Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2004 N 229
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2005 р.
                   за N 51/10331
 
 
      Про затвердження Порядку складання річних
       фінансових звітів за 2004 рік установами
       та організаціями, які отримують кошти
         державного або місцевих бюджетів
 
 
   На виконання Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), Указу Президента України від 27.04.95 N 335
( 335/95 ) "Про Державне казначейство України" та Положення про
Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), з метою встановлення
єдиних вимог до складання річних фінансових звітів за 2004 рік
установами та організаціями, які отримують кошти державного або
місцевих бюджетів, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок складання річних фінансових звітів за
2004  рік  установами та організаціями, які отримують кошти
державного або місцевих бюджетів (додається).
 
   2. Поширити дію зазначеного Порядку на всіх розпорядників
бюджетних коштів, визначених Законом України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ).
 
   3. Порядок складання річних фінансових звітів за 2004 рік
установами та організаціями, які отримують кошти державного або
місцевих бюджетів, головним розпорядникам бюджетних коштів довести
до  відома  підпорядкованих  установ,  а  органам Державного
казначейства України та місцевим фінансовим органам - до установ,
що ними обслуговуються.
 
   4. Управлінню інформаційних технологій забезпечити органи
Державного казначейства України програмними засобами для складання
та консолідації звітності.
 
   5. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші
головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації,
які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, річний
фінансовий звіт за 2004 рік складають відповідно до вимог цього
Порядку.
 
 Голова                        П.Г.Петрашко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   29.12.2004 N 229
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2005 р.
                   за N 51/10331
 
 
               ПОРЯДОК
     складання річних фінансових звітів за 2004 рік
     установами та організаціями, які отримують кошти
         державного або місцевих бюджетів
 
 
   Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ),
постанов Кабінету  Міністрів  України  від  28.02.2000 N 419
( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку  подання  фінансової
звітності", від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про затвердження
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ" та від 17.05.2002 N 659
( 659-2002-п ) "Про затвердження переліку груп власних надходжень
бюджетних  установ,  вимог  щодо  їх  утворення та напрямів
використання", наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002
N 57 ( z0086-02 ) "Про затвердження документів, що застосовуються
в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України  01.02.2002  за  N 86/6374,  та  інших
нормативно-правових актів з питань бюджетних відносин в Україні
встановлюється порядок складання та подання річної фінансової
звітності за 2004 рік для установ та організацій, які отримують
кошти державного або місцевих бюджетів.
 
            1. Основні положення
 
   1.1. Цим Порядком визначається склад і принципи складання
фінансової звітності та вимоги до розкриття її елементів.
 
   1.2. Звітним періодом для складання фінансової звітності є
бюджетний  період,  який становить один календарний рік, що
починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
   Звітним періодом установи, що ліквідується, є період з
початку року (або з моменту створення у цьому бюджетному періоді)
до моменту ліквідації. Звітний період новоствореної установи може
бути меншим за 12 місяців.
 
   1.3. Фінансова  звітність  повинна  бути  достовірною.
Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо
вона не містить помилок та перекручень.
 
   1.4. Фінансова звітність повинна містити інформацію про всі
проведені операції та події, які відбулися у звітному періоді.
 
   1.5. Річні фінансові звіти розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів і зведені річні фінансові звіти  головними
розпорядниками бюджетних коштів складаються в гривнях, у тому
числі й про операції, проведені в іноземній валюті.
 
   1.6. Форми річної фінансової звітності повинні заповнюватися
за всіма передбаченими позиціями, графами, рядками. За відсутності
даних незаповнені статті прокреслюються або заповнюються нулями.
   Додаткові статті та показники у форми фінансової звітності
вводити забороняється.
 
   1.7. Розпорядники бюджетних коштів, операції, проведені в
іноземній валюті, відображають за окремими формами фінансової
звітності. Форми річної фінансової звітності  про  операції,
проведені в іноземній валюті, складаються у національній валюті за
загальним порядком та подаються до органів Державного казначейства
України за місцем обслуговування.
 
   1.8. Кошти, які протягом звітного року надходять на ім'я
установ на відновлення касових видатків (за телефонні переговори,
помилково перераховані, тощо), згідно з чинним законодавством
України відображаються у відповідних формах річної фінансової
звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної
класифікації видатків, за яким вони були проведені у звітному
періоді.
 
   1.9. Форми  річної  фінансової звітності та пояснювальні
записки підписуються керівниками установ  та  організацій  і
головними бухгалтерами (керівниками фінансових служб). Без таких
підписів звіти вважаються недійсними.
 
   1.10. Головні розпорядники коштів державного або місцевих
бюджетів можуть встановлювати для підвідомчих установ додаткові
довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову
інформацію, не передбачену цим Порядком.
 
   1.11. При казначейській формі обслуговування кошторисів річні
фінансові звіти розпорядників бюджетних коштів перевіряються в
частині  відповідності  окремих даних звіту на відповідність
аналогічних  даних, відображених в обліку органів Державного
казначейства  України, і візуються останніми з проставленням
підпису, печатки або штампа на кожній сторінці звіту.
   Віза органу Державного казначейства України засвідчує, що
дані розпорядників бюджетних коштів підлягають консолідації у
зведеному звіті розпорядника бюджетних коштів вищого рівня.
   Дані  обліку  органу Державного казначейства України за
операціями по виконанню кошторисів розпорядників бюджетних коштів,
що формуються в інформаційній системі Державного казначейства
України, вважаються остаточними.
   У завізовані звіти зміни можуть вноситися лише за погодженням
з органом Державного казначейства України, що ці звіти візував.
 
   1.12. Бюджетні  установи,  у  яких  згідно  з  чинним
законодавством України протягом звітного року була проведена
реорганізація (змінена підпорядкованість), річні фінансові звіти
складають за весь звітний період та подають у повному обсязі за
новою підпорядкованістю. Установи вищого рівня у зведених річних
фінансових звітах ураховують звіти таких бюджетних установ у
повному обсязі наростаючим підсумком з початку року.
 
   1.13. Зведена річна фінансова звітність обласних державних
адміністрацій до подання Державному казначейству України повинна
бути перевірена і завізована відповідним обласним управлінням
Державного казначейства України (з проставленням підпису, печатки
або штампа на кожному звіті).
   Зведені річні фінансові звіти бюджетних установ, що мають
підвідомчі установи, до подання головному розпоряднику бюджетних
коштів повинні бути перевірені і завізовані відповідними обласними
органами Державного казначейства України (за винятком установ, які
мають структурні підрозділи в різних областях).
   Зведена річна  фінансова  звітність  центральних  органів
виконавчої влади та інших головних розпорядників бюджетних коштів,
установи та організації яких повністю переведені на казначейське
виконання кошторисів, повинна дорівнювати аналогічним зведеним
звітним даним органів Державного казначейства України за кодами
відомчої класифікації  видатків  цих  головних  розпорядників
бюджетних коштів.
 
   1.14. Розпорядники бюджетних коштів подають у повному обсязі
річні фінансові звіти:
   установі вищого рівня;
   органу Державного казначейства України.
   Центральні  органи  виконавчої  влади  та  інші головні
розпорядники бюджетних коштів подають зведену річну фінансову
звітність  про  виконання кошторисів розпорядниками бюджетних
коштів:
   Державному казначейству України;
   Рахунковій палаті.
   При цьому всі примірники річного фінансового звіту мають
однакову юридичну силу.
   Форма N 5 "Звіт про рух необоротних активів" подається
додатково органу державної  статистики  за  місцезнаходженням
бюджетної установи.
 
   1.15. Річна фінансова звітність у повному обсязі подається до
установ,  наведених  у  пункті  1.14, безпосередньо головним
бухгалтером (керівником фінансової служби).
 
   1.16. Зведені  річні фінансові звіти центральних органів
виконавчої влади та інших головних розпорядників бюджетних коштів
(у тому числі обласних державних адміністрацій) подаються до
Управління  консолідованої  звітності  з  виконання  бюджетів
Державного казначейства України керівниками бухгалтерських служб
цих органів. Звіти подаються попередньо перевірені і завізовані
Управлінням видатків державного бюджету Державного казначейства
України, - про кошторисні планові та виділені асигнування з
бюджету за загальним та спеціальним фондами.
 
   1.17. Зведені річні фінансові звіти головних розпорядників
коштів місцевих бюджетів  попередньо  завізовані  в  органах
Державного казначейства України подаються відповідному фінансовому
органу з метою підготовки пояснювальної записки до річного звіту
про виконання бюджетів.
 
   1.18. Форми річних фінансових звітів подаються на електронних
носіях  у  вигляді  транспортних  файлів згідно з вимогами,
встановленими Державним казначейством України для автоматизованої
системи.
 
   1.19. При складанні звітів за формами N 2 - про отримання та
використання коштів загального фонду, за відповідними формами N 4
- про отримання та використання коштів спеціального фонду, N 7 -
про  заборгованість бюджетних установ, N 8 - про фінансові
зобов'язання бюджетних установ потрібно обов'язково підкреслити
номер форми, за якою складений звіт. При складанні звітів за
формами N 7 та N 8 потрібно зазначити назву фонду бюджету, за
коштами якого складений звіт, а саме: за загальним чи спеціальним
фондом.
   Проставлення  додаткових  кодів  економічної класифікації
видатків,  які  не  включені до відповідних форм фінансової
звітності, не допускається.
 
   1.20. Порядок та терміни подання фінансової звітності в
органи (управління, відділення) Державного казначейства України
встановлюються ними відповідно до вимог цього Порядку. Терміни
визначаються у межах термінів, установлених постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419 ( 419-2000-п )
"Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".
 
         2. Склад фінансової звітності
 
   2.1. Бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів, річні фінансові звіти про
виконання кошторисів за 2004 рік складають за такими формами:
   "Баланс" (N 1);
   "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"
(N 2д, N 2м);
   "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з
міжнародної діяльності України" (N 2-валюта);
   "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (N 4-1д,
N 4-1м);
   "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (N 4-2д,
N 4-2м);
   "Звіт  про  надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду" (N 4-3д, N 4-3м);
   "Звіт  про  надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"
(N 4-3д.1, N 4-3м.1);
   "Звіт про рух необоротних активів" (N 5);
   "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (N 6);
   "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (N 7д, N 7м);
   "Звіт про заборгованість бюджетних установ  за  окремими
програмами" (N 7д.1, N 7м.1);
   "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" (N 8д,
N 8м);
   "Звіт про результати фінансової діяльності" (N 9);
   "Звіт  про  недостачі  та  крадіжки грошових коштів та
матеріальних цінностей в бюджетних установах" (N 15);
   пояснювальна записка до річного звіту.
   У такому самому обсязі складаються й зведені річні фінансові
звіти про виконання кошторисів головними розпорядниками бюджетних
коштів та бюджетними установами, що мають підвідомчі установи.
 
   2.2. Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності,  Фонд  загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України на виконання статті 85 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 )
складають і подають звіти про виконання кошторисів фондів у
терміни, визначені Державним казначейством України, відповідно до
пунктів 2, 3, 4 Порядку подання фінансової звітності про виконання
кошторисів  Пенсійним  фондом  України,  Фондом  соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України та Фондом загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття у 2004 році,
затвердженого  наказом  Державного  казначейства  України від
30.01.2004 N 16 ( z0193-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.02.2004 за N 193/8792.
 
   2.3. Одержувачі   бюджетних  коштів  (підприємства  і
госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, які
отримують кошти з державного або місцевих бюджетів як фінансову
підтримку або на виконання загальнодержавних програм) складають та
подають до органів Державного казначейства України річну фінансову
звітність про використання отриманих бюджетних коштів за такими
формами:
   "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"
(N 2д, N 2м);
   "Звіт  про  надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду" (N 4-3д, N 4-3м);
   "Звіт  про  надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"
(N 4-3д.1, N 4-3м.1);
   "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (N 7д, N 7м);
   "Звіт  про заборгованість бюджетних установ за окремими
програмами" (N 7д.1, N 7м.1);
   "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" (N 8д,
N 8м).
   У "Звіті про виконання загального фонду кошторису установи"
(форма N 2д, N 2м), "Звіті про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м), "Звіті про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1,
N 4-3м.1) суми у графах "Фактичні видатки" не повинні перевищувати
сум у графах "Затверджено кошторисом на рік".
   У "Звіті про заборгованість бюджетних установ" (форма N 7д,
N 7м)  одержувачів  бюджетних  коштів  суми  кредиторської
заборгованості на звітну дату можуть перевищувати суми річних
кошторисних призначень з урахуванням проведених на звітну дату
касових видатків на суми кредиторської заборгованості на початок
року.
   Інші форми річної фінансової звітності про використання
бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів, у тому числі
"Баланс"  (форма N 1), до  органів  Державного  казначейства
України та установ вищого рівня не подаються.
 
       3. Заповнення форм фінансової звітності
 
   3.1. "Баланс" (форма N 1) (додаток 1) містить узагальнені
підсумкові показники, отримані на  підставі  звірених  даних
бухгалтерських  документів  станом  на початок та на кінець
бюджетного періоду. Звітні  дані  мають  бути  достовірними,
об'єктивними, реальними. Звітні дані статей "Балансу" на початок
року повинні бути тотожними даним графи 4 "На кінець року"
"Балансу" за 2003 рік.
   Установи  складають єдиний "Баланс" (форма N 1),  який
відображає результат про всі проведені господарські операції за
коштами загального і спеціального фондів, за  всіма  видами
бюджетів.
   Кожна установа заповнює в "Балансі" тільки ті рядки, які
стосуються її діяльності, при цьому керуючись такими вказівками.
 
               Актив
 
          Розділ I. Необоротні активи
 
   У розділі I "Необоротні активи" відображається вартість
матеріальних і нематеріальних активів установи, отриманих для
довготривалого використання і непризначених для реалізації або
витрачання протягом одного року.
   Рядки  110,  120,  130 "Залишкова вартість". Наводиться
залишкова  вартість  необоротних  активів,  яка  визначається
розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною)
вартістю та сумою зносу.
   Рядки 111, 121, 131 "Знос". Призначені для відображення суми
зносу необоротних активів, нарахованого в останній робочий день
грудня.
   Рядки 112, 122, 132 "Первісна вартість". Відображається
первісна вартість необоротних активів, тобто фактична вартість
придбання,  спорудження,  виготовлення  необоротних активів з
урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість.
   Рядок 140 "Незавершене капітальне будівництво". Призначений
для відображення вартості незавершеного капітального будівництва
(виготовлення, створення) необоротних активів. У цьому рядку у
графі 3 "На початок року" залишку коштів не буде. У графі 4 "На
кінець року" буде сума, яка обліковувалась на позабалансовому
рахунку 03 "Незавершене капітальне будівництво" на початок року,
плюс видатки за незавершеним капітальним будівництвом, проведені
протягом року.
 
          Розділ II. Оборотні активи
 
   Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення
грошових  коштів і їх еквівалентів, а також інших активів,
призначених для реалізації або використання протягом року.
   Рядок 150 "Матеріали і продукти харчування". Призначений для
відображення вартості матеріалів та продуктів харчування, що
зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла
і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп,
фотоприладдя, паперу, медикаментів, компонентів, бактерицидних
препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що
використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи,
мило, щітки та ін.); будівельних матеріалів для поточного ремонту;
усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова,
вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол та ін.); поворотної тари
та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки та
ін.); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин
машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання,
тракторів, комбайнів, транспортних засобів; сіна, вівса, інших
видів кормів і фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння,
добрива та інших матеріалів.
   Рядок 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Наводиться
вартість  малоцінних  та  швидкозношуваних  предметів, термін
експлуатації яких не перевищує одного року.
   Рядок  170  "Інші  запаси". Наводиться вартість запасів
установи, що не враховані в рядках 150 "Матеріали і продукти
харчування" та 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", тобто:
   сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального
обладнання,  що  призначені  для  науково-дослідних  робіт і
капітального будівництва;
   тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів,
сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;
   готових  виробів, виготовлених у виробничих (навчальних)
майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних
сільських і навчально-дослідних господарств.
   Рядок 180 "Дебіторська заборгованість". Відображається сума
дебіторської заборгованості юридичних та/або фізичних осіб. Сума
рядка утворюється з таких рядків:
   181  "Розрахунки  з  постачальниками,  підрядниками  та
замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення науково-дослідними установами, навчальними закладами
професійно-технічної освіти, виробничими майстернями та підсобними
сільськими господарствами дебіторської заборгованості за виконані
роботи та надані послуги. У цьому самому рядку відображається
дебіторська  заборгованість установ за роботи з капітального
будівництва;
   182 "Розрахунки із податків та платежів". Наводиться сума
переплат за податками, зборами та іншими платежами в бюджет, а
також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
   183 "Розрахунки із страхування". Відображається дебіторська
заборгованість бюджетній установі Пенсійного фонду України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України й інших
організацій, що проводять страхування;
   184  "Розрахунки  з  відшкодування  завданих  збитків".
Відображається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів
та  матеріальних  цінностей,  сумами  збитків  від  псування
матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та
іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку;
   185  "Розрахунки  за  спеціальними  видами  платежів".
Застосовується для відображення дебіторської заборгованості з
відшкодування батьками за утримання дітей у дитячих закладах; за
навчання  дітей  у  музичних  школах; за утримання дітей у
школах-інтернатах; за харчування дітей в інтернатах при школах;
працівників за формений одяг та харчування;
   186  "Розрахунки  з підзвітними особами". Відображається
дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;
   187  "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для
відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не
включена до рядків 181-186, і в тому числі за розрахунками коштів
на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   Рядок  190 "Розрахунки за операціями з централізованого
постачання  матеріальних  цінностей".  Відображається  сума
дебіторської заборгованості за звітний період, яка виникла за
операціями  з централізованого постачання виробничих запасів,
матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів у
розрахунках між установами-замовниками та установами-закупниками.
   Рядок 200 "Розрахунки за окремими програмами". Відображаються
суми заборгованості бюджетних установ за звітний період, що
виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими
програмами,  передбаченими  в Державному бюджеті України (за
придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові
довгострокові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з
видатками установи на її утримання.
   Рядок 210 "Короткострокові векселі одержані". Наводиться сума
короткострокових векселів, що отримані бюджетною установою у
випадках, передбачених чинним законодавством України.
   Рядок 220 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває
в акредитивах, чекових книжках, смарт-картках, оплачених талонах
на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки
відпочинку, санаторії, турбази, повідомленнях на поштові перекази
та в інших грошових документах.
   Рядок 230 "Грошові кошти в дорозі". На кінець року залишку не
повинно бути.
   Рядок  240  "Рахунки  в банках". Відображається залишок
невикористаних коштів, що зберігаються бюджетною установою на
поточних рахунках у банках. Сума рядка утворюється з таких рядків:
   241 "Рахунки загального фонду". У цьому рядку залишку коштів
на кінець року не повинно бути. В окремих випадках можуть
залишатися суми коштів на поточному рахунку в банку на звітну дату
за  загальним  фондом бюджету, які повернені юридичними або
фізичними особами в останній день звітного періоду. Такі суми
залишку у наступному бюджетному періоді відносяться на зменшення
асигнувань на відповідну мету;
   242 "Рахунки спеціального фонду". Наводиться сума коштів
спеціального фонду, що обліковується на рахунку в банку на звітну
дату;
   243 "Рахунки в іноземній валюті". Призначений для обліку
іноземної валюти, що належить бюджетній установі й перебуває на
поточному рахунку в банку на звітну дату (у тому числі для обліку
коштів,  які  надходять  як  позики  міжнародних  фінансових
організацій). Сума коштів відображається у звіті в національній
валюті України;
   244 "Інші поточні рахунки". Відображається сума коштів, яка
на звітну дату зберігається на поточних рахунках в установах
банків, відкритих на ім'я бюджетної установи, що не належить до
коштів загального чи спеціального фондів бюджету (тобто не ввійшли
в рядки 241, 242, 243).
   Сума коштів цього рядка розшифровується в пояснювальній
записці до річного звіту шляхом розпису коштів за їх видами,
джерелами утворення та найменуваннями банків.
   Рядки 241, 242 застосовуються лише бюджетними установами, які
згідно  з  чинним  законодавством  України не переведені на
казначейське обслуговування кошторисів.
   Рядок 250 "Рахунки в казначействі загального фонду". У цьому
рядку залишку коштів на кінець року не повинно бути.
   Рядок  260 "Рахунки в казначействі спеціального фонду".
Наводиться  залишок  невикористаних коштів спеціального фонду
бюджетної установи, що зберігаються на спеціальних реєстраційних
рахунках в органі Державного казначейства України. Сума рядка
утворюється з таких рядків:
   261 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
отриманих як плата за послуги". Відображається залишок коштів, які
надійшли на ім'я установи як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; що
отримуються  бюджетними  установами  від господарської та/або
виробничої діяльності; як плата за оренду майна бюджетних установ;
що отримуються бюджетними установами від реалізації майна (крім
надходжень від реалізації майна, визначеного пунктом 11 статті 14
Закону України  "Про  Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 );
   262 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень". Відображається
залишок коштів, які надійшли на ім'я бюджетної установи для
виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні
внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством України
отримують бюджетні установи;
   263  "Спеціальні  реєстраційні рахунки для обліку інших
надходжень спеціального фонду". У цьому рядку залишку коштів на
кінець року не повинно бути.
   270 "Інші рахунки в казначействі". Відображаються залишки
коштів, що обліковуються на інших рахунках в органах Державного
казначейства України на звітну дату, у тому числі депозитних. За
цим  рядком  також обліковуються залишки коштів допомоги та
компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, а також кошти, що надходять на ім'я бюджетних установ
і не зазначені в рядках 250, 260.
   Рядок 280 "Каса". Наводиться залишок коштів, що зберігаються
в касі бюджетної установи на звітну дату в національній та
іноземній валюті, яка перерахована в національну валюту за курсом
Національного банку України.
 
            Розділ III. Витрати
 
   Розділ III "Витрати" призначений для відображення фактичних
видатків  і  витрат  бюджетних  установ, проведених протягом
бюджетного року. У річному фінансовому звіті рядки 290 "Видатки
загального  фонду"  та  300 "Видатки спеціального фонду" не
заповнюються, оскільки всі видатки підсумковими оборотами повинні
бути списані на результати виконання кошторису за рік, тобто
записів у графі 4 "На кінець року" не повинно бути.
   У рядку 310 "Виробничі витрати" у графі 3 "На початок року"
та у графі 4 "На кінець року" може залишитися сума витрат за
роботами, що не закінчені або закінчені, але не здані за актами у
звітному році на: випуск готових виробів у виробничих (учбових)
майстернях;  видання  друкованої продукції і надання послуг;
незавершене   виробництво  продукції;  науково-дослідні  і
конструкторські  роботи  за  договорами  з підприємствами та
установами; виготовлення різних експериментальних пристроїв для
проведення наукових експериментів на роботах, які виконуються за
рахунок державного бюджету; операції із заготівлі й переробки
матеріалів господарським способом.
   Рядок 320 форми N 1 "Баланс" складається із суми рядків
(110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 +
+ 220 + 240 + 260 + 270 + 280 + 310).
 
               Пасив
 
          Розділ I. Власний капітал
 
   Розділ I "Власний капітал". Призначений для відображення сум
фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за
минулі роки.
   Фонди бюджетних установ складаються з фонду в необоротних
активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.
   Рядок 330 "Фонд у необоротних активах". Наводиться сума
вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних активів, незавершене капітальне будівництво,
створення, виготовлення необоротних активів, що перебувають у
безпосередньому розпорядженні бюджетної установи, з вирахуванням
нарахованого зносу.
   Рядок 340 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах".
Відображається  сума  вкладення  у  фонд  у  малоцінних  і
швидкозношуваних предметах, термін експлуатації яких не перевищує
одного року.
   Рядок  350  "Результат виконання кошторису за загальним
фондом". Проставляється фінансовий результат виконання кошторису
установи за звітний бюджетний рік у частині загального фонду.
   Показник за рядком 350 "Результат виконання кошторису за
загальним фондом" відповідає залишку на кінець року в книзі
"Журнал-головна" за субрахунком 431 "Результат виконання кошторису
за загальним фондом".
   Рядок 360 "Результат виконання кошторису за спеціальним
фондом". Проставляється фінансовий результат виконання кошторису
установи за звітний бюджетний рік у частині спеціального фонду.
   Показник за рядком 360 "Результат виконання кошторису за
спеціальним фондом" відповідає залишку на кінець року в книзі
"Журнал-головна" за субрахунком 432 "Результат виконання кошторису
за спеціальним фондом".
   Показник за рядками 350 та 360 може бути від'ємний.
   Рядок  370  "Результати  переоцінок".  Призначений  для
відображення результату переоцінок матеріальних, нематеріальних і
фінансових активів, курсових різниць від операцій в іноземній
валюті, що склався за звітний рік. У графі 4 "На кінець року"
записів  не  повинно бути, оскільки результат переоцінок за
порядком, визначеним Державним казначейством України, підсумковими
оборотами переноситься на результат виконання кошторису.
 
           Розділ II. Зобов'язання
 
   У  розділі  II "Зобов'язання" відображаються поточні та
довгострокові зобов'язання бюджетних установ.
   Рядок  380  "Довгострокові  зобов'язання".  Наводяться
зобов'язання установи, які не виникають у процесі її звичайної
діяльності,  не є характерними для установи (суми кредитів,
одержані в установах банків та інших фінансових установах, інших
одержаних позик, суми виданих векселів і випущених фінансових
зобов'язань) і погашення яких буде проведено після завершення
звітного бюджетного періоду.
   Рядок  390  "Короткострокові  позики".  Відображаються
короткострокові кредити та позики, одержані бюджетною установою у
банках  та інших фінансових установах відповідно до чинного
законодавства України.
   Рядок  400  "Поточна  заборгованість  за довгостроковими
зобов'язаннями". Відображається сума заборгованості поточного року
за зобов'язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в
наступні роки.
   Рядок 410 "Короткострокові векселі видані". Наводиться сума
векселів,  виданих  бюджетною  установою  згідно  з  чинним
законодавством України, термін сплати яких установлено протягом
одного бюджетного року.
   Рядок 420 "Кредиторська заборгованість". Відображається сума
кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними
або юридичними особами. Сума рядка утворюється з таких рядків:
   421  "Розрахунки  з  постачальниками,  підрядниками  та
замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення науково-дослідними установами (та прирівненими до
них) суми кредиторської заборгованості перед постачальниками,
підрядниками та замовниками за виконані згідно з договорами
науково-дослідні  роботи,  надані послуги, реалізовані готові
вироби. Крім того, відображається кредиторська заборгованість з
підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за
роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;
   422 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Наводиться
кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед
батьками за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, за
навчання  дітей  у  музичних  школах, за утримання дітей у
школах-інтернатах,  перед  працівниками  за формений одяг та
харчування, за харчування дітей в інтернатах при школах. За цим
рядком  також  відображається  заборгованість  за нарахованою
допомогою та компенсаціями громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
   423 "Розрахунки із податків та платежів". Відображається
кредиторська заборгованість бюджетної установи з податків та
платежів у бюджет та інших розрахунків з бюджетом;
   424 "Розрахунки із страхування". Наводиться заборгованість
перед Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фондом загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фондом  соціального  страхування  від  нещасних  випадків на
виробництві  та  професійних  захворювань  України  й іншими
організаціями зі страхування;
   425 "Розрахунки із заробітної плати". Відображаються суми за
розрахунками з працівниками, які перебувають і не перебувають у
штаті бюджетної установи, за всіма видами заробітної плати (у тому
числі відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ), преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності;
   426  "Розрахунки  зі стипендіатами". Відображаються суми
розрахунків зі студентами й аспірантами вузів, науково-дослідних
установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за
стипендіями (у тому числі відповідно до Закону України "Про статус
і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );
   427  "Розрахунки  з  працівниками  за  безготівковими
перерахуваннями". Наводяться суми за розрахунками з працівниками
за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за
заробітною платою з безготівкового перерахування на особистий
вклад  працівника в установу банку, за утриманням членських
профспілкових  внесків,  суми, утримані із заробітної плати,
стипендій і пенсій за виконавчими листами та іншими документами;
   428 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться суми
коштів, які за станом на кінець бюджетного періоду надійшли на
ім'я бюджетної установи і з настанням відповідних умов підлягають
поверненню або перерахуванню за призначенням;
   429 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми
кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної
установи, що не ввійшли в рядки 421-428, у тому числі за
розрахунками  з  підзвітними  особами, за сумами депонованої
заробітної  плати.  За цим рядком відображаються також суми
заборгованості   за   коштами,   сплаченими   учасниками
зовнішньоекономічної діяльності у вигляді попередньої оплати,
вилученими (конфіскованими), зданими на зберігання тощо.
   Рядок  430 "Розрахунки за операціями з централізованого
постачання  матеріальних  цінностей".  Відображається  сума
кредиторської заборгованості за звітний період, яка виникла за
операціями  з централізованого постачання виробничих запасів,
матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів у
розрахунках між установами-замовниками та установами-закупниками.
   Рядок 440 "Розрахунки за окремими програмами". Призначений
для відображення суми заборгованості установи за звітний період,
що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими
програмами,  передбаченими  в Державному бюджеті України (за
придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові
довготермінові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з
видатками установи на її утримання.
 
            Розділ III. Доходи
 
   Розділ  III  "Доходи" призначений для відображення всіх
надходжень бюджетної установи, які вона отримує на виконання
кошторису, у річному фінансовому звіті не заповнюється (крім
рядка 464).  Усі доходи підсумковими оборотами в кінці року
списуються на результат виконання кошторису за рік. Записів у
графі 4 "На кінець року" не повинно бути (крім доходів за
витратами майбутніх періодів).
   За рядком 464 "Доходи за витратами майбутніх періодів" у
річному фінансовому звіті за 2004 рік у графі 3 "На початок року"
може відображатися сума доходу спеціального фонду, отриманого
бюджетною установою в минулі роки, що залишилась невитраченою
станом на 01.01.2004, а в графі 4 "На кінець року" - отримана в
поточному та минулих роках, яка буде витрачена в наступних роках.
   Рядок 480 форми N 1 "Баланс" складається із суми рядків
(330+340+350+360+380+390+400+410+420+430+440 та рядка 460 (сума за
рядком 464).
 
     Довідка до рахунку 70 "Доходи загального фонду"
 
   Ця довідка   призначена   для   розшифровки  операцій
бухгалтерського обліку, проведених на субрахунках рахунку 70
"Доходи загального фонду" та субрахунку 681 "Внутрішні розрахунки
за загальним фондом". За 2004 рік у довідці відображаються
операції, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів
бюджетної установи за загальним фондом:
   у рядку 490 наводиться сума списаних недостач матеріалів,
прийнятих на рахунок установи;
   у рядку 500 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків
за субрахунком 681;
   у рядку 510 наводиться сума коштів, які передані установам
інших міністерств для виконання програм;
   у рядку 550 записується сума доходів, що списана підсумковими
оборотами на фінансовий результат виконання кошторису за загальним
фондом;
   у рядку 570 наводяться асигнування із загального фонду
бюджету, що отримані бюджетними установами протягом звітного
періоду з відображенням коштів, які отримані з державного або
місцевого  бюджетів.  Якщо  залишки  бюджетних  асигнувань
перераховувались протягом звітного періоду до бюджету, тобто
відносились  на  зменшення  асигнувань  поточного  року,  то
асигнування, що надійшли, відображаються за мінусом перерахованих
до бюджету коштів;
   у рядку 580 наводиться сума надлишків матеріалів, виявлених
під час проведення інвентаризації та оприбуткованих;
   у рядку 590 наводиться сума дооцінки матеріалів;
   у рядку 600 відображається сума коштів, отриманих від інших
міністерств для виконання програм;
   у рядку 610 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків
за субрахунком 681;
   у рядках 520-540 та 620-630 відображаються інші операції, які
відносяться  до  збільшення  або  зменшення  субрахунку  701
"Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші
заходи" (702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи
та  інші заходи" та 681 "Внутрішні розрахунки за загальним
фондом"), які розшифровуються в пояснювальній записці;
   у рядку 650 "Залишок за рахунком на кінець звітного періоду"
залишку не повинно бути.
 
    Довідка до рахунку 71 "Доходи спеціального фонду"
          (у частині інших надходжень)
 
   Ця довідка призначена для відображення коштів, що належать до
інших надходжень спеціального фонду:
   у рядку 660 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків
за субрахунком 682 у частині інших надходжень;
   у рядку 680 записується сума доходів, що списана підсумковими
оборотами на фінансовий результат виконання кошторису за іншими
надходженнями спеціального фонду;
   у рядку 710 наводиться сума коштів, що фактично надійшли за
розподілами як інші надходження спеціального фонду;
   рядок 720 не заповнюється, тому що асигнування, одержані без
розподілів у 2004 році не надаються;
   у рядку 730 відображається сума коштів, отриманих за позиками
міжнародних фінансових організацій;
   у рядку 740 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків
за субрахунком 682;
   у рядку 770 "Залишок за рахунком на кінець звітного періоду"
залишку не повинно бути.
 
        Розшифровка позабалансових рахунків
 
   У розшифровці позабалансових рахунків наводяться суми залишку

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка