Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про експериментальне впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах III-IV рівнів акредитації у 2004-2010 рр.

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2004 N 685
 
 
        Про експериментальне впровадження
    кредитно-модульної системи організації навчального
    процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних
    закладах III-IV рівнів акредитації у 2004-2010 рр.
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                      охорони здоров'я
    N 546 ( v0546282-05 ) від 21.10.2005 - Наказ втратив
    чинність на підставі Наказу Міністерства охорони
    здоров'я N 619 ( v0619282-05 ) від 18.11.2005 )
 
 
   На виконання  Указу  Президента  України  від 17.02.2004
N 199/2004 ( 199/2004 ) "Про заходи щодо вдосконалення вищої
освіти України", відповідно до наказу МОН України від 22.03.2004
N 49 "Заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в
системи вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки", наказу
МОН України від 20.10.2004 N 812 ( v0812290-04 ) "Про особливості
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального
процесу", наказу МОЗ України від 22.03.2004 N 148 ( v0148282-04 )
"Заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі
вищої медичної і фармацевтичної освіти на 2004-2005 роки", рішенні
колегії МОЗ України від 12.05.2004 р. N 5 "Про подальші заходи
щодо покращання діяльності  вищих  медичних  (фармацевтичних)
навчальних закладів  та  закладів  післядипломної  освіти",
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Програму  експериментального  запровадження
кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих
медичних (фармацевтичного) навчальних закладах  III-IV  рівнів
акредитації у 2004-2010 рр. (далі - Програма) після погодження з
МОН України.
 
   2. Управлінню освіти і науки (Волосовець О.П.), управлінню
медичних кадрів та державної служби (Банчук М.В.), департаменту
економіки і фінансів (Карамушка Л.І.), ректорам вищих медичних
(фармацевтичного) навчальних закладів МОЗ України забезпечити
виконання Програми.
 
   3. Управлінню освіти і науки (Волосовець О.П.) забезпечити
організаційні заходи:
 
   3.1. Провести до 25 лютого 2005 року на базі Національного
медичного університету та його факультету підвищення кваліфікації,
викладачів розширений семінар-нараду з проректорами з навчальної
роботи, проректорами  з  міжнародних  зв'язків,  начальниками
навчальних відділів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів   з   питань   експериментального   запровадження
кредитно-модульної  системи організації навчального процесу у
контексті вимог Болонської декларації.
 
   3.2. Подати на затвердження до 15.01.2004, погоджений з
Міністерством освіти і науки України, експериментальний навчальний
план підготовки лікарів за спеціальностями 7.110101 "Лікувальна
справа", 7.110104  "Педіатрія",  7.110105 "Медико-профілактична
справа".
 
   3.3. Підготувати для обговорення на колегії МОЗ України до
01.03.2005  Концепцію реформування післядипломної медичної та
фармацевтичної освіти та перелік спеціальностей  і  термінів
підготовки в інтернатурі.
 
   3.4. Провести на базі Тернопільського державного медичного
університету ім. І.Я.  Горбачевського  у  травні  2005  року
науково-методичну конференцію "Медична та фармацевтична освіта і
Болонський процес".
 
   3.5. Затвердити до 1 лютого 2005 року Положення про Державну
атестацію випускників вищих медичних навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації.
 
   3.6. Забезпечити  контроль  за  діяльністю  факультетів
підвищення   кваліфікації   викладачів   вищих   медичних
(фармацевтичного)  навчальних  закладів  щодо   підготовки
професорсько-викладацького    складу    до   впровадження
кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
 
   3.7. Перевірити реалізацію вищими навчальними закладами та
закладами післядипломної освіти п. 4.1-4.2 наказу Міністерства
освіти та науки від 21.05.2004 N 414 ( v0414290-04 ) "Про
запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни
"Вища освіта і Болонський процес" щодо організації у 2004/2005
навчальному році у вищих медичних і фармацевтичних навчальних
закладах та закладах післядипломної освіти навчання за розробленою
МОЗ  України  навчальною  програмою  науково-педагогічних  та
педагогічних  працівників,  слухачів  факультетів  підвищення
кваліфікації викладачів, аспірантів та магістрантів.
 
   4. Ректорам  вищих  медичних (фармацевтичного) навчальних
закладів та закладів післядипломної освіти:
 
   4.1. Забезпечити відповідно до Програми поетапне впровадження
кредитно-модульної системи організації навчального процесу за
визначеними напрямками підготовки і спеціальностями.
 
   4.2. Розробити до 1 лютого 2005 року інформаційні пакети з
напрямів (спеціальностей) підготовки відповідно до вимог наказу
Міносвіти  від  20.10.2004  "Про  особливості  впровадження
кредитно-модульної системи  організації  навчального  процесу"
( v0812290-04 ).
 
   4.3. Привести оснащення  кафедр,  рівень  клінічних  баз
відповідно  до  вимог  організації  навчального  процесу  за
кредитно-модульною системою, про що інформувати МОЗ України до
1 лютого, 1 травня 2005 року.
 
   4.4. З  метою  організації  проведення  педагогічного
експерименту  щодо  запровадження  кредитно-модульної  системи
організації  навчального процесу у вищій медичній освіті та
відповідно до  наказу  МОН  України  від  23.01.2004  N  48
( v0048290-04 ) "Про проведення педагогічного експерименту з
кредитно-модульної системи організації навчального процесу" до
01.02.2004 звернутись до Міністерства освіти і науки України щодо
приєднання до мережі вищих навчальних закладів -  учасників
педагогічного експерименту МОН України;
 
   4.5. До 01.02.2004 укласти двосторонні міжнародні угоди між
вищими медичними (фармацевтичним) навчальними  закладами  МОЗ
України та медичними факультетами університетів Центральної та
Західної  Європи  з  метою  ознайомлення  із  засадами
кредитно-модульної  системи організації навчального процесу у
європейських університетах;
 
   4.6. Відповідно до  укладених  міжуніверситетських  угод,
протягом січня-лютого 2005 року забезпечити направлення на тижневе
стажування до європейських університетів груп викладачів  та
проректорів  з  навчальної роботи та міжнародних зв'язків і
начальників навчальних частин вищих медичних (фармацевтичного)
навчальних закладів, які досконало володіють іноземною мовою;
 
   4.7. Вжити  заходів  щодо  отримання  вищими  медичними
(фармацевтичним) навчальними закладами грантів у європейських
освітніх програмах;
 
   4.8. Продовжити   запровадження   у   вищих  медичних
(фармацевтичному) навчальних закладах та закладах післядипломної
освіти навчальної дисципліни "Вища медична освіта і Болонський
процес" для науково-педагогічних та педагогічних працівників,
слухачів  факультетів  підвищення  кваліфікації  викладачів,
аспірантів та магістрантів;
 
   4.9. Продовжити у весняному семестрі 2004/2005 навчального
року проведення тематичних лекцій для студентів, лікарів-інтернів
та курсантів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів
та закладів післядипломної освіти з метою роз'яснення основних
ідей Болонського процесу;
 
   4.10. Навчально-методичні матеріали та розробки, підготовлені
у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах та закладах
післядипломної освіти щодо запровадження у навчальний процес засад
Болонської  декларації надавати на попереднє рецензування до
Робочої групи МОЗ України, створеної відповідно до наказу МОЗ від
17.06.2004 року N 309 ( v0309282-04 ).
 
   5. Центральному методичному кабінету з вищої медичної освіти
МОЗ України (Вітенко І.С.) подати Управлінню освіти і науки:
 
   5.1. До 1 січня 2005 року графік розробки типових навчальних
програм дисциплін, які відповідають Галузевим стандартам вищої
освіти та експериментальному навчальному плану.
 
   5.2. До 1 березня 2005 року типові навчальні програми з
дисциплін, які за експериментальним навчальним планом викладаються
на 1-2 курсах та згідно з графіком (пункт 5.1) на 3-6 курсах.
 
   6. Ректору Української медичної стоматологічної  академії
Ждану В.М.  подати  до  20.01.2005  на  розгляд МОЗ України
експериментальний навчальний план та  Концепцію  реформування
системи підготовки лікарів-стоматологів в Україні та приведення її
у відповідність до вимог Болонської декларації, підготовлену
спеціалістами  профільної  лабораторії  спільно  з провідними
фахівцями галузі.
 
   7. Ректору  Національного  фармацевтичного  університету
Черниху В.П.  подати  до  20.01.2005 на розгляд МОЗ України
експериментальні навчальні плани та Концепцію реформування системи
підготовки провізорів в Україні та приведення її у відповідність
до вимог Болонської  декларації,  підготовлену  спеціалістами
профільної лабораторії спільно з провідними фахівцями галузі.
 
   8. Ректору Київської медичної академії післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика  Вороненку  Ю.В.  та  ректору  Національного
фармацевтичного університету Черниху В.П. подати до 15.01.2005 на
розгляд МОЗ України доопрацьовану Концепцію реформування системи
післядипломної підготовки лікарів і провізорів в Україні та
приведення її у відповідність до вимог Болонської декларації,
підготовлену фахівцями профільних лабораторій спільно з провідними
фахівцями галузі.
 
   9. Ректорам регіональних базових вищих навчальних закладів:
ректору Національного  медичного університету Москаленку В.Ф.,
ректору Вінницького  національного  медичного   університету
Морозу В.М.,  ректору  Львівського  національного  медичного
університету Зіменківському  Б.С.,   ректору   Національного
фармацевтичного університету  Черниху В.П., ректору Донецького
державного медичного університету  Казакову  В.М.  забезпечити
координацію робіт з впровадження експериментальних навчальних
планів у регіональних групах вищих медичних навчальних закладів та
моніторинг його результатів. Щоквартально надавати до Управління
освіти і науки звіти про виконану роботу  з  запровадження
кредитно-модульної системи.
 
   10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра В.Г. Передерія.
 
 Міністр                        А.В.Підаєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   31.12.2004 N 685
 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО             ПОГОДЖЕНО
 Заступник Міністра          Заступник Міністра
 охорони здоров'я України       освіти і науки України
 ___________ В.Г.Передерій      ______________ М.Ф.Степко
 30.12.2004              30.12.2004
 
 
               ПРОГРАМА
         експериментального запровадження
    кредитно-модульної системи організації навчального
      процесу у вищих медичних (фармацевтичному)
     навчальних закладах III-IV рівнів акредитації
          у 2004-2010 навчальному році
 
 
------------------------------------------------------------------------
| N |     Назва заходів      |  Термін   |  Виконавці  |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
| I |Підготовчий етап реформування   |        |        |
|  |вищої медичної (фармацевтичної)  |        |        |
|  |освіти на засадах Болонського   |        |        |
|  |процесу              |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|1. |Затвердження експериментального  |До 15 січня  |Управління   |
|  |навчального плану підготовки   |2005      |освіти і науки,|
|  |лікарів за спеціальностями    |        |робоча група  |
|  |7.110101 "Лікувальна справа",   |        |МОЗ України,  |
|  |7.110104 "Педіатрія", 7.110105  |        |ЦМК з ВМО   |
|  |"Медико-профілактична справа"   |        |        |
|  |заснованого на принципах     |        |        |
|  |кредитно-модульної системи    |        |        |
|  |організації навчального процесу  |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|2. |Розробка та затвердження     |2005,     |Управління   |
|  |навчальних програм з дисциплін  |січень-березень|освіти і науки,|
|  |1-2 курсів відповідно до ГСВО,  |        |робоча група  |
|  |експериментального навчального  |        |МОЗ України,  |
|  |плану               |        |ЦМК з ВМО   |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|3. |Приведення у відповідність до   |До 1 лютого  |Управління   |
|  |світового та європейського    |2005      |освіти і науки,|
|  |стандарту системи післядипломної |        |робоча група  |
|  |підготовки лікарів: підготовка  |        |МОЗ України,  |
|  |нормативних документів      |        |ЦМК з ВМО   |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|4. |Приведення у відповідність до   |До 1 березня  |Управління   |
|  |світового та європейського    |2005      |освіти і науки,|
|  |стандарту системи підготовки   |        |робоча група  |
|  |медичних сестер, помічників    |        |МОЗ України,  |
|  |лікарів, молодших спеціалістів:  |        |ЦМК з ВМО   |
|  |підготовка нормативних документів |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|5. |Методичне забезпечення організації|2004-2005 н. р.|Управління   |
|  |навчального процесу, заснованого |        |освіти і науки,|
|  |на принципах кредитно-модульної  |        |робоча група  |
|  |системи              |        |МОЗ України,  |
|  |                 |        |ЦМК з ВМО,   |
|  |                 |        |ректори ВНЗ та |
|  |                 |        |ЗПО      |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|6. |Кадрове та матеріально-технічне  |2004/2005 н. р.|Ректори ВНЗ та |
|  |забезпечення організації     |        |ЗПО      |
|  |навчального процесу, заснованого |        |        |
|  |на принципах кредитно-модульної  |        |        |
|  |системи              |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|7. |Розробка та впровадження Програми |2004/2005 н. р.|Управління   |
|  |організації навчання       |        |освіти і науки,|
|  |професорсько-викладацького складу |        |робоча група  |
|  |ВНЗ з питань методології та    |        |МОЗ України,  |
|  |реформування вищої медичної    |        |ЦМК з ВМО,   |
|  |(фармацевтичної) освіти на засадах|        |ректори ВНЗ та |
|  |Болонського процесу        |        |ЗПО      |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|8. |Розглянути питання щодо здійснення|До 1 травня  |Департамент  |
|  |розрахунків та забезпечення    |2005      |економіки та  |
|  |фінансування заходів по      |        |фінансів    |
|  |реформуванню вищої медичної і   |        |        |
|  |фармацевтичної освіти на засадах |        |        |
|  |Болонського процесу        |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|II |Реформування вищої медичної    |        |        |
|  |(фармацевтичної) освіти на засадах|        |        |
|  |Болонського процесу        |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|  |1-й етап             |2005/2006 н. р.|        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|9. |Введення експериментального    |2005,     |Управління   |
|  |навчального плану на 1, 2 курсах |вересень    |освіти і науки,|
|  |медичних факультетів       |        |ректори ВНЗ  |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|10.|Введення кредитно-модульної    |2005,     |Управління   |
|  |системи організаційно-навчального |вересень    |освіти і науки,|
|  |процесу на 1, 2 курсах      |        |ректори ВНЗ  |
|  |стоматологічних, фармацевтичних  |        |        |
|  |факультетів            |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|11.|Кадрове, матеріально-технічне,  |2005,     |Управління   |
|  |методичне забезпечення навчального|вересень    |освіти і науки,|
|  |процесу, заснованого на принципах |        |ректори ВНЗ  |
|  |кредитно-модульної системи на   |        |        |
|  |даному етапі           |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|12.|Укладання договорів з       |2005,     |Управління   |
|  |європейськими ВНЗ-партнерами ECTS |вересень-   |освіти і науки,|
|  |обміну студентами         |грудень    |ректори ВНЗ  |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|13.|Введення системи кураторів у ВНЗ з|        |Ректори ВНЗ  |
|  |метою організації з ВНЗ-партнерами|        |        |
|  |ECTS обміну студентами      |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|14.|Участь ВНЗ в освітніх грантових  |2005      |Ректори ВНЗ та |
|  |програмах             |        |ЗПО      |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|15.|Аналіз результатів та ефективності|2005/2006 н. р.|Управління   |
|  |запровадження кредитно-модульної |        |освіти і науки,|
|  |системи для підвищення якості   |        |робоча група  |
|  |підготовки фахівців        |        |МОЗ України,  |
|  |                 |        |ЦМК з ВМО,   |
|  |                 |        |ректори ВНЗ та |
|  |                 |        |ЗПО      |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|  |2-й етап             |2006/2007 н. р.|        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|16.|Введення навчального плану,    |2006,     |Управління   |
|  |заснованого на принципах     |вересень    |освіти і науки,|
|  |кредитно-модульної системи, на  |        |ректори ВНЗ  |
|  |3 році навчання на медичних    |        |        |
|  |факультетах            |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|17.|Введення кредитно-модульної    |2006,     |Управління   |
|  |системи організації навчального  |вересень    |освіти і науки,|
|  |процесу на 3 курсах        |        |ректори ВНЗ  |
|  |стоматологічних, фармацевтичних  |        |        |
|  |факультетів            |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|18.|Кадрове, матеріально-технічне,  |2006,     |Управління   |
|  |методичне забезпечення навчального|вересень    |освіти і науки,|
|  |процесу, заснованого на принципах |        |ректори ВНЗ  |
|  |кредитно-модульної системи на   |        |        |
|  |даному етапі           |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|19.|Проведення моніторингу результатів|2006/2007 н. р.|Управління   |
|  |впровадження кредитно-модульної  |        |освіти і науки,|
|  |системи та їх постійне висвітлення|        |ректори ВНЗ  |
|  |в науково-методичних виданнях,  |        |        |
|  |засобах масової інформації та на |        |        |
|  |ВЕБ-сторінках вищих навчальних  |        |        |
|  |закладів             |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|20.|Організації з ВНЗами-партнерами  |2006/2007   |Управління   |
|  |ECTS обміну студентами      |        |освіти і науки,|
|  |                 |        |ректори ВНЗ  |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|21.|Участь ВНЗ в освітніх грантових  |2006/2007   |Ректори ВНЗ та |
|  |програмах             |        |ЗПО      |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|  |3-й етап             |2007/2008   |        |
|  |                 |2008/2009 н. р.|        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|22.|Введення експериментального    |2007/2008   |Управління   |
|  |навчального плану, заснованого на |2008/2009   |освіти і науки,|
|  |принципах кредитно-модульної   |2009/2010   |ректори ВНЗ  |
|  |системи, на 4, 5, 6 курсах    |вересень    |        |
|  |медичних факультетів       |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|23.|Введення кредитно-модульної    |2007/2008   |Управління   |
|  |системи організації навчального  |2008/2009   |освіти і науки,|
|  |процесу на 4, 5 курсах      |вересень    |ректори ВНЗ  |
|  |стоматологічних, фармацевтичних  |        |        |
|  |факультетів            |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|24.|Кадрове, матеріально-технічне,  |2007/2008   |Управління   |
|  |методичне забезпечення навчального|2008/2009   |освіти і науки,|
|  |процесу, заснованого на принципах |вересень    |ректори ВНЗ  |
|  |кредитно-модульної системи на   |        |        |
|  |даному етапі           |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|25.|Аналіз результатів та ефективності|2007/2008   |Управління   |
|  |запровадження кредитно-модульної |2008/2009 н. р.|освіти і науки,|
|  |системи для підвищення якості   |        |ректори ВНЗ  |
|  |підготовки фахівців        |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|26.|Організації з ВНЗами-партнерами  |2007/2008,   |Ректори ВНЗ  |
|  |ECTS обміну студентами      |2008/2009   |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|27.|Участь ВНЗ в освітніх грантових  |2007/2008,   |Ректори ВНЗ  |
|  |програмах             |2008/2009   |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|  |4-й етап             |        |        |
|---+----------------------------------+---------------+---------------|
|28.|Завершення перехідного етапу та  |2009/2010 н. р.|МОЗ України  |
|  |впровадження системи підготовки  |        |        |
|  |лікарів на додипломному етапі на |        |        |
|  |медичному, стоматологічному    |        |        |
|  |факультетах у відповідності до  |        |        |
|  |світової та Європейської систем. |        |        |
|  |Скасування до дипломної      |        |        |
|  |спеціалізації лікарів       |        |        |
------------------------------------------------------------------------
( Програма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 546 ( v0546282-05 ) від 21.10.2005 - зміни
втратили чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 619 ( v0619282-05 ) від 18.11.2005 )
 
 
 Начальник управління
 освіти і науки                   О.П.Волосовець

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка