Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2004 N 674
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 січня 2005 р.
                   за N 97/10377
 
 
          Про затвердження інструкцій
      щодо заповнення форм державних статистичних
        спостережень з охорони навколишнього
           природного середовища
 
 
   Відповідно до  статті  14  Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення державних
статистичних спостережень  з  охорони навколишнього середовища
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Інструкцію  щодо  заповнення  форми   державного
статистичного спостереження N 1 - екологічні витрати "Звіт про
екологічні збори та поточні  витрати  на  охорону  природи",
затвердженої наказом Держкомстату України від 25 червня 2004 року
N  411  (  v0411202-04  ) "Про затвердження форм державних
статистичних спостережень із лісового господарства та охорони
навколишнього середовища" (додається).
 
   1.2. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних
спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП (повітря)
(річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону
атмосферного повітря", затверджених наказом Держкомстату України
від 25 червня 2004 року N 411 ( v0411202-04 ) "Про затвердження
форм держаних статистичних спостережень із лісового господарства
та охорони навколишнього середовища" (додається) ( z0098-05 ).
 
   2. Дію затверджених пунктом 1 цього  наказу  інструкцій
поширити:
 
   2.1. Інструкцію   щодо  заповнення  форми  державного
статистичного спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про
екологічні збори та поточні витрати на охорону природи" - на
підприємства, організації, установи, громадян-підприємців, які
мають  викиди  забруднювальних речовин в атмосферу, скидання
забруднених стічних вод, розміщення відходів у навколишньому
середовищі, здійснюють витрати на охорону довкілля.
 
   2.2. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних
спостережень за станом атмосферного повітря N 2-ТП (повітря)
(річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) "Звіт про охорону
атмосферного повітря" - на підприємства, організації, установи та
громадян-підприємців, які взяті на державний облік територіальними
органами  Мінприроди України за обсягами потенційних викидів
забруднювальних речовин в атмосферу.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища України             С.В.Поляков
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   статистики України
                   30.12.2004 N 674
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 січня 2005 р.
                   за N 97/10377
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
         щодо заповнення форми державного
    статистичного спостереження N 1-екологічні витрати
     "Звіт про екологічні збори та поточні витрати
            на охорону природи"
 
 
   Ця Інструкція  встановлює  порядок  складання  державного
статистичного спостереження за формою N 1-екологічні витрати "Звіт
про екологічні  збори та поточні витрати на охорону природи"
( vh411202-04 ) (далі - форма N 1-екологічні витрати).
 
   Форму  N  1-екологічні  витрати  подають  до 25 лютого
підприємства, організації, установи, громадяни-підприємці (далі -
об'єкти  статистичного  спостереження),  які  мають  викиди
забруднювальних речовин в атмосферу, скидання забруднених стічних
вод, розміщення відходів у навколишньому середовищі, здійснюють
витрати на охорону довкілля.
 
   Перелік об'єктів, які мають викиди забруднювальних речовин в
атмосферу, скидання забруднених стічних вод, розміщення відходів у
навколишньому середовищі, здійснюють витрати на охорону довкілля
(далі - Перелік), надається територіальним органам  державної
статистики територіальними органами з питань екології та природних
ресурсів щорічно не пізніше 1 грудня. У Переліку, що надається
територіальними органами з питань екології та природних ресурсів,
указується код за ЄДРПОУ, повне найменування підприємства, його
місцезнаходження та телефон.
 
   Якщо підприємство має структурні підрозділи, які знаходяться
у різних населених пунктах чи районах міста і сплачують екологічні
збори за  забруднення  навколишнього  середовища  за  місцем
перебування на податковому обліку в органах державної податкової
служби, то такі структурні підрозділи повинні подавати форму
N 1-екологічні витрати. Головне підприємство у такому разі при
заповненні  форми N 1-екологічні витрати інформацію з цього
структурного підрозділу не відображає.
 
   Підприємства, які здійснюють викиди шкідливих речовин  у
повітря виключно пересувними джерелами забруднення, за винятком
транспортних підприємств, форму N 1-екологічні витрати не надають.
 
   Форма N 1-екологічні витрати заповнюється на основі даних
первинного  обліку фактичних витрат на охорону навколишнього
природного середовища. Перелік основних напрямків природоохоронних
витрат приведений у додатку до цієї Інструкції. Усі показники
бланка  звіту повинні бути заповнені. При відсутності явища
(наприклад, відсутність фактично здійснених зборів за забруднення)
ставиться прочерк у відповідних рядках (графах).
 
   Показники форми N 1-екологічні витрати включають податок на
додану  вартість  (якщо  це  передбачено  відповідною формою
фінансового звіту).
 
          Розділ I. Екологічні збори
 
   У розділі I відображаються екологічні збори за викиди, скиди
забруднювальних речовин та розміщення відходів  (промислових,
будівельних, сільськогосподарських, побутових тощо) у навколишнє
природне середовище, відшкодовані збитки та штрафи, які були
пред'явлені  підприємству  за  заподіяні  ним  порушення
природоохоронного законодавства.
 
   Нормативно-правовими актами,  які  регулюють  збори  за
забруднення навколишнього природного середовища, є:
   Закони України  "Про  охорону  навколишнього  природного
середовища" ( 1264-12 ); "Про систему оподаткування" ( 1251-12 );
Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення цього збору,  затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року
N 303 ( 303-99-п ) (із змінами та доповненнями); Інструкція про
порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього
природного середовища, затверджена наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та
Державної податкової адміністрації України від 19 липня 1999 року
N 162/379 ( z0544-99 ), зареєстрована у Міністерстві юстиції
України 9 серпня 1999 року за N 544/3837 (із змінами  та
доповненнями).
 
   У графі 1 відображається обсяг нарахованих до сплати протягом
звітного року коштів за забруднення навколишнього природного
середовища.
 
   У графі 2 відображається обсяг фактично сплачених протягом
звітного року коштів за забруднення навколишнього природного
середовища,  відшкодування  збитків,  заподіяних  порушеннями
природоохоронного  законодавства, та стягнутих штрафів за ці
порушення.
 
   До фактично сплачених протягом звітного року екологічних
зборів,  збитків  та  штрафів  відносяться  кошти,  фактично
перераховані банками з рахунків підприємств до фондів охорони
навколишнього  природного  середовища,  а  не ті, що тільки
відображені в платіжних дорученнях підприємств.
 
   При цьому,  якщо  у  звітному  році  до фондів охорони
навколишнього природного середовища були перераховані кошти в
рахунок погашення заборгованості за попередні роки, то вони також
повинні відображатися у графі 2 розділу I.
 
   У рядку 010 показуються виплати за скиди забруднювальних
речовин та розміщення відходів у межах встановлених підприємству
лімітів   чи   нормативів   (гранично-допустимих   скидів,
тимчасово-погоджених скидів та ін.).
 
   У рядку 020 відображаються нараховані та виплачені суми за
понадлімітне забруднення навколишнього  природного  середовища
(збори за скиди забруднювальних речовин і розміщення відходів
понад встановлені ліміти), а також збори  за  тими  видами
забруднювальних речовин (відходів), за якими підприємство не
оформило в установленому порядку дозвіл на скид шкідливих речовин
і розміщення відходів.
 
   У рядку 030 відображаються нараховані та виплачені суми за
викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення та
пересувних джерел.
 
   У показниках за рядками 010, 020 та 030 відображаються збори,
здійснені підприємством тільки при наявності викидів в атмосферне
повітря,  безпосереднього  скидання забруднювальних речовин у
водоймища, а також вивозу відходів для складування та знищення у
місця, які знаходяться у віданні звітуючого об'єкта.
 
   Плата за  вміст  шкідливих  речовин,  які  надходять  у
каналізацію, відображається ВАТ "Водоканал".
 
   Виплати іншим організаціям за договорами приймання й очищення
стічних вод, а також вивезення, складування і знищення відходів та
рекультивацію земель у розділі I не показуються, оскільки повинні
відображатися у розділі III.
 
   У рядку 040 враховуються кошти, пред'явлені та фактично
стягнуті  з підприємств за відшкодування збитків, заподіяних
порушеннями природоохоронного законодавства, та штрафи за  ці
порушення, незалежно від того, чи були ці суми одержані на
підставі рішення судових органів або іншим шляхом. Сюди не
включаються штрафи, накладені на посадових осіб.
 
   Рядок 050 довідки відображає загальну суму коштів за офіційно
одержаними  дозволами  на несплату коштів до фондів охорони
навколишнього природного середовища при проведенні підприємством
природоохоронних заходів.
 
       Розділ II. Витрати на капітальний ремонт
          основних виробничих фондів
         природоохоронного призначення
 
   У рядку 070 відображаються витрати на капітальний ремонт
споруд, установок, обладнання і технічних засобів, які відносяться
на підприємствах до складу основних засобів природоохоронного
призначення і здійснюються із відповідних джерел фінансування.
Дані рядка 070 повинні дорівнювати сумі рядків 071-079.
 
   До складу засобів природоохоронного призначення  належать
споруди, установки  та  обладнання, зазначені у пунктах 1-17
розділу III цієї Інструкції.
 
       Розділ III. Поточні витрати на охорону
        навколишнього природного середовища
 
   Під час заповнення розділу III звіту необхідно керуватися
Основними напрямками природоохоронних витрат, наведеними у додатку
до цієї Інструкції, та такими роз'ясненнями до нього. У рядку з
кодом 000 наводяться сумарно усі поточні витрати на охорону
навколишнього природного середовища і раціональне використання
природних ресурсів. Дані за цими рядками повинні дорівнювати сумі
складових (рядки з кодами: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800,
999).
 
   Узагальнені дані  за кожними окремими напрямками повинні
дорівнювати його складовим, які відображаються у незаповнених
рядках за графами А та Б відповідно до додатка. Якщо кількість
рядків, передбачених бланком для заповнення наявного переліку
природоохоронних витрат, недостатня, то додатково включається і
заповнюється необхідна кількість рядків.
 
   Дані графи 1 за всіма рядками дорівнюють сумі граф 2, 4,
6, 7.
 
   У даному розділі підприємства відображають природоохоронні
витрати без врахування виплат, здійснених іншими підприємствами за
прийняття  та очищення стічних вод, прийняття, збереження і
знешкодження відходів та рекультивацію земель.
 
   Підприємства, які  сплатили кошти іншим підприємствам за
послуги, пов'язані з прийняттям та очищенням стічних вод, за
прийняття, збереження і знешкодження відходів та рекультивацію
земель, показують ці витрати згідно з додатком.
 
   У розділі III відображаються поточні витрати на утримання та
експлуатацію:
   1. Станцій  біологічного, фізико-хімічного та механічного
очищення виробничих і комунальних  стічних  вод;  споруд  і
устаткування для доочищення стічних вод, уключаючи хліборобські
поля зрошування; дослідного устаткування і цехів на підприємствах,
пов'язаних  з  розробленням  методів  очищення  стічних вод;
устаткування і споруд для збору, транспортування, перероблення і
ліквідації рідких виробничих відходів, що забруднюють водоймища чи
підземні води;  берегових  споруд  для  приймання  з  суден
господарсько-побутових  стічних вод і сміття для утилізації,
складування й очищення; окремих споруд первинної стадії очищення
стічних  вод  (нафтопасток,  жироловок, станцій нейтралізації
флотаційного устаткування знешкодження шламів); каналізаційних
мереж  для відведення стічних вод на поля фільтрації, поля
зрошування, до спеціально збудованих накопичувачів, випарників;
споруд для очищення комунальних стічних вод; позаплощадкових мереж
каналізації для відведення промислових стічних вод (уключаючи
зливові) та споруд на них - станцій перекачування, станцій
контролю, підготовки, усереднення стічних вод і місткостей для
тимчасової акумуляції цих вод у разі аварійних скидів забруднень і
підвищення концентрації їх вище гранично допустимих норм  з
подальшим передаванням на станції очищення. При цьому в основні
комунікації не входять внутрішньоплощадкові мережі промислових
підприємств.
   Якщо міські, промислові та інші каналізаційні мережі не
підведені до очисних споруд і скидання забруднених стічних вод
здійснюється безпосередньо у природні водні об'єкти, витрати на
утримання і експлуатацію цих мереж у розділі III не показуються.
 
   2. Берегових і плавучих станцій очищення баластових  та
лляльних (підсланевих) вод.
 
   3. Систем  водопостачання  із  замкнутими  циклами  (із
поверненням для потреб технічного водопостачання стічних вод після
їх відповідного очищення та оброблення), уключаючи  оборотні
системи  гідрозоловидалення  і  гідровидалення різних шламів,
оборотні системи виробничого водопостачання, а також системи
послідовного і повторного використання води, у тому числі тієї,
яка надійшла від інших підприємств.
 
   4. Устаткування, обладнання технічного флоту для збору нафти,
сміття та інших рідких, твердих відходів із акваторій річок,
водоймищ, портів і морів, а також на проведення заходів для
дообладнання діючих суден у відповідності до вимог Міжнародної
конвенції щодо запобігання забрудненню моря з суден.
 
   5. Водоохоронних  зон  із  комплексом  технологічних,
лісомеліоративних, агротехнічних, гідротехнічних, санітарних та
інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню
та вичерпанню водних ресурсів.
 
   6. Спеціальних водосховищ для боротьби із шкідливим впливом
вод, а також для забезпечення санітарно-оздоровчих попусків, крім
витрат на утримання та експлуатацію водосховищ, призначених для
гідроенергетичних, іригаційних та інших виробничих потреб.
 
   7. Руслових аераційних станцій  та  інших  водоохоронних
об'єктів міжгалузевого призначення.
 
   8. Розсіювальних випусків стічних вод та проведення заходів
для запобігання тепловому забрудненню водоймищ.
 
   9. Полів фільтрації,  зрошування,  спеціально  збудованих
накопичувачів, випарників та відстійників, відведення (скидання)
забруднених стічних вод, яке не спричинює забруднення поверхневих
та підземних водних ресурсів.
 
   10. Акумулювальних  місткостей,  відстійників,  споруд  і
обладнання для аерації вод, біологічних каналів, екранів для
затримання пестицидів та ін.
 
   11. Запровадження та утримання системи моніторингу охорони та
раціонального використання водних ресурсів.
 
   12. Устаткування цехів і здійснення заходів для добування
цінних речовин із відпрацьованих вод.
   Сюди слід відносити устаткування і цехи для добування і
регенерації з водних та органічних розчинів, сполук металів та
інших цінних компонентів із гальванічних і травильних розчинів,
стічних вод виробництв чорної і кольорової металургії та інших
галузей, при виробництві та оброблюванні кіноплівки тощо; для
добування із відпрацьованих вод і перероблення солей кальцію,
магнію, натрію, фтористих сполук та ін. на підприємствах основної
хімії, титаномагнієвих та інших підприємствах, для утилізації
лугів і кислот з відпрацьованих технологічних  розчинів  на
підприємствах  целюлозно-паперової, хімічної, нафтохімічної та
інших галузей промисловості; для виділення з відпрацьованих вод і
утилізації нафтопродуктів і масел; для перероблення надлишкового
мулу очисних споруд; для добування та перероблення відходів та
інших речовин (шламів, осадів тощо) харчової промисловості; для
знешкодження токсичних відходів, що утворилися на підприємстві, а
також інше аналогічне устаткування, цехи на підприємствах різних
галузей промисловості,  транспорту,  сільського  господарства,
житлово-комунального господарства.
   У розділ III не включаються витрати  на  утримання  та
експлуатацію промислових і комунальних водопроводів, уключаючи
споруди попереднього очищення забраної води (водопідготовку).
   Крім того,  не  показуються  сумарні виплати промислових
підприємств за воду, яка забирається із водогосподарських систем.
   У розділі III окремим рядком показуються загальні виплати
іншим підприємствам і організаціям за послуги з  приймання,
транспортування і очищення стічних вод.
 
   13. Устаткування для уловлювання і знешкодження шкідливих
речовин із газів, що відходять від технологічних агрегатів та
вентиляційного  повітря,  безпосередньо  перед  викидом їх в
атмосферу. Віднесення цих витрат до категорії повітряохоронних
може здійснюватися тільки за умовою, якщо це устаткування за своїм
прямим призначенням є санітарним (забезпечує зниження валових
викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря). У цей же показник
уключаються  витрати  на   утримання   та   експлуатацію
дослідно-промислового устаткування і цехів для розроблення методів
очищення газів, що відходять, від шкідливих викидів у атмосферу, а
також автоматизованих систем контролю за забрудненням атмосферного
повітря, на утримання лабораторій з контролю за забрудненням
атмосферного повітря.
 
   14. Устаткування (виробництв) для утилізації речовин з газів,
які відходять.
 
   15. Контрольно-регулювальних  пунктів   для   перевірки
токсичності відпрацьованих газів автомобілів.
 
   16. Газопиловловлювального устаткування та обладнання, які є
елементом технологічної схеми  і  призначені  для  одержання
запланованої продукції з мінеральної сировини (очищення газів, які
відходять від реакторів при виробництві сажі на підприємствах
технічного  вуглецю;  очищення  газів,  які  відходять  від
рудно-термічних печей при виробництві жовтого фосфору на фосфорних
підприємствах; очищення газів, що відходять від печей "киплячого
шару" при виробництві сірчаної кислоти на хімічних підприємствах
тощо), до повітроохоронних не відносяться.
   До складу поточних витрат, крім того, не повинні включатися
витрати на: експлуатацію газовідходів (повітрявідходів), димососів
(вентиляторів) димових труб, систем вентиляції та кондиціювання,
які служать для створення нормальних санітарно-гігієнічних умов на
робочих місцях; санітарно-захисних зон; догляд  за  зеленими
насадженнями  тощо,  оскільки  вони  є складовими елементами
технологічних схем, промислової санітарії, благоустрою тощо.
   До складу поточних витрат уключаються витрати на утримання та
експлуатацію устаткування й обладнання для допалювання та інших
методів доочищення хвостових газів перед безпосереднім викидом їх
в атмосферу, тому  що  у  результаті  цього  попереджується
(знижується) її забруднення.
   Крім того, коли вибір тяговидувної машини знаходиться у
прямій   залежності   від   опору,   який   створюється
газопиловловлювальним  апаратом,  витрати  на  придбання  та
експлуатацію цієї машини відносяться також до поточних витрат на
охорону навколишнього середовища.
 
   17. Полігонів, спеціально організованих місць  зберігання
твердих відходів, а також обладнання для знешкодження твердих та
інших шкідливих виробничих відходів. Сюди ж відносяться поточні
витрати для знищення твердих виробничих відходів (у тому числі
уловлених у процесі очищення забруднених стічних вод і газів, що
відходять, та вентиляційного повітря), транспортування відходів до
місця їхнього складування чи знищення.
   До загальних виплат іншим підприємствам та організаціям за
послуги для вивезення у спеціально відведені місця, зберігання,
знищення (знешкодження) чи утилізації твердих виробничих відходів,
на рекультивацію земель, зняття, зберігання, використання родючого
шару  ґрунту  включаються  поточні  витрати  на експлуатацію
спеціальної техніки, які відносяться на собівартість продукції в
установленому порядку у відповідності з основними і галузевими
положеннями щодо планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції на промислових підприємствах, а також інструкціями про
порядок фінансування робіт з рекультивації земель.
   У розділі III відображаються також витрати на охорону та
раціональне використання  мінеральних  ресурсів,  охорону  та
збереження природно-заповідного фонду, охорону та використання
ресурсів тваринного світу, охорону земель.
   До поточних витрат включаються такі елементи:
   вартість матеріалів і покупних напівфабрикатів, які витрачені
на функціонування засобів природоохоронного призначення, а також
вартість матеріалів, які спожиті на поліпшення технічного стану і
технічне  удосконалення  природоохоронних  засобів, здійснення
дослідів та випробувань, які спрямовані на технічне удосконалення
цих засобів;
   вартість палива  та  енергії,  які  спожиті  у  процесі
функціонування  природоохоронних  засобів  (уключаючи вартість
палива, необхідного для  здійснення  технологічних  процесів,
направлених на зниження вмісту і нейтралізацію шкідливих речовин,
що містяться у відходах), та інших робіт  природоохоронного
характеру;
   оплата праці (основна і додаткова) із відрахуваннями на
соціальне страхування працівників, зайнятих обслуговуванням усіх
засобів природоохоронного призначення, приведенням  земель  у
придатний для подальшого використання стан, уключаючи роботи з
рекультивації та здійснення інших природоохоронних заходів;
   витрати на   утримання   та   експлуатацію   засобів
природоохоронного призначення, включаючи амортизацію і витрати на
поточний ремонт;
   цехові та загальні по підприємству (експлуатаційні) витрати
за відповідною номенклатурою статей, що пов'язані з утриманням
апарату служб охорони природи цеху, підприємства, організації.
Витрати по бризу включаються в цехові чи загальні по підприємству
витрати;
   витрати на  охорону  праці  працівників,  які  зайняті
обслуговуванням засобів природоохоронного призначення і виконанням
інших робіт, пов'язаних з охороною природи та раціоналізацією
природокористування;
   витрати, пов'язані із спільним використанням підприємствами і
організаціями регіону об'єктів  природоохоронного  призначення
(очисних  споруд,  шлако-  і  шламовідвалів,  обладнання для
знешкодження, зберігання та знищення виробничих відходів та ін.),
і платежі за надані підприємству (організації) природоохоронні
послуги (за доочищення стоків, біологічне очищення стоків на
кущових очисних спорудах та ін.) - включаються в цехові чи
загальні по підприємству витрати.
   Форму N 1-екологічні витрати заповнюють у гривнях, цілим
числом.
   Ця форма підписується керівництвом підприємства, яке несе
відповідальність відповідно до статті 20 Закону України "Про
державну статистику" ( 2614-12 ).
 
 Директор департаменту
 статистики сільського господарства
 та навколишнього середовища
 Держкомстату України                О.М.Прокопенко
 
 
                   Додаток
                   до Інструкції
                   щодо заповнення форми
                   державного статистичного
                   спостереження
                   N 1 - екологічні витрати
 
 
               ПЕРЕЛІК
      основних напрямків природоохоронних витрат
 
            Найменування витрат
------------------------------------------------------------------
|  100  |Охорона та раціональне використання водних ресурсів -|
|     |всього в тому числі:                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  101  |Утримання та експлуатація споруд для очистки стічних |
|     |вод, що утворюються в промисловості, комунальному  |
|     |господарстві, інших галузях народного господарства  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  102  |Утримання та експлуатація систем водопостачання із  |
|     |замкнутими циклами                  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  103  |Утримання та експлуатація устаткування, обладнання, |
|     |технічного флоту по збору нафти, сміття та інших   |
|     |рідких, твердих відходів з суден           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  104  |Створення водоохоронних зон             |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  105  |Утримання та експлуатація руслових аераційних станцій|
|----------+-----------------------------------------------------|
|  106  |Утримання розсіюючих випусків стічних вод та     |
|     |проведення заходів для запобігання тепловому     |
|     |забрудненню водойм                  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  107  |Утримання та експлуатація полів фільтрації, полів  |
|     |зрошення, спеціально збудованих накопичувачів та   |
|     |відстійників забруднених стічних вод         |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  108  |Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного|
|     |режиму річок і водоймищ та заходи по боротьбі з   |
|     |шкідливою дією вод                  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  109  |Виплати іншим підприємствам (організаціям) за    |
|     |прийняття та очищення стічних вод          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  199  |Інші витрати, пов'язані з охороною та раціональним  |
|     |використанням водних ресурсів            |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  200  |Охорона атмосферного повітря - всього в тому числі: |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  201  |Утримання установок, виробництво пристроїв для    |
|     |уловлювання і знешкодження шкідливих речовин з газів |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  202  |Створення та впровадження пристроїв для знешкодження |
|     |та знедимлення відпрацьованих газів двигунів     |
|     |транспортних засобів та утримання          |
|     |контрольно-регулювальних пунктів по перевірці і   |
|     |зниженню токсичності відпрацьованих газів      |
|     |транспортних засобів                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  203  |Утримання дослідних та дослідно-промислових установок|
|     |для розроблення методів очищення газів, що      |
|     |відводяться від шкідливих викидів в атмосферу    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  204  |Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення |
|     |атмосферного повітря                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  299  |Інші витрати, пов'язані з охороною атмосферного   |
|     |повітря                       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  300  |Охорона та раціональне використання земель - всього в|
|     |тому числі:                     |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  301  |Захист земель від ерозії               |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  302  |Рекультивація відпрацьованих земель         |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  303  |Утримання гідротехнічних, протикарстових,      |
|     |берегозакріплюваних, протизсувних, протиобвальних,  |
|     |протилавинних, протиселевих споруд          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  304  |Виплати іншим підприємствам (організаціям) на    |
|     |рекультивацію земель                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  399  |Інші витрати, пов'язані з охороною та раціональним  |
|     |використанням земель                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  400  |Охорона та раціональне використання природних    |
|     |рослинних ресурсів - всього в тому числі:      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  401  |Ліквідація лісових пожеж, буреломів, сніголомів,   |
|     |вітровалів та їх наслідків              |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  402  |Виявлення запасів природних рослинних ресурсів (крім |
|     |лісових), їх охорона і відтворення          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  403  |Створення захисних лісових насаджень на еродованих  |
|     |землях та полезахисних смуг             |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  404  |Проведення заходів з метою охорони лісових насаджень |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  499  |Інші витрати, пов'язані з використанням природних  |
|     |рослинних ресурсів                  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  500  |Охорона та раціональне використання мінеральних   |
|     |ресурсів - всього в тому числі:           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  501  |Вивчення режиму підземних вод, екзогенних екологічних|
|     |процесів                       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  502  |Картування забруднених вод, екзогенних геологічних  |
|     |процесів                       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  503  |Ліквідаційний тампонаж свердловин          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  504  |Утримання і експлуатація комплексів для закладки   |
|     |відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих   |
|     |виробок супутніми породами, що не утилізуються    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  505  |Устаткування для видобутку супутніх компонентів з  |
|     |мінеральної сировини, з розкривних і вмістних порід, |
|     |з уловлюваного пилу, з відходів минулих років    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  506  |Селективне добування і зберігання попутних продуктів,|
|     |що застосовуються у промисловому виробництві     |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  599  |Інші витрати, пов'язані з використанням мінеральних |
|     |ресурсів                       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  600  |Охорона та збереження природно-заповідного фонду -  |
|     |всього в тому числі:                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  601  |Утримання заповідників, національних парків,     |
|     |ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних    |
|     |парків, регіональних ландшафтних парків       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  602  |Резервування території для заповідання        |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  603  |Ведення державного кадастру територій та об'єктів  |
|     |природно-заповідного фонду, Червоної книги України  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  604  |Збереження видів тварин і рослин, занесених до    |
|     |Червоної книги України                |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  605  |Збереження пам'яток природи             |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  699  |Інші витрати, пов'язані з охороною та збереженням  |
|     |природно-заповідного фонду              |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  700  |Раціональне використання, зберігання та знешкодження |
|     |відходів виробництва та побутових відходів - всього в|
|     |тому числі:                     |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  701  |Утримання, технічне переобладнання та реконструкція |
|     |сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  702  |Утримання споруд, установок та машин для збору,   |
|     |транспортування, знешкодження та складування     |
|     |побутових, сільськогосподарських і промислових    |
|     |відходів виробництва                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  703  |Утримання та експлуатація комплексів, спеціалізованих|
|     |полігонів та інших об'єктів для знешкодження та   |
|     |захоронення шкідливих токсичних промислових та інших |
|     |відходів                       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  704  |Виплати іншим підприємствам та організаціям за    |
|     |прийняття, зберігання і знешкодження відходів    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  705  |Інші витрати, пов'язані з використанням та      |
|     |зберіганням відходів виробництва           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  800  |Охорона та раціональне використання ресурсів     |
|     |тваринного світу - всього в тому числі:       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  801  |Утримання та обладнання рибоводних підприємств і   |
|     |виробничо-акліматизаційних баз для одержання та   |
|     |вирощування личинок і молоді цінних промислових риб |
|     |для зариблення водойм                |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  802  |Обводнення природних нерестовищ, будівництво     |
|     |міграційних каналів, штучних нерестовищ       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  803  |Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з  |
|     |браконьєрством                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  804  |Утримання розплідників і ферм для розведення диких  |
|     |звірів та птахів з метою їх розселення в природному |
|     |середовищі                      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  805  |Утримання рибоходів                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  899  |Інші витрати, пов'язані з охороною та раціональним  |
|     |використанням ресурсів тваринного світу       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|  999  |Інші природоохоронні витрати             |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту статистики
 сільського господарства
 та навколишнього середовища
 Держкомстату України                О.М.Прокопенко

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка