Законы Украины

Новости Партнеров
 

Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

     ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
 
              28.07.2006
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
         з аналізу і оцінки фінансового
            стану підприємств
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Всі суб'єкти господарювання,  які  здійснюють  свою
діяльність на засадах комерційного розрахунку, в умовах ринкової
економіки повинні володіти методикою оцінки фінансового стану
підприємства з метою оперативного управління активами і пасивами
підприємства, досягнення високих кінцевих фінансових результатів,
забезпечення  фінансової  стабільності  і  належного  іміджу
підприємства.
 
   1.2. Фінансовий стан підприємства на конкретну звітну дату
характеризує ступінь його забезпеченості необхідними фінансовими
ресурсами для здійснення господарської діяльності, раціональність
їх розміщення та ефективність використання. Задовільний фінансовий
стан підприємства впродовж тривалого часу (трьох-п'яти років)
засвідчує про фінансову стабільність суб'єкта господарювання на
ринку товарів і послуг.
 
   1.3. Фінансова стабільність досягається за рахунок ритмічної
і ефективної роботи підприємства, вмілого управління виробничими
фондами і джерелами їх формування, тобто управлінням активами і
пасивами підприємства. Цьому сприяють прогнозоване розміщення та
ефективне використання власного і залученого капіталу, всебічний
аналіз і об'єктивна оцінка фінансового стану за даними фінансової
звітності,  вжиття  оптимальних  управлінських  рішень  щодо
забезпечення фінансової стабільності.
 
   1.4. Основними ознаками фінансової стабільності підприємства
є  фінансова  стійкість,  рентабельність,  платоспроможність,
кредитоспроможність, ліквідність і ділова активність.
   Вони є  основою  аналізу  і  оцінки  фінансового  стану
підприємства у прийнятті необхідних управлінських рішень щодо його
зміцнення.
 
   1.5. Методика аналізу фінансового стану підприємства залежить
від поставленої мети і таких чинників, як час і необхідна глибина
аналізу, інформаційне, методичне, кадрове і технічне забезпечення.
   В залежності  від  часу  і  необхідної  глибини аналізу
фінансового  стану  підприємства  для  прийняття  економічно
обгрунтованих управлінських рішень розрізняють:
   експрес-аналіз фінансового стану;
   поглиблений факторний аналіз фінансового стану.
 
   1.6. У даних методичних рекомендаціях на конкретних прикладах
розкривається зміст експрес-аналізу і поглибленого факторного
аналізу фінансового стану підприємства, за даними аналітичних
таблиць розробляються висновки і пропозиції щодо  підвищення
ефективності  господарсько-фінансової діяльності, раціонального
розміщення  і  примноження  власного  капіталу,  забезпечення
рентабельності та фінансової стійкості підприємства.
   Методичні рекомендації  пропонуються   усім   суб'єктам
господарювання споживчої кооперації як практичний посібник з
аналізу і оцінки фінансового стану підприємства (організації).
   Методичні рекомендації  розраховані  також  на  студентів
економічних спеціальностей при вивченні фінансових дисциплін.
 
            2. Визначення термінів
 
   Актив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає на
певну дату всі належні підприємству активи (матеріальні цінності,
кошти, боргові вимоги та іншу власність).
 
   Активи - ресурси підприємства (матеріальні цінності, кошти,
боргові вимоги та будь-яка інша його власність, відображена в
активі бухгалтерського балансу), використання яких, як очікується,
приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.
 
   Активи нематеріальні - придбані підприємством за плату права
користування землею та іншими природними ресурсами, авторські
права, права на товарні знаки і торгові марки, інші майнові права,
програмне  забезпечення  та  інші  активи,  що  не  мають
матеріально-речової основи.
 
   Активи необоротні - всі активи, що не є оборотними. До них
відносяться: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи,
нематеріальні  активи,  довгострокові  фінансові  інвестиції,
капітальні інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість.
 
   Активи оборотні - грошові кошти та їх еквіваленти, що не
обмежені у використанні, та матеріальні активи, призначені для
реалізації або споживання протягом операційного циклу або протягом
строку до одного року.
 
   Банкрут - неплатоспроможний боржник.
 
   Банкрутство - неспроможність підприємства платити за своїми
борговими зобов'язаннями.  Банкрутство  може  бути  зумовлене
конкуренцією, некомпетентним управлінням, біржовими спекуляціями
тощо.
 
   Боржник - одна із сторін у борговому зобов'язанні (юридична
чи фізична особа), котра повинна сплатити борг.
 
   Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) - кошти за продану продукцію (товари, виконані роботи,
надані послуги), які надійшли на рахунок підприємства в банку чи
до його каси.
 
   Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу між власниками).
 
   Витрати виробництва - сукупність витрат живої праці та праці,
уречевленої в засобах виробництва, на всіх стадіях створення
продукції. Витрати виробництва є основною складовою ціни на
продукцію підприємства, визначають її собівартість.
 
   Витрати непродуктивні - витрати на невиробничу діяльність і
непланові витрати, які виникають внаслідок поганої організації
виробництва та праці. До них належать: оплата простоїв, доплати за
понаднормову роботу, понаднормові витрати від браку та псування
матеріалів, збитки від списання недоамортизованих основних фондів,
від стихійних лих, штрафи та інші сплачені економічні санкції,
втрати від списання безнадійних боргів тощо.
 
   Витрати операційні - витрати,  пов'язані  з  операційною
(основною)  діяльністю  підприємства (адміністративні витрати,
витрати на збут, інші операційні витрати).
 
   Витрати адміністративні  -  загальногосподарські  витрати,
пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.
 
   Витрати на збут - витрати, пов'язані з реалізацією продукції
(товарів): витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом
продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.
 
   Витрати інші операційні включають сумнівні (безнадійні) борги
та втрати від уцінки товарів; втрати від операційних курсових
різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення
наступних операційних витрат, а також інші операційні витрати
окрім тих, що включаються до собівартості продукції (товарів,
робіт, послуг).
 
   Витрати операційні змінні - витрати матеріальних і трудових
ресурсів на виробництво і реалізацію продукції (товарів, робіт,
послуг), що змінюються пропорційно  обсягові  виробництва  і
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
 
   Витрати операційні умовно-постійні - витрати матеріальних і
трудових ресурсів на виробництво і реалізацію продукції (товарів,
робіт,  послуг), що не залежать від обсягів виробництва, а
зумовлені  тільки  структурою  та  організацією  управління
виробництвом. До них відносяться адміністративні витрати, витрати
на утримання основних засобів та інших необоротних активів і
умовно 50% інших операційних витрат.
 
   Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банку та
депозити до запитання.
 
   Дивіденди - платежі, які проводяться юридичною особою на
користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав,
емітованих такою юридичною особою у зв'язку з розподілом частини
її прибутку. До дивідендів не включаються виплати юридичної особи,
пов'язаної зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше
емітованих такою юридичною особою.
 
   Діяльність звичайна - будь-яка діяльність, що здійснюється
підприємством згідно його статуту. Наприклад: виробництво  і
реалізація продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг.
Вона включає в себе операційну та іншу діяльність.
 
   Діяльність операційна - це будь-яка  основна  діяльність
підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності,
котрі не є інвестиційними чи фінансовими.
 
   Основна діяльність пов'язана з виробництвом або реалізацією
продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення
підприємства і забезпечує основну частку його доходу.
 
   Інша операційна діяльність включає  реалізацію  іноземної
валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій),
операційну оренду активів, операції з операційними курсовими
різницями, створення резервів сумнівних боргів, одержання або
сплату санкцій тощо.
 
   Діяльність фінансова - діяльність, яка призводить до зміни
величини, складу власного та позичкового капіталу. Вона пов'язана
з формуванням, розміщенням і використанням власного капіталу,
залученням і використанням коштів зі сторони, сплатою відсотків за
позички, отриманням відсотків по депозитах, дивідендів тощо.
 
   Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження
активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання
власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків
власників).
 
   Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні
фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми
грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх
вартості.
 
   Економічна вигода  -  потенційна  можливість  отримання
підприємством грошових доходів від використання активів.
 
   Збитки - перевищення витрат підприємства над його доходами.
Збитки призводять до зменшення власного капіталу.
 
   Знос основних фондів - часткова або повна втрата основними
фондами споживчих властивостей і вартості в процесі експлуатації,
а також внаслідок технічного прогресу чи впливу навколишнього
середовища. Розрізняють фізичний і моральний знос основних фондів.
 
   Інвестиції - грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що
вкладаються в об'єкт підприємницької та інших видів діяльності з
метою  отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;
капітальні вкладення в розвиток виробництва чи у невиробничу
сферу.
 
   Капітал - сукупні грошові ресурси, що використовуються на
підприємстві.
 
   Капітал власний - власні грошові ресурси, що використовуються
на підприємстві.
 
   Капітал власний оборотний - частина продуктивного капіталу,
сформована за рахунок власних оборотних коштів (див. капітал
оборотний).
 
   Капітал вкладений - кошти, вкладені в активи підприємства в
обмін на акції,  що  складають  частину  власного  капіталу
акціонерного товариства; кошти, вкладені засновниками (учасниками)
в активи підприємства.
 
   Капітал вилучений - собівартість акцій власної емісії або
часток,  викуплених  товариством у його учасників, та зміни
неоплаченого капіталу в результаті збільшення або  зменшення
дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного
капіталу підприємства. Вилучений капітал зменшує величину власного
капіталу.
 
   Капітал додатковий - капітал, отриманий внаслідок додаткової
емісії акцій чи їх продажу за ціною, вищою від номінальної. Інший
додатковий капітал - капітал, отриманий від дооцінки необоротних
активів; вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих від
інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткових
надходжень капіталу.
 
   Капітал залучений - кошти, залучені підприємством зі сторони.
Довгостроковий капітал - капітал, залучений на строк понад один
рік. Короткостроковий капітал - капітал, залучений на строк до
одного року.
 
   Капітал неоплачений - заборгованість власників (учасників) за
внесками до статутного капіталу.
 
   Капітал оборотний - частина продуктивного капіталу,  яка
переносить свою вартість на новостворену продукцію і повертається
до виробника у грошовій формі в кінці кожного обороту капіталу.
 
   Капітал пайовий - сукупність коштів фізичних і юридичних
осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його
господарсько-фінансової діяльності.
 
   Капітал позиковий - грошовий капітал, що надається в позику
на умовах повернення і плати у формі процентів.
 
   Капітал позичений - грошовий капітал, наданий у позику на
принципах забезпеченості, повернення, строковості, платності і
цільового спрямування.
 
   Капітал резервний  -  капітал  підприємства,  створений
відповідно до чинного законодавства та установчих документів за
рахунок чистого прибутку.
 
   Капітал робочий - оборотні активи, сформовані за рахунок
власних оборотних коштів. Величина капіталу робочого визначається
за даними  балансу  як  різниця  між  оборотними  активами
(II р. активу) і поточними зобов'язаннями (IV р. пасиву).
 
   Капітал статутний - зафіксована в установчих  документах
загальна величина внесків засновників і учасників у майно суб'єкта
господарювання (підприємства, організації, установи), необхідна
для його заснування та забезпечення його функціонування. Статутний
капітал є джерелом власних коштів підприємства, призначених для
формування вагомої частки необоротних і оборотних активів.
 
   Капітал сукупний - авансований у господарську діяльність
капітал власний, позичений і залучений у сукупності. Величина
капіталу сукупного на дату складання балансу дорівнює валюті
балансу (підсумку пасиву балансу).
 
   Кредитоспроможність - наявність у підприємств передумов для
отримання кредиту.
 
   Ліквідність боргових зобов'язань - спроможність підприємства
виконувати свої зобов'язання.
 
   Ліквідність підприємства   -   здатність   підприємства
розраховуватися  за  своїми фінансовими зобов'язаннями шляхом
перетворення активів на гроші.
 
   Менеджмент фінансовий - система принципів, методів, засобів і
форм організації фінансових відносин, управління фінансами з метою
підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності.
 
   Механізм фінансовий - сукупність форм і методів створення та
використання  фінансових  ресурсів  з  метою  забезпечення
різноманітних потреб державних структур, суб'єктів господарювання
і населення. За допомогою фінансового механізму згідно з основними
положеннями  фінансової  політики  здійснюється  розподіл  і
перерозподіл валового внутрішнього продукту.
 
   Надзвичайна подія - подія, яка не може передбачитися у рамках
звичайної діяльності та відбувається без участі підприємства
неперіодично (повені, зсуви, землетруси, пожежі, техногенні аварії
тощо).
 
   Неліквіди - зайві або непотрібні підприємству (організації)
товарно-матеріальні цінності, що значаться на його балансі.
 
   Непокритий збиток - величина, яка зменшує власний капітал.
 
   Нерозподілений прибуток  -  прибуток,  реінвестований  у
господарську діяльність підприємства.
 
   Оборотні засоби - сукупність оборотних виробничих фондів і
фондів обігу у вартісному виразі.
 
   Оборотні кошти  -  грошові ресурси, вкладені в оборотні
виробничі фонди і фонди обігу. До них відносяться власні оборотні
кошти, короткострокові кредити банку та залучені кошти інших
кредиторів.
 
   Оборотні кошти власні - власний і прирівняний до нього
капітал, авансований на формування оборотних виробничих фондів і
фондів обігу.
 
   Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для
здійснення  діяльності  та  отриманням коштів від реалізації
виробленої з них продукції або товарів, робіт і послуг.
 
   Основні виробничі фонди - засоби праці, які багаторазово
беруть  участь  у виробничих процесах, зберігають при цьому
натуральну форму, поступово в міру зносу переносять свою вартість
на вартість виготовленої продукції та служать більше одного року.
Основні виробничі фонди поділяються на активні і пасивні.
 
   Активна частина основних фондів - сукупність фондів, що
безпосередньо  впливає на предмет праці (машини, обладнання,
виробничий інструмент тощо).
 
   Пасивна частина основних фондів (будівлі і споруди) - фонди,
з допомогою яких забезпечуються нормальні умови діяльності.
 
   Основні засоби - основні фонди у вартісному виразі. Основні
засоби - термін бухгалтерського обліку.
 
   Пай - внесок кожного учасника підприємства (кооперативу), що
свідчить  про  його  членство  і право участі в управлінні
підприємством. Від величини паю залежить дохід  (дивіденди),
отриманий пайовиком, і частина майна чи коштів, які він має
отримати у разі ліквідації підприємства (кооперативу). З пайових
внесків формується пайовий капітал підприємства.
 
   Пасив -  частина бухгалтерського балансу, яка відображає
джерела формування засобів підприємства (його активів).
 
   Пасиви - всі офіційні вимоги до підприємства чи приватної
особи.
 
   Планові оборотні  засоби  -  запаси  товарів  (сировини,
матеріалів,   готової   продукції,   палива   та   інших
товарно-матеріальних цінностей), кошти в розрахунках з дебіторами
за товари (продукцію, послуги), строк сплати яких не настав,
готівка в касі і в дорозі (в межах ліміту). Вони необхідні для
безперервної роботи підприємства, виконання ним  запланованих
обсягів діяльності.
 
   Платоспроможність -  здатність  підприємства  своєчасно
розраховуватися за своїми зобов'язаннями.  Підприємство,  яке
достатньо  забезпечене  власним  капіталом  (зокрема, робочим
капіталом) і працює рентабельно, здатне покрити витрати за рахунок
власних грошових надходжень, а при їх недостатності - за рахунок
короткострокового кредиту банку.
 
   Податки -  система  обов'язкових  платежів  підприємств,
організацій і фізичних осіб, які є одним із джерел формування
доходів державного та місцевих бюджетів. Вони сплачуються у
повному обсязі та у визначений чинним законодавством строк.
 
   Прибуток - перевищення сукупних доходів над витратами. Є
основним  узагальнюючим  показником  фінансових  результатів
господарської  діяльності  підприємства.  Розрізняють прибуток
валовий, від операційної діяльності, від звичайної діяльності,
чистий і нерозподілений прибуток.
 
   Прибуток валовий - виручка від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за вирахуванням ПДВ, акцизного збору,  інших
вирахувань та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг).
 
   Прибуток від операційної діяльності - перевищення валового
прибутку та іншого операційного доходу над операційними витратами
(адміністративними  витратами,  витратами  на  збут,  іншими
операційними витратами).
 
   Прибуток від  звичайної  діяльності  до  оподаткування
визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної
діяльності, доходів (збитків) від участі в капіталі, фінансових та
інших доходів (витрат). Після вирахування податку на прибуток він
становить фінансовий результат (прибуток або збиток) від звичайної
діяльності.
 
   Прибуток чистий - прибуток від звичайної діяльності (за
вирахуванням податку на прибуток), збільшений (зменшений) на
прибуток (збиток) від надзвичайних подій (за вирахуванням податку
з  надзвичайного  прибутку).  Це прибуток, що залишається у
розпорядженні підприємства.
 
   Прибуток нерозподілений - чистий прибуток підприємства.
 
   Прибуток маржинальний - показник чистого надходження грошових
коштів від однієї операції. Визначається як різниця між валовим
прибутком і змінними витратами конкретної операції.
 
   Прибуток сукупний маржинальний - показник чистого надходження
грошових коштів від усієї сукупності операцій. Визначається як
різниця між валовим прибутком і змінними витратами від операційної
діяльності  підприємства.  Прогнозований сукупний маржинальний
прибуток можна визнати як суму умовно-постійних операційних витрат
і прибутку від операційної діяльності.
 
   Коефіцієнт сукупного  маржинального  прибутку  (КСМП)  -
відношення величини маржинального прибутку  до  обороту  від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). КСМП, виражений у
відсотках (КСМП х 100), складає рівень сукупного маржинального
прибутку (СМПр).
 
   Результат фінансовий - різниця між доходами та витратами
підприємства за певний час.
 
   Реінвестиції - використання частини прибутку, отриманого від
господарсько-фінансової  діяльності, на розширення виробництва
(поповнення власного капіталу) шляхом вкладення в основні фонди і
збільшення власного оборотного капіталу.
 
   Реінвестування дивідендів - використання частини прибутку
кооперативного чи акціонерного товариства, нарахованого у формі
дивідендів, для поповнення його капіталу (капіталізація прибутку),
а також скерування нарахованих підприємством дивідендів пайовикам
(акціонерам), за їх згодою, на поповнення пайового (акціонерного)
капіталу.
 
   Рентабельність -  прибутковість  роботи   підприємства.
Рентабельність  характеризується  величиною прибутку і рівнем
рентабельності. Рівень рентабельності обчислюється як відношення
отриманого прибутку до вартості капіталу підприємства, до обороту
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), до собівартості
реалізованої продукції тощо. Рентабельна робота підприємства є
передумовою фінансової стійкості.
 
   Ресурси фінансові - сукупність власних коштів, що перебувають
у розпорядженні держави та суб'єктів господарювання. Ресурси
фінансові підприємства -  власні  кошти  підприємства.  Вони
характеризують його автономність, його власний капітал.
 
   Рефінансування - погашення старої заборгованості новою шляхом
заміни короткострокових зобов'язань довгостроковими.
 
   Рік базовий - рік, взятий за основу при побудові таблиць для
порівняльного аналізу.
 
   Самоокупність -  система  господарювання,  яка передбачає
відшкодування поточних витрат підприємства і витрат на просте
відтворення за рахунок власних доходів.
 
   Самофінансування -  система  господарювання, за якої всі
витрати (поточні, на просте і розширене відтворення) фінансуються
із власних джерел, без залучення коштів державного бюджету.
Частково ці витрати можуть покриватися за рахунок кредитів банку,
але за умови погашення їх за рахунок власних коштів.
 
   Санація - оздоровлення фінансового стану підприємства через
систему фінансово-економічних, організаційних, техніко-економічних
та  соціальних  заходів  для  попередження його банкрутства,
підвищення конкурентоспроможності.
 
   Структура активів - співвідношення необоротних і оборотних
активів у активі балансу підприємства, виражене у відсотках.
 
   Структура капіталу - співвідношення різних джерел грошових
ресурсів (власних, позичених і залучених) до підсумку пасиву
балансу підприємства, виражене у відсотках.
 
   Структура оборотних  коштів  -  виражене  у  відсотках
співвідношення  між  джерелами  формування  оборотних  коштів
(власними, позиченими і залученими).
 
   Фінансова дисципліна - обов'язковий для всіх підприємств,
організацій, установ і  посадових  осіб  порядок  здійснення
фінансової діяльності у відповідності до діючого законодавства.
 
   Фінансова політика підприємства (Ф. п. п.) - система заходів
(адміністративних  рішень)  у  сфері  фінансів  з  метою
цілеспрямованого впливу на його економічний і соціальний розвиток.
Ф. п. п. поділяється на фінансову стратегію і тактику.
 
   Фінансова стійкість   характеризується   забезпеченістю
підприємства власним капіталом, його розміщенням і використанням.
 
   Фінансове законодавство  -  сукупність  нормативних актів
законодавчої і виконавчої влади з регулювання фінансових відносин.
 
   Фінансово-правова норма -  правило  поведінки  в  галузі
фінансів, зафіксоване у законодавчих і нормативних актах держави.
 
   Юридична особа - підприємство (організація), що є за законом
носієм цивільних прав і обов'язків, володіє відокремленим майном,
від власного імені набуває майнові та особисті нематеріальні права
і виконує обов'язки, є позивачем або відповідачем  у  суді
(господарському суді).
 
    3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
 
   3.1. Аналіз фінансового стану підприємства починається із
загальної його оцінки на звітну дату у порівнянні з базовим і
минулим періодами за показниками, які характеризують:
   забезпеченість підприємства власним капіталом;
   раціональність розміщення власного капіталу;
   величину і частку робочого капіталу;
   ефективність використання:
   власного капіталу;
   власного оборотного капіталу;
   сукупного капіталу;
   фондовіддачу активів підприємства.
 
   3.2. Аналіз і загальна оцінка фінансового стану підприємства
проводиться з  метою  оперативного  реагування  і  прийняття
управлінських рішень, скерованих на зміцнення фінансового стану,
забезпечення фінансової стабільності в наступному періоді і на
перспективу.
 
   3.3. Інформаційною базою для аналізу є фінансова звітність за
період, що аналізується, зокрема, баланси і звіти про фінансові
результати за базовий, минулий(лі) і звітний періоди.
 
   3.4. Послідовність аналізу:
   підготовка звітних даних до аналізу (технічна  перевірка
правильності заповнення фінансової звітності, приведення даних у
порівняльний вигляд тощо);
   визначення критеріїв і показників оцінки фінансового стану
(небагатьох найбільш важливих);
   обчислення показників за період, що аналізується;
   оцінка фінансового стану за показниками в динаміці;
   розробка конкретних  заходів  та  прийняття управлінських
рішень.
 
   3.5. Примірний  перелік  показників,  які  характеризують
фінансовий  стан  і  економічну  ефективність  функціонування
підприємства, наведено в табл. 1.
 
                             Таблиця 1
 
        Основні показники оцінки фінансового
      стану підприємства та методика їх обчислення
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва   |       Методика обчислення       |
|з/п| показників |                       |
|---+--------------+---------------------------------------------|
| 1 |   2    |           3           |
|---+--------------+---------------------------------------------|
|1. |Коефіцієнт  | Власний капітал (I розділ пасиву балансу) |
|  |фінансової  |_____________________________________________|
|  |незалежності | Сукупний капітал (підсумок пасиву балансу) |
|  |(забезпеченос-|                       |
|  |ті власним  |                       |
|  |капіталом)  |                       |
|---+--------------+---------------------------------------------|
|2. |Коефіцієнт  | Довгострокові + поточні зобов'язання (III + |
|  |фінансової  |    + IV розділи пасиву балансу)     |
|  |стійкості   |_____________________________________________|
|  |       |        Власний капітал        |
|---+--------------+---------------------------------------------|
|3. |Коефіцієнт  |Власний капітал + довгострокові зобов'язання |
|  |інвестування |_____________________________________________|
|  |       | Необоротні активи (I розділ активу балансу) |
|  |       |                       |
|---+--------------+---------------------------------------------|
|4. |Коефіцієнт  |      Власні оборотні кошти*      |
|  |маневрування |   ______________________________     |
|  |       |       Власний капітал         |
|---+--------------+---------------------------------------------|
|5. |Коефіцієнт  |     Власний оборотний капітал*     |
|  |забезпеченості|_____________________________________________|
|  |оборотних   | Оборотні активи (II розділ активу балансу) |
|  |активів    |                       |
|  |власним    |                       |
|  |оборотним   |                       |
|  |капіталом   |                       |
|---+--------------+---------------------------------------------|
|6. |Коефіцієнт  |       Оборотні активи        |
|  |поточної   |    _____________________________     |
|  |ліквідності  |      Поточні зобов'язання       |
|---+--------------+---------------------------------------------|
|7. |Коефіцієнт  |        Оборотні активи        |
|  |загальної   |____________________________________________ |
|  |ліквідності  |  Довгострокові + поточні зобов'язання   |
|---+--------------+---------------------------------------------|
|8. |Рентабельність| Операційний прибуток - відсотки сплачені  |
|  |обороту з   |_____________________________________________|
|  |реалізації  |    Оборот з реалізації продукції    |
|  |продукції   |     (товарів, робіт, послуг)      |
|  |(товарів,   |                       |
|  |робіт, послуг)|                       |
|---+--------------+---------------------------------------------|
|9. |Фондовіддача |  Дохід (виторг) від реалізації продукції  |
|  |активів    |     (товарів, робіт, послуг)      |
|  |       |_____________________________________________|
|  |       |    Активи (підсумок активу балансу)   |
|---+--------------+---------------------------------------------|
|10.|Рентабельність|  Прибуток від звичайної діяльності до   |
|  |сукупного   |        оподаткування        |
|  |капіталу   |_____________________________________________|
|  |       |        Сукупний капітал       |
|---+--------------+---------------------------------------------|
|11.|Рентабельність|       Чистий прибуток        |
|  |власного   |     ________________________      |
|  |капіталу   |        Власний капітал        |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Величина власних оборотних коштів (власного оборотного
капіталу) визначається як різниця між власними і прирівненими до
них коштами і необоротними активами (I + II + III + V розділи
пасиву балансу мінус I та III розділи активу балансу) або II
розділ  активу  балансу мінус IV розділ пасиву балансу. За
абсолютною величиною вони рівні.
 
   3.6. На основі даних фінансової звітності (балансу і звіту
про фінансові результати) за період, що аналізується, (базовий,
минулий і звітний роки, дод. 1, 2) обчислені показники, які
наведені в табл. 1. Їх абсолютне значення і темпи зростання
(зниження) характеризуються даними табл. 2.
   Коефіцієнт фінансової незалежності (забезпеченості власним
капіталом) характеризує частку власного капіталу в сукупному
капіталі. Чим більше значення цього показника, тим більшою є
фінансова незалежність підприємства від кредиторів. Мінімальна
частка власного капіталу повинна складати не менше 50%  сукупного
капіталу, задіяного в господарській діяльності. Вона засвідчує
можливість підприємства погасити борги власними коштами.
   У наведеному прикладі коефіцієнт фінансової незалежності на
кінець звітного періоду складає 0,793, або 79,3%, що свідчить про
достатність  власного  капіталу  і  фінансову  незалежність
підприємства.
   Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує пропорцію різних
джерел  фінансування  господарської  діяльності (позикового і
власного капіталу, прийнятих за 1). Під позиковим капіталом
розуміють  довгострокові і поточні зобов'язання підприємства.
Максимально допустиме значення коефіцієнта фінансової стійкості -
не  більше,  яке  засвідчує  не тільки ступінь ризиковності
діяльності, але й можливість підприємства погасити борги власним
капіталом.
   Для підприємств    зі     сталими     показниками
фінансово-господарської діяльності, які забезпечують рентабельну
роботу і самофінансування,  значення  коефіцієнта  фінансової
стійкості є економічно доцільним в розмірі >= 0,5.
 
                             Таблиця 2
 
             Показники оцінки
         фінансового стану підприємства
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Показники    |Економіч-|      Роки      |
|з/п|           |  но  |              |
|  |           |доцільне |              |
|  |           |значення |---------------------------|
|  |           |показника|базовий |минулий | звітний |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
| 1 |     2      |  3  |  4  |  5  |  6  |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
|1. |Коефіцієнт фінансової | >= 0,5 | 0,742 | 0,744 | 0,793 |
|  |незалежності     |     |    |    |     |
|  |(забезпеченості    |     |    |    |     |
|  |власним капіталом)  |     |    |    |     |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
|2. |Коефіцієнт фінансової |0,5 - 1,0| 0,347 | 0,344 | 0,260 |
|  |стійкості (частка   |     |    |    |     |
|  |боргових зобов'язань у|     |    |    |     |
|  |власному капіталі,  |     |    |    |     |
|  |прийнятому за 1)   |     |    |    |     |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
|3. |Коефіцієнт      |  >1  | 1,032 | 1,173 | 1,266 |
|  |інвестування     |     |    |    |     |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
|4. |Величина власних   |     |  22  | 109  |  185  |
|  |оборотних коштів   |     |    |    |     |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
|5. |Коефіцієнт      |0,4 - 0,6| 0,029 | 0,145 | 0,207 |
|  |маневрування     |     |    |    |     |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
|6. |Коефіцієнт      | >= 0,5 | 0,077 | 0,296 | 0,443 |
|  |забезпеченості    |     |    |    |     |
|  |оборотних активів   |     |    |    |     |
|  |власним оборотним   |     |    |    |     |
|  |капіталом (частка   |     |    |    |     |
|  |власного оборотного  |     |    |    |     |
|  |капіталу в оборотних |     |    |    |     |
|  |активах)       |     |    |    |     |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
|7. |Коефіцієнт поточної  |1,5 - 2,5| 1,083 | 1,421 | 1,794 |
|  |ліквідності      |     |    |    |     |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
|8. |Коефіцієнт загальної |  >1  | 1,083 | 1,421 | 1,794 |
|  |ліквідності      |     |    |    |     |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
|9. |Рентабельність    |  >5  | 0,1  | 2,7  |  5,0  |
|  |обороту, %      |     |    |    |     |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
|10.|Фондовіддача активів, |  >4  | 2,42 | 2,84 | 2,79  |
|  |грн.         |     |    |    |     |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
|11.|Рентабельність    |  >10  | 0,29 | 7,6  | 14,0  |
|  |сукупного капіталу, % |     |    |    |     |
|---+----------------------+---------+--------+--------+---------|
|12.|Рентабельність    |  >10  | -3,8 | 7,7  | 12,2  |
|  |власного капіталу, % |     |    |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Зростання боргових зобов'язань підвищує ризик, оскільки борги
треба повертати у визначений час і нерідко з певним відсотком. В
той же час слід пам'ятати, що борги не тільки збільшують ризик,
але й прибуток. Вони сприяють нарощуванню обороту і відносному
зниженню його витратомісткості. Тому важливо не уникати боргів, а
підтримувати правильне співвідношення між позиковим і власним
капіталом.
   У наведеному прикладі коефіцієнт фінансової стійкості на
кінець звітного року становить 0,260, а в порівнянні з минулим і
базовим  періодами він знизився майже на 25%, тобто частка
позикового капіталу зменшується. Підприємство уникає ризику, хоча
має можливість додатково залучити в оборот із зовнішніх джерел до
214,5 тис. грн. (895 : 2 - 233)  і  забезпечити більш повне
використання необоротних активів.
   Коефіцієнт інвестування    характеризує    достатність
(недостатність) власного капіталу для покриття необоротних активів
і  участь власного капіталу в формуванні оборотних активів.
Економічно доцільне значення цього показника >1, яке засвідчує
наявність власного оборотного капіталу.
   У наведеному  прикладі коефіцієнт інвестування на кінець
звітного періоду складає 1,266 і зріс у порівнянні з базовим
періодом на 22,7%. Це свідчить про збільшення власного капіталу в
обороті та зміцнення фінансового стану підприємства.
   Коефіцієнт маневрування характеризує, яка частка власного
капіталу  використовується  для формування оборотних активів.
Значення цього показника може змінюватися залежно від структури
капіталу  і  галузевої приналежності підприємства (економічно
доцільне значення - 0,4 - 0,6). Збільшення значення  цього
показника  позитивно  характеризує зміни у фінансовому стані
підприємства, оскільки свідчить про збільшення можливості вільно
маневрувати власними коштами. Чим більша частка власних коштів в
обороті, тим вища платоспроможність підприємства, тим більші
можливості скерування чистого прибутку на капітальні інвестиції та
соціальні потреби власників капіталу.
   У наведеному прикладі коефіцієнт маневрування на  кінець
звітного  періоду  складає  0,207  і  впродовж  періоду, що
аналізується, має тенденцію до зростання.  Однак  можливість
маневрування є невисокою. Підприємству необхідно продовжити процес
накопичення власних оборотних коштів.
   Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним оборотним
капіталом характеризує частку власного оборотного капіталу в
оборотних активах. Підвищення частки власного оборотного капіталу
свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства, збільшення
робочого капіталу, підвищення платоспроможності і ліквідності
боргових  зобов'язань,  зростання  фінансової  незалежності.
Економічно доцільне значення цього показника >= 0,5,  що означає
формування не менше 50%  оборотних активів за рахунок власного
капіталу.
   У наведеному прикладі коефіцієнт забезпеченості оборотних
активів власним оборотним капіталом (робочим капіталом) на кінець
звітного року складає 0,443 проти 0,077 у базовому періоді, що є
позитивним. Але підприємству необхідно подбати про подальше його
зростання до 0,5, і більше.
   Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує  спроможність
підприємства за рахунок наявних оборотних активів виконувати свої
грошові зобов'язання, передусім сплачувати борги. Для забезпечення
належного  рівня  платоспроможності  підприємствам  доцільно
забезпечувати значення цього показника на рівні 1,5 - 2,5, при
якому величина оборотних активів в 1,5 - 2,5 рази більша від
величини боргових зобов'язань. Тоді за рахунок грошових коштів від
поточної реалізації оборотних активів забезпечується своєчасне
погашення поточних зобов'язань.
   У наведеному прикладі коефіцієнт поточної ліквідності на
кінець звітного року становить 1,794 проти 1,083 в базовому
періоді, що характеризується позитивно.
   Оскільки підприємство не мало довгострокових зобов'язань, то
коефіцієнт загальної ліквідності рівнозначний поточній ліквідності
і складає 1,794. Значення коефіцієнтів поточної і загальної
ліквідності залежить передусім від величини робочого капіталу,

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка