Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Фонд "Намисто Славутича"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 30 січня 1997 р. N 98
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1334 ( 1334-2006-п ) від 20.09.2006 }
 
          Про Фонд "Намисто Славутича"
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
      N 1367 ( 1367-97-п ) від 08.12.97 )
 
 
   На виконання Указу Президента України від 27 вересня 1996 р.
N 880 ( 880/96 ) "Про Фонд "Намисто Славутича" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про "Фонд Намисто Славутича" та склад
наглядової ради Фонду (додаються).
   2. Міністерству фінансів виділити Фонду "Намисто Славутича"
25 тис. гривень для виконання завдань, передбачених Положенням про
Фонд, за рахунок коштів, що передбачаються Державному комітету по
туризму у Державному бюджеті на 1997 рік.
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1367
( 1367-97-п ) від 08.12.97 ) 3. Дніпропетровській, Житомирській,
Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській,
Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській,  Чернігівській
обласним  та  Київській  міській  державним  адміністраціям
передбачати в проектах місцевих бюджетів кошти на виконання
завдань, визначених Положенням про Фонд "Намисто Славутича".
   Державному комітету по туризму, Міністерству культури та
мистецтв, зазначеним обласним та Київській міській державним
адміністраціям надавати  Фонду  "Намисто  Славутича"  всебічну
допомогу в його діяльності.
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України        В.ДУРДИНЕЦЬ
 
   Інд.28
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 30 січня 1997 р. N 98
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Фонд "Намисто Славутича"
 
 
   1. Фонд "Намисто Славутича" (далі - Фонд) є благодійною
організацією, утвореною відповідно до Указу Президента України від
27 вересня 1996 р. N 880 ( 880/96 ) "Про Фонд "Намисто Славутича",
з метою активізації туристичної діяльності в Україні, поліпшення
її  фінансування,  збереження  та  використання  об'єктів
історико-культурної та природної спадщини у справі духовного
збагачення народу.
 
   2. У  своїй  діяльності  Фонд  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
іншими актами законодавства та цим Положенням.
 
   3. Завданнями Фонду є:
   сприяння діяльності, спрямованій на збереження та ефективне
використання природно-рекреаційних ресурсів та історико-культурної
спадщини, створення національної системи туристсько-екскурсійних
маршрутів з метою розвитку туризму, відродження національної
свідомості і традицій українського народу;
   залучення місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  громадських, туристичних та інших
організацій до участі  у  розвитку  туристичної  діяльності,
пов'язаної із системою туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто
Славутича";
   участь у  розробці  проектів  щодо  створення, розвитку,
використання   та   збереження   національної   системи
туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича";
   акумулювання коштів, необхідних для розвитку інфраструктури
туризму  на  території, якою проходять туристсько-екскурсійні
маршрути "Намисто Славутича";
   співробітництво з міжнародними організаціями, урядовими та
неурядовими організаціями іноземних держав в питаннях залучення
фінансових   ресурсів   з   метою   розвитку   системи
туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича".
 
   4. З метою забезпечення виконання зазначених завдань Фонд:
   сприяє розвитку    інфраструктури    туризму    на
туристсько-екскурсійних   маршрутах   "Намисто  Славутича",
реконструкції існуючих та будівництву нових туристичних об'єктів,
закладів харчування та транспортної мережі;
   залучає кошти,  в  тому  числі  благодійні  внески  та
пожертвування фізичних і юридичних осіб України та іноземних
держав;
   удосконалює та створює нові туристсько-екскурсійні маршрути і
тури за різними тематичними напрямами для всіх категорій туристів
та екскурсантів;
   організує підготовку і підвищення кваліфікації туристських та
екскурсійних кадрів;
   організує проведення наукових досліджень з питань туризму,
впроваджує наукові розробки щодо створення нових та вдосконалення
існуючих туристських маршрутів і турів;
   бере участь у міжнародному співробітництві щодо створення та
подальшого  розвитку системи туристсько-екскурсійних маршрутів
"Намисто Славутича", вивчає досвід туристичної та екскурсійної
роботи;
   проводить  науково-практичні заходи (конференції, семінари,
симпозіуми   тощо)   з   питань   удосконалення  системи
туристсько-екскурсійних маршрутів на національному та міжнародному
рівнях;
   бере участь  у  здійсненні  заходів  щодо   охорони
історико-культурної  спадщини,  збереження,  відновлення  та
використання пам'яток історії, культури, природи;
   здійснює іншу діяльність, що відповідає завданням Фонду і не
суперечить законодавству України.
 
   5. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
(у тому числі валютний) в установах банків, печатку, штампи і
бланки із своїм найменуванням.
 
   6. Фонд може набувати майнові і особисті немайнові права, а
також укладати з українськими та іноземними юридичними і фізичними
особами угоди, що не суперечать чинному законодавству України.
 
   7. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним
йому майном.
   Фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не
відповідає за зобов'язаннями Фонду, за винятком випадків, коли
вони беруть на себе такі зобов'язання.
 
   8. Фонд має право створювати в установленому порядку філіали,
представництва, а також підприємства та організації.
   Ці філіали і представництва діють на підставі положень, а
підприємства  та  організації  -  на  підставі статутів, що
затверджуються правлінням Фонду.
 
   9. Фонд провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно
до законодавства України, мети та завдань Фонду, передбачених цим
Положенням.
 
   10. Майно Фонду складається з основних фондів і обігових
коштів та інших цінностей.
 
   11. Кошти Фонду формуються за рахунок:
   благодійних внесків фізичних та юридичних осіб;
   коштів, що передаються на договірних засадах фізичними та
юридичними особами для фінансування конкретних програм відповідно
до завдань Фонду;
   ( Абзац четвертий пункту 11 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1367 ( 1367-97-п ) від 08.12.97 ) кредитів та
інших позик;
   доходів від комерційної діяльності підприємств, створених
Фондом;
   інших надходжень, не заборонених законодавством України.
 
   12. Кошти Фонду спрямовуються на виконання завдань Фонду,
передбачених цим Положенням, та забезпечення його діяльності.
 
   13. Фонд та створені ним юридичні особи ведуть бухгалтерський
облік, статистичну звітність відповідно до чинного законодавства
України.
 
   14. Фонд є єдиним розпорядником своїх коштів.
 
   15. Членами Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи
України та іноземних держав.
   Порядок вступу до Фонду та виходу з нього регламентується
положенням про членство у Фонді, яке затверджується конференцією
Фонду.
 
   16. Члени Фонду мають право:
   брати участь в управлінні справами Фонду;
   подавати на розгляд органів управління Фонду пропозиції про
розгляд питань, що стосуються діяльності Фонду, брати участь у їх
обговоренні та реалізації.
 
   17. Члени Фонду зобов'язані:
   додержувати вимог цього Положення, виконувати рішення органів
управління Фонду, прийняті в межах їх повноважень;
   своєчасно виконувати  свої  фінансові,  майнові  та інші
зобов'язання перед Фондом.
 
   18. Органами управління Фонду є: конференція, правління,
ревізійна комісія.
   Вищим керівним  органом  Фонду є конференція Фонду, яка
скликається раз на два роки і є правомочною в разі присутності на
ній не менш як двох третин загальної кількості обраних делегатів.
   Час і місце скликання конференції, норми представництва і
порядок обрання делегатів встановлюється правлінням Фонду.
 
   19. Конференція Фонду:
   обирає терміном  на два роки правління Фонду, ревізійну
комісію Фонду, призначає голову  правління  Фонду  та  його
заступників;
   затверджує положення про правління Фонду та про ревізійну
комісію;
   затверджує звіти правління Фонду та ревізійної комісії Фонду;
   звертається з пропозицією про припинення діяльності Фонду в
установленому порядку;
   розглядає і  затверджує  довгострокові програми та плани
діяльності Фонду.
 
   20. Усі рішення, в тому числі й про вибори керівних органів
Фонду, приймаються простою більшістю голосів делегатів, присутніх
на конференції Фонду, шляхом відкритого голосування.
   Позачергова конференція Фонду скликається на вимогу правління
Фонду, ревізійної комісії Фонду або третини його членів.
 
   21. Правління Фонду:
   здійснює організаційне забезпечення та оперативне керівництво
діяльністю Фонду в межах своїх повноважень;
   розглядає і затверджує перспективні напрями діяльності Фонду;
   приймає рішення про створення та ліквідацію філіалів та
представництв Фонду і затверджує положення про них;
   затверджує річний бюджет Фонду;
   вирішує інші питання відповідно до цього Положення.
 
   22. Голова правління укладає від імені Фонду угоди, відкриває
рахунки в установах банків, затверджує штатний розпис, приймає на
роботу та звільняє з роботи працівників правління Фонду, здійснює
відповідно до законодавства інші повноваження.
 
   23. Для визначення основних напрямів діяльності Фонду та
здійснення контролю за цільовим використанням коштів утворюється
наглядова рада Фонду, склад якої затверджує Кабінет Міністрів
України.
 
   24. Контроль  за фінансово-господарською діяльністю Фонду
здійснює ревізійна комісія Фонду.
 
   25. Діяльність Фонду може бути  припинена  шляхом  його
реорганізації або ліквідації у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 30 січня 1997 р. N 98
 
               СКЛАД
      наглядової ради Фонду "Намисто Славутича"
 
 
 КУРАС            - Віце-прем'єр-міністр  України,
 Іван Федорович        голова наглядової ради
 
 ВИХРИСТЕНКО         - перший заступник голови Держком-
 Борис Іванович        туризму, заступник голови нагля-
                дової ради
 
 НОВОХАТЬКО         - заступник Міністра культури та
 Леонід Михайлович       мистецтв
 
 МАТВІЙЧУК          - заступник Міністра фінансів
 Володимир Макарович
 
 ОЛЕКСІЙКО          - головний спеціаліст апарату Ка-
 Микола Миколайович      бінету Міністрів України
 
 СМОЛЯК           - завідуючий гуманітарним сектором
 Ігор Миколайович       науково-експертного відділу Сек-
                ретаріату Верховної Ради України
                (за згодою)

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка