Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового положення про управління (головне управління) промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку обласної державної адміністрації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 2004 р. N 1784
                Київ
 
       Про затвердження Типового положення про
     управління (головне управління) промисловості,
      енергетики, транспорту та зв'язку обласної
           державної адміністрації
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Типове  положення  про  управління  (головне
управління)  промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку
обласної державної адміністрації, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 2004 р. N 1784
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про управління (головне управління)
       промисловості, енергетики, транспорту та
       зв'язку обласної державної адміністрації
 
 
   1. Управління (головне управління) промисловості, енергетики,
транспорту та зв'язку облдержадміністрації (далі - управління) є
структурним підрозділом облдержадміністрації,  що  утворюється
головою облдержадміністрації, підзвітне і підконтрольне голові
облдержадміністрації,  Мінпромполітики,   Мінпаливенерго   і
Мінтрансзв'язку.
 
   2. Управління  у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету   Міністрів  України,  наказами  Мінпромполітики,
Мінпаливенерго  і  Мінтрансзв'язку,  розпорядженнями  голови
облдержадміністрації,  рішеннями відповідних органів місцевого
самоврядування, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями управління є:
 
   забезпечення реалізації державної політики у промисловості та
електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому
і нафтогазовому комплексах (далі - паливно-енергетичний комплекс),
галузях транспорту та зв'язку, здійснення організаційних заходів
щодо стабілізації роботи і нарощування  обсягів  виробництва
підприємствами  промисловості, паливно-енергетичного комплексу,
галузей транспорту та зв'язку, формування і виконання регіональних
замовлень на території області;
 
   участь у визначенні поточної та перспективної потреби у
продукції,  що  виробляється,  і  послугах,  що  надаються
підприємствами  промисловості, паливно-енергетичного комплексу,
галузей транспорту та зв'язку, на внутрішньому і зовнішньому
ринку, розробленні програм, спрямованих на освоєння та випуск
імпортозамінної   продукції,   раціонального   використання
паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів;
 
   участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення
інвестиційного клімату в області для залучення коштів на розвиток
промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту
та зв'язку;
 
   участь у розробленні та виконанні державних і регіональних
програм розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу,
галузей транспорту та зв'язку;
 
   подання пропозицій   щодо   розвитку   промисловості,
паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку до
проекту програми економічного і соціального розвитку області.
 
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) аналізує стан  і  тенденції  розвитку  промисловості,
паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку
області, бере участь у визначенні його пріоритетів, а також
формуванні  напрямів  інвестиційної політики та готує голові
облдержадміністрації,  Мінпромполітики,   Мінпаливенерго   і
Мінтрансзв'язку пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого
розвитку області та організацію виробництва продукції і надання
послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;
 
   2) готує  пропозиції  до проектів державного і місцевих
бюджетів, програми соціально-економічного розвитку області та
Державної програми економічного і соціального розвитку України на
короткостроковий період;
 
   3) розробляє у межах своєї компетенції пропозиції до проекту
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, заходи щодо її
виконання та здійснює контроль за їх проведенням;
 
   4) готує спрямовані на виконання законів, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування
і розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей
транспорту та зв'язку і вживає заходів для їх реалізації;
 
   5) здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів з
питань, що належать до його компетенції;
 
   6) бере участь у роботі щодо залучення  інвестицій  та
кредитних   ресурсів   для   підвищення   промислового,
паливно-енергетичного, транспортного  потенціалу  та  розвитку
телекомунікаційної мережі області;
 
   7) бере   участь  у  підготовці  пропозицій  голові
облдержадміністрації щодо розміщення на території області нових, а
також реконструкції і ліквідації діючих підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;
 
   8) готує пропозиції щодо укладення (розірвання) контрактів з
керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до
сфери управління Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінтрансзв'язку
і облдержадміністрації;
 
   9) подає пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі
перевезення пасажирів та вантажів у межах області;
 
   10) організовує відповідно  до  законодавства  проведення
конкурсів на визначення перевізників пасажирів на приміських та
внутрішньообласних автобусних маршрутах;
 
   11) аналізує потреби області в електроенергії, перевезенні
залізничним, автомобільним, повітряним та водним транспортом, у
послугах  поштового  зв'язку,  телекомунікаціях  та  визначає
відповідність їх нормативним показникам;
 
   12) бере участь у:
 
   розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих
умов для надання послуг поштового зв'язку;
 
   організації робіт  з  оперативної  ліквідації  наслідків
надзвичайної   ситуації  на  підприємствах  промисловості,
паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку;
 
   програмному та  методичному  забезпеченні  функціонування
інформаційно-аналітичних  систем,  що  використовуються  для
дослідження стану економічного і соціального розвитку області;
 
   формуванні напрямів діяльності  облдержадміністрації  щодо
підвищення рівня безпеки експлуатації усіх видів транспорту та у
роботі комісії з питань безпеки руху;
 
   13) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових
технологій, підвищенню технічного рівня виробництва продукції і
надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності, створенню
технопарків та інноваційних структур інших типів;
 
   14) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що,  належать до його компетенції, розробляє і подає на розгляд
голові облдержадміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;
 
   15) вносить  пропозиції до проектів програм приватизації
державного майна та бере участь у їх виконанні;
 
   16) вирішує  у  межах  своєї  компетенції   питання
енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних
та інших матеріальних ресурсів, природокористування,  охорони
навколишнього  природного  середовища,  використання вторинних
ресурсів, поширення нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії;
 
   17) бере участь у межах своєї компетенції у розробленні
своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємств, що
належать до сфери управління Мінпромполітики, Мінпаливенерго і
Мінтрансзв'язку;
 
   18) подає у межах своєї компетенції пропозиції щодо укладення
колективних угод на регіональному рівні та бере участь у примирних
процедурах  при  розв'язанні  колективних  трудових  спорів
(конфліктів);
 
   19) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
управлінні;
 
   20) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян,
підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян,
вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;
 
   21) виконує інші функції згідно з покладеними на нього
завданнями.
 
   5. Управління має право:
 
   залучати спеціалістів   інших  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  підприємств,  установ,  організацій  та
об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду
питань, що належать до його компетенції;
 
   одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів   облдержадміністрації,   органів   місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію,
документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на
нього завдань;
 
   скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
 
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації,
органами місцевого самоврядування, міністерствами  та  іншими
центральними органами виконавчої влади, а також з підприємствами,
установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
 
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і  звільняється  з  посади  головою  облдержадміністрації за
погодженням з Мінпромполітики, Мінпаливенерго і Мінтрансзв'язку.
 
   Начальник управління має заступників, які призначаються на
посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за
поданням начальника управління та за погодженням з відповідним
міністерством.
 
   8. Начальник управління:
 
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання
покладених на управління завдань;
 
   видає в  межах  своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;
 
   затверджує структуру управління, розподіляє обов'язки між
заступниками  начальника  управління,  керівниками структурних
підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності;
 
   подає на розгляд голови облдержадміністрації кошторис  і
штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду
оплати праці працівників;
 
   затверджує положення про структурні підрозділи управління і
функціональні обов'язки його працівників;
 
   призначає на  посаду  і  звільняє  з посади працівників
управління;
 
   розпоряджається коштами в межах  затвердженого  кошторису
управління.
 
   9. В управлінні для погодженого вирішення питань, що належать
до його компетенції, може утворюватися колегія у складі начальника
управління (голова колегії), заступників начальника управління, а
також інших працівників управління.
 
   До складу колегії можуть входити керівники інших структурних
підрозділів облдержадміністрації.
 
   Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за
поданням начальника управління.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
управління.
 
   10. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо реалізації
основних напрямів діяльності управління та вирішення інших питань
в управлінні можуть утворюватися наукові ради і комісії.
 
   Склад наукових  рад  і  комісій  та  положення про них
затверджується начальником управління.
 
   11. Управління утримується за рахунок коштів  державного
бюджету.
 
   Граничну чисельність,  фонд  оплати  праці  працівників
управління в  межах  виділених  асигнувань  визначає  голова
облдержадміністрації.
 
   Кошторис і  штатний  розпис управління затверджує голова
облдержадміністрації після проведення їх експертизи  Головним
фінансовим управлінням облдержадміністрації.
 
   12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в  установах  Державного  казначейства,  печатку  із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка