Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо розгляду проекту постанови Правління НБУ

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
      Генеральний Департамент банківського нагляду
 
               Л И С Т
 
         30.12.2004 N 42-412/4010-13749
 
                   Банки України
                   АУБ
 
 
     Щодо розгляду проекту постанови Правління НБУ
 
 
   Національний банк України для наближення банківської системи
України до  міжнародних  стандартів і підвищення стабільності
банківської системи докладає зусиль по впровадженню документу
Базельського комітету з банківського нагляду від липня 1988 року
"Міжнародне наближення оцінки капіталу і стандартів капіталу"
(далі - Базель I). Ця робота є частиною більш широких зусиль щодо
досягнення  відповідності  Основним  базельським  принципам
ефективного банківського нагляду.
 
   Як результат, у даний час нормативно-правова база України
щодо регулювання банківської діяльності у відношенні розрахунку
капіталу базується на Базелі I в частині обмежень щодо компонентів
(складових) регулятивного капіталу та процесу зваження активів на
вагові коефіцієнти відповідно до їхнього базового потенційного
кредитного ризику.
 
   У відповідь на зміни у глобальній банківській системі до
Базеля I було внесено поправки у січні 1996 року, що стосувалися
врахування ринкових ризиків.
 
   Національним банком ще не врахована ця поправка до Базеля I,
що пов'язано з обмеженою величиною ринкових ризиків у банківському
секторі України в попередні роки та з переконаністю у тому, що
існуючі економічні нормативи враховують різні компоненти ринкового
ризику, але у спосіб, що відрізняється від  запропонованого
Базельським комітетом.
 
   Неврахування ринкового ризику при розрахунку капіталу, а
також потенційні проблеми з певними аспектами визнання банками
кредитного ризику принаймні частково компенсуються підвищеним
значенням нормативу адекватності регулятивного капіталу (з 8% до
10%), однак зазначена поправка має бути врахована.
 
   У червні 2004 року Базельським комітетом прийнято остаточну
редакцію документу "Міжнародне наближення оцінки капіталу  і
стандартів капіталу: переглянута концептуальна основа" (надалі
Базель II).
 
   Базель II не замінює Базель I, а робить розрахунок капіталу
більш складним і вносить певні нові елементи у цей процес,
перетворює оцінку капіталу на більш чутливий до ризиків процес,
сприяє кращій практиці управління ризиками у банках та спрямований
на підвищення прозорості банківських установ.
 
   У Базелі II також визнається, що не існує універсального для
всіх країн методу розрахунку капіталу, і передбачається більша
свобода дій для різних країн на їхньому шляху до досягнення
відповідності Базелю II. Хоча дозволяється певна свобода вибору
підходів  до  розрахунку  капіталу,  очікується,  що  органи
банківського нагляду в усьому світі приймуть той чи інший підхід
Базеля II у найближчі роки.
 
   Оскільки банківська система України є частиною міжнародної
банківської спільноти та прагне до прозорості та відкритості,
Національний банк вважає за необхідне розпочати  роботу  по
підготовці до впровадження Базеля II.
 
   На сьогоднішній день Національним банком України підготовлено
проект постанови Правління НБУ "Про підходи до запровадження
Базеля II", який направляється для розгляду.
 
   Ваші зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу
Генерального департаменту банківського нагляду у строк до 25 січня
2005 року.
 
 Перший заступник Голови                А.П.Яценюк
 
 
                   ПРОЕКТ
 
 
       Про підходи до впровадження Базеля II
 
 
   Для наближення банківської системи України до міжнародних
стандартів  та  підвищення  безпеки  банківської  діяльності,
Національним банком України продовжується робота по впровадженню
ключових документів Базельського комітету з банківського нагляду:
"Основних  принципів  ефективного  банківського  нагляду"  та
"Міжнародного наближення оцінки капіталу і стандартів капіталу"
(далі - Базель I).
   Завершення запровадження "Основних  принципів  ефективного
банківського нагляду" має сприяти посиленню нагляду за банками в
цілому, а врахування ринкового ризику при розрахунку регулятивного
капіталу призведе до максимальної відповідності діяльності банків
в Україні положенням Базеля I.
   Наступним кроком Національного банку України у наближенні
банківської системи  України  до  міжнародних  стандартів  є
започаткування  роботи по підготовці поетапного запровадження
нового документа Базельського комітету з банківського нагляду
"Міжнародне наближення оцінки капіталу і стандартів капіталу:
переглянута концептуальна основа" (далі - Базель II), основними
цілями якого є перетворення порядку оцінки капіталу на більш
точний і чутливий до ризику процес та сприяння кращій практиці
управління банківськими ризиками.
   З метою забезпечення відповідності порядку та процедур оцінки
капіталу банків України провідним міжнародним документам, що
спрямовані на підвищення стабільності банків,  та  керуючись
статтями 7, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ) та статтею 66 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Завершити роботу по впровадженню вимог Базеля I, зокрема
щодо врахування "Поправки до угоди про капітал щодо врахування
ринкових ризиків" в редакції 1996 року (далі - Поправка до угоди
про капітал 1996 року).
 
   1.1. Генеральному   департаменту  банківського  нагляду
(В.В. Пушкарьов),  Юридичному  департаменту  (В.В.  Пасічник),
Департаменту бухгалтерського   обліку    (В.І.  Ричаківська)
започаткувати процес щорічної  оцінки  виконання  банківською
системою  України вимог, що викладені в "Основних принципах
ефективного банківського нагляду".
 
   1.2. Департаменту бухгалтерського обліку (В.І. Ричаківська)
продовжити роботу по удосконаленню методології бухгалтерського
обліку в банках України у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової  звітності.  Забезпечити  поступове  впровадження
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку  39  "Фінансові
інструменти: визнання та оцінка".
 
   1.3. Управлінню методології банківського нагляду Генерального
Департаменту банківського нагляду (І.Ф. Романенко) підготувати
проект змін до методики розрахунку адекватності регулятивного
капіталу в частині врахування  складових  ринкового  ризику,
врахувавши  досвід  країн Центральної та Східної Європи, що
впровадили Поправку до угоди про капітал 1996 року та внести
відповідні зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності
банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ) та зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі
змінами).
 
   1.4. Генеральному   департаменту  банківського  нагляду
(В.В. Пушкарьов) провести роз'яснювальну роботу серед банків щодо
вдосконалення  методики  розрахунку адекватності регулятивного
капіталу з врахуванням складових ринкового ризику.
 
   2. Започаткувати роботу по підготовці  до  запровадження
Базеля II.
 
   2.1. Передбачити  наступну  послідовність  та  терміни
запровадження Опор Базеля II:
   Опора III "Ринкова дисципліна" (до 2007 року),
   Опора II "Процес наглядової перевірки" (до 2008 року),
   Опора I "Мінімальні вимоги до капіталу: Кредитний ризик -
Стандартизований підхід" (до 2010 року),
   Опора I "Мінімальні вимоги до капіталу: Кредитний ризик -
Оснований на внутрішніх рейтингах підхід" (до 2020 року),
   Опора I "Мінімальні вимоги до капіталу: Операційний ризик -
Підхід базового індикатора" (до 2010 року),
   Опора I "Мінімальні вимоги до капіталу: Операційний ризик -
Стандартизований підхід" (до 2015 року).
 
   2.2. З метою підготовки до запровадження Базеля II:
   Головному управлінню проектами міжнародних кредитних ліній
(Н.М. Якубенко),  Департаменту  зовнішньоекономічних  відносин
(А.М. Кравець) здійснити переклад українською мовою Базеля II та
Поправки до угоди про капітал 1996 року;
   Генеральному департаменту     банківського    нагляду
(В.В. Пушкарьов) довести до структурних підрозділів Національного
банку та банків текст Базеля II;
   Генеральному департаменту    банківського     нагляду
(В.В. Пушкарьов)  провести  роботу з банками (в т.ч. шляхом
анкетування, проведення зустрічей з представниками банків  і
навчальних заходів) щодо визначення їх готовності до впровадження
вимог Базеля II;
   керівникам структурних  підрозділів  Національного  банку
України в межах їх компетенції розробити та подати до Генерального
департаменту банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) пропозиції для
складання Плану дій щодо запровадження Базеля II;
   за результатами визначення обсягів запровадження Базеля II та
проведеного  опитування  банків  Генеральному  Департаменту
банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) розробити план дій щодо
запровадження Базеля II на основі  визначеної  послідовності
впровадження Опор Базеля II;
   Департаменту бухгалтерського  обліку  (В.І.  Ричаківська)
проаналізувати  необхідність внесення змін до Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків  України  відповідно  до  вимог
Базеля II.
 
   3. З метою запровадження нагляду на основі оцінки ризиків:
   - затвердити План заходів щодо  поетапного  впровадження
нагляду на основі оцінки ризиків;
   - Департаменту  персоналу  (І.М.  Іванюк),  Генеральному
департаменту банківського нагляду (В.В. Пушкарьов) підготувати
пропозиції щодо структури та збільшення чисельності  відділу
впровадження  нагляду  на основі оцінки ризиків Департаменту
стратегічного  розвитку  банківского  нагляду  Генерального
департаменту банківського нагляду.
 
   4. Постанова набирає чинності з дня її підписання.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника Голови  О.В.  Шлапака,  Генеральний  департамент
банківського нагляду (В.В. Пушкарьов), Департамент бухгалтерського
обліку (В.І. Ричаківська), Юридичний департамент (В.В. Пасічник).
 
 Голова                        В.С.Стельмах

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка