Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про обласну програму підтримки жінок на 2005 - 2006 роки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2004 р. N 692

Про обласну програму підтримки жінок на 2005 - 2006 роки

Відповідно до статті 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 25.04.2001 N 283/2001 "Про підвищення соціального статусу жінок в Україні", доручення Прем'єр-міністра України від 16 липня 2004 року N 30221/1/1-04 до Постанови Верховної Ради України від 29 червня 2004 року N 1904-IV "Про Рекомендації парламентських слухань "Становище жінок в Україні: реалії та перспективи" та з метою забезпечення ефективної державної політики, спрямованої на поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві:

1. Схвалити обласну програму підтримки жінок на 2005 - 2006 роки (далі - Програма) згідно з додатком.

2. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації подати в установленому порядку Програму на затвердження обласній раді.

3. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах на ці цілі, а також із залученням позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, обласному центру зайнятості, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення:

4.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою, а також використання визначених для цієї мети коштів та ресурсів.

4.2. Інформувати управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації про хід виконання Програми щорічно до 1 квітня та 1 грудня.

5. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації подавати узагальнену інформацію про стан здійснення заходів облдержадміністрації до 10 квітня та 10 грудня 2005 року, 10 квітня та 10 грудня 2006 року.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на виконуючого обов'язки заступника голови облдержадміністрації Демчука М. П.

 

Голова адміністрації 

М. Сорока 

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2004 р. N 692 

Обласна програма
підтримки жінок на 2005 - 2006 роки

Загальні положення

За останні роки значно зросла громадська активність жінок України. Організований жіночий рух став важливою складовою суспільно-політичного життя в державі. Консолідації жіночого громадського руху сприяло утворення в 1999 році Національної ради жінок України.

Участь жіноцтва в роботі органів влади залишається незначною. Хоча за результатами останніх виборів 2002 року в сільських, селищних, районних і міських радах представництво жінок збільшилося і становить у середньому 43 відсотки, в обласних радах кількість жінок рідко перевищує 10 відсотків, а у Верховній Раді України жінки становлять лише 5,1 відсотка усіх депутатів.

Серед загального числа державних службовців переважають жінки - 74,8 відсотка. Однак, слід звернути увагу на різке зменшення представництва жінок з підвищенням категорії посад державних службовців. Так, в державі чисельність жінок-керівників шостої категорії становить 67,6 відсотка, а першої - 6,6 відсотка, тоді як чоловіків - навпаки. Тобто жінки найменше представлені саме на тому рівні, на якому приймаються відповідальні державні рішення.

Протягом останніх років в Україні однією з гострих проблем залишається безробіття серед працездатного населення, переважну більшість якого становлять жінки. На початок поточного року серед офіційно зареєстрованих безробітних абсолютну більшість - 68,3 відсотка - становили жінки.

Становище жінок на ринку праці зумовлює низку інших проблем: несприятливі тенденції демографічних процесів, значне зменшення народжуваності, погіршення стану здоров'я жінок та дітей, скорочення середньої тривалості життя, хоча до позитивних зрушень у цій сфері можна віднести зниження показника материнської смертності в 1,7 раза порівняно з 1990 роком.

Болючою гендерною проблемою для України є використання нелегальної жіночої праці за кордоном. Масштабність зазначених явищ становить серйозну загрозу для внутрішньої безпеки держави та її демографічної ситуації. Усе це сприяє діяльності злочинних груп та мережі торговців "живим товаром" - жінками і дітьми.

Визначальним фактором у боротьбі з дискримінацією жінок у нашій країні повинні стати стабілізація економіки, суттєве поліпшення життєвого рівня та стану справ із забезпеченням зайнятості, створення умов, за яких і жінки, і чоловіки могли б брати рівну участь у суспільно-політичному житті та процесах прийняття відповідних рішень.

Мета та основні завдання Програми підтримки жінок на 2005 - 2006 роки

Мета обласної програми (далі - Програма) - поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, забезпечення рівних з чоловіками можливостей для участі у суспільному житті держави.

Основними завданнями Програми є:

- пропаганда здорового способу життя, планування сім'ї, відповідального батьківства, безпечного материнства із залученням до цієї роботи засобів масової інформації;

- поширення знань з гендерної проблематики, з питань торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї серед різних верств населення;

- підвищення престижу жінки-керівника, жінки - громадського діяча, жінки-матері;

- підтримка громадських організацій, об'єднань, осередків у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем жіноцтва.

Основні напрями Програми

Основними напрямами Програми є:

- надання підтримки жінкам у конкуренції на ринку праці шляхом організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації жінок, оволодіння новими професіями;

- організація заходів щодо розвитку та підтримки підприємницької діяльності жінок;

- надання психологічної, соціально-педагогічної, консультативної допомоги з питань планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я населення;

- організація проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї з висвітленням їх у засобах масової інформації.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок виділених в установленому порядку коштів з обласного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

У 2005 - 2006 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті та бюджеті області на відповідні роки управлінням у справах сім'ї та молоді, культури, освіти і науки, охорони здоров'я, у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласним центрам зайнятості та соціальних служб для молоді на реалізацію цієї Програми.

Заходи щодо виконання Програми

Розширення сфери зайнятості жінок

1. Сприяти працевлаштуванню жінок, у тому числі сільських, які звернулись за сприянням у працевлаштуванні до центрів зайнятості, надання профорієнтаційних та профконсультаційних послуг щодо вибору професії з врахуванням потреб ринку праці.

Обласний, міські та районні центри зайнятості 

Постійно 

2. Сприяти реалізації в області спеціальних курсів, тренінгів для жінок, на яких вивчати питання організації власної справи, ведення бізнесу тощо.

Обласний, міські та районні центри зайнятості, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

Постійно 

3. Сприяти організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації молодих жінок за професіями і спеціальностями, що дають можливість займатись трудовою діяльністю.

Обласний, міський та районні центри зайнятості 

Постійно 

Поліпшення медичної допомоги та стану здоров'я жінок

4. Забезпечити функціонування Рівненського обласного центру планування сім'ї та репродукції людини пологового будинку N 2 м. Рівне та відділення репродуктивного здоров'я Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

Постійно 

5. Запровадити дошлюбну консультацію сімейних пар та молодих людей, які готуються до укладення шлюбу, з питань сімейного життя і репродуктивного здоров'я. Надавати психологічну, соціально-педагогічну, консультативну допомогу жінкам, дівчатам, молодим особам з питань планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я через діяльність центрів, консультпунктів, сімейних клубів, батьківських шкіл тощо.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді, районні державні адміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

Постійно 

6. Забезпечити безкоштовне обстеження на ВІЛ-інфекцію всіх вагітних жінок області.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

Постійно 

Попередження насильства в сім'ї та запобігання торгівлі людьми

7. Організовувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

Постійно 

8. Сприяти розширенню мережі кризових центрів, притулків для жінок і дітей, які стали жертвами насильства в сім'ї.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

Постійно 

9. Брати участь у щорічній Всеукраїнській акції "16 днів проти гендерного насильства".

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

25 жовтня - 10 листопада щороку 

10. Через мережу консультпунктів та телефонів "Довіри" надавати психологічну, юридичну та консультативну допомогу жертвам насильства, торгівлі людьми.

Обласний центр соціальних служб для молоді, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

Постійно 

11. Забезпечити діяльність центру соціально-психологічної допомоги молоді, інформаційно-консультативного та ресурсного центрів.

Обласний центр соціальних служб для молоді 

Постійно 

12. Проводити щорічні обласні і міжгалузеві наради, семінари з питань координації зусиль, здійснення аналізу та уточнення стратегії реалізації заходів щодо запобігання торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

Щороку 

Підтримка громадської активності жінок, сприяння впровадженню гендерної рівності

13. Сприяти проведенню в області навчальних курсів, тренінгів, семінарів, "круглих столів", конференцій з гендерної проблематики, брати участь у проведенні вищезазначених заходів у інших регіонах.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

Постійно 

14. Проводити щорічний обласний конкурс "Жінка року".

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

Щороку у березні 

15. Сприяти діяльності жіночих громадських організацій, клубів, об'єднань, осередків з метою підвищення ролі жінки у процесі державотворення.

Управління у справах сім'ї та молоді, культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

Постійно 

16. Організовувати і проводити для жінок-інвалідів культурно-спортивні заходи.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

Постійно 

17. Організовувати проведення заходів із відзначення Міжнародного жіночого дня, Дня матері, вшанування жінок-ветеранів, жінок-фронтовичок.

Управління у справах сім'ї та молоді, культури, освіти і науки, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

Щороку 

Інформаційне забезпечення

18. Розробити та розповсюдити інформаційно-просвітницькі матеріали з питань запобігання торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я, пропаганди здорового способу життя.

Управління у справах сім'ї та молоді, охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення 

Постійно 

19. Посилити контроль за додержанням засобами масової інформації законодавства щодо заборони пропаганди насильства, жорстокості, зневажливого ставлення до жінки.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації 

Постійно. 

 

В. о. заступника голови адміністрації 

М. Демчук 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка