Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми N 10-ПІ поштова - річна "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів" та Інструкції щодо її заповнення

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

    МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2004 N 338
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2004 р.
                   за N 1671/10270
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
       Міністерства праці та соціальної політики
       N 42 ( z0117-07 ) від 10.02.2007 }
 
     Про затвердження форми N 10-ПI поштова - річна
    "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів"
         та Iнструкції щодо її заповнення
 
 
   Відповідно до пункту  2  Порядку  сплати  підприємствами
(об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до
відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку
та використання цих коштів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2001 року N 1767 ( 1767-2001-п ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму N 10-ПI поштова - річна "Звіт про
зайнятість та працевлаштування інвалідів" (далі - форма) та
Iнструкцію щодо заповнення форми "N 10-ПI поштова - річна "Звіт
про зайнятість та працевлаштування інвалідів" (далі - Iнструкція),
що додаються.
 
   2. Затверджені в пункті 1 цього наказу форму та Iнструкцію
увести в дію, починаючи зі звіту за 2004 рік.
 
   3. Установити, що забезпечення бланками форми N 10-ПI, а
також методологічне керівництво щодо її заповнення, збір та
розробку інформації і контроль за її достовірністю здійснює Фонд
соціального захисту інвалідів.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра праці та соціальної політики України Л.Дроздову.
 
 Міністр                         М.Папієв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Державний комітет
 статистики України
 
 Заступник Голови                    Н.Власенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінпраці України
                   29.12.2004 N 338
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2004 р.
                   за N 1671/10270
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
     щодо заповнення форми N 10-ПI поштова - річна
    "Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів"
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Форма N 10-ПI "Звіт про зайнятість та працевлаштування
інвалідів" (далі - звіт), що заповнюється за 2004 рік, поширюється
на всі юридичні особи та їх відокремлені підрозділи незалежно від
форми власності і організаційно-правових форм господарювання (далі
- підприємства), на яких працює від 15 і більше осіб, а за 2005
рік і наступні роки - від 8 і більше осіб.
 
   1.2. У разі коли підприємство, що має філії, відділення
та/або  інші  відокремлені підрозділи (далі - філії), подає
централізований звіт та централізовано сплачує штрафні санкції за
нестворені робочі місця для інвалідів, то воно разом зі звітом
надає до відповідного відділення Фонду супроводжувальний лист та
перелік філій, які входять до складу підприємства згідно з
додатком до звіту. Філії також надають за своїм місцезнаходженням
до відповідних відділень Фонду звіт та лист-повідомлення про
подання підприємством централізованого звіту та сплату штрафних
санкцій.
 
          2. Порядок складання звіту
 
   2.1. Звіт складається підприємствами щорічно і до 1 лютого,
наступного після звітного періоду, подається за місцем державної
реєстрації територіальному відділенню Фонду соціального захисту
інвалідів (далі - відповідне відділення Фонду).
 
   2.2. Адресна частина звіту та її сітка кодів заповнюється
підприємствами за даними облікової картки Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України.
 
   2.3. Підприємства, які перебувають на утриманні бюджетів
та/або визнані неприбутковими, одночасно з поданням звіту надають:
   - витяг із статутного документа (статуту, положення тощо) про
неприбутковий статус підприємства;
   - копію  довідки  органів державної статистики (завірену
печаткою підприємства), у якій визначені форма власності та
організаційно-правова форма господарювання підприємства;
   - копію довідки державної податкової служби про включення до
реєстру неприбуткових установ (завірену печаткою підприємства).
 
     3. Кількість працівників та фонд оплати праці
 
   3.1. У рядку 01 відображається середньооблікова кількість
штатних працівників облікового складу за рік.
   При розрахунку цього показника не враховуються працівники,
прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (зовнішні
сумісники).
   Працівники, що  виконували   роботи   за   договорами
цивільно-правового характеру, включаються до облікового складу
того підприємства, яке провадило з ними розрахунки за виконані
роботи, якщо вони не включені до облікової кількості інших
підприємств.
   Працівник, який отримує на одному підприємстві півтори ставки
(оформлений за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й
основне місце роботи) або менше однієї ставки, в обліковій
кількості штатних працівників ураховується як одна фізична особа.
 
   3.2. У рядку 02 відображається середньооблікова кількість
штатних  працівників  за  рік,  яким  відповідно до чинного
законодавства встановлена інвалідність.
 
   3.3. У рядку 03 відображається кількість інвалідів - штатних
працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених
підприємством, відповідно до  нормативу  робочих  місць  для
забезпечення працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" ( 875-12 ).
   Показник рядка 03 визначається для підприємств, на яких
працює від 25 осіб, шляхом множення показника рядка 01 на 4%, а
для підприємств, на яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює
1 особі.
 
   3.4. Дані  щодо  середньооблікової  кількості  штатних
працівників облікового складу (рядок  01),  середньооблікової
кількості  штатних  працівників,  яким відповідно до чинного
законодавства встановлена інвалідність (рядок 02 ), та кількості
інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях (рядок 03),
відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає
дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми
число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення).
 
   3.5. У рядку 04 відображається сума фактичних нарахувань за
звітний рік за заробітною платою штатних працівників, урахованих у
рядку 01.
 
   3.6. Дані  щодо  середньооблікової  кількості  штатних
працівників облікового складу (рядок 01) та фонду оплати праці
штатних працівників (рядок 04) повинні збігатися з відповідними
показниками державного статистичного спостереження форми N 1-ПВ
( v0224202-03 ) термінова-місячна за січень-грудень звітного року.
 
   3.7. У рядку 05 відображається середньорічна заробітна плата
штатного працівника, яка розраховується за формулою
 
               рядок 04 x 1000
        рядок 05 = -------------------- .
                рядок 01
 
   3.8. У рядку 06 відображається сума коштів штрафних санкцій,
яку повинно сплатити підприємство в  разі  невиконання  або
часткового виконання нормативу.
   У разі якщо показник рядка 02 менше показника рядка 03, то
 
      рядок 06 = (рядок 03 - рядок 02) x рядок 05.
 
 Начальник управління політики
 соціального захисту інвалідів            О.Ю.Полякова
 
 
              ЗВIТНIСТЬ
 
                ЗВIТ
        про зайнятість та працевлаштування
           інвалідів за 200__ рік
 
 
----------------------------------  Форма N 10-ПI
¦   Подають     ¦Терміни  ¦
¦           ¦подання  ¦  ЗАТВЕРДЖЕНО
¦---------------------+----------¦  Наказ Мінпраці України
¦Підприємства,    ¦не пізніше¦  29.12.2004 N 338
¦установи,      ¦1 лютого ¦
¦організації     ¦після   ¦  Поштова - річна
¦незалежно від форми ¦звітного ¦
¦власності та     ¦періоду  ¦
¦господарювання -   ¦     ¦
¦територіальному   ¦     ¦
¦відділенню Фонду   ¦     ¦
¦соціального     ¦     ¦
¦захисту інвалідів  ¦     ¦
----------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
¦Кому подається _________________________________________________¦
¦           найменування та адреса одержувача     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Найменування організації - складача звіту            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Поштова адреса:                         ¦
¦юридична _______________________________________________________¦
¦фактична _______________________________________________________¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦         Коди організації - складача          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  за  ¦ терито-¦ виду ¦ форми ¦ органі- ¦ міністер- ¦   ¦
¦ ЄДРПОУ ¦  рії ¦ еконо- ¦власно-¦ заційно- ¦  ства,  ¦   ¦
¦    ¦(КОАТУУ)¦ мічної ¦ сті  ¦ правової ¦ іншого  ¦   ¦
¦    ¦    ¦ діяль- ¦ (КФВ) ¦ форми  ¦ централь- ¦   ¦
¦    ¦    ¦ ності ¦    ¦ господа- ¦  ного  ¦   ¦
¦    ¦    ¦ (КВЕД) ¦    ¦ рювання ¦ органу, ¦   ¦
¦    ¦    ¦    ¦    ¦ (КОПФГ) ¦якому під- ¦   ¦
¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦порядкована¦   ¦
¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦організація¦   ¦
¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦ - складач ¦   ¦
¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦інформації ¦   ¦
¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦ (КОДУ)* ¦   ¦
¦--------+--------+--------+-------+----------+-----------+------¦
¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5   ¦   6   ¦ 7  ¦
¦--------+--------+--------+-------+----------+-----------+------¦
¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦      ¦   ¦
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Тільки для підприємств державного сектору
 
   Концерн, асоціація та інше об'єднання _______________________
   Вид економічної діяльності __________________________________
   Форма власності _____________________________________________
   Організаційно-правова форма господарювання __________________
   Міністерство, інший центральний орган, якому підпорядкована
організація - складач інформації _________________________________
__________________________________________________________________
   ЄДРПОУ ______________________________________________________
   Банківські реквізити МФО ______________ р/р _________________
   Банк ________________________________________________________
   Кількість структурних підрозділів, філій ____________________
   Контактні телефони __________________________________________
 
      Кількість працівників та фонд оплати праці
 
------------------------------------------------------------------
¦       Назва показників        ¦ Код  ¦ Фактично¦
¦                       ¦ рядка ¦ за рік ¦
¦----------------------------------------------+-------+---------¦
¦Середньооблікова кількість штатних працівників¦ 01  ¦     ¦
¦облікового складу, осіб *           ¦    ¦     ¦
¦----------------------------------------------+-------+---------¦
¦з них: середньооблікова кількість штатних   ¦ 02  ¦     ¦
¦працівників, яким відповідно до чинного    ¦    ¦     ¦
¦законодавства встановлена інвалідність, осіб *¦    ¦     ¦
¦----------------------------------------------+-------+---------¦
¦Кількість інвалідів - штатних працівників, які¦ 03  ¦     ¦
¦повинні працювати на робочих місцях, створених¦    ¦     ¦
¦відповідно до вимог статті 19 Закону України ¦    ¦     ¦
¦"Про основи соціальної захищеності інвалідів в¦    ¦     ¦
¦Україні", осіб                ¦    ¦     ¦
¦----------------------------------------------+-------+---------¦
¦Фонд оплати праці штатних працівників, тис.  ¦ 04  ¦     ¦
¦грн., з одним десятковим знаком        ¦    ¦     ¦
¦----------------------------------------------+-------+---------¦
¦Середньорічна заробітна плата штатного    ¦ 05  ¦     ¦
¦працівника, грн.               ¦    ¦     ¦
¦----------------------------------------------+-------+---------¦
¦Сума коштів штрафних санкцій за нестворені  ¦ 06  ¦     ¦
¦робочі місця для інвалідів, грн.       ¦    ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Визначаються відповідно до пунктів 3.3.1 - 3.3.3,  з
урахуванням  п.  2.1.9  Iнструкції зі статистики чисельності
працівників,  зайнятих  у  народному  господарстві  України,
затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 N 171 та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 07.08.95 за
N 287/823.
 
 "_____" __________ ____ р.    Керівник _______________________
                       (підпис, П.I.Б.)
 
 Виконавець ________________   Головний бухгалтер______________
   (підпис, П.I.Б., телефон)          (підпис, П.I.Б.)
 
 Начальник управління політики
 соціального захисту інвалідів            О.Ю.Полякова
 
 
                   Додаток
                   до форми N 10-ПI
                   поштова - річна
                   "Звіт про зайнятість та
                   працевлаштування інвалідів"
 
 
               ПЕРЕЛIК
       філій, відділень та інших відокремлених
     підрозділів, які входять до складу підприємства
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Повна назва ¦Поштова адреса¦Iдентифікацій-¦Адреса відділень ¦
¦з/п¦  філій,  ¦місцезнаходже-¦ ні коди (за ¦Фонду соціального¦
¦  ¦відділень та¦ ння філій,  ¦ЄДРПОУ) філій,¦захисту інвалідів¦
¦  ¦  інших  ¦ відділень та ¦ відділень та ¦    за    ¦
¦  ¦ відокремле-¦  інших   ¦  інших   ¦місцезнаходженням¦
¦  ¦  них   ¦відокремлених ¦відокремлених ¦філій, відділень ¦
¦  ¦підрозділів ¦ підрозділів ¦ підрозділів ¦  та інших   ¦
¦  ¦      ¦       ¦       ¦ відокремлених ¦
¦  ¦      ¦       ¦       ¦  підрозділів  ¦
¦---+------------+--------------+--------------+-----------------¦
¦ 1 ¦   2   ¦   3    ¦   4    ¦    5    ¦
¦---+------------+--------------+--------------+-----------------¦
¦  ¦      ¦       ¦       ¦         ¦
¦---+------------+--------------+--------------+-----------------¦
¦  ¦      ¦       ¦       ¦         ¦
¦---+------------+--------------+--------------+-----------------¦
¦  ¦      ¦       ¦       ¦         ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник ____________________________________
          (підпис, П.I.Б.)
 
 М.П.
 
 Головний бухгалтер ___________________________
            (підпис, П.I.Б.)
 
 Начальник управління політики
 соціального захисту інвалідів            О.Ю.Полякова

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка