Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підвищення ефективності залучення та використання коштів міжнародних фінансових організацій

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2004 N 451
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2005 р.
                   за N 50/10330
 
 
       Про підвищення ефективності залучення
        та використання коштів міжнародних
           фінансових організацій
 
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
01.07.2002 N 358-р ( 358-2002-р ) "Про заходи щодо підвищення
ефективності залучення  та  використання  коштів  міжнародних
фінансових організацій" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок підготовки та експертизи пропозицій і
техніко-економічних обґрунтувань, а також оцінки ефективності
реалізації проектів соціально-економічного розвитку України, які
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (додається).
 
   2. Затвердити Методичні рекомендації з підготовки пропозицій,
що  подаються  на  розгляд Уряду для прийняття рішення про
доцільність підготовки проектів, які пропонується реалізувати на
умовах співфінансування з міжнародними фінансовими організаціями
(додаються).
 
   3. Затвердити Методичні рекомендації з експертизи пропозицій,
що  подаються  на  розгляд Уряду для прийняття рішення про
доцільність підготовки проектів, які пропонується реалізувати на
умовах  співфінансування  спільно  з міжнародними фінансовими
організаціями (додаються).
 
   4. Затвердити  Методичні  рекомендації  з  підготовки
техніко-економічних обґрунтувань проектів соціально-економічного
розвитку України, які підтримуються міжнародними  фінансовими
організаціями (додаються).
 
   5. Затвердити  Методичні  рекомендації  з  експертизи
техніко-економічних обґрунтувань проектів соціально-економічного
розвитку  України, які підтримуються міжнародними фінансовими
організаціями (додаються).
 
   6. Затвердити Методичні рекомендації з оцінки  виконання
проектів   соціально-економічного  розвитку  України,  які
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (додаються).
 
   7. Заступнику директора департаменту - начальнику управління
взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Ілінському М.В.
забезпечити на тендерних засадах відбір консультаційних фірм для
підготовки   техніко-економічних   обґрунтувань   проектів
соціально-економічного  розвитку  України,  які  підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями, та комплексної експертизи
пропозицій і техніко-економічних обґрунтувань цих проектів.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України
Мусіну Л.А.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України             М.Деркач
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   29.12.2004 N 451
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2005 р.
                   за N 50/10330
 
 
               ПОРЯДОК
        підготовки та експертизи пропозицій
      і техніко-економічних обґрунтувань, а також
       оцінки ефективності реалізації проектів
       соціально-економічного розвитку України,
      які підтримуються міжнародними фінансовими
             організаціями
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок установлює методичні засади підготовки та
експертизи пропозицій і техніко-економічних обґрунтувань, а також
оцінки ефективності реалізації проектів соціально-економічного
розвитку України, які підтримуються міжнародними  фінансовими
організаціями.
 
   1.2. Наведені в цьому Порядку терміни вживаються в такому
значенні:
   висновок експертний  - документ, який містить результати
спеціалізованої експертизи  з  відповідями,  необхідними  для
прийняття рішення щодо предмета експертизи;
   висновок експертний комплексний - документ, який містить
результати експертизи щодо всіх основних питань, висвітлених у
проектних документах, з відповідями, необхідними для прийняття
остаточного рішення щодо предмета експертизи;
   документи проектні - оформлені відповідним чином  пакети
основних та додаткових документів за проектами, які подаються до
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
(далі - Мінекономіки) відповідальними виконавцями проектів;
   експертиза - процес аналізу проектних документів, результатом
якого є професійно зроблений висновок. Розрізняють спеціалізовану
експертизу, яка аналізує та  робить  висновки  за  окремими
вузькопрофесійними питаннями проекту, і комплексну експертизу, яка
охоплює всі основні, висвітлені у проектних документах питання і
всебічно описує проект;
   проект -  комплекс  взаємозв'язаних  дій  з  управління
матеріальними, фінансовими і людськими ресурсами, спрямованих на
досягнення визначеної мети. Цей Порядок визначає  роботу  з
проектами, які готуються та здійснюються за участю міжнародних
фінансових організацій (далі - МФО), фінансуються під гарантії
Кабінету  Міністрів  України. У сфері співробітництва з МФО
розрізняють системні та інвестиційні проекти економічного  і
соціального розвитку України;
   ініціатор - центральні органи виконавчої влади (далі - ЦОВВ),
орган місцевого самоврядування (далі - ОМС), юридична особа -
резидент, які надають Мінекономіки пропозицію щодо включення
проекту до плану співробітництва України з МФО;
   оцінка - дії щодо  визначення  відповідності  фактичного
використання ресурсів запланованим і міри наближення проекту до
встановленої мети;
   план співробітництва України з МФО - документ, у якому
відображається список, основний зміст та стан підготовки та
реалізації проектів соціально-економічного розвитку України, які
здійснюються чи готуються до здійснення при підтримці МФО;
   пропозиція - документ, який подається ініціатором проекту до
Мінекономіки для проведення його експертизи та прийняття рішення
про доцільність підготовки проекту та визначення відповідального
виконавця;
   техніко-економічне обґрунтування  -  документ,  у  якому
відображаються основні технічні, організаційні, економічні та інші
показники проекту.
 
   1.3. Усі інші терміни мають значення, визначені Порядком
підготовки та реалізації проектів економічного і соціального
розвитку  України, які підтримуються міжнародними фінансовими
організаціями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 10.10.2001 N 1317 ( 1317-2001-п ), та іншими нормативними
документами, пов'язаними з управлінням проектами, які підтримують
МФО.
 
   2. Організація  робіт,  пов'язаних  із  підготовкою  та
експертизою пропозицій і техніко-економічних обгрунтувань (далі -
ТЕО), а також оцінкою ефективності реалізації проектів
 
   2.1. За  питання  організації  приймання  та  експертизи
пропозицій і ТЕО, а також оцінки ефективності реалізації проектів
відповідає Мінекономіки.
 
   2.2. Для проведення експертизи пропозицій і ТЕО, підготовки
ТЕО, а також проведення оцінки ефективності реалізації проектів
Мінекономіки  на  тендерних  засадах може залучати незалежні
експертні і консалтингові організації (підприємства, установи).
Вартість робіт визначається на договірних засадах.
 
   2.3. Мінекономіки  має право зробити запит до державних
установ для отримання експертних висновків щодо пропозицій та
пакетів документів щодо проектів. У запитах надається перелік
пов'язаних з проектом питань, на які повинні відповісти державні
установи.
 
   3. Вимоги до оформлення і подання документів
 
   3.1. Усі  пакети  документів передаються до Мінекономіки
запакованими, із супровідним листом, у якому вказується перелік та
кількість примірників документів.
 
   3.2. Пакети документів, які включають пропозиції проектів чи
ТЕО і документи, що додаються до пропозицій і ТЕО, передаються
ініціатором до Мінекономіки в кількості, яка відповідає кількості
установ чи організацій, що будуть проводити експертизу пакетів цих
документів.
 
   3.3. До кожного примірника пакета документів у паперовому
вигляді додається примірник в електронному вигляді на дискеті чи
CD-диску для персональних комп'ютерів. На дискеті чи диску повинна
стояти назва проекту й ініціатора.
 
   3.4. Пакети документів, що подаються до Мінекономіки, повинні
мати обкладинку, на якій є дані про назву документа, організацію
та осіб, які є відповідальними за підготовку цих пакетів. Кожен з
пакетів документів повинен мати палітурку.
 
   3.5. Усі  сторінки  пакетів  документів  повинні  бути
пронумеровані та завірені підписом особи, яка є відповідальною за
їх підготовку. Після титульного аркуша на початку кожного пакета
документів повинен бути зміст.
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник управління взаємодії
 з міжнародними фінансовими
 організаціями                     М.Ілінський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   29.12.2004 N 451
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
     з підготовки пропозицій, що подаються на розгляд
      Уряду для прийняття рішення про доцільність
       підготовки проектів, які пропонується
       реалізувати на умовах співфінансування
       з міжнародними фінансовими організаціями
 
 
   1. Попередня  робота  при підготовці пропозицій стосовно
ініціювання проекту
 
   1.1. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 10.10.2001 N 1317 ( 1317-2001-п ) "Про порядок підготовки та
реалізації проектів економічного і соціального розвитку України,
які  підтримуються  міжнародними  фінансовими  організаціями"
пропозиції  щодо  ініціювання  проектів,  стосовно  яких  до
Мінекономіки надсилається лист щодо підтримки з боку Уряду України
та міжнародних фінансових  організацій,  можуть  ініціюватись
центральними  органами  виконавчої  влади, органами місцевого
самоврядування, юридичними особами - резидентами України.
   Пропозиції надсилаються до Мінекономіки, де проводиться їх
реєстрація, організується експертиза та подання на розгляд до
Кабінету Міністрів України. У разі коли юридична особа подає
пропозицію не самостійно, а через свою головну  організацію
(установу),  Мінекономіки  в  якості  ініціатора  розглядає
бенефіціара.
 
   1.2. Дані, вказані у пропозиціях, повинні бути результатом
попередніх розрахунків за проектами, аналізу економічного стану
ініціаторів, а також галузі, у межах якої планується реалізувати
проект. Якщо планується підтримка проекту з боку Уряду, він
повинен  відповідати  зафіксованим  в  офіційних  документах
пріоритетним напрямкам розвитку України.
 
   2. Структура і зміст пропозиції та дані про ініціатора
проекту
 
   2.1. Пропозиція стосовно ініціювання проекту повинна містити
дані про ініціатора проекту та такі розділи:
   1) проблеми, які повинні бути розв'язані внаслідок реалізації
проекту;
   2) мета та заплановані результати проекту;
   3) орієнтовний план підготовки та реалізації проекту;
   4) ресурси, потрібні для підготовки та реалізації проекту;
   5) орієнтовний графік фінансування робіт з підготовки та
реалізації проекту;
   6) показники, які дозволяють оцінити результати підготовки та
реалізації проекту;
   7) попередні технічно-економічні розрахунки за проектом.
   За необхідності ініціатор може подавати додаткові дані в
тексті пропозиції.
 
   2.2. Перед  основним  текстом пропозиції вказується така
інформація про ініціатора проекту:
   назва фірми, організації чи установи;
   статистичні коди;
   фактична адреса з поштовим індексом;
   прізвище, ім'я, по батькові, посада керівника  та  його
реквізити зв'язку (телефонний код, телефон прямий та секретаря,
факс, адреса електронної пошти);
   прізвище, ім'я,  по  батькові,  посади осіб, призначених
відповідальними за підготовку проектних  документів,  та  їх
реквізити  зв'язку  (телефонний  код,  телефон, факс, адреса
електронної пошти);
   основні види діяльності, продукції чи послуг (якщо ініціатор
- фірма чи організація) або головні функції (ЦОВВ чи ОМС у
державному управлінні);
   позиція на ринку (частка в загальному обсязі товарів та
послуг, що надаються) або роль у структурі державного управління.
 
   2.3. У  розділі  "Проблеми, які повинні бути розв'язані
внаслідок реалізації проекту" подається інформація про проблеми,
які є актуальними для ініціатора, але не можуть бути розв'язані
ним самостійно. При цьому проблеми ініціатора розглядаються в
контексті вирішення державних проблем (національних, галузевих,
регіональних тощо).
   Розділ містить:
   опис проблеми та  обґрунтування  оптимального  шляху  її
вирішення;
   дані про відповідність завдань проекту пріоритетам розвитку
України.  Мета  проекту  повинна  підтверджуватись державними
програмними документами, рішеннями ЦОВВ (подаються виписки з
посиланням на назву, орган або установу, яка затвердила документ,
номер, дату прийняття, розділ і пункт, на який іде посилання);
   дані про  роботи, що були проведені з метою підготовки
пропозиції, з посиланням на документи, які підтверджують проведені
роботи (маркетингові, фінансові та організаційні дослідження,
оцінки майна тощо);
   дані про рішення ЦОВВ або ОМС підтримати проект (у разі
потреби).
 
   2.4. У розділі "Мета та заплановані результати проекту"
визначається мета проекту, шляхи її досягнення та завдання, які
будуть вирішені завдяки реалізації проекту. Мета та завдання
формуються максимально чітко, з використанням показників, які
легко перевірити. Мета проекту може  бути  сформульована  з
урахуванням  загальнонаціональних,  інституційних,  відомчих,
регіональних чи господарських результатів.
   Розділ містить:
   визначення мети проекту та механізмів її досягнення через
вирішення окремих завдань;
   опис стратегії та організаційних,  технічних,  фінансових
механізмів виконання завдань проекту;
   дані про заплановані результати реалізації  проекту  (із
цифровими показниками).
 
   2.5. У розділі "Орієнтовний план підготовки та реалізації
проекту" подається опис запланованого порядку підготовки  та
виконання робіт (за групами чи компонентами), необхідних для
розробки та здійснення проекту.
   Розділ містить:
   назву та стислий зміст етапів робіт;
   дані про види робіт, які необхідні для підготовки проектних
документів та реалізації етапів проекту;
   запланований час для підготовки та реалізації робіт (строк з
початку фінансування проекту та терміни здійснення);
   результати, які  будуть досягнуті в результаті виконання
ключових робіт (чи груп робіт).
 
   2.6. У розділі "Ресурси,  потрібні  для  підготовки  та
реалізації проекту" подаються дані щодо загальної потреби в
ресурсах, необхідних для розробки та здійснення проекту, за їхнім
обсягом  і  номенклатурою  (фінансові,  матеріальні, трудові,
інформаційні тощо). Потреба в запозиченнях визначається як різниця
між обсягом відповідних наявних ресурсів в ініціатора, що їх
планується інвестувати в проект, та обсягом  ресурсів,  які
необхідно додатково залучити для реалізації проекту. Визначена
потреба  в  ресурсах  повинна  узгоджуватися  з  показниками
техніко-економічних розрахунків.
   Розділ містить:
   стислий опис  ресурсів,  необхідних  для  підготовки  та
реалізації проекту за групами і напрямками їх використання;
   пропозиції щодо  обсягу  надання  ресурсів  за джерелами
фінансування;
   інформацію про заплановані напрями використання в проекті
власних і запозичених ресурсів;
   дані про вид і розміри власних ресурсів ініціатора проекту як
загальних, так і тих, що планується вкласти в проект;
   запит на ресурси, що їх для реалізації проекту необхідно
одержати від держави та МФО (вид, розміри  та  призначення
використання ресурсів);
   дані про необхідність надання  допомоги  при  підготовці
проекту;
   пропозицію стосовно характеру  зобов'язань  держави  щодо
проекту.
 
   2.7. У розділі "Орієнтовний графік фінансування робіт з
підготовки та реалізації  проекту"  подається  стислий  опис
запланованого порядку здійснення витрат за проектом.
   Розділ містить:
   дані про заплановані щорічні та загальні обсяги витрат у
розрізі джерел фінансування;
   дані про види ресурсів, які планується вкласти в підготовку
та реалізацію проекту кожною із запланованих сторін проекту щороку
та загалом.
 
   2.8. У розділі "Показники, які дозволяють оцінити результати
підготовки та реалізації проекту" подається перелік та опис даних,
які  дозволяють  оцінити ефективність розробки та здійснення
проекту. Ці дані можуть висвітлювати бюджетну  ефективність,
економічний, соціальний, інноваційний, системний потенціал проекту
та інші групи показників.
   Розділ містить:
   назву та одиниці виміру показників;
   дані про запланований розмір показників (за роками проекту з
початку фінансування  його  підготовки  до  року  досягнення
запланованих результатів підготовки та реалізації проекту).
 
   2.9. У розділі "Попередні техніко-економічні розрахунки за
проектом" вказуються дані техніко-економічних розрахунків, які є
важливими для обґрунтування та пояснення пропозицій. Проекти, які
підтримуються МФО, повинні бути економічно виправданими за рахунок
прямих чи непрямих факторів як для ініціатора, так і для держави.
   Розділ містить:
   інформацію про фактори проекту, які збільшують доходи чи
зменшують витрати ініціатора (за роками проекту до  моменту
забезпечення окупності проекту);
   інформацію про фактори проекту, які збільшують доходи чи
зменшують витрати державного бюджету (за роками проекту до строку,
який щонайменше на 5 років  перевищує  строк  запланованого
розрахунку з МФО);
   дані про попередні техніко-економічні розрахунки, які були
здійснені для обґрунтування проекту;
   попередній розрахунок окупності проекту (ураховуючи витрати
на підготовку проекту);
   опис механізму та джерел повернення коштів. Це можуть бути
кошти, накопичені на власному рахунку ініціатора чи на рахунку
спеціального фонду, кошти, перераховані з місцевих бюджетів та
державного бюджету, комбінований варіант фінансування;
   дані про предмет гарантій  (нерухомість,  цінні  папери,
страхове забезпечення тощо), у тому числі інформацію про фірми,
організації чи установи, які нададуть необхідні гарантії та
витрати за надання гарантій;
   інформацію про  експертні  установи,  що  пропонуються
ініціатором  як такі, що є найбільш компетентними за всіма
основними напрямками проекту (назва, адреса, реквізити зв'язку,
дані про керівника, провідних експертів).
 
   3. Додаткові вимоги
 
   3.1. До пропозиції ініціатор додає документи відповідно до
переліку, наведеного в пункті 2 додатка 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 10.10.2001 N 1317 ( 1317-2001-п ) "Про
порядок підготовки та  реалізації  проектів  економічного  і
соціального  розвитку України, які підтримуються міжнародними
фінансовими організаціями".
 
   3.2. Кількість  примірників  пропозицій,  що  подаються
Мінекономіки,  повинна  відповідати  кількості  установ  чи
організацій, які подаються в переліку як такі, що можуть виступати
як спеціалізовані експертні установи чи організації, але не менше
ніж 5 примірників.
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник управління взаємодії
 з міжнародними фінансовими
 організаціями                     М.Ілінський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   29.12.2004 N 451
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
     з підготовки пропозицій, що подаються на розгляд
      Уряду для прийняття рішення про доцільність
       підготовки проектів, які пропонується
       реалізувати на умовах співфінансування
       з міжнародними фінансовими організаціями
 
 
   1. Попередня  робота  при підготовці пропозицій стосовно
ініціювання проекту
 
   1.1. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 10.10.2001 N 1317 ( 1317-2001-п ) "Про порядок підготовки та
реалізації проектів економічного і соціального розвитку України,
які  підтримуються  міжнародними  фінансовими  організаціями"
пропозиції  щодо  ініціювання  проектів,  стосовно  яких  до
Мінекономіки надсилається лист щодо підтримки з боку Уряду України
та міжнародних фінансових  організацій,  можуть  ініціюватись
центральними  органами  виконавчої  влади, органами місцевого
самоврядування, юридичними особами - резидентами України.
   Пропозиції надсилаються до Мінекономіки, де проводиться їх
реєстрація, організується експертиза та подання на розгляд до
Кабінету Міністрів України. У разі коли юридична особа подає
пропозицію не самостійно, а через свою головну  організацію
(установу),  Мінекономіки  в  якості  ініціатора  розглядає
бенефіціара.
 
   1.2. Дані, вказані у пропозиціях, повинні бути результатом
попередніх розрахунків за проектами, аналізу економічного стану
ініціаторів, а також галузі, у межах якої планується реалізувати
проект. Якщо планується підтримка проекту з боку Уряду, він
повинен  відповідати  зафіксованим  в  офіційних  документах
пріоритетним напрямкам розвитку України.
 
   2. Структура і зміст пропозиції та дані про ініціатора
проекту
 
   2.1. Пропозиція стосовно ініціювання проекту повинна містити
дані про ініціатора проекту та такі розділи:
   1) проблеми, які повинні бути розв'язані внаслідок реалізації
проекту;
   2) мета та заплановані результати проекту;
   3) орієнтовний план підготовки та реалізації проекту;
   4) ресурси, потрібні для підготовки та реалізації проекту;
   5) орієнтовний графік фінансування робіт з підготовки та
реалізації проекту;
   6) показники, які дозволяють оцінити результати підготовки та
реалізації проекту;
   7) попередні технічно-економічні розрахунки за проектом.
   За необхідності ініціатор може подавати додаткові дані в
тексті пропозиції.
 
   2.2. Перед  основним  текстом пропозиції вказується така
інформація про ініціатора проекту:
   назва фірми, організації чи установи;
   статистичні коди;
   фактична адреса з поштовим індексом;
   прізвище, ім'я, по батькові, посада керівника  та  його
реквізити зв'язку (телефонний код, телефон прямий та секретаря,
факс, адреса електронної пошти);
   прізвище, ім'я,  по  батькові,  посади осіб, призначених
відповідальними за підготовку проектних  документів,  та  їх
реквізити  зв'язку  (телефонний  код,  телефон, факс, адреса
електронної пошти);
   основні види діяльності, продукції чи послуг (якщо ініціатор
- фірма чи організація) або головні функції (ЦОВВ чи ОМС у
державному управлінні);
   позиція на ринку (частка в загальному обсязі товарів та
послуг, що надаються) або роль у структурі державного управління.
 
   2.3. У  розділі  "Проблеми, які повинні бути розв'язані
внаслідок реалізації проекту" подається інформація про проблеми,
які є актуальними для ініціатора, але не можуть бути розв'язані
ним самостійно. При цьому проблеми ініціатора розглядаються в
контексті вирішення державних проблем (національних, галузевих,
регіональних тощо).
   Розділ містить:
   опис проблеми та  обґрунтування  оптимального  шляху  її
вирішення;
   дані про відповідність завдань проекту пріоритетам розвитку
України.  Мета  проекту  повинна  підтверджуватись державними
програмними документами, рішеннями ЦОВВ (подаються виписки з
посиланням на назву, орган або установу, яка затвердила документ,
номер, дату прийняття, розділ і пункт, на який іде посилання);
   дані про  роботи, що були проведені з метою підготовки
пропозиції, з посиланням на документи, які підтверджують проведені
роботи (маркетингові, фінансові та організаційні дослідження,
оцінки майна тощо);
   дані про рішення ЦОВВ або ОМС підтримати проект (у разі
потреби).
 
   2.4. У розділі "Мета та заплановані результати проекту"
визначається мета проекту, шляхи її досягнення та завдання, які
будуть вирішені завдяки реалізації проекту. Мета та завдання
формуються максимально чітко, з використанням показників, які
легко перевірити. Мета проекту може  бути  сформульована  з
урахуванням  загальнонаціональних,  інституційних,  відомчих,
регіональних чи господарських результатів.
   Розділ містить:
   визначення мети проекту та механізмів її досягнення через
вирішення окремих завдань;
   опис стратегії та організаційних,  технічних,  фінансових
механізмів виконання завдань проекту;
   дані про заплановані результати реалізації  проекту  (із
цифровими показниками).
 
   2.5. У розділі "Орієнтовний план підготовки та реалізації
проекту" подається опис запланованого порядку підготовки  та
виконання робіт (за групами чи компонентами), необхідних для
розробки та здійснення проекту.
   Розділ містить:
   назву та стислий зміст етапів робіт;
   дані про види робіт, які необхідні для підготовки проектних
документів та реалізації етапів проекту;
   запланований час для підготовки та реалізації робіт (строк з
початку фінансування проекту та терміни здійснення);
   результати, які  будуть досягнуті в результаті виконання
ключових робіт (чи груп робіт).
 
   2.6. У розділі "Ресурси,  потрібні  для  підготовки  та
реалізації проекту" подаються дані щодо загальної потреби в
ресурсах, необхідних для розробки та здійснення проекту, за їхнім
обсягом  і  номенклатурою  (фінансові,  матеріальні, трудові,
інформаційні тощо). Потреба в запозиченнях визначається як різниця
між обсягом відповідних наявних ресурсів в ініціатора, що їх
планується інвестувати в проект, та обсягом  ресурсів,  які
необхідно додатково залучити для реалізації проекту. Визначена
потреба  в  ресурсах  повинна  узгоджуватися  з  показниками
техніко-економічних розрахунків.
   Розділ містить:
   стислий опис  ресурсів,  необхідних  для  підготовки  та
реалізації проекту за групами і напрямками їх використання;
   пропозиції щодо  обсягу  надання  ресурсів  за джерелами
фінансування;
   інформацію про заплановані напрями використання в проекті
власних і запозичених ресурсів;
   дані про вид і розміри власних ресурсів ініціатора проекту як
загальних, так і тих, що планується вкласти в проект;
   запит на ресурси, що їх для реалізації проекту необхідно
одержати від держави та МФО (вид, розміри  та  призначення
використання ресурсів);
   дані про необхідність надання  допомоги  при  підготовці
проекту;
   пропозицію стосовно характеру  зобов'язань  держави  щодо
проекту.
 
   2.7. У розділі "Орієнтовний графік фінансування робіт з
підготовки та реалізації  проекту"  подається  стислий  опис
запланованого порядку здійснення витрат за проектом.
   Розділ містить:
   дані про заплановані щорічні та загальні обсяги витрат у
розрізі джерел фінансування;
   дані про види ресурсів, які планується вкласти в підготовку
та реалізацію проекту кожною із запланованих сторін проекту щороку
та загалом.
 
   2.8. У розділі "Показники, які дозволяють оцінити результати
підготовки та реалізації проекту" подається перелік та опис даних,
які  дозволяють  оцінити ефективність розробки та здійснення
проекту. Ці дані можуть висвітлювати бюджетну  ефективність,
економічний, соціальний, інноваційний, системний потенціал проекту
та інші групи показників.
   Розділ містить:
   назву та одиниці виміру показників;
   дані про запланований розмір показників (за роками проекту з
початку фінансування  його  підготовки  до  року  досягнення
запланованих результатів підготовки та реалізації проекту).
 
   2.9. У розділі "Попередні техніко-економічні розрахунки за
проектом" вказуються дані техніко-економічних розрахунків, які є
важливими для обґрунтування та пояснення пропозицій. Проекти, які
підтримуються МФО, повинні бути економічно виправданими за рахунок
прямих чи непрямих факторів як для ініціатора, так і для держави.
   Розділ містить:
   інформацію про фактори проекту, які збільшують доходи чи
зменшують витрати ініціатора (за роками проекту до  моменту
забезпечення окупності проекту);
   інформацію про фактори проекту, які збільшують доходи чи
зменшують витрати державного бюджету (за роками проекту до строку,
який щонайменше на 5 років  перевищує  строк  запланованого
розрахунку з МФО);
   дані про попередні техніко-економічні розрахунки, які були
здійснені для обґрунтування проекту;
   попередній розрахунок окупності проекту (ураховуючи витрати
на підготовку проекту);
   опис механізму та джерел повернення коштів. Це можуть бути
кошти, накопичені на власному рахунку ініціатора чи на рахунку
спеціального фонду, кошти, перераховані з місцевих бюджетів та
державного бюджету, комбінований варіант фінансування;
   дані про предмет гарантій  (нерухомість,  цінні  папери,
страхове забезпечення тощо), у тому числі інформацію про фірми,
організації чи установи, які нададуть необхідні гарантії та
витрати за надання гарантій;
   інформацію про  експертні  установи,  що  пропонуються
ініціатором  як такі, що є найбільш компетентними за всіма
основними напрямками проекту (назва, адреса, реквізити зв'язку,
дані про керівника, провідних експертів).
 
   3. Додаткові вимоги
 
   3.1. До пропозиції ініціатор додає документи відповідно до
переліку, наведеного в пункті 2 додатка 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 10.10.2001 N 1317 ( 1317-2001-п ) "Про
порядок підготовки та  реалізації  проектів  економічного  і
соціального  розвитку України, які підтримуються міжнародними
фінансовими організаціями".
 
   3.2. Кількість  примірників  пропозицій,  що  подаються
Мінекономіки,  повинна  відповідати  кількості  установ  чи
організацій, які подаються в переліку як такі, що можуть виступати
як спеціалізовані експертні установи чи організації, але не менше
ніж 5 примірників.
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник управління взаємодії
 з міжнародними фінансовими
 організаціями                     М.Ілінський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   29.12.2004 N 451
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
     з підготовки техніко-економічних обґрунтувань
    проектів соціально-економічного розвитку України,
      які підтримуються міжнародними фінансовими
             організаціями
 
 
   1. Організація підготовки техніко-економічних обґрунтувань
проектів
 
   1.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
10.10.2001 N 1317 ( 1317-2001-п ) "Про порядок підготовки та
реалізації проектів економічного і соціального розвитку України,
які  підтримуються  міжнародними  фінансовими  організаціями"
відповідальний виконавець у двотижневий термін з дати офіційної
підтримки міжнародними фінансовими організаціями пропозиції щодо
підготовки проекту надсилає план заходів з підготовки проекту до
Мінекономіки, Міністерства фінансів України (далі - Мінфіну),
інших центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у
підготовці та реалізації проекту. Відповідальний виконавець або
бенефіціар утворює групу управління проектом (далі - ГУП), яка
готує весь пакет документів за проектом. Статус та обов'язки ГУП
затверджені  спільним наказом Мінфіну, Мінекономіки, Мінпраці
України та Мін'юсту України від 29.10.2002 N 905/308/550/93/5
( z0853-02 ) "Про затвердження Порядку діяльності груп управління
проектами економічного і соціального розвитку  України,  які
підтримуються   міжнародними   фінансовими   організаціями",
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  29.10.2002  за
N 853/7141.
 
   1.2. Мінекономіки або вповноважена ним експертна організація
може надати допомогу  відповідальному  виконавцю  у  питанні
підготовки ТЕО. МФО на кошти грантів чи позик можуть надавати
технічну допомогу ГУП у підготовці проектних документів,  у
відповідності  з  даними  яких готується ТЕО. Відповідальний
виконавець або бенефіціар можуть на контрактній основі залучати
для  здійснення  робіт  щодо підготовки проектних документів
консультаційні фірми чи окремих експертів.
 
   2. Структура і зміст ТЕО проекту
 
   2.1. За своєю структурою ТЕО проекту,  який  планується
фінансувати за участю МФО, повинен мати такі розділи:
   резюме проекту;
   дані про бенефіціара проекту;
   дані про ситуацію у сфері проекту;
   мета, завдання та показники результативності проекту;
   дані про продукти проекту;
   маркетинговий план проекту;
   організаційний план проекту;
   юридичний план проекту;
   план компенсації ризиків проекту;
   план реалізації проекту;
   фінансовий план проекту;
   розрахунок економічної ефективності проекту;
   дані про соціальний ефект від упровадження проекту;
   звітність та контроль за проектом;
   висновки щодо проекту.
   Залежно від специфіки проекту можуть надаватись додаткові
розділи.
 
   2.2. У резюме ТЕО на 1-3 аркушах викладаються  основні
положення проекту.
   Розділ містить такі дані:
   мета та головні завдання проекту;
   правовий статус  бенефіціара,  його  форма  власності,
підпорядкування та фінансове становище;
   засоби та можливості успішного здійснення проекту, оцінка
виконуваних обсягів робіт;
   очікувана підтримка проекту з боку держави, органів місцевого
самоврядування, МФО;
   план фінансування проекту;
   гарантії для покриття ризиків;
   інформація про заплановані результати проекту;
   основні показники ефективності проекту;
   інша важлива інформація;
   прізвище, ім'я, по батькові, посада та реквізити зв'язку
осіб, які уповноважені приймати рішення за проектом та вести
переговори.
 
   2.3. У розділі "Дані про бенефіціара проекту" подається
інформація про історію та сучасний стан бенефіціара проекту.
   Розділ містить такі дані:
   інформація про  створення,  реєстрацію  (перереєстрацію)
бенефіціара (дати, уповноважені структури, підстави);
   інформація про основні події, які можуть мати значення для
проекту (зміна володарів бенефіціара, зміна видів діяльності,
поглинання інших організацій (установ) тощо);
   статистичні коди;
   інформація про  засновників  та  власників:  кількість
засновників та власників, розмір частки кожного власника (у разі
коли власників багато, подаються дані про власників контрольного
пакета, але обов'язково щодо перших десяти власників, які мають
найбільші частки);
   інформація про загальний обсяг статутного фонду та його
сплачену частину;
   схема та  опис  організаційної  структури  управління
підприємством та дані про зв'язки між його окремими підрозділами;
   інформація про основні принципи кадрової політики;
   результати економічної діяльності організації-бенефіціара за
останні два роки;
   інформація щодо матеріального стану бенефіціара. Висновки
щодо результатів аудиторської перевірки (якщо вона проводилась);
   мета та стратегія розвитку бенефіціара;
   сильні та слабкі сторони бенефіціара (у сферах управління,
маркетингу, виробництва, науково-дослідної діяльності, фінансів,
кадрів тощо).
 
   2.4. У розділі "Дані про ситуацію у сфері проекту" подається
інформація про ситуацію в економічній сфері чи галузі, в якій
планується реалізувати проект.
   Розділ містить такі дані:
   інформація про  причини,  які  обумовлюють  необхідність
реалізації проекту;
   основні аспекти  стану  галузі,  пов'язані  з  проектом
(економічний  стан  та  перспективи  розвитку,  ситуація  з
енергоресурсами, існуючий стан щодо сировини та матеріалів, а
також джерела їх постачання,  стан  та  тенденції  розвитку
технологій, розвиток ринку капіталу, соціальний розвиток та зміни
ситуації щодо зайнятості, екологія, ситуація у сфері законодавства
тощо);
   опис альтернативних  шляхів  реалізації  проекту   та
обґрунтування вибору шляху, описаному в ТЕО;
   інформація про програми, частиною яких є проект (міжнародні,
національні, галузеві, міжгалузеві та регіональні);
   інформація про підтримку проекту з боку ЦОВВ, ОМС;
   інформація про  зв'язок проекту з іншими проектами, які
здійснюються за участю МФО.
 
   2.5. У розділі "Мета, завдання та показники результативності
проекту" подається інформація про мету, завдання та показники
результативності проекту.
   Розділ містить такі дані:
   визначення мети проекту та механізмів її досягнення;
   інформація про питання, які планується вирішити під час
реалізації проекту, і шляхи їх вирішення;
   цільові показники прогресу проекту.
 
   2.6. У  розділі  "Дані  про продукти проекту" подається
інформація про товари, послуги чи нові (покращені) функції, які
буде надавати (здійснювати) бенефіціар після реалізації проекту.
   Розділ містить такі дані:
   опис продукції та послуг, що будуть вироблятися (надаватися,
здійснюватися);
   основні характеристики продукції (послуг, функцій);
   оцінка вартості запланованих продуктів (послуг, здійснюваних
функцій) після реалізації проекту.
 
   2.7. У  розділі  "Маркетинговий  план проекту" подається
інформація про маркетинговий план проекту. У повному обсязі вона
подається тільки для підприємств, які працюють на конкурентному
ринку.
   Розділ містить такі дані:
   аналіз ситуації на ринку;
   інформація про споживачів та структури цільового ринку;
   система каналів просування та збуту;
   програма продажу продукції (надання послуг) чи здійснення
функцій за кварталами та роками. Дані подаються у вигляді опису та
таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| N | Види  |    Дані за роками      |  Разом    |
|з/п|продукції|---------------------------------|        |
|  |(послуг, |    1    |   n     |        |
|  |функцій) |----------------+----------------+----------------|
|  |     |у нату- |грошо- |у нату- |грошо- |у нату- |грошо- |
|  |     |ральному|вому  |ральному|вому  |ральному|вому  |
|  |     |вигляді |вигляді|вигляді |вигляді|вигляді |вигляді|
|---+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1 |     |    |    |    |    |    |    |
|---+---------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| n |     |    |    |    |    |    |    |
|-------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| Загалом  |    |    |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   2.8. У  розділі  "Організаційний план проекту" подається
інформація про організаційний план проекту.
   Розділ містить такі дані:
   інформація про механізм керування проектом (як призначається
керівник, які обов'язки матиме, кому підзвітний);
   дані про створення та умови діяльності ГУП;
   дані про зовнішніх консультантів, яких планується залучити до
управління проектом;
   план підвищення кваліфікації управлінського персоналу (якщо
це передбачено);
   інформація про регламент реалізації проекту.
 
   2.9. У розділі "Юридичний план проекту" подається інформація
щодо основних юридичних питань реалізації проекту.
   Розділ містить такі дані:
   дані про нормативні акти, на підставі яких було підготовлено
проект та може початись його реалізація;
   дані про пільги чи обмеження, які поширюються на проект;
   інформація про державні розпорядження, накази, нормативні
акти чи програмні документи, які необхідно прийняти для ефективної
реалізації проекту.
 
   2.10. У розділі "План компенсації ризиків проекту" подається
інформація про ризики проекту та шляхи їх компенсації.
   Розділ містить такі дані:
   оцінка вірогідності реалізації ризиків проекту;
   аналіз чутливості проекту (визначення ключових факторів та
розміру їх впливу на результати проекту);
   основні ризики  (за  групами:  політичні,  економічні,
організаційні, технічні та психологічні, пов'язані із сприйняттям
нововведень, тощо). Дані про конкретні ризики проекту подаються у
вигляді таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| N з/п | Ризик |Оцінка ризику| Заходи щодо зменшення ступеня  |
|    |    |       |       ризику       |
|-------+-------+-------------+----------------------------------|
|  1  |    |       |                 |
|-------+-------+-------------+----------------------------------|
|  n  |    |       |                 |
|---------------+-------------+----------------------------------|
|Загальна оцінка|       |                 |
|  ризику   |       |                 |
------------------------------------------------------------------
 
   Оцінка ризику подається за допомогою позначень, які показують
ступінь ризику, виявлений експертами: В - високий ризик; З -
значний ризик; П - помірний ризик; Н - незначний ризик. Першим
двом ступеням ризику потрібно приділити найбільшу увагу. У кінці
таблиці подається:
   загальна оцінка  ризику,  яка розраховується залежно від
розміру та оцінки впливу ризиків;
   інформація про механізми компенсації ризиків та розрахунок їх
вартості (майнові гарантії, порука третіх сторін, поліс страхової
компанії, організаційні, маркетингові заходи тощо).
   У разі забезпечення компенсації ризиків за рахунок застави
слід указати характер забезпечення за проектом, яке може бути
надано кредиторам. Важливо детально вказати  види  існуючого
забезпечення, прав утримання та управління. Вартість застави не
повинна бути  меншою 110%  суми загальної заборгованості за
кредитом.
   У разі наявності застави як додаток до ТЕО подається:
   документ, що засвідчує право власності на предмет застави
(копія свідоцтва про власність або свідоцтво про те, що обладнання
знаходиться на балансі підприємства);
   перелік майна, що надається із зазначенням таких показників:
балансова  вартість,  рік  випуску, місцезнаходження, коротка
характеристика;
   висновок незалежної  експертизи,  що  підтверджує  оцінку
ринкової вартості предмета застави;
   довідка нотаріальної контори про те, що предмет застави
вільний від будь-яких зобов'язань;
   документ про страхування предмета застави;
   рішення власників щодо згоди на заставу вказаного майна.
 
   2.11. У  розділі  "План  реалізації  проекту"  подається
інформація про структуру і план виконання проекту.
   Розділ містить такі дані:
   опис структури проекту (компонентів проекту, а також основних
видів робіт). Стосовно кожного компонента проекту  подається
інформація про строки та дати початку і закінчення основних робіт
чи розробки компонентів, дані про вартість робіт та про те, що
буде досягнуто в результаті їх реалізації. Дані подаються у
вигляді опису та таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| N |Компоненти,| Строк  |Запланована|Запланована| Вар-|Резуль-|
|з/п| роботи  |здійснення|  дата  |  дата  |тість| тати |
|  |      |     | початку |закінчення |   |    |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-----+-------|
| 1 |      |     |      |      |   |    |
|---+-----------+----------+-----------+-----------+-----+-------|
| n |      |     |      |      |   |    |
|---------------+----------+-----------+-----------+-----+-------|
|  Загалом   |     |      |      |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
   інформація про осіб, що відповідають за здійснення робіт за
проектом або вимоги до виконавців (продукції, послуг), якщо їх
планується відібрати на конкурсних засадах. Запропоновані методи
закупівлі товарів та послуг для проекту;
   інформація про резервні заходи на  випадок  затримки  з
реалізацією проекту чи окремих його етапів.
 
   2.12. У  розділі  "Фінансовий  план  проекту"  подається
інформація про фінансовий план проекту.
   Розділ містить  такі  дані  про щоквартальні та щорічні
розрахунки:
   розрахунок цінового резерву на зміну вартості товарів та
послуг унаслідок інфляції. Інформація подається у вигляді опису та
таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Розрахований показник   | Роки проекту | Усього  |
|з/п|                |---------------|      |
|  |                |  1  |  n  |      |
|---+--------------------------------+-------+-------+-----------|
| 1 |Резерв на зміну цін (зарубіжні |    |    |      |
|  |витрати)            |    |    |      |
|---+--------------------------------+-------+-------+-----------|
| 2 |Резерв на зміну цін (витрати в |    |    |      |
|  |Україні)            |    |    |      |
|---+--------------------------------+-------+-------+-----------|
| 3 |Загальний резерв на зміну цін  |    |    |      |
------------------------------------------------------------------
 
   інформація про  існуючу  структуру  ціноутворення, сплату
комунальних послуг, а також структуру будь-яких витрат, пов'язаних
з оплатою інших тарифів та місцевих зборів;
   план загальних витрат за категоріями витрат проекту. В оцінку
вартості повинні включатися як ціна, так і непередбачені витрати.
Інформація подається у вигляді опису та таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| N |Катего-|   Витрати за роками проекту      | Усього |
|з/п | рія |-----------------------------------------| витрат |
|  |витрат | витрати за |загалом| витрати за |загалом|     |
|  |    | кварталами |за 1-й | кварталами |за n-й |     |
|  |    | 1-го року | рік  | n-го року | рік  |     |
|  |    |------------|    |------------|    |     |
|  |    |I |II|III|IV|    |I |II|III|IV|    |     |
|----+-------+--+--+---+--+-------+--+--+---+--+-------+---------|
| 1 |    | | |  | |    | | |  | |    |     |
|----+-------+--+--+---+--+-------+--+--+---+--+-------+---------|
| n |    | | |  | |    | | |  | |    |     |
|------------+--+--+---+--+-------+--+--+---+--+-------+---------|
| Загалом  | | |  | |    | | |  | |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
   інформація про розмір витрат у проекті з боку бенефіціара,
центрального, місцевого бюджетів та МФО. Інформація подається у
вигляді опису та таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| N |Сторона,|   Витрати за роками проекту      | Усього |
|з/п | яка  |-----------------------------------------| витрат |
|  |фінансує| витрати за |загалом| витрати за |загалом|    |
|  | проект | кварталами |за 1-й | кварталами |за n-й |    |
|  |    | 1-го року | рік  | n-го року | рік  |    |
|  |    |------------|    |------------|    |    |
|  |    |I |II|III|IV|    |I |II|III|IV|    |    |
|----+--------+--+--+---+--+-------+--+--+---+--+-------+--------|
| 1 |    | | |  | |    | | |  | |    |    |
|----+--------+--+--+---+--+-------+--+--+---+--+-------+--------|
| n |    | | |  | |    | | |  | |    |    |
|-------------+--+--+---+--+-------+--+--+---+--+-------+--------|
| Загалом  | | |  | |    | | |  | |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   інформація щодо місця витрат за  проектом  (місцеві  та
закордонні  витрати) за компонентами. Інформація подається у
вигляді опису та таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| N | Компоненти | Витрати в |Закордонні|  Усього витрат  |
|з/п |       | Україні | витрати |---------------------|
|  |       |      |     |  грн.  | валюта |
|----+--------------+-----------+----------+----------+----------|
| 1 |       |      |     |     |     |
|----+--------------+-----------+----------+----------+----------|
| n |       |      |     |     |     |
|-------------------+-----------+----------+----------+----------|
|   Загалом   |      |     |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
   інформація про витрати за категоріями проекту. Інформація
подається у вигляді опису та таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Категорії | Витрати  | Частка категорії в загальних |
|   |  витрат  |      |     витратах, %      |
|-----+------------+------------+--------------------------------|
| 1 |      |      |                |
|-----+------------+------------+--------------------------------|
| n |      |      |                |
|------------------+------------+--------------------------------|
|  Загалом    |      |                |
------------------------------------------------------------------
 
   інформація про витрати, які фінансуються з українського боку
та за рахунок кредитних коштів МФО. Інформація подається у вигляді
опису та таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| N | Компоненти |Бенефіціар|  Уряд  |  МФО  | Усього  |
|з/п |  проекту  |     | України |     |      |
|----+--------------+----------+----------+----------+-----------|
| 1 |       |     |     |     |      |
|----+--------------+----------+----------+----------+-----------|
| n |       |     |     |     |      |
|-------------------+----------+----------+----------+-----------|
|   Загалом    |     |     |     |      |
------------------------------------------------------------------
 
   2.13. У розділі "Розрахунок економічної ефективності проекту"
подаються дані щодо розрахунку економічної ефективності проекту.
   Розділ містить такі пункти:
   аналіз факторів збільшення джерел доходів та економії коштів
бенефіціара при здійсненні проекту, в порівнянні з ситуацією, якщо
проект не буде здійснено. Дані подаються у вигляді опису та
таблиці, де подається інформація щодо факторів:
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Фактори збільшення доходів  |  Роки  |  Усього  |
|з/п |      (економії)      |-----------|       |
|  |                 | 1  | n |       |
|----+---------------------------------+------+----+-------------|
| 1 |                 |   |  |       |
|----+---------------------------------+------+----+-------------|
| n |                 |   |  |       |
|--------------------------------------+------+----+-------------|
|        Загалом        |   |  |       |
|--------------------------------------+------+----+-------------|
|   Сума підсумком, що наростає   |   |  |       |
------------------------------------------------------------------
 
   розрахунок погашення боргу з урахуванням процентів за кредит
та запропонований порядок розрахунків за кредитом і одержання
прибутків від проекту. Дані подаються у вигляді опису та таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| N |      Показники      |  Роки  |  Усього  |
|з/п |                 |-----------|       |
|  |                 | 1  | n |       |
|----+---------------------------------+------+----+-------------|
| 1 |Сума кредиту           |   |  |       |
|----+---------------------------------+------+----+-------------|
| 2 |Прогнозований борг        |   |  |       |
|----+---------------------------------+------+----+-------------|
| 3 |Погашення боргу         |   |  |       |
|----+---------------------------------+------+----+-------------|
| 4 |Залишок доходу          |   |  |       |
|----+---------------------------------+------+----+-------------|
| 5 |Податки             |   |  |       |
|----+---------------------------------+------+----+-------------|
| 6 |Прибуток             |   |  |       |
------------------------------------------------------------------
 
   2.14. У  розділі  "Соціальний  та екологічний ефект від
упровадження проекту" подається інформація про соціальний ефект
від упровадження проекту.
   Розділ містить такі пункти:
   дані про групи населення, яких стосується проект;
   інформація про внесок  проекту  в  поліпшення  добробуту
населення;
   дані про вплив проекту на навколишнє середовище. Якщо є
негативні фактори такого впливу - інформація про заходи, що
забезпечують зменшення або усунення впливу цих факторів.
 
   2.15. У розділі "Звітність та контроль за проектом" подається
інформація,  пов'язана з питаннями звітності та контролю за
виконанням проекту.
   Розділ містить такі пункти:
   опис механізмів контролю за реалізацією проекту (поточна
звітність, внутрішній та зовнішній аудит тощо);
   дані про осіб та установи, які відповідальні за звітність за
проектом.
 
   2.16. У розділі "Висновки щодо проекту" подається інформація
про корисність проекту з точки зору сторін, що беруть у ньому
участь, та тих, на які він впливає.
   Розділ містить такі пункти:
   інформація про  корисність проекту з боку різних сторін
проекту (української держави, МФО, бенефіціара, відповідального
виконавця, підприємств галузі, інших підприємств та організацій,
різних верств населення);
   висновки щодо необхідності реалізації проекту;
   інформація про установи та організації, які можуть виступити
як експертні з основних питань, яких стосується проект.
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник управління взаємодії
 з міжнародними фінансовими
 організаціями                     М.Ілінський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   29.12.2004 N 451
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
     з експертизи техніко-економічних обґрунтувань
       проектів соціально-економічного розвитку
       України, які підтримуються міжнародними
          фінансовими організаціями
 
 
   1. Умови підготовки експертного висновку за ТЕО проекту
 
   1.1. Відповідно до пункту 14 постанови Кабінету Міністрів
України від 10.10.2001 N 1317 ( 1317-2001-п ) "Про порядок
підготовки  і реалізації проектів економічного і соціального
розвитку України, які підтримуються міжнародними  фінансовими
організаціями" відповідальний виконавець готує документи щодо
проекту, перераховані в додатку 3 Порядку підготовки і реалізації
проектів, і відповідно до пункту 17 цієї постанови направляє пакет
документів до Мінекономіки та інших зацікавлених міністерств.
 
   1.2. Мінекономіки в місячний термін власними силами чи з
допомогою  експертних  організацій  проводить  експертизу цих
документів.  Невід'ємною  частиною  пакета  документів  щодо
інвестиційних проектів, що подаються на розгляд Уряду перед
проведенням переговорів між Україною і МФО, є ТЕО.
 
   1.3. Результатом експертизи ТЕО є експертний висновок.
 
   2. Структура та зміст експертного висновку щодо ТЕО
 
   2.1. Комплексний експертний висновок щодо ТЕО проекту містить
розділи, пов'язані з обов'язковими розділами ТЕО проекту, а також
розділи, які враховують специфіку конкретного ТЕО. У кінці кожного
розділу надається пропозиція про необхідність корекції розділу.
 
   2.2. Комплексний  висновок  експертизи повинен мати такі
розділи:
   інформація про  експертну  організацію та експертів, які
проводили комплексну експертизу проекту;
   висновок щодо  юридичного  та  фінансового  становища
бенефіціара;
   висновок щодо  мети, показників та відповідності проекту
стратегії розвитку України;
   висновок щодо виробничої діяльності бенефіціара;
   висновок щодо маркетингового плану проекту;
   висновок щодо організаційного та юридичного планів проекту;
   висновок щодо плану реалізації проекту;
   висновок щодо фінансового плану та правильності розрахунку
економічних показників проекту;
   висновок про зв'язок проекту із соціальними питаннями;
   висновок щодо можливих ризиків;
   висновок щодо можливості здійснення контролю за проектом;
   висновки спеціалізованих експертиз;
   підсумковий висновок.
   Залежно від структури ТЕО та даних супровідних документів
комплексний  експертний  висновок  може  доповнюватись іншими
розділами.
 
   2.3. У розділі "Інформація про експертну організацію та
експертів, які проводили комплексну експертизу проекту" подається
така інформація:
   назва проекту;
   підстава для проведення експертизи;
   повноваження організації, що проводить експертизу;
   дані про замовника проведення експертизи;
   назва документів,  що  передані  на  експертизу,  та
характеристика якості документів;
   дані про проведену попередню роботу щодо спеціалізованих
експертиз (якщо були);
   дані про експертів, які готували комплексний висновок.
 
   2.4. У розділі "Висновок щодо юридичного та фінансового
становища бенефіціара" подається така інформація:
   повна та скорочена назва бенефіціара;
   наявність даних про  дату  створення  бенефіціара,  його
реєстраційні документи та статистичні коди, юридична та поштова
адреси, номер телефону, факсу, електронної пошти, форми власності,
організаційно-правова  форма  підприємства  та перспективи її
подальшої зміни, розмір і структура заявленого та сплаченого
статутного капіталу, перелік засновників та їх частки в статутному
капіталі;
   аналіз даних про сферу діяльності, сектор ринку, у якому
працює підприємство;
   аналіз даних про управлінський персонал, задіяний у проекті.
   Наприкінці розділу подається висновок щодо достатності і
точності інформації щодо юридичного та фінансового становища
бенефіціара або необхідності подання додаткових даних.
 
   2.5. У  розділі  "Висновок  щодо  мети,  показників  та
відповідності проекту стратегії розвитку України" подається така
інформація:
   аналіз конкретності мети, завдань та цільових показників
проекту;
   аналіз документів, що свідчать про підтримку пропозиції з
боку зацікавлених ЦОВВ та ОМС;
   аналіз документів, що свідчать про зв'язок з програмами та
іншими  проектами  соціально-економічного  розвитку  України
(загальнодержавними, галузевими та регіональними).
 
   2.6. У  розділі  "Висновок  щодо  виробничої  діяльності
бенефіціара" подається така інформація:
   аналіз організації робочого процесу бенефіціара;
   аналіз даних про наявність та стан необхідного обладнання,
відповідність технологій, що використовуються, сучасним вимогам;
   аналіз даних про майновий стан бенефіціара;
   аналіз даних  про  спеціалізацію  бенефіціара,  проектну
потужність виробництва, реалізацію товарів (послуг) тощо;
   аналіз даних про потребу бенефіціара в додаткових виробничих
потужностях;
   аналіз даних про забезпеченість бенефіціара ресурсами;
   аналіз даних про плани  бенефіціара  щодо  вдосконалення
виробничого процесу, випуску нової продукції (надання послуг,
виконання функцій).
   Якщо експертиза виявила в проекті суперечності у виробництві
та реалізації, застосування завищених  вимог  до  виробничих
потужностей, обладнання, комплектуючих, сировини, матеріалів і
т.п., то має бути зроблений висновок щодо необхідності перегляду
фінансового плану та основних показників ефективності проекту.
   Наприкінці розділу подається висновок щодо повноти даних про
виробничу діяльність бенефіціара та обґрунтованість плану випуску
нової продукції (надання послуг, виконання функцій).
 
   2.7. У розділі "Висновок щодо маркетингового плану проекту"
подається така інформація:
   аналіз даних щодо ринку,  на  якому  працює  бенефіціар
(користувачі, конкуренти тощо);
   аналіз каналів збуту продукції (послуг);
   аналіз даних  щодо достатності запланованих маркетингових
заходів для здійснення проекту.
   Наприкінці розділу  подається  висновок  щодо повноти та
обґрунтованості маркетингового плану проекту.
 
   2.8. У розділі "Висновок щодо організаційного та юридичного
планів проекту" подається така інформація:
   аналіз інституціональних можливостей бенефіціара здійснити
підготовку та реалізацію проекту;
   аналіз адекватності системи управління підприємством вимогам,
що їх потребує процес реалізації проекту;
   аналіз запланованих заходів, необхідних  для  підготовки,
затвердження та реалізації проекту, в тому числі питання підбору
персоналу і керівників, залучення консультантів;
   аналіз заходів,  що  передбачаються  в ході проекту для
досягнення узгодженості та взаєморозуміння між усіма учасниками
інвестиційного процесу, щодо досягнення головної мети проекту та
методів її досягнення;
   аналіз наявності та повноти даних щодо нормативної бази, на
якій ґрунтується робота за проектом.
   У кінці  розділу подається висновок щодо обґрунтованості
організаційного та юридичного планів проекту.
 
   2.9. У розділі "Висновок щодо плану реалізації проекту"
подається така інформація:
   загальний аналіз плану виконання робіт за проектом;
   аналіз порядку  та  строків здійснення ключових процедур
проекту.
   У кінці розділу подається висновок щодо обґрунтованості плану
реалізації проекту або необхідності його коригування.
 
   2.10. У розділі "Висновок  щодо  фінансового  плану  та
правильності розрахунків економічних показників проекту" подається
така інформація:
   динаміка фінансових показників бенефіціара за 2-3 останні
роки;
   майновий стан і ліквідність бенефіціара;
   фінансова стійкість,   рентабельність   діяльності   і
платоспроможність бенефіціара;
   достатність передбаченого у проекті  обсягу  коштів  для
реалізації проекту;
   реалістичність розрахунків основних економічних показників
проекту;
   відповідність інвестицій у не грошовій формі, що будуть
залучатися для реалізації проекту, їхньої реальної вартості;
   визначеність джерел покриття потреб проекту в  заявлених
інвестиціях.
   Наприкінці розділу надається висновок щодо обґрунтованості
фінансового  плану  і  правильності  розрахунку  економічних
показників.
 
   2.11. У розділі "Висновок про зв'язок проекту із соціальними
питаннями" подається така інформація:
   соціальний ефект проекту в національному, галузевому  та
регіональному масштабах;
   значення, що його матимуть найважливіші результати проекту
для населення.
   У кінці розділу подається висновок щодо відповідності проекту
державним планам соціального розвитку.
 
   2.12. У розділі "Висновок щодо можливих ризиків" надається
така інформація:
   правильність щодо  прогнозної  оцінки  найбільш ймовірних
ризиків, що можуть виникнути під час реалізації проекту;
   обґрунтованість пропонованих  у  проекті  заходів  щодо
скорочення впливу ризиків.
   Наприкінці розділу надається висновок щодо повноти обліку
наявних  ризиків  проекту  і  реалістичності  механізмів  їх
компенсації.
 
   2.13. У розділі "Висновок щодо можливості здійснення контролю
за проектом" подається аналіз можливості здійснення контролю за
проектом завдяки запропонованим у ТЕО заходам.
   У кінці розділу подається висновок  щодо  реалістичності
запропонованих заходів із забезпечення контролю за виконанням
проекту.
 
   2.14. У розділі "Підсумковий висновок" подається узагальнений
підсумок стосовно повноти та реалістичності наданих у ТЕО даних з
точки зору можливості ефективного виконання проекту.
   У кінці розділу подаються рекомендації щодо затвердження чи
неприйняття ТЕО проекту.
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник управління взаємодії
 з міжнародними фінансовими
 організаціями                     М.Ілінський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   29.12.2004 N 451
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
    з оцінки виконання проектів соціально-економічного
     розвитку України, які підтримуються міжнародними
          фінансовими організаціями
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Оцінка  виконання  проектів  соціально-економічного
розвитку України, які підтримуються міжнародними  фінансовими
організаціями,  здійснюється  на  підставі  аналізу  звітів
бенефіціарів про виконання плану співробітництва України з МФО,
які подаються до Мінекономіки. Ця оцінка проводиться в рамках
підготовки звіту про виконання плану співробітництва України з
МФО, який уноситься Кабінетові Міністрів України.
   Розрізняють оцінку, яка проводиться за звітним кварталом,
звітним роком та після закінчення проекту.
 
   1.2. Документ з оцінки проекту містить:
   вихідні дані проекту;
   розділи з оцінки основних складових проекту;
   висновки та рекомендації щодо здійснення проекту.
 
   1.3. До вихідних даних проекту належать: назва проекту, дата
початку проекту та запланована дата закінчення проекту, дата
початку  і  закінчення  періоду,  який  оцінюється,  назва
відповідального виконавця проекту та відомості про документи, за
якими проводилась оцінка виконання проекту.
 
   1.4. До розділів з оцінки основних складових проекту за
звітний квартал належать:
   оцінка виконання цільових показників прогресу (далі - ЦПП)
проекту;
   оцінка обсягів виконаних робіт  (заходів)  та  отриманих
результатів за компонентами проекту;
   оцінка фінансових потоків.
 
   1.5. Оцінка основних складових проекту за звітний рік, крім
розділів, вказаних у пункті 1.4, включає оцінку поточної окупності
інвестиційних витрат на проект.
 
   2. Оцінка основних складових проекту
 
   2.1. Оцінка виконання ЦПП проекту забезпечує  можливість
проаналізувати  весь  комплекс  кількісних характеристик, які
відображають мету та очікувані результати проекту за компонентами.
Досягнення чи недосягнення цих показників у звітному кварталі
(році), відображене в натуральних показниках, висвітлює наскільки
показники проекту відхиляються від запланованих, у тому числі у
відсотках.
   При аналізі виконання ЦПП проекту готується така інформація:
   опис ступеня наближення до цілей за компонентами проекту;
   рівень ЦПП проекту за даними аналізу квартальної (річної)
звітності у вигляді таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Цільові  |   Рівень показників    |Відхилення від |
|з/п | показники |-----------------------------|  плану, %  |
|  | проекту за |на початок|на кінець періоду |        |
|  |компонентами | періоду |------------------|        |
|  |       |     |за планом|фактично|        |
|----+-------------+----------+---------+--------+---------------|
| 1 |       |     |     |    |        |
|----+-------------+----------+---------+--------+---------------|
| n |       |     |     |    |        |
------------------------------------------------------------------
 
   аналіз причин відхилення цільових показників проекту від
плану (якщо такі відхилення є).
 
   2.2. Оцінка обсягів виконаних робіт (заходів) за компонентами
проекту забезпечує можливість проаналізувати дані про обсяги
виконаних робіт у рамках проекту, виражених у грошових одиницях.
Досягнення чи недосягнення запланованих показників цього розділу у
звітному кварталі (році) показує, наскільки показники проекту
відхиляються за компонентами від запланованих, у тому числі у
відсотках.
   При аналізі обсягів виконаних робіт проекту готується така
інформація:
   опис відхилень виконання запланованих календарних  планів
робіт (заходів) проекту;
   обсяг робіт проекту за даними аналізу квартальної (річної)
звітності у вигляді таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| N |Види запланованих|    Обсяг робіт      | Відхилення |
|з/п|  результатів  |-----------------------------|  від   |
|  |  реалізації  |на початок|на кінець періоду | плану, % |
|  |  проекту за  | періоду |------------------|      |
|  | компонентами  |     |за планом|фактично|      |
|---+-----------------+----------+---------+--------+------------|
| 1 |         |     |     |    |      |
|---+-----------------+----------+---------+--------+------------|
| n |         |     |     |    |      |
------------------------------------------------------------------
 
   аналіз причин відхилення обсягів виконаних робіт від плану
(якщо такі відхилення є).
 
   2.3. Оцінка фінансових потоків  за  проектом  забезпечує
можливість проаналізувати дані про обсяги витрат на основні види
запланованих робіт під час реалізації проекту, виражені у грошових
одиницях. Досягнення чи недосягнення показників цього розділу у
звітному кварталі (році) визначає відхилення показників проекту
від запланованих, у тому числі у відсотках.
   При аналізі фінансових потоків  проекту  готується  така
інформація:
   опис використання (невикористання) запланованих витрат, що
формують фінансові потоки за компонентами проекту;
   основні види запланованих операційних витрат на експлуатацію
проекту за даними аналізу квартальної (річної) звітності у вигляді
таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| N |Види запланованих|    Обсяг робіт      | Відхилення |
|з/п|  операційних  |-----------------------------|  від   |
|  |  витрат на   |на початок|на кінець періоду | плану, % |
|  | експлуатацію  | періоду |------------------|      |
|  |   проекту   |     |за планом|фактично|      |
|---+-----------------+----------+---------+--------+------------|
| 1 |         |     |     |    |      |
|---+-----------------+----------+---------+--------+------------|
| n |         |     |     |    |      |
------------------------------------------------------------------
 
   аналіз причин відхилення обсягів запланованих операційних
витрат від плану проекту за компонентами (якщо такі відхилення є).
 
   2.4. Оцінка поточної окупності витрат на проект здійснюється
порівнянням суми фінансування проекту та вигод проекту, коли вони
отримані, лише за станом на кінець звітного року.
   У річному зведеному звіті, крім даних відповідно до пунктів
2.1-2.3, готуються зведені дані поточної окупності витрат проекту
у вигляді таблиці:
 
------------------------------------------------------------------
| Період | Обсяг |Фактично | Заплано-|Недоотри- | Частка вже |
|     |здійсне-|отримані | вані за |мані вигоди| окупленого |
|     | ного | чисті | проектом|(ефект) від|фінансування|
|     |фінансу-| вигоди | чисті | виконання | (%) (Фо) |
|     | вання | (ефект) | вигоди | проекту |      |
|     |(витрат)|  від  | (ефект) |  (Ен)  |      |
|     | (Фз) |виконання|  від  |      |      |
|     |    | проекту |виконання|      |      |
|     |    | (Ео)  | проекту |      |      |
|     |    |     |  (Ез) |      |      |
|----------+--------+---------+---------+-----------+------------|
|I квартал |    |     |     |      |      |
|----------+--------+---------+---------+-----------+------------|
|II квартал|    |     |     |      |      |
|----------+--------+---------+---------+-----------+------------|
|III    |    |     |     |      |      |
|квартал  |    |     |     |      |      |
|----------+--------+---------+---------+-----------+------------|
|IV квартал|    |     |     |      |      |
|----------+--------+---------+---------+-----------+------------|
|Усього за |    |     |     |      |      |
|  рік  |    |     |     |      |      |
|----------+--------+---------+---------+-----------+------------|
| Усього з |    |     |     |      |      |
| початку |    |     |     |      |      |
| проекту |    |     |     |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
   На підставі таблиці:
   1) розраховується недоотримана вигода (ефект) від виконання
проекту за формулою:
 
   Ен = Ез - Ео,
 
де  Ен - ефект недоотриманий;
   Ез - ефект запланований;
   Ео - ефект отриманий;
 
   2) визначається частка вже  окупленого  фінансування  за
формулою:
 
   Фо = Ео : Фз х 100 %,
 
де  Фо - фінансування окуплене;
   Фз - фінансування здійснене;
   Ео - ефект отриманий.
 
   Якщо є відхилення від плану, подається опис відхилень в
отриманні вигод (ефекту) проекту та визначаються їх причини.
Здійснюється прогноз, через який час може бути досягнута повна
окупність фінансування, з урахуванням відхилень від плану.
 
   3. Висновки та рекомендації щодо здійснення проекту
 
   3.1. Висновки  та  рекомендації  щодо здійснення проекту
подаються як при продовженні реалізації проекту, так і при його
завершенні. Вони готуються з метою аналізу ситуації, що склалася
під час реалізації проекту за звітний період,  та  надання
бенефіціару (відповідальному виконавцю) рекомендацій щодо проекту.
 
   3.2. Рекомендації  при  продовженні  реалізації  проекту
готуються за наявності суттєвих відхилень  від  запланованих
показників проекту: графіка виконання робіт, розмірів отриманих
чистих вигод. Рекомендації містять такі розділи:
   рекомендації щодо можливих змін графіка виконання або змісту
проекту у зв'язку з невиконанням запланованих показників;
   рекомендації щодо організаційних змін у групі управління
проектом чи передачі функцій управління проектом спеціалізованій
компанії;
   рекомендації щодо технологій отримання максимальних ефектів
від  використання  ресурсів проекту, достатніх для виконання
запланованих графіків окупності профінансованих витрат за проектом
і  своєчасного кінцевого розрахунку за одержане фінансування
(окремо за коштами МФО і коштами української сторони);
   рекомендації щодо підвищення якості результатів проекту.
 
   3.3. Висновки  оцінки виконання проекту після закінчення
фінансування містять:
   узагальнені висновки на базі всіх поточних річних оцінок
виконання проекту;
   загальну оцінку ефективності інвестиційних витрат на проект;
   рекомендації щодо завершення проекту.
 
   3.4. Оцінка  ефективності  інвестиційних  витрат  проекту
визначається:
   1) порівняльним аналізом запланованого фінансування проекту
та  фактичних  обсягів  інвестиційних  витрат.  При  цьому
розраховується коефіцієнт використання коштів, як  відношення
обсягів  реально інвестованих коштів до запланованого обсягу
фінансування:
 
   Кв = Оі : Оз,
 
де  Кв - коефіцієнт використання коштів за проектом;
   Оі - обсяги реально інвестованих коштів;
   Оз - запланований обсяг фінансування.
 
   У разі  відхилення  показника  від  одиниці  необхідно
проаналізувати причини неповної вибірки коштів;
   2) досягненням за рахунок здійснення запланованих результатів
проекту  за  компонентами  та  напрямками  (технологічними,
організаційними, соціальними тощо) прямих чи непрямих вигод. У
разі відхилення даних щодо запланованих результатів проводиться
аналіз причин наявності цих відхилень;
   3) даними щодо терміну окупності витрат на фінансування
проекту та його порівняння із запланованим терміном окупності в
проекті. У разі збільшення терміну окупності проекту в порівнянні
із запланованим терміном проводиться аналіз причин наявності цього
відхилення.
 
   3.5. Рекомендації щодо завершення проекту містять:
   дані про досягнення мети проекту та основні його результати;
   дані про основні організації та спеціалістів, які зробили
найбільший внесок у здійснення конкретних завдань проекту;
   пропозиції щодо можливих змін у проекті (організаційних,
фінансових, технічних тощо) у зв'язку з тим, що далі головна увага
має  бути  спрямована  не  на створення, а на експлуатацію
результатів, досягнутих під час фінансування;
   план подальшого контролю за виконанням проекту (якщо не були
завершені розрахунки з кредитором);
   рекомендації щодо зняття проекту з контролю (якщо розрахунки
з кредитором завершені).
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник управління взаємодії
 з міжнародними фінансовими
 організаціями                     М.Ілінський

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка