Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
        АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 428/48 від 04.09.2000
   м. Київ
 
 vd20000904 vn428/48
 
   Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних
    досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
 
   На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), рішення колегії Міносвіти і
науки  від  17.08.2000 р.,  з  метою  гуманізації  освіти,
методологічної переорієнтації навчання з інформативної форми на
розвиток     особистості     людини,     впровадження
особистісно-орієнтованого підходу до навчання та підвищення якості
й об'єктивності оцінювання Н А К А З У Є М О:
   1. Запровадити протягом I півріччя 2000 - 2001 навчального
року 12-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень у системі
загальної середньої освіти.
   2. Затвердити тимчасові  критерії  оцінювання  навчальних
досягнень у системі загальної середньої освіти (додаток N 1) на
період переходу на 12-бальну шкалу оцінювання.
   3. Затвердити  склад  робочих груп з науково-методичного
забезпечення переходу до оцінювання навчальних досягнень учнів за
12-бальною  шкалою  з окремих предметів у системі загальної
середньої освіти (додаток N 2 в БД відсутній), поклавши загальне
керівництво групами на заступника Міністра Огнев'юка В.О. та
віце-президента АПН України Савченко О.Я.
   4. Інституту педагогіки АПН України (Бурда М.І.), Інституту
психології  АПН України (Максименко С.Д.), Інституту  проблем
виховання АПН України (Бех І.Д.), Науково-методичному  центру
середньої  освіти  (Ляшенко О.І.),  департаменту   розвитку
дошкільної,  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти
(Романенко В.П.) до 1 листопада 2000 року завершити розробку
критеріїв і норм оцінювання.
   5. Центральному інституту післядипломної педагогічної освіти
(Олійник В.В.)   провести   у  вересні - грудні 2000 року
науково-методичні семінари з питань психолого-дидактичного  і
методичного забезпечення переходу на 12-бальну шкалу оцінювання
навчальних досягнень учнів.
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
 
 Міністр освіти і
 науки України                     В.Г.Кремень
 
 Перший віце-президент
 Академії педагогічних
 наук України                     В.М.Мадзігон
                            Додаток N 1
    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
        у системі загальної середньої освіти
   Динаміка змін, що відбуваються в сучасному світі, вимагає
змін у підходах до оцінювання навчальних  досягнень  учнів.
Визначення рівня навчального прогресу учнів є особливо важливим з
огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому результаті
повинна не просто дати людині суму знань, умінь чи навичок, а
сформувати рівень компетенції.
   Поняття компетенції не зводиться ні до знань, ні до навичок,
а належить до області вмінь. Власне, вміння - це компетенція в
дії. Отож, під компетенцією розуміються загальна здатність, що
базується на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, набутих завдяки
навчанню.
   Основними компетенціями, яких вимагає сучасне життя, є:
   громадянські, пов'язані  зі  здатністю  брати  на  себе
відповідальність, брати участь у спільному прийнятті рішень,
урегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом, брати участь у
функціонуванні і розвитку демократичних інститутів суспільства;
   ті, що стосуються життя в  полікультурному  суспільстві:
розуміння несхожості людей, взаємоповага до їх мови, релігії,
культури тощо;
   пов'язані з володінням усною і писемною рідною та іншими
мовами;
   пов'язані з вимогами інформаційного суспільства, володінням
інформаційними  технологіями, здатністю критично ставитися до
засобів масової інформації;
   щодо бажання  і  готовності  постійно  навчатися  як  у
професійному, так і в особистому та суспільному плані.
   З метою забезпечення ефективних вимірників якості навчальних
досягнень та об'єктивного їх оцінювання в основній та старшій
школі вводиться 12-бальна шкала  оцінювання,  побудована  за
принципом сумування набутих знань, умінь і навичок з урахуванням
зростання рівня особистих досягнень учня. При оцінюванні вчитель
має враховувати рівень досягнень учня, а не ступінь його невдач,
до чого вчителя, як правило, спонукала чотирибальна система.
   При цьому перевідними (випускними) є усі оцінки 12-бальної
шкали оцінювання, які виставляються у відповідний документ про
освіту.
   Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є
такі:
   контролююча, яка  передбачає встановлення рівня досягнень
окремого учня (класу, групи), дає змогу  вчителю  своєчасно
планувати й коригувати роботу й методику вивчення наступного
матеріалу;
   навчальна, яка  передбачає  таку  організацію  оцінювання
навчальних досягнень  учнів,  коли  його  проведення  сприяє
удосконаленню підготовки учня, групи чи класу;
   діагностична, яка є  основою  діагностичного  підходу  в
діяльності  вчителя,  і допомагає йому встановлювати причини
труднощів, з якими стикається учень у процесі навчання, виявлених
прогалин у його знаннях та вміннях;
   виховна виявляється не тільки у меті і змісті завдань, але й
у методиці їх реалізації вчителем, у наступному коментуванні й
оцінюванні робіт.
   Важливу функцію при здійсненні оцінювання відіграють його
критерії. Залежно від ступеня оволодіння навчальним матеріалом
розрізняють чотири рівні його засвоєння та вміння оперувати ним:
   початковий;
   середній;
   достатній;
   високий.
   Критерії дають змогу  здійснювати  оцінювання  навчальних
досягнень учнів у 12-бальній системі оцінювання:
 
-----------------------------------------------------------------
|   Рівні   |  |        Критерії         |
| компетенції |  |                     |
|---------------+----+------------------------------------------|
|I. Початковий | 1 |Учень володіє навчальним матеріалом на  |
|        |  |рівні елементарного розпізнавання і    |
|        |  |відтворення окремих фактів, елементів,  |
|        |  |об'єктів, що позначаються учнем окремими |
|        |  |словами чи реченнями.           |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 2 |Учень володіє матеріалом на елементарному |
|        |  |рівні засвоєння, викладає його      |
|        |  |уривчастими реченнями, виявляє здатність |
|        |  |викласти думку на елементарному рівні.  |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 3 |Учень володіє матеріалом на рівні окремих |
|        |  |фрагментів, що становлять незначну частину|
|        |  |навчального матеріалу.          |
|---------------+----+------------------------------------------|
|II. Середній  | 4 |Учень володіє матеріалом на початковому  |
|        |  |рівні, значну частину матеріалу відтворює |
|        |  |на репродуктивному рівні.         |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 5 |Учень володіє матеріалом на рівні, вищому |
|        |  |за початковий, здатний за допомогою    |
|        |  |вчителя логічно відтворити значну його  |
|        |  |частину.                 |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 6 |Учень може відтворити значну частину   |
|        |  |теоретичного матеріалу, виявляє знання і |
|        |  |розуміння основних положень, за допомогою |
|        |  |вчителя може аналізувати навчальний    |
|        |  |матеріал, порівнювати та робити висновки, |
|        |  |виправляти допущені помилки.       |
|---------------+----+------------------------------------------|
|III. Достатній | 7 |Учень здатний застосовувати вивчений   |
|        |  |матеріал на рівні стандартних ситуацій,  |
|        |  |частково контролювати власні навчальні  |
|        |  |дії, наводити окремі власні приклади на  |
|        |  |підтвердження певних тверджень.      |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 8 |Учень вміє порівнювати, узагальнювати,  |
|        |  |систематизувати інформацію під      |
|        |  |керівництвом учителя, в цілому самостійно |
|        |  |застосовувати її на практиці,       |
|        |  |контролювати власну діяльність,      |
|        |  |виправляти помилки і добирати аргументи  |
|        |  |на підтвердження певних думок під     |
|        |  |керівництвом вчителя.           |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 9 |Учень вільно (самостійно) володіє     |
|        |  |вивченим обсягом матеріалу, в тому числі |
|        |  |і застосовує його на практиці; вільно   |
|        |  |розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, |
|        |  |самостійно виправляє допущені помилки,  |
|        |  |добирає переконливі аргументи на     |
|        |  |підтвердження вивченого матеріалу.    |
|---------------+----+------------------------------------------|
|IV. Високий  | 10 |Учень виявляє початкові творчі здібності, |
|        |  |самостійно визначає окремі цілі власної  |
|        |  |навчальної діяльності, оцінює окремі нові |
|        |  |факти, явища, ідеї; знаходить джерела   |
|        |  |інформації та самостійно використовує їх |
|        |  |відповідно до цілей, поставлених     |
|        |  |учителем.                 |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 11 |Учень вільно висловлює власні думки і   |
|        |  |відчуття, визначає програму особистої   |
|        |  |пізнавальної діяльності, самостійно    |
|        |  |оцінює різноманітні життєві явища і    |
|        |  |факти, виявляючи особисту позицію щодо  |
|        |  |них; без допомоги вчителя знаходить    |
|        |  |джерела інформації і використовує     |
|        |  |одержані відомості відповідно до мети та |
|        |  |завдань власної пізнавальної діяльності. |
|        |  |Використовує набуті знання і вміння в   |
|        |  |нестандартних ситуаціях.         |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 12 |Учень виявляє особливі творчі здібності, |
|        |  |самостійно розвиває власні обдарування і |
|        |  |нахили, вміє самостійно здобувати знання. |
-----------------------------------------------------------------
   У перехідний період (I-ше півріччя 2000/2001 навчального
року) може застосовуватися як 4-бальна, так і 12-бальна шкала
оцінювання навчальних досягнень учнів. Вчитель може застосовувати
12-бальну шкалу лише в тому разі, якщо він ознайомлений з її
критеріями та вимірниками і застосування нової шкали не становить
для нього труднощів. Питання про використання тієї чи іншої шкали
оцінювання - на розсуд вчителя.
   Відповідно у класних журналах результати тематичних атестацій
(а  також,  якщо  вчитель  вважатиме за потрібне, поточного
оцінювання) в перехідний період  також  можуть  виставлятися
відповідно до 4-бальної чи 12-бальної шкали.
   При цьому мається на увазі, що  результати  семестрової
атестації за підсумками I півріччя виставлятимуться в системі
оцінювання  12-бальної  шкали.  Відповідно  вчителям,  які
працюватимуть впродовж семестру за 4-бальною шкалою, потрібно буде
перевести оцінки у 12-бальну шкалу.
   Умовна схема переведення навчальних  досягнень  учнів  з
4-бальної шкали оцінювання у 12-бальну*
____________
   * У перехідний період (I півріччя 2000/2001 навчального року)
вчителі, які оцінюватимуть навчальні досягнення учнів за 4-бальною
шкалою, можуть виставляти в журнал оцінки з позначками "+" та "-".
 
--------------------------------------------------------------
|   Шкала   |         Оцінки          |
| оцінювання  |                      |
|---------------+--------------------------------------------|
|4-бальна шкала |   2  |   3  |  4   |   5   |
|---------------+----------+----------+----------+-----------|
|Перехідна шкала|2- 2  2+|3- 3  3+|4- 4  4+|5-  5  5+|
|---------------+----------+----------+----------+-----------|
|12-бальна   |1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 |10 | 11 |12|
--------------------------------------------------------------
   Надруковано: Інформаційний  збірник  Міністерства  освіти
України, N 19, жовтень, 2000 р.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка