Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про ліцензійну комісію з ліцензування провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний ко...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2004 N 489
 
 
    Про затвердження Положення про ліцензійну комісію
       з ліцензування провадження господарської
     діяльності з проведення фумігації (знезараження)
    об'єктів регулювання, що визначені Законом України
     "Про карантин рослин", які переміщуються через
      державний кордон України та карантинні зони,
          і складу ліцензійної комісії
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                      аграрної політики
    N 113 ( v0113555-05 ) від 28.03.2005
    N 632 ( v0632555-06 ) від 30.10.2006 }
 
 
 { У назві та тексті Наказу слова "знезараження підкарантинних
  матеріалів  та  об'єктів"  замінено словами "фумігації
  (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом
  України "Про карантин рослин" згідно з Наказом Міністерства
  аграрної політики N 632 ( v0632555-06 ) від 30.10.2006 }
 
 
 
 
   З метою здійснення Міністерством аграрної політики України
процедури ліцензування провадження господарської діяльності з
проведення  фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що
визначені Законом України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ), які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони,
на  виконання Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської  діяльності"  (  1775-14 ), постанови Кабінету
Міністрів  України  від  14  листопада  2000  року  N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
та  відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності  з  проведення  фумігації  (знезараження) об'єктів
регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин",
які переміщуються через державний кордон України та карантинні
зони, затверджених спільним наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства
аграрної політики України від 4 листопада 2004 року N 129/402
( z1597-04 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17
грудня 2004 року за N 1597/10196) Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити ліцензійну комісію з ліцензування провадження
господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження)
об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин
рослин" ( 3348-12 ), які переміщуються через державний кордон
України та карантинні зони, у складі згідно з додатком.
 
   2. Затвердити Положення про ліцензійну комісію з ліцензування
провадження  господарської  діяльності з проведення фумігації
(знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України
"Про карантин рослин" ( 3348-12 ), які переміщуються через
державний кордон України та карантинні зони, що додається.
 
   3. Ліцензійній комісії забезпечити проведення  експертизи
документації  з  видачі ліцензій на проведення господарської
діяльності  з  проведення  фумігації  (знезараження) об'єктів
регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ), які переміщуються через державний кордон України та
карантинні зони.
 
   4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   30.12.2004 N 489
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про ліцензійну комісію з ліцензування провадження
       господарської діяльності з проведення
     фумігації (знезараження) об'єктів регулювання,
      що визначені Законом України "Про карантин
      рослин" ( 3348-12 ), які переміщуються через
      державний кордон України та карантинні зони
 
 { У назві та тексті Положення слова "знезараження підкарантинних
  матеріалів  та  об'єктів"  замінено  словами  "фумігації
  (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом
  України "Про карантин рослин" згідно з Наказом Міністерства
  аграрної політики N 632 ( v0632555-06 ) від 30.10.2006 }
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ліцензійна  комісія  з  ліцензування  провадження
господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження)
об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин
рослин" ( 3348-12 ), які переміщуються через державний кордон
України та карантинні зони (далі - ліцензійна комісія) створюється
з метою здійснення Мінагрополітики України процедури ліцензування
на  виконання Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської  діяльності"  (  1775-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування".
 
   1.2. У  своїй  діяльності  ліцензійна  комісія керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента  України  та  Кабінету  Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 
       2. Порядок роботи ліцензійної комісії
 
   2.1. Засідання  ліцензійної  комісії  проводиться  при
надходженні заяв і документів, розгляд яких потребує прийняття
невідкладного рішення.
 
   2.2. Ліцензійна комісія має право проводити засідання та
приймати  рішення при наявності на засіданні більше ніж 50
відсотків її складу.
 
   2.3. Про час і місце проведення засідання та питання, які
виносяться на порядок денний, члени комісії повідомляються не менш
як за 2 робочих дні до проведення засідання.
 
   2.4. Рішення ліцензійної  комісії  приймається  більшістю
голосів,  оформлюється  протоколом  та затверджується наказом
Мінагрополітики України і є підставою для видачі ліцензії, відмови
у  видачі  ліцензії,  переоформлення ліцензії, видачі копії,
дубліката ліцензії, анулювання, визнання ліцензії  недійсною,
скасування рішення про видачу ліцензії.
 
   2.5. За  умови  рівності  голосів  вирішальним  є голос
головуючого ліцензійної комісії.
 
         3. Обов'язки ліцензійної комісії
 
   3.1. Ліцензійна  комісія  у  встановленому законодавством
порядку:
   приймає заяви  встановленого зразка з описом документів,
необхідних для видачі ліцензії;
   приймає рішення про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії,
видачу копії, дубліката ліцензії, відмову у її видачі  або
залишення заяви без розгляду (за наявності підстав, визначених
законодавством);
   надсилає (видає) заявникові повідомлення про прийняте рішення
у письмовій формі;
   оформлює ліцензії, скасовує рішення про видачу ліцензії,
приймає рішення про визнання ліцензії недійсною, про анулювання
ліцензії згідно із законодавством;
   формує і веде ліцензійний реєстр;
   надає відомості до Єдиного ліцензійного реєстру.
 
   3.2. Ліцензійна комісія несе відповідальність за зберігання
ліцензійних справ та за збереження бланків ліцензій і звітує
спеціально  уповноваженому органу з питань ліцензування щодо
використання бланків ліцензій.
 
   3.3. Експертна група:
   формує ліцензійні справи для кожного суб'єкта господарювання;
   веде журнал обліку заяв і виданих ліцензій;
   перевіряє достовірність  даних  у  документах,  поданих
заявником;
   перевіряє відповідність заявника ліцензійним умовам;
   готує висновок, складає проект протоколу та подає пропозиції
ліцензійній комісії для прийняття аргументованого рішення.
( Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 113
( v0113555-05 ) від 28.03.2005 )
 
          4. Права ліцензійної комісії
 
   4.1. Ліцензійна комісія має право:
   4.1.1. Звертатися до місцевих державних адміністрацій  з
питань,  пов'язаних  з  порушеннями  законодавства  у  сфері
ліцензування провадження господарської діяльності з проведення
фумігації  (знезараження)  об'єктів регулювання, що визначені
Законом  України  "Про  карантин  рослин" ( 3348-12 ), які
переміщуються через державний кордон та карантинні зони.
   4.1.2. Звертатися до державних інспекцій з карантину рослин
за  місцем  проведення  робіт  по  знезараженню  суб'єктами
господарювання для отримання погодження на проведення таких робіт.
   4.1.3. Залучати представників органів  виконавчої  влади,
інститутів, установ, організацій, суб'єктів господарювання та їх
об'єднань незалежно від форм власності та організаційно-правової
форми (за згодою їх керівництва) до розгляду питань, віднесених до
компетенції ліцензійної комісії.
   4.1.4. Одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ, організацій
інформацію щодо виконання вимог законодавства у сфері ліцензування
провадження  господарської  діяльності з проведення фумігації
(знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України
"Про карантин рослин" ( 3348-12 ), які переміщуються через
державний кордон України та карантинні зони.
   4.1.5. Приймати рішення про відмову заявнику  у  видачі
ліцензії на підставі:
   недостовірності даних у документах, поданих заявником, для
отримання ліцензії;
   невідповідності заявника встановленим  ліцензійним  умовам
провадження  господарської  діяльності з проведення фумігації
(знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України
"Про карантин рослин" ( 3348-12 ), які переміщуються через
державний кордон України та карантинні зони.
 
          5. Склад ліцензійної комісії
 
   5.1. До  складу  ліцензійної  комісії  входять:  голова
ліцензійної комісії, заступник голови та  члени  ліцензійної
комісії.
 
   5.2. Голова ліцензійної комісії:
   керує діяльністю ліцензійної комісії;
   розподіляє обов'язки між її членами;
   затверджує протокол засідання і рішення ліцензійної комісії;
   звітує перед  спеціально  уповноваженим органом з питань
ліцензування про використані бланки ліцензій;
   несе персональну  відповідальність  за збереження бланків
ліцензій.
 
 Начальник Головної державної
 інспекції з карантину рослин
 України                       Б.К.Супіханов
 
 
   ( Склад втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 113 ( v0113555-05 ) від 28.03.2005 )
 
 
                   Додаток 1
 
 
               СКЛАД
     ліцензійної комісії з ліцензування провадження
     господарської діяльності з проведення фумігації
    (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені
       Законом України "Про карантин рослин",
              ( 3348-12 )
       які переміщуються через державний кордон
          України та карантинні зони
 
 
 Мельник С.І.   - заступник Міністра аграрної політики, голова
          ліцензійної комісії
 
 Демидов О.А.   - директор Департаменту ринків рослинництва,
          садівництва, виноградарства та виноробства,
          заступник голови ліцензійної комісії
 
 Глабець В.Х.   - головний спеціаліст Департаменту ринків
          рослинництва, садівництва, виноградарства та
          виноробства, секретар ліцензійної комісії
 
 Члени комісії:
 
 Пасічник П.К.   - начальник відділу зернових та технічних
          культур Департаменту ринків рослинництва,
          садівництва, виноградарства та виноробства
 
 Сухомлин Л.В.   - заступник начальника відділу зернових та
          технічних культур Департаменту ринків
          рослинництва, садівництва, виноградарства та
          виноробства
 
 Євтушик В.О.   - завідувач юридичним відділом
          Укрголовдержкарантину
 
 Лавренова Н.О.  - провідний спеціаліст Департаменту правової
          та законопроектної роботи
 
{ Наказ доповнено додатком 1 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 632 ( v0632555-06 ) від 30.10.2006 }
 
 
                   Додаток 2
 
 
               СКЛАД
       експертної групи з розгляду документів,
       що подаються суб'єктами господарювання
      на отримання ліцензії з проведення фумігації
       (знезараження) об'єктів, що визначені
       Законом України "Про карантин рослин",
              ( 3348-12 )
       які переміщуються через державний кордон
      України та карантинні зони, та з перевірки
       суб'єктів господарювання відповідності
            ліцензійним умовам
 
 
 Євтушик В.О.   - завідувач юридичним відділом
          Укрголовдержкарантину
 
 Лункевич О.П.   - провідний спеціаліст по організації
          проведення знезараження Укрголовдержкарантину
 
{ Наказ доповнено додатком 2 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 632 ( v0632555-06 ) від 30.10.2006 }

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка