Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Плану впровадження заходів щодо подальшого поліпшення медико-генетичної допомоги населенню на 2004-2008 роки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
         АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           30.12.2004 N 675/108
 
 
      Про затвердження Плану впровадження заходів
      щодо подальшого поліпшення медико-генетичної
        допомоги населенню на 2004-2008 роки
 
 
   З метою реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25.08.2004 N 602-р ( 602-2004-р ) "Про затвердження заходів
щодо подальшого поліпшення медико-генетичної допомоги населенню на
2004-2008 роки" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  План впровадження заходів щодо подальшого
поліпшення медико-генетичної допомоги населенню на 2004-2008 р.,
далі - План впровадження заходів (додається).
 
   2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації забезпечити:
 
   2.1. Виконання Плану впровадження заходів.
 
   2.2. Надання аналітичних матеріалів про хід виконання Плану
впровадження заходів щорічно до 1 лютого до управління організації
медичної допомоги дітям і матерям для узагальнення та прийняття
оперативних рішень.
 
   3. Начальнику управління організації медичної допомоги дітям
і матерям Моісеєнко Р.О.:
 
   3.1. Здійснювати оперативний контроль за виконанням Плану
впровадження заходів.
 
   3.2. Щорічно до 1 квітня інформувати Кабінет  Міністрів
України про хід виконання Плану впровадження заходів.
 
   4. Директору Департаменту економіки і фінансів Карамушці Л.І.
щорічно передбачати кошти для виконання Плану впровадження заходів
та забезпечити контроль за їх використанням.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони  здоров'я  України  Пєрєдєрія  В.Г.  та
віце-президента Академії медичних наук України Розенфельда Л.Г.
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                    А.В.Підаєв
 
 Президент Академії
 медичних наук України                О.Ф.Возіанов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я та Академії
                   медичних наук України
                   30.12.2004 N 675/108
 
 
                ПЛАН
        впровадження заходів щодо подальшого
       поліпшення медико-генетичної допомоги
          населенню на 2004-2008 роки
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Пункти впровадження | Виконавці, термін | Заходи Міністерства | Термін |    Виконавці    |
| Плану заходів щодо |виконання, визначені | охорони здоров'я та |виконання|            |
|подальшого поліпшення|  розпорядженням  | Академії медичних  |     |            |
| медико-генетичної | Кабінету Міністрів | наук України, якими |     |            |
|допомоги населенню на|   України від   |  передбачається   |     |            |
|  2004-2008 роки, | 25.08.2004 N 602-р | впровадження Плану  |     |            |
|  затверджених   |  ( 602-2004-р )  |  заходів щодо   |     |            |
|  розпорядженням  |           |подальшого поліпшення |     |            |
| Кабінету Міністрів |           | медико-генетичної  |     |            |
|   України від   |           |допомоги населенню на |     |            |
| 25.08.2004 N 602-р |           |  2004-2008 роки  |     |            |
|  ( 602-2004-р )  |           |           |     |            |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|     1     |     2     |      3     |  4  |      5      |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|1. Підготовка    |МОЗ, Мін'юст,    |1. Підготувати та   |жовтень |УОМДДіМ, Департамент  |
|пропозицій стосовно |Мінекономіки,    |подати до       |2004 р. |організації медичної  |
|утворення Міжвідомчої|Академія медичних  |затвердження склад  |     |допомоги населенню,  |
|координаційної ради з|наук, Академія    |Міжвідомчої      |     |Академія медичних наук.|
|питань здійснення  |педагогічних наук,  |координаційної ради з |     |            |
|заходів щодо     |Мінсім'ядітимолодь. |питань впровадження  |     |            |
|подальшого поліпшення|Жовтень 2004 року  |заходів щодо     |     |            |
|медико-генетичної  |           |подальшого поліпшення |     |            |
|допомоги населенню на|           |медико-генетичної   |     |            |
|2004-2008 роки.   |           |допомоги населенню на |     |            |
|           |           |2004-2008 роки.    |     |            |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|2. Забезпечення   |МОЗ, Рада міністрів |2.1. Провести оцінку |2004 р. |УОМДДіМ, МОЗ Автономної|
|медико-генетичних  |Автономної Республіки|стану         |     |Республіки Крим,    |
|центрів (відділень) |Крим, обласні,    |матеріально-технічного|     |управління охорони   |
|лабораторно-     |Київська та     |забезпечення закладів |     |здоров'я обласних,   |
|діагностичним    |Севастопольська   |медико-генетичної   |     |Севастопольської    |
|обладнанням згідно  |міські        |служби всіх рівнів.  |     |міської державних   |
|із затвердженими   |держадміністрації.  |           |     |адміністрацій, Головне |
|нормативами з метою |2004-2008 роки.   |           |     |управління охорони   |
|доступності     |           |           |     |здоров'я та медичного |
|спеціалізованої   |           |           |     |забезпечення Київської |
|діагностично-    |           |           |     |міської державної   |
|лікувальної     |           |           |     |адміністрації.     |
|допомоги для громадян|           |----------------------+---------+-----------------------|
|незалежно від місця |           |2.2. Визначити    |2004 р. |МОЗ Автономної     |
|проживання.     |           |потребу в оснащенні  |     |Республіки Крим,    |
|           |           |обладнанням закладів |     |управління охорони   |
|           |           |охорони здоров'я з  |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |медико-генетичної   |     |Севастопольської    |
|           |           |служби.        |     |міської державних   |
|           |           |           |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації, УОМДДіМ.|
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |2.3. Розробити план  |2005 р. |УОМДДіМ, МОЗ Автономної|
|           |           |поетапного      |     |Республіки Крим,    |
|           |           |дооснащення      |     |управління охорони   |
|           |           |медико-генетичних   |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |центрів/консультацій |     |Севастопольської    |
|           |           |відповідно до вимог  |     |міської державних   |
|           |           |наказу N 641/84    |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |( va641282-03 )    |     |управління охорони   |
|           |           |від 31.12.2003 "Про  |     |здоров'я та медичного |
|           |           |удосконалення     |     |забезпечення Київської |
|           |           |медико-генетичної   |     |міської державної   |
|           |           |допомоги в Україні". |     |адміністрації.     |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |2.4. Розробляти    |постійно |УОМДДіМ, тендерний   |
|           |           |документацію для   |     |комітет, Департамент  |
|           |           |закупівлі на     |     |економіки і фінансів, |
|           |           |тендерній основі   |     |відділ державних    |
|           |           |лабораторно-діагности-|     |закупівель.      |
|           |           |чного обладнання,   |     |            |
|           |           |реактивів і витратних |     |            |
|           |           |матеріалів для    |     |            |
|           |           |закладів охорони   |     |            |
|           |           |здоров'я з надання  |     |            |
|           |           |медико-генетичної   |     |            |
|           |           |допомоги населенню  |     |            |
|           |           |згідно з розрахунками |     |            |
|           |           |в межах обсягів    |     |            |
|           |           |державних асигнувань. |     |            |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |2.5. Здійснювати   |постійно |УОМДДіМ, Департамент  |
|           |           |заходи щодо      |     |економіки і фінансів, |
|           |           |забезпечення     |     |відділ державних    |
|           |           |оснащення закладів  |     |закупівель, МОЗ    |
|           |           |медико-генетичної   |     |Автономної Республіки |
|           |           |служби.        |     |Крим, управління    |
|           |           |           |     |охорони здоров'я    |
|           |           |           |     |обласних,       |
|           |           |           |     |Севастопольської    |
|           |           |           |     |міської державних   |
|           |           |           |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації.     |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|3. Продовження роботи|МОЗ, Академія    |3.1. Створити робочу |2005 р. |УОМДДіМ, ІГМЕ АМН   |
|із створення на   |медичних наук, Рада |групу з розробки   |     |України, Український  |
|основі результатів  |міністрів Автономної |методології      |     |науковий центр     |
|генетичного     |Республіки Крим,   |формування реєстру  |     |радіаційної медицини  |
|моніторингу реєстру |обласні, Київська та |вродженої та     |     |АМН України, Інститут |
|вродженої та     |Севастопольська   |спадкової патології і |     |спадкової патології АМН|
|спадкової патології, |міські        |репродуктивних втрат |     |України, КМАПО, УОЗ  |
|репродуктивних втрат.|держадміністрації.  |в Україні (далі -   |     |Волинської ОДА, СМГЦ  |
|           |2004-2005 роки.   |Реєстру).       |     |            |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |3.2. Створити Реєстр |2005 р. |УОМДДіМ, Центр медичної|
|           |           |вродженої та     |     |статистики, КМАПО, ІГМЕ|
|           |           |спадкової патології і |     |АМН України, науковий |
|           |           |репродуктивних втрат. |     |центр радіаційної   |
|           |           |           |     |медицини АМН України, |
|           |           |           |     |Інститут спадкової   |
|           |           |           |     |патології АМН України. |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |3.3. Розробити та   |2005 р. |ІГМЕ АМН України, Центр|
|           |           |затвердити      |     |медичної статистики  |
|           |           |звітно-облікові форми |     |МОЗ, УОМДДіМ, науковий |
|           |           |щодо ведення Реєстру. |     |центр радіаційної   |
|           |           |           |     |медицини АМН України, |
|           |           |           |     |Інститут спадкової   |
|           |           |           |     |патології АМН України, |
|           |           |           |     |Інститут ПАГ АМН    |
|           |           |           |     |України, МОЗ Автономної|
|           |           |           |     |Республіки Крим,    |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |           |     |Севастопольської    |
|           |           |           |     |міської та Головного  |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державних   |
|           |           |           |     |адміністрацій     |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |3.4. Забезпечити   | 2005-  |МОЗ Автономної     |
|           |           |СМГЦ, ОМГЦ необхідним |2008 рр. |Республіки Крим,    |
|           |           |обладнанням для    |     |управління охорони   |
|           |           |ведення Реєстру    |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |вродженої і спадкової |     |Севастопольської    |
|           |           |патології та     |     |міської державних   |
|           |           |визначити осіб,    |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |відповідальних за   |     |управління охорони   |
|           |           |його ведення.     |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації, ІГМЕ АМН|
|           |           |           |     |України, УОМДДіМ.   |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |3.5. Провести     |2005 р. |УОМДДіМ, КМАПО, ІГМЕ  |
|           |           |навчальні       |     |АМН України, науковий |
|           |           |семінари-тренінги   |     |центр радіаційної   |
|           |           |персоналу, який    |     |медицини АМН України, |
|           |           |забезпечує ведення  |     |Інститут спадкової   |
|           |           |Реєстру.       |     |патології АМН України, |
|           |           |           |     |МОЗ Автономної     |
|           |           |           |     |Республіки Крим,    |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |           |     |Севастопольської    |
|           |           |           |     |міської та Головного  |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державних   |
|           |           |           |     |адміністрацій.     |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |3.6. Здійснювати   |Постійно |КМАПО, ХМАПО, УОМДДіМ. |
|           |           |післядипломну     |     |            |
|           |           |підготовку      |     |            |
|           |           |спеціалістів з    |     |            |
|           |           |медичної генетики на |     |            |
|           |           |циклах тематичного  |     |            |
|           |           |удосконалення з    |     |            |
|           |           |питань ведення    |     |            |
|           |           |Реєстру.       |     |            |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|4. Розроблення вимог |МОЗ, Академія    |4.1. Розробити    |2005 р. |УОМДДіМ, Відділ    |
|щодо акредитації   |медичних наук, Рада |стандарти акредитації |     |експертиз, реєстрів і |
|лікувально-     |міністрів Автономної |закладів охорони   |     |ліцензування МОЗ,   |
|профілактичних    |Республіки Крим,   |здоров'я з надання  |     |КМАПО, ХМАПО, ХМУ,   |
|закладів з надання  |обласні, Київська та |медико-генетичної   |     |СМГЦ, Інститут     |
|медико-генетичної  |Севастопольська   |допомоги населенню.  |     |спадкової патології АМН|
|допомоги та     |міські        |           |     |України.        |
|проведення      |держадміністрації.  |----------------------+---------+-----------------------|
|акредитації таких  |2004-2005 роки.   |4.2. Здійснити    |2005 р. |УОМДДіМ, Департамент  |
|закладів.      |           |акредитацію закладів |     |організації медичної  |
|           |           |охорони здоров'я з  |     |допомоги населенню,  |
|           |           |надання        |     |Відділ експертиз,   |
|           |           |медико-генетичної   |     |реєстрів і ліцензування|
|           |           |допомоги.       |     |МОЗ, МОЗ Автономної  |
|           |           |           |     |Республіки Крим,    |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |           |     |Севастопольської    |
|           |           |           |     |міської державних   |
|           |           |           |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації.     |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |4.3. Удосконалити   |2005 р. |УОМДДіМ, Центр медичної|
|           |           |звітно-облікову    |     |статистики МОЗ, СМГЦ. |
|           |           |документацію щодо   |     |            |
|           |           |оцінки діяльності   |     |            |
|           |           |закладів охорони   |     |            |
|           |           |здоров'я з надання  |     |            |
|           |           |медико-генетичної   |     |            |
|           |           |допомоги населенню.  |     |            |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|5. Утворення     |МОЗ, Академія    |5.1. Розробити    |2005 р. |УОМДДіМ, КМАПО,    |
|референс-лабораторій |медичних наук, Рада |положення про     |     |Інститут спадкової   |
|з цитогенетичних,  |міністрів Автономної |референс-лабораторію |     |патології АМН України, |
|молекулярно-     |Республіки Крим,   |за напрямками     |     |Інститут ПАГ АМН    |
|генетичних,     |обласні, Київська та |спеціалізації     |     |України, науковий центр|
|біохімічних     |Севастопольська   |медико-генетичної   |     |радіаційної медицини  |
|досліджень та    |міські        |допомоги.       |     |АМН України, ІГМЕ АМН |
|забезпечення     |держадміністрації.  |           |     |України, СМГЦ.     |
|відповідної     |2004-2005 роки.   |           |     |            |
|профілізації існуючих|           |----------------------+---------+-----------------------|
|закладів з надання  |           |5.2. Створити     |2005 р. |СМГЦ УДСЛ "ОХМАТДИТ", |
|медико-генетичної  |           |референс-лабораторії |     |МОЗ Автономної     |
|допомоги.      |           |відповідно до їх   |     |Республіки Крим,    |
|           |           |спеціалізації,    |     |управлінь охорони   |
|           |           |профілізації на базі |     |здоров'я Донецької,  |
|           |           |СМГЦ.         |     |Дніпропетровської,   |
|           |           |           |     |Львівської, Одеської, |
|           |           |           |     |Харківської обласних  |
|           |           |           |     |державних       |
|           |           |           |     |адміністрацій, Інститут|
|           |           |           |     |ПАГ АМН України,    |
|           |           |           |     |Інститут спадкової   |
|           |           |           |     |патології АМН України, |
|           |           |           |     |КМАПО, УОМДДіМ.    |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |5.3. Підготувати   | 2005-  |КМАПО, Інститут    |
|           |           |спеціалістів для   |2007 рр. |спадкової патології АМН|
|           |           |забезпечення     |     |України, Інститут ПАГ |
|           |           |діяльності      |     |АМН України, науковий |
|           |           |референс-лабораторій |     |центр радіаційної   |
|           |           |згідно з напрямками  |     |медицини АМН України, |
|           |           |спеціалізації.    |     |ІГМЕ АМН України, СМГЦ,|
|           |           |           |     |УОМДДіМ.        |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |5.4. Проводити    |Постійно |СМГЦ, УОМДДІМ.     |
|           |           |контроль якості    |     |            |
|           |           |діяльності      |     |            |
|           |           |лабораторій      |     |            |
|           |           |спеціалістами     |     |            |
|           |           |референс-лабораторій |     |            |
|           |           |за напрямками     |     |            |
|           |           |діяльності      |     |            |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |5.5. Проводити    |Постійно |УОМДДіМ, СМГЦ, КМАПО, |
|           |           |щорічний аналіз рівня |     |Інститут спадкової   |
|           |           |лабораторної     |     |патології АМН України, |
|           |           |діагностики      |     |Інститут ПАГ АМН    |
|           |           |медико-генетичної   |     |України, науковий центр|
|           |           |патології.      |     |радіаційної медицини  |
|           |           |           |     |АМН України, ІГМЕ АМН |
|           |           |           |     |України.        |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |5.6. Впроваджувати  |Постійно |АМН України, СМГЦ, МОЗ |
|           |           |сучасні методи    |     |Автономної Республіки |
|           |           |лабораторної     |     |Крим, управління    |
|           |           |діагностики      |     |охорони здоров'я    |
|           |           |генетичної патології. |     |обласних,       |
|           |           |           |     |Севастопольської    |
|           |           |           |     |міської державних   |
|           |           |           |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації, УОМДДіМ.|
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|6. Організація    |МОЗ, Рада міністрів |6.1. Здійснити заходи | 2005-  |МОЗ Автономної     |
|проведення      |Автономної Республіки|щодо дооснащення   |2007 рр. |Республіки Крим,    |
|неонатального    |Крим, обласні,    |СМГЦ, ОМГЦ для    |     |управління охорони   |
|скринінгу      |Київська та     |здійснення      |     |здоров'я обласних,   |
|новонароджених на  |Севастопольська   |неонатального     |     |Севастопольської    |
|фенілкетонурію та  |міськдержадмі-    |скринінгу на ФКУ та  |     |міської державних   |
|вроджений гіпотиреоз.|ністрації.      |вроджений гіпотиреоз. |     |адміністрацій, Головне |
|           |Постійно.      |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації, УОМДДіМ,|
|           |           |           |     |Департамент економіки |
|           |           |           |     |та фінансів.      |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |6.2. Організувати   |Постійно |МОЗ Автономної     |
|           |           |проведення масового  |     |Республіки Крим,    |
|           |           |неонатального     |     |управління охорони   |
|           |           |скринінгу на     |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |вроджений гіпотиреоз |     |Севастопольської    |
|           |           |в усіх регіонах.   |     |міської державних   |
|           |           |           |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації, УОМДДіМ.|
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |6.3. Забезпечувати  |Постійно |МОЗ Автономної     |
|           |           |проведення масового  |     |Республіки Крим,    |
|           |           |скринінгу       |     |управління охорони   |
|           |           |новонароджених на ФКУ |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |та вроджений     |     |Севастопольської,   |
|           |           |гіпотиреоз шляхом   |     |Головного управління  |
|           |           |централізованої    |     |охорони здоров'я та  |
|           |           |закупівлі реактивів. |     |медичного забезпечення |
|           |           |           |     |Київської міської   |
|           |           |           |     |державних       |
|           |           |           |     |адміністрацій, УОМДДіМ,|
|           |           |           |     |Департамент економіки |
|           |           |           |     |та фінансів.      |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |6.4. Здійснювати   |Постійно |ОМГЦ, СМГЦ,      |
|           |           |контроль якості    |     |референс-лабораторії за|
|           |           |проведення      |     |напрямком, УОМДДіМ.  |
|           |           |неонатального     |     |            |
|           |           |скринінгу на ФКУ і  |     |            |
|           |           |вроджений гіпотиреоз. |     |            |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|7. Забезпечення   |Рада міністрів    |7.1. Розробити    |Постійно,|УОМДДіМ, Департамент  |
|лікувальним     |Автономної Республіки|техніко-економічне  |починаючи|організації медичної  |
|харчуванням хворих на|Крим, обласні,    |обґрунтування     |з 2005 р.|допомоги населенню, МОЗ|
|фенілкетонурію та  |Київська та     |закупівлі продуктів  |     |Автономної Республіки |
|медикаментами хворих |Севастопольська   |лікувального     |     |Крим, управління    |
|на вроджений     |міські        |харчування та     |     |охорони здоров'я    |
|гіпотиреоз,     |держадміністрації,  |медикаментів у    |     |обласних,       |
|муковісцидоз.    |МОЗ. Постійно.   |відповідності до   |     |Севастопольської    |
|           |           |обсягів видатків,   |     |міської державних   |
|           |           |передбачених цими   |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |заходами.       |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації.     |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |7.2. Забезпечувати  |Постійно |УОМДДіМ, МОЗ Автономної|
|           |           |лікувальним      |     |Республіки Крим,    |
|           |           |харчуванням хворих на |     |управління охорони   |
|           |           |фенілкетонурію та   |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |медикаментами хворих |     |Севастопольської    |
|           |           |на вроджений     |     |міської державних   |
|           |           |гіпотиреоз,      |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |муковісцидоз.     |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації.     |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |7.3. Здійснювати   |Починаючи|УОМДДіМ, МОЗ Автономної|
|           |           |моніторинг за     |з 2005 р.|Республіки Крим,    |
|           |           |своєчасністю та    |     |управління охорони   |
|           |           |повнотою забезпечення |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |лікувального     |     |Севастопольської    |
|           |           |харчування та     |     |міської державних   |
|           |           |медикаментами хворих |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |на ФКУ, вроджений   |     |управління охорони   |
|           |           |гіпотиреоз,      |     |здоров'я та медичного |
|           |           |муковісцидоз.     |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації.     |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|8. Забезпечення   |МОЗ, Академія    |8.1. Розробити,    | 2005-  |УОМДДіМ, управління  |
|профілактики     |медичних наук, Рада |затвердити та     |2006 рр. |освіти та науки, КМАПО,|
|вроджених вад    |міністрів Автономної |впровадити єдині   |     |ХМАПО, ХМУ, Інститут  |
|розвитку та спадкової|Республіки Крим,   |стандарти       |     |ПАГ АМНУ, ІГМЕ АМН   |
|патології з     |обласні, Київська та |преконцепційних    |     |України, науковий центр|
|використанням    |Севастопольська   |технологій.      |     |радіаційної медицини  |
|преконцепційних   |міські        |           |     |АМН України, Інститут |
|технологій, фолієвої |держадміністрації.  |           |     |спадкової патології АМН|
|кислоти,       |           |           |     |України, СМГЦ МОЗ   |
|ультразвукового і  |           |           |     |Автономної Республіки |
|біохімічного     |           |           |     |Крим, управління    |
|обстеження вагітних, |           |           |     |охорони здоров'я    |
|інших сучасних    |           |           |     |обласних,       |
|методів діагностики. |           |           |     |Севастопольської    |
|           |           |           |     |міської державних   |
|           |           |           |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації.     |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |8.2. Впровадити єдині |2005 р. |УОМДДіМ, КМАПО, ХМАПО, |
|           |           |стандарти       |     |Інститут ПАГ АМНУ,   |
|           |           |пренатальної     |     |Інститут спадкової   |
|           |           |діагностики у     |     |патології АМН України, |
|           |           |закладах охорони   |     |СМГЦ, ОМГЦ МОЗ     |
|           |           |здоров'я, які     |     |Автономної Республіки |
|           |           |проводять таку    |     |Крим, управління    |
|           |           |діагностику.     |     |охорони здоров'я    |
|           |           |           |     |обласних,       |
|           |           |           |     |Севастопольської    |
|           |           |           |     |міської державних   |
|           |           |           |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації.     |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |8.3. Розробити    |2005 р. |УОМДДіМ, Інститут ПАГ |
|           |           |протоколи щодо    |     |АМНУ, ІГМЕ АМН України,|
|           |           |попередження та    |     |науковий центр     |
|           |           |раннього виявлення  |     |радіаційної медицини  |
|           |           |осіб з груп ризику  |     |АМН України, Інститут |
|           |           |виникнення у їх    |     |спадкової патології АМН|
|           |           |нащадків хромосомної, |     |України.        |
|           |           |моногенної,      |     |            |
|           |           |мультифакторіальної  |     |            |
|           |           |патології, в т. ч.  |     |            |
|           |           |вроджених вад     |     |            |
|           |           |розвитку.       |     |            |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |8.4. Розробити    |2006 р. |УОМДДіМ, КМАПО, ХМАПО, |
|           |           |критерії оцінки    |     |ХМУ, Інститут спадкової|
|           |           |ефективності     |     |патології АМН України, |
|           |           |впровадження     |     |Інститут ПАГ АМН    |
|           |           |преконцепційних    |     |України, ІГМЕ АМН   |
|           |           |технологій.      |     |України, науковий центр|
|           |           |           |     |радіаційної медицини  |
|           |           |           |     |АМН України, СМГЦ.   |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|9. Підвищення    |МОЗ, Академія    |9.2. Забезпечити   |Постійно |Управління освіти і  |
|кваліфікації     |медичних наук, Рада |підготовку на курсах |     |науки, КМАПО, ХМАПО,  |
|лікарів-генетиків та |міністрів Автономної |тематичного      |     |УОМДДіМ, МОЗ Автономної|
|лікарів інших    |Республіки Крим,   |удосконалення із   |     |Республіки Крим,    |
|спеціальностей на  |обласні, Київська та |загальних і окремих  |     |управління охорони   |
|курсах тематичного  |Севастопольська   |питань вродженої та  |     |здоров'я обласних,   |
|удосконалення з   |міські        |спадкової патології  |     |Севастопольської    |
|питань медичної   |держадміністрації.  |лікарів-генетиків та |     |міської державних   |
|генетики,      |           |лікарів різних    |     |адміністрацій, Головне |
|тератології, медичної|           |спеціальностей    |     |управління охорони   |
|психології і     |           |відповідно до заявок |     |здоров'я та медичного |
|планування сім'ї.  |           |закладів охорони   |     |забезпечення Київської |
|           |           |здоров'я.       |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації     |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |9.3. Організовувати  |постійно |УОМДДіМ, Управління  |
|           |           |проведення      |     |освіти і науки, КМАПО, |
|           |           |семінарів-нарад для  |     |ХМАПО, Інститут    |
|           |           |медичних спеціалістів |     |спадкової патології АМН|
|           |           |та фахівців з питань |     |України, Інститут ПАГ |
|           |           |впровадження     |     |АМНУ, науковий центр  |
|           |           |нормативів надання  |     |радіаційної медицини  |
|           |           |медико-генетичної   |     |АМН України, ІГМЕ АМН |
|           |           |допомоги з найбільш  |     |України, МОЗ Автономної|
|           |           |поширених       |     |Республіки Крим,    |
|           |           |нозологічних форм   |     |управління охорони   |
|           |           |спадкової та     |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |вродженої патології. |     |Севастопольської    |
|           |           |           |     |міської державних   |
|           |           |           |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації     |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|10. Підготовка та  |МОЗ, МОН, Академія  |10.1. Створити робочу |2005 р. |УОМДДіМ, Управління  |
|видання підручника з |медичних наук.    |групу з підготовки та |     |освіти і науки,    |
|медичної генетики з |2004-2005 роки.   |видання підручника з |     |Науковий центр     |
|основами тератології.|           |медичної генетики з  |     |радіаційної медицини  |
|           |           |основами тератології. |     |АМН України, Інститут |
|           |           |           |     |спадкової патології АМН|
|           |           |           |     |України, Інститут ПАГ |
|           |           |           |     |АМНУ.         |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |10.2. Розробити та  |2006 р. |Науковий центр     |
|           |           |затвердити проект   |     |радіаційної медицини  |
|           |           |підручника з медичної |     |АМН України, Інститут |
|           |           |генетики з основами  |     |спадкової патології АМН|
|           |           |тератології.     |     |України, Інститут ПАГ |
|           |           |           |     |АМНУ, ІГМЕ АМН України,|
|           |           |           |     |Управління освіти і  |
|           |           |           |     |науки, УОМДДіМ.    |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |10.3. Видати та    |2006 р. |Науковий центр     |
|           |           |впровадити в практику |     |радіаційної медицини  |
|           |           |підручник з медичної |     |АМН України, Інститут |
|           |           |генетики з основами  |     |спадкової патології АМН|
|           |           |тератології.     |     |України, Інститут ПАГ |
|           |           |           |     |АМН України, ІГМЕ АМН |
|           |           |           |     |України, Управління  |
|           |           |           |     |освіти і науки,    |
|           |           |           |     |УОМДДіМ, КМАПО, ХМАПО. |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|11. Підготовка та  |МОЗ, Академія    |11.1. Підготовка та  |Постійно |Інститут спадкової   |
|видання матеріалів з |медичних наук, Рада |видання матеріалів з |     |патології АМН України, |
|питань застосування |міністрів Автономної |питань застосування  |     |Інститут ПАГ АМН    |
|сучасних технологій |Республіки Крим,   |сучасних технологій  |     |України, науковий центр|
|діагностики,     |обласні, Київська та |діагностики,     |     |радіаційної медицини  |
|лікування і     |Севастопольська   |лікування і      |     |АМН України, ІГМЕ АМН |
|профілактики     |міські        |профілактики     |     |України, Управління  |
|вроджених вад    |держадміністрації за |вроджених вад     |     |освіти і науки,    |
|розвитку та спадкової|участю громадських  |розвитку та спадкової |     |УОМДДіМ, КМАПО, ХМАПО. |
|патології для    |організацій.     |патології для     |     |            |
|медичних працівників.|Постійно.      |медичних працівників |     |            |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|12. Розроблення і  |МОЗ, Академія    |12.1. Розробити і   | 2004-  |Інститут спадкової   |
|видання       |медичних наук, Рада |видати        |2007 рр. |патології АМН України, |
|інформаційно-    |міністрів Автономної |інформаційно-     |     |Інститут ПАГ АМН    |
|просвітницьких    |Республіки Крим,   |просвітницькі     |     |України, науковий центр|
|матеріалів з питань |обласні, Київська та |матеріали з питань  |     |радіаційної медицини  |
|діагностики,     |Севастопольська   |діагностики, лікування|     |АМН України, ІГМЕ АМН |
|лікування і     |міські        |і профілактики    |     |України, КМАПО, ХМАПО, |
|профілактики     |держадміністрації за |вроджених вад     |     |МОЗ Автономної     |
|вроджених вад    |участю громадських  |розвитку і спадкової |     |Республіки Крим,    |
|розвитку і спадкової |організацій.     |патології для     |     |управління охорони   |
|патології,      |Постійно.      |загальноосвітніх,   |     |здоров'я обласних,   |
|пропагування     |           |професійно-технічних |     |Севастопольської    |
|здорового способу  |           |та вищих навчальних  |     |міської державних   |
|життя, планування  |           |закладів, медичних  |     |адміністрацій, Головне |
|сім'ї.        |           |працівників, широкого |     |управління охорони   |
|           |           |кола населення.    |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації, УОМДДіМ.|
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|13. Організація   |Держкомтелерадіо,  |13.1. Брати участь в |Щорічно |УОМДДіМ, Управління  |
|висвітлення в засобах|МОЗ, Академія    |організації      |     |освіти і науки, КМАПО, |
|масової інформації  |медичних наук.    |проведення щорічної  |     |ХМАПО, ХМУ, Інститут  |
|відомостей про    |Постійно.      |всеукраїнської акції |     |ПАГ АМН України,    |
|сучасні технології  |           |"Тиждень знань з   |     |Інститут спадкової   |
|діагностики,     |           |питань попередження  |     |патології АМН України, |
|лікування і     |           |вродженої та     |     |науковий центр     |
|профілактики     |           |спадкової патології" |     |радіаційної медицини  |
|вроджених вад    |           |з широким       |     |АМН України, ІГМЕ АМН |
|розвитку та спадкової|           |висвітленням у    |     |України, МОЗ Автономної|
|патології.      |           |засобах масової    |     |Республіки Крим,    |
|           |           |інформації.      |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |           |     |Севастопольської    |
|           |           |           |     |міської державних   |
|           |           |           |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації, Інститут|
|           |           |           |     |громадського здоров'я. |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|14. Проведення    |МОЗ, МЗС, Академія  |14.1. Проводити    | 2005,  |УОМДДіМ, Управління  |
|науково-практичних  |медичних наук, Рада |науково-практичні   |2007 рр. |освіти і науки,    |
|конференцій з питань |міністрів Автономної |конференції з проблем |     |Департамент організації|
|діагностики,     |Республіки Крим,   |медичної генетики з  |     |медичної допомоги   |
|лікування і     |обласні, Київська та |урахуванням      |     |населенню, КМАПО,   |
|профілактики     |Севастопольська   |вітчизняного та    |     |ХМАПО, ХМУ, Інститут  |
|вроджених вад    |міські        |міжнародною досвіду. |     |ПАГ АМН України, ІГМЕ |
|розвитку та спадкової|держадміністрації за |           |     |АМН України, науковий |
|патології із     |участю громадських  |           |     |центр радіаційної   |
|залученням фахівців з|організацій.     |           |     |медицини АМН України, |
|інших держав.    |Постійно.      |           |     |Інститут спадкової   |
|           |           |           |     |патології АМН України, |
|           |           |           |     |МОЗ Автономної     |
|           |           |           |     |Республіки Крим,    |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я обласних,   |
|           |           |           |     |Севастопольської    |
|           |           |           |     |міської державних   |
|           |           |           |     |адміністрацій, Головне |
|           |           |           |     |управління охорони   |
|           |           |           |     |здоров'я та медичного |
|           |           |           |     |забезпечення Київської |
|           |           |           |     |міської державної   |
|           |           |           |     |адміністрації, Інститут|
|           |           |           |     |громадського здоров'я. |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|15. Проведення    |Академія медичних  |15. Провести наукові | 2004-  |АМН України, Управління|
|наукових досліджень з|наук, Національна  |дослідження з     |2008 рр. |освіти і науки, КМАПО, |
|визначення частоти  |академія наук, МОЗ. |визначення частоти  |     |ХМАПО, Інститут    |
|випадків спадкової  |Постійно.      |випадків спадкової  |     |спадкової патології АМН|
|патології та     |           |патології та     |     |України, Інститут ПАГ |
|вроджених вад    |           |вроджених вад     |     |АМН України, науковий |
|розвитку, у тому   |           |розвитку, у тому   |     |центр радіаційної   |
|числі        |           |числі         |     |медицини АМН України, |
|серцево-судинної   |           |серцево-судинної   |     |ІГМЕ АМН України.   |
|системи (за даними  |           |системи (за даними  |     |            |
|ультразвукового   |           |ультразвукового    |     |            |
|дослідження в першому|           |дослідження в першому |     |            |
|триместрі      |           |триместрі       |     |            |
|вагітності), спектра |           |вагітності), спектра |     |            |
|мутацій генів.    |           |мутацій генів.    |     |            |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|16. Проведення    |МОЗ, МОН, Академія  |16.1. Провести    | 2004-  |ІГМЕ АМН України,   |
|соціологічних    |медичних наук.    |соціологічні     |2008 рр. |Інститут ПАГ АМН    |
|досліджень серед   |2008 рік.      |дослідження серед   |     |України, науковий центр|
|населення з метою  |           |різних верств     |     |радіаційної медицини  |
|визначення рівня   |           |населення з метою   |     |АМН України, Інститут |
|надання       |           |визначення      |     |спадкової патології АМН|
|медико-генетичної  |           |обізнаності з питань |     |України, Інститут   |
|допомоги.      |           |запобігання вродженим |     |громадського здоров'я, |
|           |           |вадам розвитку і   |     |УОМДДіМ.        |
|           |           |попередження     |     |            |
|           |           |спадкової патології, |     |            |
|           |           |а також оцінки якості |     |            |
|           |           |надання        |     |            |
|           |           |медико-генетичної   |     |            |
|           |           |допомоги в Україні.  |     |            |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|17. Налагодження   |МОЗ, МЗС, МОН,    |17.1. Проведення   |2007 р. |КМАПО, УОМДДіМ,    |
|співпраці з     |Академія медичних  |спільної       |     |Управління освіти і  |
|іноземними      |наук.        |науково-практичної  |     |науки, Інститут ПАГ АМН|
|асоціаціями у галузі |2004-2008 роки.   |конференції з     |     |України, науковий центр|
|медичної генетики,  |           |лікарями       |     |радіаційної медицини  |
|неонатології,    |           |акушерами-      |     |АМН України, Інститут |
|акушерства і     |           |гінекологами,     |     |спадкової патології АМН|
|гінекології,     |           |лікарями-педіатрами з |     |України, ІГМЕ АМН   |
|планування сім'ї з  |           |метою зниження рівня |     |України, Інститут   |
|метою проведення   |           |медико-генетичної   |     |громадського здоров'я, |
|спільних дій,    |           |патології у      |     |УОМДДіМ, управління  |
|спрямованих на    |           |новонароджених з   |     |освіти та науки, відділ|
|удосконалення    |           |міжнародною участю.  |     |міжнародних зв'язків. |
|діагностики,     |           |           |     |            |
|лікування і     |           |           |     |            |
|профілактики     |           |           |     |            |
|вроджених вад    |           |           |     |            |
|розвитку та спадкової|           |           |     |            |
|патології.      |           |           |     |            |
|           |           |----------------------+---------+-----------------------|
|           |           |17.2. Співпрацювати з |Постійно |Інститут ПАГ АМН    |
|           |           |професійними     |     |України, науковий центр|
|           |           |асоціаціями для    |     |радіаційної медицини  |
|           |           |удосконалення     |     |АМН України, Інститут |
|           |           |медико-генетичної   |     |спадкової патології АМН|
|           |           |допомоги.       |     |України, ІГМЕ АМН   |
|           |           |           |     |України, Інститут   |
|           |           |           |     |громадського здоров'я, |
|           |           |           |     |УОМДДіМ, управління  |
|           |           |           |     |освіти та науки, відділ|
|           |           |           |     |міжнародних зв'язків  |
|---------------------+---------------------+----------------------+---------+-----------------------|
|18. Сприяння участі |МОЗ, МОН, МЗС,    |18.1. Сприяти участі | 2004-  |УОМДДіМ, відділ    |
|вітчизняних закладів |Академія медичних  |вітчизняних закладів |2008 рр. |міжнародних зв'язків, |
|охорони здоров'я,  |наук за участю    |охорони здоров'я,   |     |ІГМЕ АМН України,   |
|навчальних медичних |громадських     |медичних навчальних  |     |Інститут ПАГ АМН    |
|закладів та     |організацій.     |закладів у      |     |України, науковий центр|
|громадських     |Постійно.      |міжнародних програмах |     |радіаційної медицини  |
|організацій у    |           |з питань діагностики, |     |АМН України, Інститут |
|міжнародних програмах|           |лікування і      |     |спадкової патології АМН|
|з питань діагностики,|           |профілактики     |     |України.        |
|лікування і     |           |вроджених вад     |     |            |
|профілактики     |           |розвитку і спадкової |     |            |
|вроджених вад    |           |патології       |     |            |
|розвитку і спадкової |           |           |     |            |
|патології.      |           |           |     |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 організації медичної допомоги
 дітям і матерям МОЗ України             Р.О.Моісеєнко
 
 Начальник
 лікувально-організаційного
 управління АМН України              В.В.Лазоришенець

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка