Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження нормативного акта "Фундаментальні принципи безпеки діяльності в рамках Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2004 N 199
 
 
        Про затвердження нормативного акта
         "Фундаментальні принципи безпеки
        діяльності в рамках Плану здійснення
          заходів на об'єкті "Укриття"
 
 
   Відповідно  до Закону України "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР  )  та  з  метою
вдосконалення  порядку  здійснення  державного  нагляду  за
забезпеченням безпеки в процесі діяльності ДСП "Чорнобильська АЕС"
при реалізації проектів Плану здійснення заходів на об'єкті
"Укриття" Н А К А З У Ю:
 
   1.  Затвердити  нормативний акт "Фундаментальні принципи
безпеки діяльності в рамках Плану здійснення заходів на об'єкті
"Укриття", що додається.
 
   2.  Управлінню  регулювання  поводження з радіоактивними
відходами  (Могильник  І.Ф.)  довести  до відома структурних
підрозділів Держатомрегулювання України та причетних до реалізації
ПЗЗ організацій інформацію про затвердження нормативного акта та
забезпечити  надання  необхідних роз'яснень щодо застосування
положень.
 
   3.  Управлінню  регулювання  поводження з радіоактивними
відходами  (Могильник  І.Ф.),  Управлінню регулювання безпеки
радіаційних технологій (Голубєв В.С.), Департаменту державної
інспекції  з  ядерної  та радіаційної безпеки (Божко С.Г.),
Державному науково-технічному центру з ядерної та радіаційної
безпеки (Васильченко В.М.) при виконанні ліцензійної (у тому числі
експертної) та наглядової діяльності при реалізації ПЗЗ оцінювати
документацію та практичні дії ДСП "Чорнобильська АЕС" відповідно
до цього нормативного акта.
 
   4.  Державному  науково-технічному  центру з ядерної та
радіаційної  безпеки  (Васильченко  В.М.)  у місячний термін
забезпечити тиражування цього нормативного акта та внесення його
до картотеки фонду нормативних документів Держатомрегулювання
України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Бикова В.О.
 
 Голова                        В.В.Грищенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Державного комітету
                   ядерного регулювання України
                   30.12.2004 N 199
 
 
           Фундаментальні принципи
      безпеки діяльності в рамках Плану здійснення
          заходів на об'єкті "Укриття"
            НП.306.1.102-2004
 
 
   Фундаментальні прінципи безпеки (1) та засади безпеки (2)
розроблені відповідно до Закону України "Про використання ядерної
енергії та  радіаційну  безпеку" ( 39/95-ВР ) з урахуванням
Положення про Державний комітет ядерного регулювання України (далі
- Держатомрегулювання), затвердженого Указом Президента України
від 6  березня  2001  року  N  155/2001,  а  також  інших
нормативно-правових  актів,  дія  яких поширюється на об'єкт
"Укриття" (далі - ОУ).
_____________
   (1)  Фундаментальні принципи безпеки - основні підходи,
застосування  яких  в  рамках ПЗЗ вважається необхідним для
забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.
   (2) Засади безпеки - групи питань з безпеки, вирішення яких
визначає повноту застосування фундаментальних принципів безпеки,
брак адекватного вирішення будь-якого з цих питань може призвести
до надмірного опромінення персоналу, населення та/або забруднення
навколишнього середовища.
 
   Принципи безпеки діяльності в рамках Плану здійснення заходів
на об'єкті "Укриття" (далі - ПЗЗ) визначають фундаментальні
принципи безпеки та засади безпеки діяльності в рамках Плану
здійснення заходів на ОУ, метою яких є концентрація уваги фахівців
Держатомрегулювання України та експертних організацій на тих
напрямках діяльності, що мають найсуттєвіший вплив на ядерну та
радіаційну безпеку.
   Метою визначення фундаментальних принципів безпеки також є
сприяння реалізації ПЗЗ.
   Фундаментальні принципи безпеки та засади безпеки мають
враховуватися усіма учасниками реалізації ПЗЗ.
   Держатомрегулювання   України   має   використовувати
фундаментальні принципи безпеки та засади безпеки для:
   - прийняття відповідних регулюючих рішень;
   -  визначення  пріоритетів  при  здійсненні  експертизи
документів,  що  подаються  Ліцензіатом  на  розгляд  до
Держатомрегулювання України;
   -  визначення  пріоритетів та точок зосередження уваги,
пов'язаних  з  інспекційними  перевірками Ліцензіата та його
підрядників.
   Ліцензіат має враховувати фундаментальні принципи безпеки та
засади безпеки при діяльності з впровадження ПЗЗ.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Фундаментальні принципи безпеки розділяються на три
категорії:
   - радіаційна безпека та принцип ALARA (As Low As Reasonably
Achievable),  що  включає застосування систем управління для
підтримання на максимально низькому практично можливому рівні
радіаційного опромінення персоналу, населення та навколишнього
середовища;
   -  застосування  апробованих  технологій  та  сучасного
міжнародного досвіду при проектуванні, будівництві, технічному
обслуговуванні та експлуатації під час реалізації ПЗЗ;
   - запровадження Ліцензіатом системи управління якістю для
гарантування  того,  що споруди, системи, обладнання та дії
персоналу перебувають на рівні, що відповідає їх важливості для
безпеки.
 
   1.2. Фундаментальні принципи безпеки базуються на наступних
взаємопов'язаних засадах безпеки, що застосовуються до об'єкта
"Укриття" та в рамках ПЗЗ:
   1) структурна цілісність ОУ;
   2) запобігання аваріям;
   3) аварійна готовність;
   4) пом'якшення наслідків аварій;
   5) ядерна безпека (запобігання критичності);
   6) радіаційний захист персоналу;
   7) радіаційний захист населення та навколишнього середовища;
   8) поводження з радіоактивними відходами (далі - РАВ);
   9) управління якістю;
   10) культура безпеки.
 
   1.3.  Реалізація  фундаментальних  принципів безпеки має
здійснюватися через застосування відповідних національних норм,
правил  та  стандартів з ядерної та радіаційної безпеки із
врахуванням міжнародних рекомендацій відповідно до засад безпеки,
зазначених вище та відображених у Додатку.
   Необхідно  визначити такі питання національних вимог та
міжнародних рекомендацій для кожної з засад безпеки, що мають
найбільшу важливість для безпеки і тому мають бути у центрі уваги
при здійсненні регулюючої діяльності в рамках ПЗЗ.
   При  цьому  слід  враховувати,  що  Ліцензіат  несе
відповідальність  за  забезпечення належного рівня якості та
безпечного способу реалізації ПЗЗ.
 
       2. Радіаційна безпека та принцип ALARA
 
   2.1. При здійсненні діяльності на ОУ та в рамках ПЗЗ
радіаційна  безпека  персоналу,  населення  та  навколишнього
середовища має бути забезпечена шляхом дотримання відповідних
положень нормативно-правових актів та нормативних документів.
Радіаційний  захист  персоналу,  населення  та  навколишнього
середовища    має    бути    забезпечений   сукупністю
радіаційно-гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних та
організаційних  заходів,  спрямованих  на  дотримання  вимог
радіаційної безпеки в частині обмеження та мінімізації опромінення
персоналу та радіоактивного забруднення навколишнього середовища
при  проектуванні,  будівництві,  експлуатації  та технічному
обслуговуванні.
   При цьому необхідно врахувати наступне:
   а)  радіаційний  захист  має  здійснюватися  з належним
врахуванням  принципу  ALARA.  Конкретні  процедури  ALARA
(оптимізації)  мають бути розроблені та застосовані під час
планування  та  здійснення  будь-якої  діяльності на ОУ для
підтримування  та  поліпшення  досягнутого рівня радіаційного
захисту, а також обмеження та мінімізації індивідуальних та
колективних доз опромінення;
   б) радіаційний захист персоналу має бути забезпечений за
усіма напрямками діяльності на ОУ, при цьому заходи з радіаційного
захисту мають бути ефективними, а рівні опромінення не повинні
перевищувати рівнів опромінення для нормальної експлуатації діючої
ядерної  установки.  Збільшення  колективної дози опромінення
персоналу може допускатися при реалізації окремих завдань за
умови, що індивідуальні дози залишатимуться меншими за дозові
обмеження. У цьому випадку Ліцензіат має довести відсутність
практично можливих варіантів подальшого скорочення колективної
дози опромінення персоналу. Заходи з радіаційного захисту, серед
іншого, включають запровадження ефективних систем радіаційного
контролю для оцінки потенційних доз та вимірювання фактичного
опромінення;
   в) радіаційний захист населення та навколишнього середовища
має бути забезпечений шляхом обмеження та контролю викидів та
скидів радіоактивних речовин в навколишнє середовище;
   г) заходи з радіаційного захисту персоналу, населення та
навколишнього середовища мають враховувати оцінки потенційних
сценаріїв  аварій  та  їх наслідків з наступним здійсненням
відповідних превентивних заходів;
   ґ) мають бути розроблені плани захисту персоналу та населення
на випадок потенційних аварій та своєчасно здійснюватися заходи,
передбачені цими планами;
   д) поводження з РАВ на ОУ та в рамках ПЗЗ має здійснюватися
відповідно до норм, правил та стандартів чинних в Україні, з
дотриманням умов дозволу (ліцензії) на здійснення відповідної
діяльності;
   е) при поводженні з РАВ на ОУ необхідно враховувати основні
положення документа "Серія безпеки МАГАТЕ N 111-F. Принципи
поводження з радіоактивними відходами" зокрема в частині наступних
основних принципів:
   - захист людини та навколишнього природного середовища;
   - захист за межами національних кордонів;
   - захист майбутніх поколінь;
   - відсутність невиправданого тягаря для майбутніх поколінь;
   є) необхідно запровадити на ОУ організаційні та технічні
заходи щодо обліку, контролю та фізичного захисту РАВ.
 
           3. Апробовані технології
 
   3.1.  При здійсненні робіт з проектування, будівництва,
експлуатації  та  технічного обслуговування Нового безпечного
конфайнменту та робіт на ОУ необхідно максимально застосовувати
апробовані технології та найсучасніший міжнародний досвід. При
цьому необхідно врахувати наступне:
   а)  здійснення  відповідних робіт повинно проводитися з
максимальним  урахуванням виробничо-технологічної практики, що
закріплена у нормативних документах України, стандартах, прийнятих
Україною, та міжнародними органами стандартизації. Крім того, має
бути окремо продемонстровано та документально підтверджено, що при
здійсненні запропонованої діяльності будуть дотримані усі вимоги
безпеки;
   б) при здійсненні проектувальних, інженерних та будівельних
робіт на ОУ слід застосовувати методи технологічної розробки та
аналізу, прийняті в загальній інженерній практиці та підтверджені
випробуваннями та/або попереднім успішним досвідом застосування. У
тих  випадках,  коли методи або технології не мають такого
підтвердження,  для  демонстрації підтвердження принципів, що
застосовуються, та дотримання вимог безпеки застосовуватимуться
лабораторні випробування;
   в) діяльність з експлуатації та технічного обслуговування має
також базуватися на методах та виробничій практиці, підтверджених
випробуваннями та/або попереднім успішним досвідом застосування;
   г) має бути застосований принцип глибокоешелонованого захисту
(який сам по собі є апробованою технологією в міжнародній ядерній
індустрії), що поєднує заходи із запобігання аваріям, проектування
бар'єрів  на  шляху  поширення  радіоактивних  матеріалів та
адміністративні заходи, спрямовані на обмеження негативного впливу
на персонал, населення та навколишнє середовище;
   ґ)  при поводженні з радіоактивними відходами необхідно
врахувати  взаємозалежність  різних  стадій  поводження  з
радіоактивними відходами.
 
          4. Система управління якістю
 
   4.1. Система управління якістю ПЗЗ є невід'ємною частиною
системи управління якістю ДСП "Чорнобильська АЕС". Програма якості
при реалізації ПЗЗ забезпечує здійснення робіт в рамках ПЗЗ. Опис
системи управління якістю ПЗЗ повинен міститися у Програмі якості
при реалізації ПЗЗ. Запровадження системи управління якістю ПЗЗ є
необхідною  умовою  реалізації  процесу  перетворення об'єкта
"Укриття" в екологічно безпечну систему.
 
   4.2. Слід також передбачити внесення до систем управління
якістю ПЗЗ наступних ключових елементів:
   а) розробка та впровадження Програми якості при реалізації
ПЗЗ;
   б) розробка та впровадження методик з оцінки якості усіх
процесів діяльності при реалізації ПЗЗ.
 
   4.3. Програма якості ПЗЗ повинна містити:
   - мету та завдання процесу реалізації ПЗЗ;
   -  організаційну  структуру,  розподіл  повноважень  та
відповідальності керівників підрозділів, що реалізують ПЗЗ;
   - структуру документації Програми якості ПЗЗ.
 
   4.4.  Розроблена  система  управління  якістю  ПЗЗ  має
встановлювати такий розподіл функцій:
   - керівництво забезпечує планування, організацію, управління,
ресурси та підтримку для досягнення цілей ПЗЗ;
   - персонал, який виконує роботу, забезпечує її якість;
   -  персонал,  який здійснює оцінку, аналізує якість та
ефективність процесів управління та виконання роботи.
   Система управління якістю має бути обов'язковою для усього
персоналу, який бере участь у реалізації ПЗЗ.
 
   4.5. В рамках реалізації ПЗЗ керівництвом ДСП "Чорнобильська
АЕС"  мають  бути розроблені заходи із забезпечення системи
управління якістю. Для цього:
   - встановлюються чіткі межі відповідальності за безпеку та
лінії зв'язку;
   - розробляються основні процедури з безпеки;
   - забезпечується суворе виконання настанов з безпеки;
   - проводиться внутрішня експертиза діяльності, пов'язаної з
безпекою;
   -  при  підготовці  та навчанні персоналу перш за все
підкреслюються наслідки, до яких призводять недоліки та можливі
помилки в роботі;
   -  створюється  система  ведення  та  збереження  всієї
документації, що стосується об'єкта "Укриття".
 
   4.6. Система управління якістю має сприяти впровадженню
культури  безпеки,  тобто  забезпечити  загальне психологічне
спрямування персоналу на виконання заходів безпеки, розвиток
почуттів  самокритичності,  самоперевірки  та  персональної
відповідальності щодо питань безпеки.
 
                   Додаток
                   до пункту 1.3 (обов'язковий)
 
 
              БЛОК-СХЕМА
        або базова структура фундаментальних
         принципів безпеки в рамках ПЗЗ
 
------------------------------------------------------------------
|     Фундаментальні принципи безпеки в рамках ПЗЗ      |
|----------------------------------------------------------------|
|   Апробовані    |Радіаційна безпека | Система управління |
|   технології    | та принцип ALARA |   якістю ПЗЗ   |
|----------------------------------------------------------------|
|             ЗАСАДИ БЕЗПЕКИ             |
------------------------------------------------------------------
      /\       /\   /\  /\      /\
      |        |    |  |       |
   ------------  -------------|------------- ------------
   | Аварійна |  |Радіаційній|||Радіаційній| |Управління|
   |готовність|  |захист на- ||| захист  | | якістю |
   ------------  | селення та||| персоналу | ------------
      /\     | навколиш- ||-------------   /\
      |     |нього сере-||    /\    |
  ---------------  | довища  ||    |   ----------
  | Структурна |  -------------|    |   |Культура|
  |цілиснисть ОУ|        |    |   |безпеки |
  ---------------      ------------ |   ----------
      /\         |Поводження| |
      |         | з РАВ  | |
  ------------------     ------------ |
  | Пом'якшення  |        /\   |
  |наслідків аварій|        |    |
  ------------------    -----------------------
      /\        |Ядерна безпека (запо-|
      |         | бігання критіності |
   -------------      -----------------------
   |Запобігання|
   | аваріям |
   -------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка