Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" щодо забезпечення доступу до якісної освіти

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            18.08.2005 N 8/1-2
 
 
      Про виконання Програми діяльності Кабінету
        Міністрів України "Назустріч людям"
      щодо забезпечення доступу до якісної освіти
 
 
   Заслухавши і обговоривши доповідь міністра освіти і науки
України  Ніколаєнка С.М., колегія відзначає, що структурними
підрозділами Міністерства освіти і науки України, Міністерством
освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій,  навчальними  закладами  та  установами освіти
розпочато цілеспрямовану роботу з виконання стратегічних завдань
розвитку освітньої галузі, визначених Указом Президента України
"Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування  та
розвитку освіти в Україні" ( 1013/2005 ), Програмою діяльності
Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" ( n0001120-05 ), які
спрямовані на підтримку вітчизняної освіти і науки, перехід до
інноваційного розвитку економіки, створення умов для забезпечення
рівного доступу до якісної освіти, турботу про педагогічних
працівників, учнів та їх соціальний захист.
   Передумовою створення умов для рівного доступу до якісної
освіти  є  розв'язання  комплексу  проблем  кадрового  та
матеріально-технічного забезпечення, формування мережі навчальних
закладів та контингенту, оновлення змісту освіти, впровадження
сучасних технологій навчання, вдосконалення управління освітою
тощо.
   У минулому навчальному році призупинено скорочення мережі
дошкільних  та  урізноманітнюється  мережа  загальноосвітніх
навчальних  закладів,  зроблено  суттєвий  крок  у  напрямку
впровадження  національної  системи  зовнішнього  тестування,
продовжувалася цілеспрямована робота щодо оновлення підручників та
навчальних  посібників,  змісту  професійно-технічної  освіти,
впровадження  інноваційних  виробничих  технологій,  зокрема,
розроблено 80 проектів державних стандартів професійно-технічної
освіти,  апробація яких розпочнеться з вересня 2005 року у
навчальних закладах та на виробництві.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 року
N 436 ( 436-2005-п ) визначено розміри стипендій Президента
України призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
та грантів Президента України для випускників професійно-технічних
навчальних закладів, які запроваджуються у 2005/06 навчальному
році.
   Позитивним фактором є створення Громадської ради освітян і
науковців України, громадської колегії Міністерства освіти і науки
України та Всеукраїнської студентської ради при міністерстві.
   У навчальних закладах та установах освіти завершується робота
щодо підготовки навчальних закладів до організованого початку
нового навчального року. Однак цьому питанню необхідно надати
особливого значення.
   Першочерговими завданнями  Міністерства  освіти  і  науки
України, місцевих органів управління освітою є розроблення моделі
освіти нового типу, концепції розвитку педагогічної науки і
освіти; вжиття комплексу заходів щодо  соціальної  підтримки
вчителя, підняття престижу педагогічної праці, його суспільного
визнання; якісний відбір абітурієнтів для підготовки педагогічних
працівників;  підвищення  якості  перепідготовки  та курсової
підготовки вчителів.
   Проте аналіз  кадрового  забезпечення навчальних закладів
свідчить, що у загальноосвітніх навчальних закладах працюють майже
69,2 тис. вчителів пенсійного віку, що складає 13,5 відсотка від
їх загальної кількості, у професійно-технічних  -  відповідно
18 відсотків. Окрім того, 222,6 тис. (43,6 відсотки) педагогічних
працівників мають стаж роботи понад 20 років, що більшості з них
надає право вийти на пенсію за вислугою років.
   Такий стан справ зобов'язує вжити невідкладних заходів для
докорінних  змін  у  ставленні  до  професійної  діяльності
педагогічного працівника.
   Нагальним є питання подолання морально-духовної кризи. У
цьому контексті вимагає докорінного поліпшення виховна робота з
дітьми, учнівською та студентською молоддю, посилення виховного
потенціалу навчальних предметів, насамперед, української мови і
літератури, історії і географії України тощо.
   Діяльність органів управління освітою необхідно і надалі
спрямовувати на подальший розвиток моделі державно-громадського
управління, перебудову управлінської діяльності, децентралізацію
та передачу частини функцій на місця.
   Враховуючи зазначене та з метою подальшого розвитку освіти,
колегія У Х В А Л Ю Є:
 
   1. Схвалити:
   Національну програму виховання дітей та учнівської молоді в
Україні;
   проект Програми розвитку освіти в Україні на 2005-2010 роки;
   умови проведення Всеукраїнського  фізкультурно-оздоровчого,
патріотичного комплексу школярів "Козацький гарт".
   Структурним підрозділам  міністерства  доопрацювати  ці
документи з урахуванням зауважень, внесених учасниками колегії.
 
   2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки  Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних  адміністрацій,  керівникам
навчальних закладів та установ освіти:
 
   2.1. Вжити заходів щодо завершення підготовки навчальних
закладів до нового навчального року, забезпечити організоване
проведення серпневих конференцій педагогічних працівників, свята
Дня знань, Першого уроку. Розглянути стан підготовки до нового
навчального  року  та осінньо-зимового періоду на розширених
засіданнях  колегій,  серпневих  конференціях  педагогічних
працівників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладів.
 
   2.2. Забезпечити умови для впровадження різних форм здобуття
дошкільної освіти, відновити діяльність дошкільних навчальних
закладів, особливо у сільській місцевості. При плануванні видатків
передбачити  фінансування  навчально-методичного  забезпечення
дошкільних навчальних закладів.
 
   2.3. Здійснити підготовку навчальних закладів до забезпечення
їх  телекомунікаційними  засобами виходу до мережі Інтернет.
Прискорити перепідготовку учителів, спрямовану на впровадження
інформаційних технологій в навчальний процес.
 
   2.4. Активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову
роботу. Облаштувати спортивні зали, ефективно використовувати їх
для позаурочної гурткової роботи з дітьми; залучати батьків до
роботи з формування культури здорового способу життя серед молоді
(активізація діяльності батьківських рад, проведення спільних
заходів тощо); підтримувати молодіжні ініціативи щодо передачі
достовірної соціально-значущої інформації серед своїх однолітків;
 
   2.5. Визначити  перелік  населених  пунктів,  навчальних
закладів, які необхідно першочергово забезпечити педагогічними
працівниками, та створити умови для залучення до роботи в них
випускників вищих  навчальних  закладів;  розробити  механізм
забезпечення  житлом  педагогічних  і  науково-педагогічних
працівників.
 
   2.6. Продовжити роботу щодо формування оптимальної мережі
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладів.
 
   2.7. Здійснити заходи щодо подальшого утвердження державного
статусу  української  мови,  створити  умови для задоволення
культурних потреб національних меншин.
   2.8. Провести моніторинг та здійснити поточне і довгострокове
прогнозування потреби економіки та ринку  праці  регіону  у
кваліфікованих робітниках та фахівцях, проаналізувати прогнозовані
обсяги випуску із загальноосвітніх навчальних  закладів  для
врахування  при  формуванні обсягів державного замовлення на
підготовку кадрів. Посилити проведення профорієнтаційної роботи
серед учнівської молоді для забезпечення трудоресурсної безпеки,
формування в учнів культури праці, професійної адаптивності.
 
   2.9. Забезпечити подальший розвиток  мережі  позашкільних
навчальних закладів та її матеріально-технічної бази.
 
   3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Полянський П.Б.):
 
   3.1. Забезпечити  розроблення   методичного   супроводу
варіативних форм здобуття дошкільної освіти, інноваційних підходів
щодо змісту та методів виховання,  роботи  з  батьками  та
громадськістю; розробити посібник сімейного виховання для батьків.
 
   3.2. Вжити заходів щодо реалізації чергового етапу переходу
основної  школи  на  новий  зміст  освіти;  забезпечення
загальноосвітніх  сучасними  технічними  засобами  навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін.
 
   4. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), департаменту
загальної середньої освіти та дошкільної освіти (Полянський П.Б.)
здійснити заходи щодо переходу протягом 2005/2006  року  до
проведення вступних випробувань до вищих навчальних закладів
шляхом зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень
випускників  навчальних  закладів системи загальної середньої
освіти.
 
   5. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.):
 
   5.1. Вжити заходів щодо зміцнення  навчально-матеріальної
бази,  забезпечення  професійно-технічних  навчальних закладів
сучасними технічними засобами навчання та комп'ютерною технікою.
 
   5.2. Здійснити заходи щодо трансформування та оптимізації
мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням
демографічної ситуації та забезпечення трудоресурсної безпеки
України; проведення моніторингу та здійснення короткострокового і
довгострокового прогнозування потреби економіки та ринку праці
України у кваліфікованих робітниках.
 
   5.3. Розробити та затвердити нові нормативно-правові акти
щодо діяльності навчальних закладів професійно-технічної освіти,
нові редакції положень "Про організацію навчально-виробничого
процесу в професійно-технічному  навчальному  закладі",  "Про
професійно-технічний навчальний заклад".
 
   6. Департаменту  вищої  освіти  (Болюбаш  Я.Я.) створити
необхідні умови  для  запровадження  підготовки  педагогічних
працівників  за  державним  замовленням  виключно  на основі
трьохсторонніх угод: суб'єкт навчання - роботодавець - вищий
навчальний заклад.
 
   7. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.)
посилити контроль за раціональним і цілеспрямованим використанням
бюджетних коштів, сконцентрувати їх в першу чергу на забезпечення
ремонту відомчих котелень, тепломереж,  утеплення  приміщень,
встановлення приладів обліку водо- тепло- газопостачання.
 
   8. Науково-методичним  центрам  організації  розробки  та
виробництва засобів навчання (Ханюк Т.О.), середньої  освіти
(Завалевський Ю.І.),     професійно-технічної     освіти
(Паржницький В.В.), вищої освіти (Левківський К.М.), Інституту
навчальної літератури (Манюк Л.В.) здійснити в межах компетенції
заходи щодо:
   реалізації Комплексної     програми     забезпечення
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів
сучасними технічними засобами навчання та Державної програми
інформатизації та комп'ютеризації професійно-технічних навчальних
закладів України на період 2004-2007 роки ( 1300-2003-п );
   забезпечення створення освітянського, наукового порталу в
мережі Інтернет; проведення моніторингових досліджень щодо рівня
комп'ютерної грамотності учнів.
   внесення змін  до  Положення  про  апробацію  навчальної
літератури ( z0543-01 ),  передбачивши  її  експериментальне
випробування та моніторингові дослідження впродовж трьох років;
   розроблення нормативних документів, що регламентують зовнішнє
незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти;
   удосконалення Положення  та  розробки  програми роботи з
обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для  пошуку,
підтримки і стимулювання творчо й інтелектуально обдарованих
дітей;
   продовження роботи з оновлення змісту професійно-технічної
освіти, впровадження в навчальний процес інноваційних виробничих
технологій, розробки державних стандартів професійно-технічної
освіти, розпочати їх апробацію з 1 вересня 2005 року у навчальних
закладах та на виробництві; розробки Державного переліку напрямів
і  угрупувань  професій  з  підготовки  робітників   у
професійно-технічних навчальних закладах та на виробництві;
   підвищення якості  навчальної  літератури,  підручників,
навчально-методичної  літератури  для  загальноосвітніх  та
професійно-технічних навчальних закладів, вимог до навчальної
літератури при наданні відповідного грифу Міністерства освіти і
науки.
 
   9. Комітету з фізичного виховання і спорту (Операйло С.І.)
запровадити  у  навчальний процес інноваційні технології, що
формують позитивне ставлення до здорового способу життя.
 
   10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника  міністра  Жебровського Б.М., заступників міністра
Богомолова А.Г., Огнев'юка В.О., Степка М.Ф. відповідно  до
розподілу обов'язків.
 
 Голова колегії,
 міністр                      С.М.Ніколаєнко

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка