Законы Украины

Новости Партнеров
 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 8

 
раціональне використання кормів, пасовищ та інших кормових угідь.
Впроваджує на фермах прогресивні методи  утримання,  годівлі
поголів'я та догляду за ним. Забезпечує ефективне використання
устаткування, приміщень та інших фондів. Бере участь у розробленні
та впровадженні заходів з наукової організації праці, науково
обґрунтованих норм виробітку. Забезпечує застосування  чинних
положень з оплати і стимулювання праці. Бере участь в атестації і
раціоналізації робочих місць. Веде зоотехнічну документацію і
організовує облік у господарстві з питань тваринництва. Контролює
додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і
норм з охорони навколишнього середовища, охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: закони, постанови, накази,  розпорядження,
рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і
місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
технологію  виробництва  продукції  тваринництва;  анатомію,
фізіологію і годівлю тварин; племінну справу; чинні стандарти,
ціни на готову продукцію тваринництва; чинні положення з оплати
праці та основи її нормування; досягнення науки та передовий
досвід  у  галузі  тваринництва;  основи ринкової економіки,
організацію виробництва, праці та управління; земельне і трудове
законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії
та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги.
 
   Зоотехнік відділення  (комплексу,   сільськогосподарської
дільниці, ферми) I категорії: базова або неповна вища освіта
відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зоотехніка
відділення  (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми)
II категорії - не менше 1 року.
 
   Зоотехнік відділення   (комплексу,  сільськогосподарської
дільниці, ферми) II категорії: базова або неповна вища освіта
відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зоотехніка
відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми) - не
менше 2 років.
 
   Зоотехнік відділення  (комплексу,   сільськогосподарської
дільниці, ферми): базова або неповна вища освіта, відповідного
напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог
до стажу роботи.
 
          2. ТЕХНІК З ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ
 
   Завдання та обов'язки. Веде облік племінної худоби, записує
точні дані, що характеризують походження і продуктивність тварин,
суворо  додержуючись затверджених форм. Забезпечує збереження
документації з племінної справи. Бере участь  у  проведенні
бонітування сільськогосподарських тварин і реалізації племінного
молодняка. Контролює своєчасне подання первинних документів з
виробничо-зоотехнічного обліку. Контролює додержання працівниками
виробничої і трудової дисципліни,  правил  і  норм  охорони
навколишнього природного середовища, охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: закони, постанови, накази,  розпорядження,
рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і
місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
основи  технології  племінного  тваринництва;  діючі  форми
зоотехнічного та племінного обліку, інструкції з бонітування
худоби; ринкові ціни на племінних тварин; діючі умови оплати праці
в тваринництві; трудове законодавство; правила і норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги.
 
   Технік з племінної справи I категорії: базова або неповна
вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
техніка з племінної справи II категорії - не менше 1 року.
 
   Технік з племінної справи II категорії: базова або неповна
вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
техніка з племінної справи - не менше 2 років.
 
   Технік з племінної справи: базова або неповна вища освіта
відповідного  напряму  підготовки  (бакалавр  або  молодший
спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
 
     3. ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ
           ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує дотримання  розроблених
технологій  утримання, годівлі і розведення тварин. Здійснює
практичне виконання  технологічних  процесів  і  операцій  у
виробництві тваринницької продукції. Організовує первинну обробку
молока, м'яса та іншої продукції, контролює технологічний процес
переробки тваринницької сировини. Веде первинний зоотехнічний і
племінний облік. Бере участь у заготівлі кормів. Забезпечує
раціональне використання кормів, пасовищ та інших кормових угідь.
Проводить роботу з підвищення продуктивності тварин, поліпшення
відтворення  стада  і  збільшення виходу молодняку. Замовляє
відповідні машини та обладнання для комплексної  механізації
виробничих  процесів,  ефективно  використовує  устаткування
приміщень. Збирає, обробляє, аналізує інформацію про результати та
ефективність роботи тваринницьких підрозділів з використанням
ПЕОМ, бере участь у розробленні програм розвитку тваринництва,
контролює роботу з обслуговування тваринницьких ферм, цехів,
дільниць, переробних  об'єктів.  Проводить  добір  виконавців
конкретних робіт, забезпечує трудову і технологічну дисципліну,
здійснює атестацію робочих місць та контролює роботу механізмів і
обладнання  у тваринництві. Надає сервісні послуги суб'єктам
племінної справи у тваринництві, зокрема ідентифікації племінних
тварин,  достовірного обліку їх походження і продуктивності,
офіційної оцінки за типом, якістю нащадків та іншими ознаками.
Реєструє новонароджений молодняк, контролює його ріст і розвиток,
проводить контрольні доїння, відбирає середні проби молока для
його аналізу. Контролює реалізацію планів парувань на замовлення,
індивідуального добору бугаїв та використання їх сперми. Контролює
додержання правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії,
протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища, надає
допомогу  спеціальним  органам в збереженні тваринного світу
України.
 
   Повинен знати: закони, постанови, накази,  розпорядження,
рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і
місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу й
галузі тваринництва; будову та функції органів, систем органів,
організму сільськогосподарських тварин, їх біологічні особливості;
технологію  виробництва і переробки продукції тваринництва і
принципи нормованої годівлі  тварин,  параметри  мікроклімату
тваринницьких   приміщень   та   методи   проведення  їх
санітарно-гігієнічної  оцінки,  технологію  заготівлі  кормів;
прогресивні  енерго-  та  ресурсозберігаючі  екологічно чисті
технології виробництва тваринницької продукції; параметри контролю
технологічних  процесів  переробки  продукції  тваринництва;
стандарти, ціни на готову продукцію тваринництва і чинні положення
з оплати праці; досягнення науки та передовий досвід у галузі
тваринництва; основи ринкової економіки, організацію виробництва,
праці й управління; земельне і трудове законодавство; основи
інформатики та обчислювальної  техніки;  правове  регулювання
стосунків у трудовому колективі; правила та норми охорони праці,
виробничої  санітарії,  протипожежного  захисту,   охорони
навколишнього середовища.
 
   Кваліфікаційні вимоги.
 
   Технік-технолог з  виробництва  та  переробки  продукції
тваринництва I категорії: неповна вища освіта відповідного напряму
підготовки (молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією техніка-технолога з виробництва та переробки
продукції тваринництва II категорії - не менше 1 року.
 
   Технік-технолог з  виробництва  та  переробки  продукції
тваринництва II категорії: неповна вища освіта  відповідного
напряму  підготовки  (молодший  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за  професією техніка-технолога  з
виробництва та  переробки  продукції тваринництва - не менше
2 років.
 
   Технік-технолог з  виробництва  та  переробки  продукції
тваринництва: неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки
(молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
 
     4. ТЕХНОЛОГ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ
              ТВАРИННИЦТВА
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує підвищення ефективності та
рентабельності  виробництва  тваринницької   продукції   у
сільськогосподарських  підприємствах  різних  форм  власності.
Упроваджує енерго- та  ресурсозберігаючі  технології,  сприяє
зростанню  продуктивності сільськогосподарських тварин методом
сучасної селекції і  біотехнології,  створює  біологічно  та
господарсько обґрунтовані умови експлуатації тварин: повноцінну
годівлю, програмований рівень вирощування молодняку,  сучасні
технології, оптимальний мікроклімат. Створює міцну кормову базу.
Розраховує потребу в кормах. Розробляє збалансовані раціони,
контролює режими і техніку годівлі тварин. Організовує раціональне
використання кормів і пасовищ. Упроваджує на фермах прогресивні
способи утримання, годівлі та догляду за поголів'ям тварин,
сучасні  методи  матеріального  стимулювання.  Розробляє  та
дотримується  операційних  карт  технологічних  процесів  у
тваринництві, контролює ведення зоотехнічного і племінного обліку.
Виконує заходи, передбачені планом селекційно-племінної роботи,
проводить бонітування, відбір і добір тварин та їх відтворення.
Здійснює спрямоване вирощування молодняку. Дотримується вимог щодо
ведення племінного обліку класифікації за типом,  генетичної
експертизи походження тварин і оцінки їх за власною продуктивністю
та якістю нащадків з використанням комп'ютерних програм. Контролює
дотримання  ідентифікації і збереження сперми в умовах, які
встановлено технологічними і ветеринарносанітарними  вимогами.
Оцінює екстер'єр тварин порівняно з бажаним типом конкретної
породи; забезпечує роботу лабораторій із визначення в продукції
вмісту поживних речовин та її якості. Бере участь у розробленні та
впровадженні  безвідходних  технологій  виробництва  продукції
тваринництва, обґрунтованих норм обслуговування. Надає допомогу в
технології  ведення  тваринництва  особистих  присадибних  і
фермерських господарств. Ефективно застосовує чинні норми з оплати
праці, веде документацію, організовує облік та складає звітність з
технології  тваринництва. Відповідно до вимог держстандартів,
використовуючи необхідні  прилади,  обладнання  та  методики,
проводить  розрахунок  технологічних  процесів  виготовлення
цільномолочної продукції, вершкового масла і сирів, а також оцінює
їх якість; проводить оцінку вгодованості забійних тварин та
одержаних від них туш; оцінює свіжість м'яса органолептичними і
лабораторними методами з метою виготовлення м'ясної продукції
високої якості. Проводить розрахунок виходу основної продукції для
переробки м'яса і виготовлення натуральних м'ясних продуктів;
визначає втрати сировини та вихід готової продукції під час
виготовлення ковбасних та м'ясних консервів. Контролює додержання
технологічних вимог під час переробки молока, м'яса та іншої
продукції тваринництва, застосовує контрольно-вимірювальніприлади
для  оцінки  якості  продукції  і  параметрів  мікроклімату
тваринницьких приміщень, розробляє заходи з профілактики хвороб і
отруєнь сільськогосподарських тварин,  запобігає  їх  падежу.
Контролює  додержання працівниками виробничої і технологічної
дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.
 
   Повинен знати:  закони, постанови, накази, розпорядження,
рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і
місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу і
галузі тваринництва; будову та функції органів, систем органів
організму сільськогосподарських тварин, їх біологічні особливості,
основні  закони  успадкування  господарсько-корисних  ознак,
походження, методи оцінки екстер'єру тварин, поживності кормів,
принципи нормованої годівлі, параметри мікроклімату тваринницьких
приміщень; розведення та годівлю сільськогосподарських тварин,
зоогігієну, основи ветеринарної медицини, досягнення науки і
передовий досвід у галузі тваринництва; технології виробництва і
переробки  продукції  тваринництва;  прогресивні  енерго-  та
ресурсозберігаючі  екологічно  чисті  технології  виробництва
тваринницької   продукції;   будову   та   принцип   дії
контрольно-вимірювальних приладів для оцінки якості продукції і
параметрів  мікроклімату  тваринницьких  приміщень;  параметри
контролю технологічних процесів переробки продукції тваринництва;
сучасні методи якісного аналізу продукції тваринництва; державні
стандарти на продукцію тваринництва; сучасні методи економічного
аналізу та прогнозування ефективності роботи сільськогосподарських
підприємств, основи менеджменту та маркетингу у тваринництві;
основи інформатики, обчислювальної техніки та  програмування;
правове регулювання підприємницької діяльності у тваринництві;
правила і норми  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.
 
   Кваліфікаційні вимоги.
 
   Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва
I категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
технолога з виробництва та переробки  продукції  тваринництва
II категорії - не менше 1 року.
 
   Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва
II категорії: базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва - не
менше 2 років.
 
   Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва:
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Без
вимог до стажу роботи.
 
          5. ФАХІВЕЦЬ З БДЖІЛЬНИЦТВА
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює організаційно-технологічне
керівництво бджільництвом у господарстві. Організовує розвиток
бджільництва в господарстві на основі упровадження інтенсивних
технологій, ефективного використання основних засобів виробництва,
матеріальних  ресурсів,  прогресивної  технології  виробництва
продуктів  бджільництва,  зниження  собівартості,  підвищення
продуктивності  та  рентабельності. Упроваджує в господарстві
новітні методи розведення, годівлі, утримання бджіл, племінної
роботи. Розробляє річні та оперативні плани виробництва продукції
бджільництва. Розраховує потребу в трудових ресурсах, матеріалах
та сировині. Визначає господарську придатність бджолиних сімей.
Бере участь у розробленні та впроваджує заходи щодо ефективного
використання бджіл на запиленні ентомофільних культур. Узагальнює
та впроваджує на пасіках новітні методи підготовки бджіл до
медозбору.  Розробляє та проводить профілактичні заходи щодо
запобігання захворюванням бджіл та розплоду, проводить діагностику
та лікування бджолиних сімей від різних видів хвороб, вживає
заходів щодо запобігання отруєнням бджіл під час обробки рослин
отрутохімікатами. Організовує проведення заходів з раціонального
забезпечення пасіки кормами своєчасної підготовки бджіл до зимівлі
та її організованого проведення забезпечує на пасіці дотримання
правил охорони праці та пожежної безпеки; технології переробки
воскової  сировини та вимог стандартів на бджолині сім'ї і
продукцію бджільництва; визначає якість продукції, організовує
своєчасне вивезення бджолиних сімей до масивів квітучих медоносів.
Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з механізації
трудомістких процесів робіт на пасіці та оплати праці бджолярів.
Веде облік та звітну документацію на пасіці. Проводить роботу з
підвищення  кваліфікації  бджолярів.  Контролює  дотримання
працівниками господарства виробничої і трудової дисципліни, правил
і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
 
   Повинен знати: закони, постанови,  накази,  розпорядження
рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і
місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу та
бджільництва;  технологію  виробництва продуктів бджільництва;
племінну справу, біологічні особливості бджолиних сімей, наукові
основи годівлі    та    утримання    бджіл;    методи
лікувально-профілактичних заходів  на  пасіці;  стандарти  та
реалізаційні ціни на продукцію бджільництва; досягнення науки та
передового досвіду роботи підприємств і організацій у галузі
бджільництва; основи економіки, організації виробництва і праці;
основи нормування; основи трудового законодавства; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги.
 
   Фахівець з бджільництва I категорії: неповна вища освіта
відповідного  напряму  підготовки  (молодший  спеціаліст)  та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця з
бджільництва II категорії - не менше 1 року.
 
   Фахівець з бджільництва II категорії: неповна вища освіта
відповідного  напряму  підготовки  (молодший  спеціаліст)  та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця з
бджільництва - не менше 2 років.
 
   Фахівець з бджільництва: неповна вища освіта відповідного
напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу
роботи.
 
              РОБІТНИКИ
 
              1. БДЖОЛЯР
 
   3-й розряд
   Завдання та обов'язки. Виконує підсобні та допоміжні роботи з
догляду за бджолами і одержання від них продукції. Виставляє
вулики із зимівника. Підготовляє вулики з бджолами та перевозить
їх  на  медозбір,  розставляє  вулики  на пасіці. Проводить
профілактичний догляд за вуликами. Ремонтує та фарбує їх. Натягує
й  навощує рамки. Переробляє продукцію бджільництва. Утеплює
гнізда. Підгодовує бджіл та збирає гнізда на зимівлю. Дезінфікує
вулики та інвентар, вживає профілактичних заходів щодо боротьби з
хворобами та шкідниками бджіл. Підтримує санітарно-гігієнічні
умови на пасіці та в приміщеннях. Здійснює поточний ремонт
приміщення, огорожі, устаткування та інвентарю.  Додержується
правил  і  норм  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: склад бджолиної сім'ї; роль матки, робочих
бджіл та трутнів, життєдіяльність бджолиної сім'ї протягом року;
вимоги до вуликів, реманенту, який застосовують під час догляду за
бджолами, для викачування меду та переробки воскової сировини;
правила користування інструментом; техніку виставляння вуликів із
зимівника та встановлення їх у зимівник; правила і норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна
загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
 
   4-й розряд
   Завдання та обов'язки. Виконує роботи з догляду за бджолами
на товарних та запилювальних пасіках. Привчає бджіл до запилюваних
культур. Готує ароматизований сироп і згодовує його бджолам.
Перевіряє якість стільників, кількість бджіл у гнізді та меду,
наявність у гнізді матки та її якості, розплоду різного віку та
сили сім'ї. Складає медовий баланс бджолоферми, пасіки. Пересаджує
сім'ї бджіл. Нарощує бджіл у сім'ях. Виконує весняну ревізію
бджолосімей. Проводить боротьбу із хворобами та шкідниками бджіл.
Виводить та замінює маток. Збирає та садовить рій у вулик, формує
нові сім'ї. Відбирає медові стільники з вуликів та розпечатує їх.
Відкачує, очищає мед та перероблює воскову сировину. Заготовляє
корми для бджіл на зимовий та весняний періоди. Веде облік на
пасіці. Організовує перевезення бджіл на медозбір. Додержується
правил  і  норм  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: технологію промислового виробництва продуктів
бджільництва; будову та біологію окремих особин бджіл, склад їх
їжі; методи утримання сильних та високопродуктивних бджолиних
сімей найважливіші медоноси полів, лісів та лукопасовищних угідь;
основні типи взяток; особливості використання бджіл для обпилення
різних сільськогосподарських культур; способи розширення гнізд;
методи утримання бджіл у типових вуликах; способи підготовки та
перевезення вуликів на медозбір; техніку, способи виведення та
заміни маток заготівлі кормів на зиму та відкачування меду;
способи підготовки бджіл до зимівлі та догляду за ними в зимовий
період;  склад  та  властивості  бджолиного  меду;  способи
підгодовування бджіл на зиму; упакування та зберігання меду,
воскової сировини та її переробку; заходи профілактики і боротьби
із хворобами і шкідниками бджіл; правила і норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією бджоляра 3 розряду - не
менше 1 року.
 
   5-й розряд
   Завдання та обов'язки. Виконує роботи з догляду за бджолами
на  матковивідних,  племінних та обпилювально-медових фермах,
пасіках. Виводить та замінює маток. Готує сім'ї-виховательки та
підгодовує їх. Прищеплює личинки. Вибраковує маточники та бджолині
матки. Формує нуклеуси для спарювання та підсаджування бджолиних
маток. Відбирає плідних маток та відправляє їх замовникам. Формує
нові бджолині сім'ї  штучним  способом,  пакети  бджіл  для
пересилання,  використовує бджіл на медозборі та обпилюванні
сільськогосподарських культур. Привчає бджіл  до  запилюваних
культур. Виявляє хворі бджолині сім'ї, підготовляє та відправляє
на дослідження бджіл і зразки розплоду. Збирає маточне молочко,
прополіс,  квітковий  пилок.  Веде облік та документацію на
матковивідних і племінних пасіках. Додержується правил і норм
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: основи племінної справи; умови розвитку та
кормовий режим маточних личинок; ознаки плідних та неплідних
маток; способи та техніку виведення бджолиних маток; правила
підсаджування маток та маточників у сім'ї; кормовий режим личинок;
техніку  формування  нуклеусів; пакетне бджільництво, хвороби
бджолиного розплоду та дорослих бджіл; ознаки отруєння бджіл
отрутохімікатами; заходи щодо боротьби із хворобами бджіл, способи
одержання й збереження маточного молочка, бджолиної  отрути,
квіткового пилку та прополісу; правила і норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією бджоляра 4 розряду - не
менше 1 року.
 
              2. ВІЗНИК
 
   2-й розряд
   Завдання та обов'язки. Керує конем, запряженим у легкий візок
для перевезення людей. Запрягає та розпрягає коней. Утримує
чистими й неушкодженими обслуговуваний екіпаж та збрую: чистить,
миє, змащує їх. Здійснює дрібний ремонт. Додержується правил і
норм  охорони  праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
 
   Повинен знати: правила поводження з кіньми та догляду за
ними; ветеринарний мінімум; правила вуличного руху і розташування
вулиць; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або
початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на
виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.
 
         3. ГОТУВАЧ КОРМІВ (ТВАРИННИЦТВО)
 
   1-й розряд
   Завдання та обов'язки. Підігріває воду в кормозапарниках,
казанах, чанах та в інших місткостях із пічним опаленням. Стежить
за нагріванням води. Додержується правил і норм охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати:  принцип  дії  та  правила  експлуатації
обслуговуваного устаткування; правила і норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  загальна  середня  освіта.
Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
   2-й розряд
   Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні й підготовчі роботи
з варіння та запарювання кормів. Наповнює місткості водою. Готує
пасти, киселі, кисляки, настої, відвари, сінне борошно. Миє,
змішує, вапнує, пророщує, дріжджує, консервує корми, харчові
відходи. Проводить їх хімічну та бактеріологічну обробку, видаляє
сторонні предмети з харчових відходів вручну. Подрібнює, розмелює,
ріже  й  рубає грубі, соковиті корми, концентрати та корми
тваринного походження на подрібнювачах, машинах із ручним приводом
або  вручну.  Миє,  подрібнює,  запарює  коренебульбоплоди,
застосовуючи машини. Проводить вітамінізовану обробку кормів у
ямах та траншеях. Завантажує кормові відходи у варильні казани,
кормозапарники. Роздає корми за допомогою транспортерів. Виймає
корми з башт, ям, траншей, буртів вручну. Миє посуд, чистить
варильні казани, чани. Прибирає кормоприготувальні приміщення.
Проводить гідротермічну обробку кормів і харчових відходів у ямах
та траншеях. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: способи й технологію варіння, запарювання та
гідротермічної  обробки  кормів;  правила  хімічної   та
бактеріологічної  обробок кормів; правила нагрівання казанів;
санітарні правила приготування кормів; правила зберігання кормів,
вітамінів, антибіотиків та інших препаратів; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  загальна  середня  освіта.
Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації.
Стаж роботи  за  професією  готувача  кормів  (тваринництво)
1 розряду - не менше 0,5 року.
 
   3-й розряд
   Завдання та обов'язки. Готує корми за рецептами. Запарює,
варить. Проводить гідротермічну обробку кормів і харчових відходів
у кормозапарниках, казанах та чанах. Подрібнює, розмелює, ріже,
рубає грубі, соковиті корми, концентрати і корми тваринного
походження на машинах з електричним або іншим приводом. Заготовляє
з водойм корми тваринного та рослинного походження. Дезінфікує
приміщення, устаткування, інвентар, тару. Одержує кормові відходи
і відпускає готові корми фермам. Проводить облік одержання та
витрачання кормів. Виймає корми з башт, ям, траншей, буртів за
допомогою підіймальних пристроїв. Додержується правил і норм
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: будову і правила експлуатації  машин  та
устаткування, виробничого інвентарю, інструментів, вимірювальних
приладів, посуду, тари, правила користування та догляд за ними;
правила приготування кормів; правила теплової обробки різних
компонентів, послідовність їх завантаження; особливості підготовки
кормів для різних видів та статево-вікових груп тварин; склад та
поживність кормів; потребу тварин та птиці в поживних речовинах;
правила  і  норми  охорони  праці,  виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог
до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна
підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи
за професією готувача кормів (тваринництво) 2 розряду - не менше
1 року.
 
   4-й розряд
   Завдання та обов'язки. Готує корми за спецрецептами, а також
корми, збалансовані за протеїном та іншими компонентами. Проводить
термічну обробку, перемішує кормову масу в казанах. Промиває
субпродукти, рибу, харчові відходи тощо.  Здійснює  технічне
обслуговування  машин та устаткування у кормоцеху. Проводить
розрахунки для приготування потрібної кількості харчових відходів
згідно з раціоном. Додержується правил і норм охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: види кормів, що застосовуються для годівлі
тварин,  птиці,  звірів, їх поживність, перетравлюваність та
значення для організму; потребу тварин у протеїні, вітамінах та
мінеральних речовинах; будову та правила експлуатації варильних
казанів, устаткування і  машин  для  підготовки  кормів  до
згодовування; технологію підготовки кормів та режим годівлі;
кормові раціони та їх приготування для тварин; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації.  Стаж  роботи  за  професією  готувача  кормів
(тваринництво) 3 розряду - не менше 1 року.
 
              4. ГУРТІВНИК
 
   2-й розряд
   Завдання та обов'язки. Приймає на базах партії  худоби,
транспортних засобів, необхідного майна, інвентарю, бере участь у
зважуванні, ветеринарному обробленні, сортуванні худоби за статтю
і вгодованістю. Переганяє худобу до пункту призначення. Випасає,
годує та напуває худобу в дорозі. Навантажує худобу у вагони,
баржі, автомобілі, вивантажує в пунктах призначення і годування.
Супроводжує та забезпечує збереження худоби в дорозі. Доглядає за
худобою та годує її на збутовій базі. Підготовляє вагони до
вичищення після вивантаження худоби. Передає худобу споживачам.
Оформлює встановлену документацію під час приймання та здавання
худоби. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати:  основи зоотехнії та ветеринарії; порядок
приймання і здавання худоби; оформлення приймально-здавальних
документів;  способи  переганяння,  транспортування, випасання
худоби, раціон та терміни годівлі; правила догляду за худобою та
утримання її; способи запобігання хворобам, травматизму, падежу
худоби; правила надання першої допомоги; правила і норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  загальна  середня  освіта.
Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
               5. ДОЯР
 
   4-й розряд
   Завдання та  обов'язки.  Проводить ручне доїння корів з
продуктивністю до 3,5 тис. кг молока на рік. Здійснює ручне доїння
кобил, овець та кіз. Масажує і підмиває вим'я та виконує інші
операції, які впливають на швидкість і повність молоковіддачі та
чистоту молока. Виконує ветеринарно-санітарні роботи з догляду за
вим'ям. Підготовляє та роздає корми. Чистить тварин, стійла та
годівниці.  Миє і чистить молочний посуд. Виконує заходи з
поліпшення утримання тварин, годівлі збалансованими за поживними
речовинами кормами з метою підвищення молочної продуктивності
тварин, одержання молока високої якості та збільшення виходу
телят. Виявляє тварин в охоті та підготовляє їх до штучного
осіменіння або парування. Переводить глибокостільних корів та
нетелей у визначені строки до родильного відділення. Допомагає
ветеринарним працівникам вживати профілактичних заходів  щодо
запобігання захворюванням тварин. Лікує їх та проводить штучне
осіменіння. Здійснює первинну обробку молока. Додержується правил
і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
 
   Повинен знати: правила  доїння,  годівлі,  напування  та
утримання  тварин;  методи підвищення молочної продуктивності
тварин; комплекс заходів, що забезпечують одержання  чистого
молока; ознаки збудження у тварин; раціони, норми годівлі та
порядок згодовування кормів; потребу корів у протеїні, вітамінах
та мінеральних речовинах; правила догляду за вим'ям та найчастіші
його захворювання; ознаки бруцельозу, ящура та інших захворювань;
ознаки тільності та наближення родів тварин; терміни і методи
запускання тварин та підготовки їх до отелення, вижереблення,
окоту; правила надання першої допомоги тваринам, що захворіли;
знання про деякі лікарські й  дезінфікуючі  засоби  та  їх
застосування; техніку штучного осіменіння та правила підготовки
маток до нього; витрати, з яких складається собівартість молока,
та шляхи їх зниження; правила первинної обробки молока; правила і
норми охорони праці, виробничої санітарії та  протипожежного
захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною  професією
3 розряду - не менше 1 року.
 
   5-й розряд
   - у  разі ручного доїння корів з продуктивністю понад
3,5 тис. кг молока на рік та в ізоляторі.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією дояра 4 розряду - не менше
1 року.
 
   6-й розряд
   Завдання та обов'язки. Проводить доїння корів вручну  в
родильному відділенні. Годує тварин і виконує всі роботи з догляду
за ними. Роздоює первісток. Застосовує методи роздоювання корів та
первісток, які дають змогу підвищити їх молочну продуктивність.
Здійснює ветеринарну обробку новонароджених телят. Надає допомогу
тваринам під час отелення. Виконує роботи із забезпечення чистоти
родильного відділення. Додержується правил і норм охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: основи анатомії та фізіології тварин; будову
вим'я; фізіологію молокоутворення  та  молоковіддачі;  ознаки
наближення отелення та правила приймання новонароджених телят та
їх ветеринарної обробки; правила годівлі худоби, догляду за нею в
перший  період  після отелення; методи роздоювання корів та
первісток і підвищення їх молочної продуктивності; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією дояра 5 розряду - не менше
1 року.
 
              6. ЗВІРІВНИК
 
   5-й розряд
   Завдання та обов'язки. Доглядає за звірами на племінних
фермах. Годує і напуває їх. Прибирає, чистить, миє і дезінфікує
приміщення, клітки, будиночки, устаткування та інвентар. Замінює
підстилку. Здійснює заходи з поліпшення утримання звірів, годівлі
збалансованими за якістю кормами з метою поліпшення якості шкурок.
Стежить за станом здоров'я звірів і надає їм першу допомогу,
підсаджує самок до самців та виконує інші роботи з проведення
гону. Надає допомогу самкам під час щеніння. Відсаджує молодняк
від самок, зважує, таврує й доглядає за щенятами. Бере участь у
зооветеринарних заходах. Додержується правил і норм охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: правила утримання, годівлі звірів та догляду
за ними; якість та норми годівлі; потребу обслуговуваних звірів у
поживних речовинах; індивідуальні  особливості  звірів  свого
відділку,  виробничі  цикли на фермі; техніку підготовки та
проведення гону; особливості утримання, годівлі та догляду за
самками й самцями основного стада; умови одержання та збереження
приплоду; особливості утримання та годівлі молодняка; правила і
норми  охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації. Стаж  роботи за технологічно суміжною професією
4 розряду - не менше 1 року.
 
   6-й розряд
   Завдання та обов'язки. Доглядає за звірами на племінних
фермах. Виконує заходи з поліпшення племінних якостей звірів та
збільшення виходу приплоду. Бере участь у доборі звірів на плем'я,
бонітуванні поголів'я, відборі звірів та доборі пар, робить записи
в документації з племінної справи. Визначає зрілість хутра для
вибіркового забою. Комплектує ядро (селекційну групу) та групи
продажу іншим господарствам. Додержується правил і норм охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: анатомо-фізіологічні та біологічні особливості
хутрових звірів, яких розводять у неволі; системи утримання та
годівлі звірів на племінних фермах у різні пори року; техніку
розведення звірів у неволі; техніку відбору та добору племінних
звірів; хвороби звірів, запобігання їм та заходи боротьби з ними;
основні способи надання першої допомоги звірям, що захворіли;
товарну якість шкурок, їх дефекти, причини виникнення та заходи
запобігання їм; особливості вирощування племінного молодняка;
правила і норми  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією звірівника 5 розряду - не
менше 1 року.
 
          7. ЗВІРІВНИК ЗООЛОГІЧНИХ БАЗ
 
   1-й розряд
   Завдання та обов'язки. Виконує роботи з догляду та утримання
тварин (свійських, диких) і птиці під керівництвом звірівника
вищої кваліфікації: прибирає приміщення, ремонтує клітки і виконує
всі технічні роботи. Допомагає готувати корм та бере участь у
годівлі тварин і птиці. Додержується правил безпеки переведення
тварин у стаціонарні приміщення і вольєри. Додержується правил і
норм охорони праці, виробничої санітарії  та  протипожежного
захисту.
 
   Повинен знати:  основні  положення з техніки догляду за
тваринами та  птицею;  умови  і  правила  годівлі;  правила
транспортування тварин і птиці; правила і норми охорони праці,
виробичої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  загальна  середня  освіта.
Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
   2-й розряд
   Завдання та обов'язки. Виконує роботи з догляду і утримання
тварин та птиці. Готує корми, годує тварин та птицю. Додержується
безпечного переведення тварин та птиці в транспортні клітки і на
територію  зообази.  Виконує вказівки ветеринарного лікаря і
зоотехніка. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: техніку утримання; режими і норми годівлі
тварин і птиці; технологію приготування кормів; норми поведінки
тварин та птиці; правила і норми охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  загальна  середня  освіта.
Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації.
Стаж роботи за професією звірівника зоологічних баз 1 розряду - не
менше 0,5 року.
 
   3-й розряд
   Завдання та   обов'язки.   Виконує   роботи    із
санітарно-ветеринарного  догляду  за тваринами та птицею під
керівництвом дресирувальника. Визначає придатність фуражу. Готує
корми тваринам та птиці. Підготовляє тварин та птицю до знімання.
Визначає за зовнішнім виглядом стан здоров'я тварин та птиці.
Проводить  дезінфекцію приміщень. Додержується правил і норм
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: будову приміщень для утримання різних видів
тварин та птиці; види і способи профілактики найпоширеніших
захворювань тварин та птиці; норми годівлі; основи дезінфекції;
правила  і  норми  охорони  праці,  виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог
до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна
підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи
за професією звірівника зоологічних баз 2 розряду - не менше
1 року.
 
   4-й розряд
   Завдання та    обов'язки.   Виконує   роботи   із
санітарно-ветеринарного догляду за тваринами та птицею. Виконує
прості ветеринарні процедури: вимірює температуру, робить штучне
дихання тощо. Вирощує молодняк. Складає добовий раціон годівлі
тварин та птиці у межах норм. Додержується правил і норм охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: основні знання із фізіології та анатомії
тварин і птиці; правила надання першої допомоги тваринам і птиці;
допустимі зміни в складі раціону годівлі в разі потреби заміни
одних кормів іншими; правила і норми охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією звірівника зоологічних баз
3 розряду - не менше 1 року.
 
          8. ЗООЛАБОРАНТ СЕРПЕНТАРІЮ
 
   4-й розряд
   Завдання та обов'язки. Розводить, вирощує і доглядає отруйних
змій. Годує змій та згодовуваних тварин. Чистить клітки, вольєри.
Змінює підстилку, прибирає змій, що здохли, і згодовуваних тварин,
екскременти, линовища. Допомагає герпетологу відбирати отруту від
отруйних змій. Висаджує змій з кліток, вольєрів, приносить їх до
місця відбирання отрути і відносить назад. Вилучає пінцетом зуби,
що вилиняли, оброблює пащу змії лікарськими препаратами, підводить
електроди. Виймає з кліток напувалки, годівниці, ванночки та інший
інвентар, промиває і дезінфікує його. Миє підлогу. Підтримує
режими температури, освітлення,  вологості  і  вентиляції  в
серпентарії. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
 
   Повинен знати: будову і призначення кліткових і вольєрких
систем  серпентарію; правила визначення статі отруйних змій;
правила і гігієну годівлі та поїння змій; санітарні вимоги до
робочих  місць;  призначення,  правила  і способи проведення
дезінфекції; правила і способи  регулювання  мікроклімату  в
серпентарії; біологічні особливості кожного виду змій; правила
безпеки праці під час роботи зі зміями; методи надання першої
допомоги постраждалим від укусів; правила і норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації. Стаж  роботи за технологічно суміжною професією
3 розряду - не менше 1 року.
 
       9. КОНСЕРВУВАЛЬНИК ШКІРЯНОЇ ТА ХУТРЯНОЇ
               СИРОВИНИ

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка