніки, основи економіки, організації праці і виробництва.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер-програміст: повна вища освіта відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-програміста I
категорії не менше 2 років.
   Інженер-програміст I  категорії:  повна  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та
підвищення кваліфікації.   Стаж   роботи   за   професією
інженера-програміста II категорії: для магістра - не менше 2
років, спеціаліста - не менше 3 років.
   Інженер-програміст II  категорії:  повна  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки (магістр, спеціаліст)   та
підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи,
для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-програміста
III категорії не менше 2 років.
   Інженер-програміст III категорії: повна або базова  вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
та  підвищення  кваліфікації.  Стаж  роботи  за  професією
інженера-програміста: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра
- не менше 2 років.
   Інженер-програміст: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
 
            40. ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 
   Завдання та  обов'язки.  Розроблює,  застосовуючи  засоби
автоматизації проектування, та впроваджує технологічні процеси і
режими виробництва на продукцію, яку виробляє підприємство (цех,
дільниця), і на всі види різних за складністю робіт. Запроваджує
порядок виконання робіт та операційний маршрут проходження виробів
(деталей, складальних одиниць).  Розроблює  плани  розміщення
устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць,
розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування. Бере
участь у розробленні технічно обгрунтованих норм часу (виробітку),
в  опрацьовуванні  конструкцій  виробів  на  технологічність,
розраховує нормативи матеріальних витрат (технічні норми витрат
сировини,   напівфабрикатів,   матеріалів,   інструментів,
технологічного  палива,  енергії),  економічну  ефективність
проектованих технологічних  процесів.  Розроблює  технологічні
нормативи, інструкції, схеми складання, маршрутні карти, карти
технічного рівня та якості продукції та  іншу  технологічну
документацію, вносить зміни до технічної документації у зв'язку з
коригуванням технологічних процесів  і  режимів  виробництва.
Узгоджує  розроблену  документацію  з  цехами  та  відділами
підприємства. Складає технічні завдання на проектування пристроїв,
оснастки і спеціального інструменту, передбаченого технологією,
бере участь у розробленні керуючих програм (для устаткування з
числовим програмним керуванням), в опрацьовуванні розроблених
програм, коригуванні їх у процесі  доопрацювання,  складанні
інструкцій на роботу з програмами. Проводить патентні дослідження
і розраховує показники технічного рівня проектованих об'єктів
техніки і технології. Бере участь у проведенні експериментальних
робіт, спрямованих на впровадження нових технологічних процесів у
виробництво, в складанні заявок на винаходи та промислові зразки,
а також у розробленні програм впровадження  нової  техніки,
організаційно-технічних  заходів  для  своєчасного  освоєння
виробничих потужностей, удосконалення технології і контролює їх
виконання.  Проводить  контроль  за додержанням технологічної
дисципліни в цехах та правильної експлуатації технологічного
устаткування. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід у
галузі технології виробництва, розроблює і  бере  участь  у
реалізації  заходів щодо підвищення ефективності виробництва,
спрямованих  на  скорочення  витрат  матеріалів,  зниження
трудомісткості  продукції,  підвищення  продуктивності  праці.
Аналізує причини браку і випуску продукції низької якості і
знижених сортів, бере участь у розробленні заходів щодо їх
запобігання та усунення, а також у розгляді рекламацій  на
вироблену підприємством продукцію. Розроблює методи технічного
контролю і випробування продукції. Бере участь у розробленні
патентних та ліцензійних паспортів, замовлень на устаткування,
заявок  на  винаходи   і  промислові  зразки.  Розглядає
раціоналізаторські  пропозиції  щодо  удосконалення технології
виробництва і готує висновки про доцільність їх використання в
умовах підприємства.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки і
організації виробництва; конструкцію виробів або склад продукту,
на які проектується технологічний процес; технологію виробництва
продукції; перспективи технічного розвитку підприємства; системи і
методи проектування технологічних процесів і режимів виробництва;
основне технологічне устаткування і принцип його роботи; технічні
характеристики  та економічні показники кращих вітчизняних і
світових технологій, аналогічних тим, що проектуються; типові
технологічні процеси і режими виробництва; технічні вимоги до
сировини, матеріалів, готової продукції; стандарти і технічні
умови; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії;
види браку і способи його запобігання; системи автоматизованого
проектування; порядок і методи проведення патентних досліджень;
основи винахідництва; методи аналізу технічного рівня об'єктів
техніки і технології; вимоги організації праці в проектуванні
технологічних процесів; керівні матеріали  з  розроблення  й
оформлення технічної документації; досвід передових вітчизняних та
зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництв
аналогічної продукції; основи економіки; трудове законодавство.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер-технолог: повна вища освіта відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж  роботи  за професією інженера-технолога I
категорії не менше 2 років.
   Інженер-технолог I категорії: повна вища освіта відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога II
категорії: для магістра - не менше 1 років, спеціаліста - не менше
3 років.
   Інженер-технолог II категорії: повна вища освіта відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для
спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-технолога III
категорії не менше 2 років.
   Інженер-технолог III категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення   кваліфікації.   Стаж  роботи  за  професією
інженера-технолога для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра -
не менше 2 років.
   Інженер-технолог: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
 
             41. МАТЕМАТИК
 
   Завдання та обов'язки.  Розроблює  системи  математичного
забезпечення розв'язання науково-технічних і виробничих задач.
Вивчає та аналізує інформацію з розв'язуваної задачі, формулює її
сутність, дає математичний опис. Надає задачі математичної форми.
Розроблює технічні умови і завдання на програму і підпрограми, які
входять до складу загальної програми. Визначає можливість і методи
розв'язання задачі найбільш  раціональним  способом.  Складає
алгоритми задачі та окремих її етапів, логічну схему програми.
Здійснює розроблення математичної моделі і вибір чисельного методу
розв'язання  задачі. Визначає можливість використання готових
алгоритмів розв'язання задач, розроблених іншими підприємствами.
Виконує роботи з уніфікації обчислювальних процесів. Бере участь у
проектних роботах з розширення сфери застосування обчислювальної
техніки, а також удосконалення методів математичного забезпечення
розв'язання задач.
   Повинен знати: керівні і нормативні матеріали, які стосуються
використання  обчислювальної  техніки  в  процесі  оброблення
інформації, техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні
особливості, призначення і режим роботи устаткування, правила
технічної експлуатації; технологію оброблення інформації; види
технічних носіїв інформації; діючі системи числення, шифрів і
кодів; методи математичного моделювання і формалізації задач,
розроблення алгоритмів; методи математичного і логічного аналізу;
порядок оформлення технічної документації; передовий вітчизняний і
світовий досвід використання обчислювальної  техніки;  основи
економіки, організації праці і виробництва.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний математик: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією математика I категорії не менше 2 років.
   Математик I категорії: повна, вища  освіта  відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією математика II категорії:
для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
   Математик II категорії: повна вища  освіта  відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для
спеціаліста - стаж роботи за професією математика III категорії не
менше 2 років.
   Математик III  категорії:  повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією математика: для
спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.
   Математик: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 
        42. МЕТОДИСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
 
   Завдання та   обов'язки.   Організує   і   здійснює
навчально-методичну роботу з усіх видів і форм професійної та
економічної підготовки кадрів. Бере участь у плануванні навчання
кадрів, у розробленні навчальних планів і програм, посібників і
рекомендацій, складанні розкладу занять навчальних  груп,  у
підбиранні кадрів викладачів. Контролює систематичність, якість і
відвідування занять, які проводяться, додержання строків навчання,
виконання  навчальних планів і програм, правильність ведення
необхідної навчальної документації. Виконує роботу із забезпечення
викладачів  і  слухачів  необхідною  навчальною і методичною
літературою, оснащення кабінетів наочними посібниками і технічними
засобами навчання, бере участь у проведенні підсумкових занять.
Подає допомогу підрозділам підприємства (об'єднання) в організації
пропаганди професійних і економічних знань через пресу, радіо,
кіно, лекторії тощо. Бере участь у роботі ради підприємства з
професійного та економічного навчання кадрів, кваліфікаційних і
атестаційних комісій, реалізації їх рішень. Вживає заходів щодо
вдосконалення форм і методів професійного й економічного навчання,
узагальнення і розповсюдження передового досвіду в цій галузі.
Веде облік роботи з професійного та економічного навчання кадрів,
аналізує результати навчання і  його  ефективність.  Складає
встановлену звітність.
   Повинен знати: закони, постанови, рішення державних органів
влади і управління з питань підготовки, підвищення кваліфікації і
перепідготовки  кадрів,  розпорядження,  накази,  методичні,
нормативні та інші керівні матеріали в галузі освіти; перспективи
розвитку галузі і підприємства; техніко-економічні  показники
підприємства; основні технологічні процеси виробництва продукції,
яка випускається; види,  форми  і  методи  професійного  та
економічного навчання кадрів; порядок розроблення планів навчання
кадрів, учбових планів, програм та іншої навчально-методичної
документації;  систему підготовки, атестації та оплати праці
викладачів; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний методист з економічної освіти: повна вища освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста з
економічної освіти I категорії не менше 2 років.
   Методист з економічної освіти I категорії: повна або базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст
або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог
до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією методиста
з економічної освіти II категорії не менше  2  років,  для
бакалавра - не менше 3 років.
   Методист з економічної освіти II категорії: повна або базова
вища  освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог
до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією
методиста з економічної освіти не менше 2 років.
   Методист з економічної освіти: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
 
             43. ПЕРЕКЛАДАЧ
 
   Завдання та  обов'язки.  Перекладає  наукову,  технічну,
суспільно-політичну, економічну та іншу спеціальну літературу,
патентні  описи,  нормативно-технічну  та  товаросупровідну
документацію, матеріали листування  зі  сторонніми  (в  т.ч.
зарубіжними)  установами і підприємствами, а також матеріали
конференцій, нарад, семінарів тощо. Виконує в установлені строки
усні та письмові, повні і скорочені переклади, забезпечуючи при
цьому точну відповідність перекладів лексичному, стилістичному і
смисловому  змісту  оригіналів, дотримання встановлених вимог
відносно наукових і технічних термінів та означень. Здійснює
редагування перекладів. Готує анотації та реферати іншомовної
літератури і науково-технічної документації. Бере  участь  у
складанні оглядів з тематики матеріалів, які перекладає. Веде
роботу з уніфікації термінів, удосконалення  використовуваних
понять і визначень у відповідній галузі економічної діяльності,
науки, техніки; облік і систематизацію виконаних перекладів,
анотацій, рефератів.
   Повинен знати: мови, що використовує під час перекладу;
методику науково-технічного перекладу; чинну систему координації
перекладів; спеціалізацію діяльності  установи  (організації);
термінологію з тематики досліджень і розробок на мовах, що
використовуються  для  перекладу;  словники,  термінологічні
стандарти, збірники, довідники; основи наукового та літературного
редагування; граматику та стилістику мови.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний перекладач: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією перекладача I категорії не менше 2 років.
   Перекладач I  категорії:  повна  або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією перекладача II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.
   Перекладач II категорії: повна або базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією перекладача не
менше 2 років.
   Перекладач: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 
              44. ПСИХОЛОГ
 
   Завдання та  обов'язки.  Вивчає  вплив  психологічних,
економічних і організаційних факторів виробництва на трудову
діяльність працівників підприємства з метою створення сприятливих
умов праці і підвищення її ефективності. Бере участь у складанні
програмі соціального розвитку підприємства, визначає психологічні
фактори, що впливають на працівників. Проводить разом з фізіологом
обстеження індивідуальних рис працівників, особливостей трудової
діяльності працівників різних професій і спеціальностей, які
пов'язані з професійним підбором, перевіркою психологічних умов
праці, виявленням їх інтересів і схильностей, задоволення трудом,
експерименти щодо визначення впливу умов праці  на  психіку
працівників, аналізує виробничі процеси і психологічний стан
людини під час роботи. Разом із соціологом та іншими фахівцями
підприємства бере участь у розгляді завдань соціального розвитку,
вибирає найбільш актуальні питання і проблеми, які потребують
рішення  (плинність персоналу, порушення трудової дисципліни,
малопродуктивна праця), визначає шляхи усунення причин, які їх
викликали.  Розроблює  професіограми  і детальні психологічні
характеристики працівників різних посад, які визначаються впливом
виробничого оточення на нервово-психологічне напруження працюючих,
дає рекомендації відносно умов оптимального використання особистих
трудових можливостей людини з урахуванням перспективи розвитку її
професійних здібностей. Бере участь у здійсненні заходів  з
виробничої і професійної адаптації молодих робітників і фахівців.
На основі вивчення психофізіологічних  особливостей  трудової
діяльності готує рекомендації і пропозиції щодо впровадження
результатів психологічних досліджень у виробничу практику, а також
заходи з конкретних напрямів удосконалення управління соціальним
розвитком підприємства, які сприяють організації  оптимальних
трудових процесів, установленню раціональних режимів праці та
відпочинку, поліпшенню морально-психологічного клімату, умов праці
і підвищенню працездатності людини, здійснює контроль за їх
виконанням. Вивчає і аналізує причини плинності персоналу, підбір
та його розстановку, виходячи з вимог організації праці та
управління виробництвом, розроблює пропозиції, які забезпечують
стабільність персоналу на підприємстві, допомагають адаптації
працівників, у тому числі робітників і молодих фахівців. Бере
участь у формуванні бригад і трудових колективів, проектуванні
систем організації праці (організації робочого часу, робочих
місць)  з  урахуванням  ергономічних  вимог,  удосконаленні
матеріального і морального стимулювання, розробленні  методів
управління  персоналом,  професійного  підбору,  складанні
професіограм, сприяє правильній орієнтації працівників у проблемах
психологічного характеру, пропагує психологічні знання. Консультує
керівників  підприємства  з  соціально-психологічних  проблем
управління  виробництвом  і  соціального  розвитку,  а також
працівників підприємства з питань управління персоналом, які
потребують урахування психологічних факторів.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з практичної психології;
психологію праці та управління, інженерну і соціальну психологію;
методи вивчення психологічних особливостей трудової діяльності
працівників; технічні засоби, які застосовуються  в  процесі
вивчення умов праці; передовий вітчизняний і світовий досвід
роботи психологів на підприємстві; основи економіки, технології й
організації виробництва, праці та управління; профорієнтаційну
роботу; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний психолог: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією психолога I категорії не менше 2 років.
   Психолог I  категорії:  повна  або  базова  вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією психолога II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.
   Психолог II категорії: повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією психолога не
менше 2 років.
   Психолог: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 
              45. СОЦІОЛОГ
 
   Завдання та обов'язки. Проводить соціологічні дослідження з
метою розроблення і впровадження заходів, спрямованих на створення
найбільш сприятливих соціально-психологічних умов, які позитивно
впливають на підвищення рівня задоволення матеріальних і духовних
потреб працівників, зростання  продуктивності  їх  праці  та
ефективності виробництва. Бере участь у складанні проектів програм
економічного  і  соціального  розвитку  підприємства,  фонду
соціально-культурних заходів і житлового будівництва. Організує
соціологічне дослідження, оброблює первинну інформацію, узагальнює
одержані пропозиції. На основі проведених досліджень розроблює
рекомендації щодо удосконалення форм організації праці, її поділу
і кооперації поліпшення умов трудової діяльності, а також системи
підбору, розстановки, використання і підвищення  кваліфікації
працівників.  Бере  участь  у роботі з удосконалення систем
матеріального і морального  стимулювання  трудової  діяльності
працівників, а також визначення можливостей повнішого задоволення
потреб членів трудового колективу в житлі, дитячих закладах,
поліпшення  організації  громадського  харчування,  побутового
обслуговування, дозвілля, оздоровлення і забезпечення медичною
допомогою. Разом з психологом та іншими спеціалістами підприємства
визначає найбільш актуальні питання і  проблеми  соціального
характеру і шляхи усунення причин, які викликають плинність
персоналу, порушення трудової дисципліни тощо. Готує пропозиції
щодо зміцнення трудової дисципліни, розвитку творчої активності
працівників, зміцнення колективізму і взаємодопомоги. Організує
пропаганду  соціологічних  знань,  надає  методичну  допомогу
працівникам підприємства щодо вирішення соціальних питань.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали щодо вирішення соціальних
питань;  соціологію  праці;  методи  проведення соціологічних
досліджень; основи психології праці, інженерної і соціальної
психології,  а також  економіки,  технології  та  організації
виробництва, праці й управління; порядок, методи організації
соціального  розвитку  підприємства;  передовий вітчизняний і
світовий досвід роботи соціологів; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний соціолог: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією соціолога I категорії не менше 2 років.
   Соціолог I  категорії:  повна  або  базова  вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією соціолога II
категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
   Соціолог II категорії; повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією соціолога не
менше 2 років.
   Соціолог: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 
            46. ТОВАРОЗНАВЕЦЬ
 
   Завдання та обов'язки. Визначає вимоги  до  матеріальних
ресурсів, а також відповідність їх якості стандартам, технічним
умовам, договорам та іншим нормативним документам. Бере участь у
розробленні проектів планів матеріально-технічного забезпечення, в
контролі  виконання  договірних  зобов'язань,  надходження  і
реалізації фондів на сировину, матеріали, паливо, електроенергію
та устаткування, в підготовці даних для складання претензій на
поставлені неякісні товарно-матеріальні цінності і відповідей на
претензії замовників. Стежить за наявністю матеріальних ресурсів і
готової продукції на складах, здійснює зв'язок з постачальниками
і споживачами, своєчасно оформляє документи на відвантаження
продукції відповідно до плану. Бере участь у розробленні і
впровадженні стандартів підприємства з  матеріально-технічного
забезпечення,  збуту,  контролю якості продукції, організації
транспортування і зберігання  сировини,  матеріалів,  палива,
енергії, устаткування і готових виробів. Веде оперативний облік
надходження і реалізації товарно-матеріальних цінностей, контролює
своєчасність відвантаження зворотної тари, в разі потреби веде
розшук вантажів, які не надійшли. Бере участь у проведенні
інвентаризацій,  вивчає  причини  утворення  понаднормативних
матеріальних ресурсів і "неліквідів", вживає заходів щодо їх
реалізації. Здійснює контроль за додержанням правил зберігання
товарно-матеріальних цінностей на складах, підготовкою готових
виробів  для  відвантаження  споживачам,  оформляє  необхідні
документи, пов'язані з постачанням і реалізацією  продукції,
складає звітність за встановленими формами.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з матеріально-технічного
забезпечення і збуту продукції, стандарти і технічні умови на
товарно-матеріальні цінності, основні їх властивості та якісні
характеристики; порядок розроблення планів матеріально-технічного
забезпечення і укладання господарських договорів; методи обліку
товарно-матеріальних цінностей, розрахунок потреби в них, форми
облікових документів і порядок складання звітності; організацію
складського господарства і збуту продукції; умови постачання,
зберігання і транспортування товарно-матеріальних цінностей; чинні
цінники і прейскуранти; нормативи виробничих запасів матеріальних
ресурсів; основні технологічні процеси виробництва; номенклатуру й
асортимент вироблюваної підприємством продукції; основи економіки,
організації виробництва, праці і управління; основи трудового
законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний товарознавець: повна вища  освіта  відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією товарознавця I категорії не
менше 2 років.
   Товарознавець I категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією товарознавця II
категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.
   Товарознавець II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією товарознавця не
менше 2 років.
   Товарознавець: базова вища  освіта  відповідного  напряму
підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу
роботи.
 
     47. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
 
   Завдання та обов'язки. Розробляє, погоджує з керівництвом
галузі  економіки,  підприємства  (установи,  організації),
запроваджує та реалізує на практиці  систему  моніторингових
досліджень  та внутрішніх стандартів у сфері стандартизації,
сертифікації, управління якістю продукції та послуг. Визначає
перспективність та ефективність інноваційної, інвестиційної та
маркетингової діяльності у відповідній галузі  економіки  на
підприємстві, в організації чи установі залежно від їх впливу на
якість  продукції,  товарів  та  послуг,   відповідність
внутрішньофірмовим,  галузевим,  державним  та  міжнародним
стандартам. Бере участь у створенні нових видів товарів чи
продукції на підприємстві, виведенні їх на внутрішній та зовнішній
ринки, нових технологічних  процесів.  Забезпечує  здійснення
класифікації та кодувань товарів, продукції та послуг у частині,
що стосується виробничої сфери. Бере участь  у  розробленні
методичних рекомендацій щодо регламентації перевірки відповідності
виробничих процесів, вироблюваної продукції внутрішньофірмовим,
галузевим,  державним  стандартам та сертифікатам. Забезпечує
підготовку керівних документів, які стосуються класифікації та
кодування,  сертифікації  продукції,  управління процесами її
якісного виробництва, підвищення якості вироблюваної продукції.
Організовує  вибіркові перевірки структурних підрозділів щодо
реалізації ними проектів, програм, заходів із підвищення якості
продукції. Готує  відповіді  на запити та звернення керівних
органів,  відповідних  центральних  та  регіональних  органів
виконавчої влади стосовно ведення роботи щодо управління якістю
виробничих  процесів,  організації   стандартизаційної   і
сертифікаційної  діяльності. Організовує роботу з планування,
розроблення, вдосконалення та упровадження систем  управління
якістю, із створення стандартів і нормативів якісних показників, з
контролю за їх додержанням. Відслідковує, узагальнює та надає
керівництву інформацію щодо випуску продукції, якість якої не
відповідає чинним стандартам, нормам та  вимогам;  наявність
рекламацій до якості робіт, випадків погіршення якості продукції
(робіт, послуг), випуску браку; відповідність якості сировини,
матеріалів,  напівфабрикатів,  комплектуючих  виробів,  що
застосовуються у виробництві, чинним стандартам та технічним
умовам.  Розробляє  та  запроваджує на практиці стандарти з
управління якістю продукції. Визначає моделі систем якості для
сертифікації на підставі чинних стандартів. Визначає третю сторону
(орган сертифікації) для добровільної сертифікації продукції та
системи якості. Проводить сертифікацію систем якості та продукції.
Проводить атестацію виробництва. Контролює виконання заходів за
результатами  державного  нагляду, міжвідомчого, позавідомчого
контролю за упровадженням і додержанням стандартів. Контролює
виконання робіт із стандартизації, сертифікації та управління
якістю продукції структурними підрозділами, надає їм відповідну
інформаційну, організаційну та методичну допомогу. Організовує
аналіз та проведення експертизи документації  продукції,  що
сертифікується, на відповідність вимогам нормативних документів.
Вивчає,  систематизує,  узагальнює  та  розповсюджує  серед
керівництва, структурних підрозділів вітчизняний та зарубіжний
досвід у галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю
продукції. Обгрунтовує пропозиції щодо удосконалення систем якості
та вносить рекомендації на розгляд керівництва. Організовує обмін
передовим досвідом розробки систем управління якістю продукції та
стандартів шляхом проведення виставок, семінарів, конференцій
тощо. Забезпечує підготовку для подання у відповідні органи
статистичної, науково-технічної та іншої інформації про реалізацію
в  галузі,  регіоні, організації (установі), на підприємстві
діяльності з управління якістю продукції, її стандартизації та
сертифікації.  Здійснює  керівництво робочою групою з питань
управління якістю, стандартизації та сертифікації продукції. Подає
керівництву  пропозиції  про  заохочення  працівників,  що
відзначилися, про накладання дисциплінарних стягнень на порушників
трудової дисципліни. Забезпечує підвищення кваліфікації підлеглих
працівників.
   Повинен знати: законодавчі акти, постанови, розпорядження,
накази, методичні, нормативні та інші керівні  матеріали  з
управління якістю продукції, порядку розроблення, оформлення,
затвердження і впровадження стандартів та інших документів із
стандартизації,  порядку  сертифікації  продукції;  міжнародні
стандарти відповідної сфери діяльності (ISO 9000; 10006; 10014/1;
ISO/IEC 12207/1995 тощо); систему державного нагляду, міжвідомчого
і відомчого контролю за якістю продукції; державну  систему
стандартизації  і  системи  конструкторської та технологічної
підготовки виробництва; відповідні галузеві стандарти; методи
оцінки  якості та методи контролю якості; методи планування
підвищення якості продукції; показники підвищення якості продукції
та їх класифікацію; технологічні процеси і режими виробництва;
основні технологічні  і  конструктивні  дані  продукції,  що
випускається;  порядок  проведення  нормалізаційного контролю,
розрахунку  рівня  стандартизації  й  уніфікації  технічної
документації; методи складання технічних завдань на розроблення
стандартів та інших документів  із  стандартизації;  порядок
сертифікації продукції; організацію та кодування товарів згідно з
товарною номенклатурою; методичні, нормативні та інші керівні
матеріали стосовно організації експертизи сертифікатів; порядок
розробки програм та проектів, використання засобів та методів
управління якістю продукції; правила приймання продукції; порядок
атестації продукції  за  категоріями  якості,  кодування  та
кодифікації товарів; документування в системі якості; організацію
обліку та строки складання внутрішньофірмової, галузевої  та
державної  статистичної  звітності в сфері стандартизації та
сертифікації, управління якістю продукції, передовий вітчизняний
та зарубіжний досвід у галузі управління якістю, стандартизації та
сертифікації продукції; основи економіки; методики розрахунку
економічної  ефективності  упровадження  стандартів  та інших
документів   по   стандартизації;   основи   менеджменту,
адміністративного  менеджменту, організації праці, організації
виробництва й управління, трудового законодавства, стандартизації
та сертифікації, метрології, управління якістю; правила охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; методи
роботи на комп'ютері; державну та одну з міжнародних мов.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний фахівець із стандартизації та сертифікації: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця із
стандартизації та сертифікації I категорії не менше 2 років.
   Фахівець із стандартизації та сертифікації I категорії: повна
вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця із
стандартизації та сертифікації II категорії не менше 2 років.
   Фахівець із стандартизації та сертифікації II категорії:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) та  підвищення  кваліфікації;  для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією фахівця із стандартизації та сертифікації не
менше 2 років.
   Фахівець із стандартизації та сертифікації: повна або базова
вища  освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) без вимог до стажу роботи або повна вища технічна
освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
фахівця із стандартизації, управління якістю не менше 3 років, за
професією провідного інженера з якості чи провідного інженера із
стандартизації - не менше 2 років.
 
 
     48. ФАХІВЕЦЬ-ОРГАНІЗАТОР СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
             ОБСЛУГОВУВАННЯ
 
   Завдання та обов'язки. Аналізує стан соціально-побутового
обслуговування. Бере участь у и розробленні програм соціального
розвитку трудового колективу підприємства, установи, організації
(надалі - підприємство). Організує проведення робіт з надання
побутових,торгових, транспортних, медичних  та  інших  послуг
працівникам  підприємства  за місцем роботи та в місцях їх
переважного  проживання,  здійснення  соціального  страхування
працівників.  Веде облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, забезпечення місцями в дитячих дошкільних закладах,
оздоровчими та лікувально-санаторними путівками, готує пропозиції
з цих питань власнику або уповноваженому ним органу. Сприяє
наданню матеріальної допомоги працівникам, які її потребують,
організації відпочинку та відновленню  здоров'я  працівників,
зайняттю спортом і туризмом, оздоровленню дітей у спеціалізованих
закладах, організації побуту молодих робітників і  фахівців,
багатодітних і неповних сімей, ветеранів тощо. Провадить роботу з
організації  та  розвитку  підсобних  сільських  господарств,
садівництва та городництва. Визначає потреби та вносить пропозиції
щодо організації будівництва житла і об'єктів соціально-побутового
призначення, індивідуального та кооперативного будівництва. Бере
участь у підготовці пропозицій щодо формування та розподілу
соціальних фондів підприємства. Забезпечує облік і своєчасне
подання звітів про  проведення  заходів  соціально-побутового
обслуговування.
   Повинен знати: закони, постанови, розпорядження, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали органів державної виконавчої
влади щодо регулювання виробничих і трудових відносин, соціального
страхування,  соціально-побутового  обслуговування  громадян;
організацію і економіку соціально-побутової  роботи;  житлове
законодавство;  перспективи  соціально-економічного  розвитку
підприємства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний фахівець-організатор      соціально-побутового
обслуговування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
професією   спеціаліста-організатора    соціально-побутового
обслуговування I категорії не менше 2 років.
   Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування  I
категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та  підвищення
кваліфікації;  для  магістра  - без вимог до стажу роботи,
спеціаліста - стаж роботи за професією  фахівця-організатора
соціально-побутового обслуговування II категорії - не менше 2
років, бакалавра - не менше 3 років.
   Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування II
категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації:
для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж
роботи за професією спеціаліста-організатора соціально-побутового
обслуговування не менше 2 років.
   Фахівець-організатор соціально-побутового   обслуговування:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 
              49. ФІЗІОЛОГ
 
   Завдання та обов'язки. Вивчає особливості трудової діяльності
працівників підприємства  з  метою  забезпечення  оптимальних
фізіологічних умов праці і підвищення її ефективності. Проводить
разом з психологом медико-фізіологічні дослідження впливу умов
праці  на  організм  працюючих,  обстеження  індивідуальних
особливостей  працівників  різних  професій і спеціальностей,
пов'язаних з вивченням психофізіологічних факторів умов праці.
Складає фізіологічні характеристики, які визначають напруженість,
важкість (шкідливість) праці (позу працюючого, робочі рухи, їх
монотонність, контакт з шкідливими або токсичними речовинами, шум,
вібрацію, освітленість, запиленість робочого місця, мікроклімат
тощо). На основі вивчення психофізіологічних особливостей трудової
діяльності розроблює  рекомендації  для  визначення  найбільш
раціональних режимів праці і відпочинку, організації робочих
місць, які забезпечують скорочення витрат м'язової  нервової
енергії, зменшення стомлювання, створення умов для збереження
здоров'я працюючих, всебічного їх розвитку. Готує висновки на
проекти  наново  створюваних або модернізованих інструментів,
оснастки з метою  здійснення  контролю  за  додержанням  їх
відповідності антропометричним даним працюючих.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали з організації праці й
управління  виробництвом;  методи  вивчення  фізіологічних
особливостей трудової діяльності працівників; технічні засоби, які
застосовуються під час вивчення умов праці; передовий вітчизняний
та світовий досвід роботи фізіологів на підприємствах; основи
технології виробництва; основи економіки, організації виробництва,
праці та управління; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний фізіолог: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією фізіолога I категорії не менше 2 років.
   Фізіолог I  категорії:  повна  або  базова  вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією фізіолога II
категорії не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
   Фізіолог II категорії: повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією фізіолога не
менше 2 років.
   Фізіолог: повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 
              50. ХУДОЖНИК
 
   Завдання та обов'язки. Проводить роботу з упровадження на
підприємстві  виробничої  естетики,  яка  сприяє  підвищенню
продуктивності праці, її привабливості та ефективності. Бере
участь  у  розробленні  художньо-конструкторських  проектів
реконструкції і будівництва приміщень підприємства.  Здійснює
контроль за додержанням естетичних вимог під час реконструкції і
будівництва виробничих, службових і культурно-побутових приміщень,
за  правильним  рішенням  промислових  інтер'єрів, кольоровим
оформленням виробничих, службових, санітарно-побутових приміщень,
місць відпочинку і приймання їжі, розміщенням у них меблів,
інвентарю, раціональним освітленням приміщень і робочих місць.
Розроблює рекомендації для вибору робочого одягу, який відповідає
специфіці виробництва і виду праці. Подає методичну допомогу щодо
обладнування виробничих, службових і культурно-побутових приміщень
меблями, інвентарем, оргтехнікою та оснасткою, а також засобами
наочної агітації. Розроблює проекти упорядкування та озеленення
території підприємства, архітектурно-художнього оформлення фасадів

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка