Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Угода
        між Урядом Української Радянської
       Соціалістичної Республіки і Польським
       Комітетом Національного визволення про
      евакуацію українського населення з території
      Польщі і польських громадян з території УРСР
 
          Люблін, 9 вересня 1944 року
 
 
   Дата підписання:    09.09.44 р.
   Дата набуття чинності: 09.09.44 р.
 
               ВІДДІЛ I
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
               Стаття 1
 
   Обидві Договірні Сторони зобов'язуються по підписанні цієї
угоди приступити до  евакуації  всіх  громадян  української,
білоруської,  російської  і  русинської  національностей,  що
проживають  в  Хелмському,  Грубешувському,  Томашувському,
Любачувському,  Ярославському,  Перемишльському, Ліськовському,
Замостінському, Красноставському, Білгорайському,  Влодавському
повітах і в інших районах Польщі, де можуть виявитися громадяни
української, білоруської, російської і русинської національності,
які побажають переселитися з території Польщі на Україну, та
приступити до евакуації всіх поляків і євреїв, що перебували в
польському громадянстві до 17 вересня 1939 року, які проживають в
західних областях УРСР і бажають переселитися на територію Польщі.
 
   Евакуації підлягають лише ті з перелічених в абзаці 1 осіб,
які виявили своє бажання евакуюватися і щодо прийняття яких є
згода Уряду Української РСР і Польського Комітету Національного
Визволення.
 
   Евакуація є  добровільною  і  тому примус не може бути
застосований ні прямо, ні посередньо. Бажання евакуйованих може
бути висловлено як усно, так і подано на письмі.
 
   Уряд Української  Радянської  Соціалістичної  Республіки
заявляв, що евакуйовані на територію Української  Радянської
Соціалістичної Республіки розміщуються згідно з їх бажанням або в
колгоспному господарстві, або наділяються землею для ведення
одноосібного господарства в розмірах не менших ніж ті, якими вони
користувались до евакуації, але не більше 15 га  на  одно
господарство. Селяни, які переселяються на територію Української
Радянської Соціалістичної Республіки, якщо вони навіть і не мали
землі на момент евакуації, в разі їх бажання будуть наділені
землею на загальних підставах.
 
   Польський Комітет Національного  Визволення  заявляє,  що
евакуйовані з території України професіональні землероби одержать
землю в розмірах, передбачених законом про земельну реформу.
 
   Селяни, які переселяються на територію Польщі, якщо вони
навіть і не мають землі на момент евакуації, в разі їх бажання
будуть наділені землею на загальних підставах.
 
               Стаття 2
 
   Сторони умовляються почати означену вище евакуацію з 15
жовтня 1944 року і закінчити її 1 лютого 1945 року.
 
   В період з 15 вересня до 15 жовтня провадиться облік числа,
місцезнаходження і національності осіб, які бажають евакуюватися.
 
   На вимогу однієї з Сторін строк  евакуації  може  бути
продовжений за взаємною згодою.
 
               Стаття 3
 
   1. Встановити  для  осіб,  що  евакуюються  з території
Української РСР в Польщу, а так само з Польщі на територію
Української РСР, такі пільги:
 
   а) списати всі недоїмки, які лічаться за ними, по натуральних
поставках, грошових податках і страхових платежах;
 
   б) в разі, якщо евакуйований здасть свій урожай державі в
пункті,  звідки  він  виїжджає, друга Сторона на місці, де
поселяється евакуйований, повертає йому зданий урожай в тій же
кількості;
 
   в) звільнити в 1944 і 1945 рр. всі переселювані господарства,
як на території Української РСР, так і на території Польщі, від
усіх державних грошових податків та страхових платежів;
 
   г) видати евакуйованим грошову позику в місцях їх розселення
на господарське влаштування та інші потреби в розмірі 5000
карбованців - злотих, на одно господарство з поверненням на
протязі 5 років;
 
   д) в зв'язку з господарською заінтересованістю обох Сторін в
тому,  щоб  евакуйовані  повністю  засіяли  озимий  клин,
встановлюється, що в місцях розселення ті з евакуйованих, які
засіяли озимину, одержать озимі посіви по можливості в тих же
кількостях.
 
   2. Дозволити евакуйованим вивіз: одежі, взуття, білизни,
постільних  речей,  продуктів  харчування,  хатніх  речей,
сільськогосподарського реманенту, упряжі та  інших  предметів
домашнього і господарського вжитку, загальною вагою до 2 тонн на
одну сім'ю, а також належної евакуйованому господарству худоби і
птиці.
 
   3. Особам  спеціальних  професій,  як-от:  робітникам,
ремісникам, медикам, художникам, вченим і т. ін. надається право
вивезти речі, необхідні для їх професіональної діяльності.
 
   4. Не допускається до вивозу:
 
   а) готівка, паперові, золоті й срібні гроші всіх видів, за
винятком польських паперових злотих, в розмірі не більше 1000
злотих на одну людину або радянських грошей не більше 1000
карбованців на одну людину;
 
   б) золото і платина в зливках, розсипом і в ломі;
 
   в) дорогоцінне каміння в необробленому вигляді;
 
   г) предмети мистецтва і старовини в тому разі, коли ті й
другі становлять колекцію, або в окремих примірниках не є сімейною
власністю евакуйованого;
 
   д) зброя (за винятком мисливських рушниць) і речі військового
спорядження;
 
   е) фото (крім особистих фотографій), плани, карти;
 
   ж) автомобілі і мотоцикли;
 
   з) меблі,  залізницею  і  автотранспортом,  з огляду на
транспортні утруднення воєнного часу.
 
   5. Договірні Сторони умовляються, що на майно, яке залишає
евакуйований  на  місці, складаються спеціальні описи. Описи
складаються спільно Уповноваженими і Представниками Сторін.
 
   При складанні описів майна,  яке  залишає  евакуйований,
Уповноважені і Представники Сторін облічуватимуть за встановленими
формами як кількісний, так і якісний стан майна. (Форми описів
див. додаток N 1 до цієї Угоди).
 
   6. Вартість рухомого, а також нерухомого майна, яке лишається
після евакуації, повертається евакуйованим за страховою оцінкою
згідно  з  законами,  що  існують  в Українській Радянській
Соціалістичній Республіці і відповідно в Польській державі. В разі
відсутності страхової оцінки, майно оцінюється Уповноваженими і
Представниками Сторін.
 
   Договірні Сторони умовляються про те, що будинки в містах і
сільських місцевостях, які звільняються в результаті переселення,
надаватимуться в першу чергу переселюваним.
 
   7. Майно, що залишається, здається під охорону держави.
 
   За псування  здаваного  майна  винні  притягаються  до
відповідальності.
 
               Стаття 4
 
   Особи, що від'їжджають на підставі цієї Угоди, і майно, яке
вони вивозять, - звільняються  від  будь-яких  оподаткувань,
зв'язаних з від'їздом.
 
               Стаття 5
 
   Перевезення евакуйованих з території Польщі в Українську РСР
і з території Української РСР в Польщу бере на себе Уряд
Української РСР, по можливості виділяючи транспортні засоби, а
також надає засоби транспорту для Уповноважених як з Польської,
так і з Української Сторін.
 
               Стаття 6
 
   Всі видатки, зв'язані з переїздом евакуйованих від пункту
переселення до пункту призначення, видатки на утримання апарату і
всі інші видатки, зв'язані з евакуацією, покладаються відповідно
на кожну з Договірних Сторін.
 
   По закінченні евакуації обидві Договірні Сторони визначають
вартість: виданого евакуйованим хліба за зданий ними на місці
врожай, виділених для них посівів, компенсації за залишене рухоме
і  нерухоме майно та інших видатків, учинених Сторонами, і
проведуть між собою взаєморозрахунок по згоді грошима або в
натурі: продукцією сільського господарства або промисловості.
 
              ВІДДІЛ II
 
          УПОВНОВАЖЕНІ І ПРЕДСТАВНИКИ
 
               Стаття 7
 
   Кожна з  Договірних  Сторін на території другої сторони
призначає Головних Уповноважених. Друга сторона в цих же пунктах
призначає Головних Представників. Головні Уповноважені і Головні
Представники мають по два заступники і призначають в свою чергу
своїх районних Уповноважених і районних Представників.
 
               Стаття 8
 
   В разі виникнення спірних питань, вони розв'язуються за
взаємною  згодою  між  Головним  Уповноваженим  і  Головним
Представником. Якщо така згода на місці не буде досягнута, спірні
питання розв'язуються Урядом Української РСР і Польським Комітетом
Національного Визволення.
 
   Головні Уповноважені  і Головні Представники можуть мати
експертів і допоміжний технічний персонал.
 
               Стаття 9
 
   Практичне здійснення евакуації, а також захист інтересів
зазначених в ст. 1 осіб і допомога їм покладається на Головних
Уповноважених і Головних Представників обох Сторін.
 
   До відання Головних Уповноважених і Головних Представників
належить:
 
   а) виявлення  числа,  місцезнаходження  і  національності
пойменованих в ст. 1 цієї Угоди осіб, що підлягають евакуації, а
також нагляд за реєстрацією їх;
 
   б) нагляд і контроль за правильним виконанням цієї Угоди;
 
   в) сприяння  правильній  організації і планомірному ходу
евакуації і нагляд за нею, а також розроблення відповідних
технічних заходів.
 
              Стаття 10
 
   Договірні Сторони  зобов'язуються  надати в розпорядження
Головних Уповноважених та їх районних апаратів всі матеріали і
необхідні засоби, що можуть полегшити їх завдання.
 
   Так само Договірні Сторони зобов'язуються забезпечити можливо
швидке сприяння виконанню цієї Угоди з боку своїх державних і
громадських установ та органів самоврядування.
 
              Стаття 11
 
   Головним Уповноваженим  надається  право  постійних  і
безперешкодних зносин із своїми керівними органами по радіо, по
телеграфу, поштою і через кур'єрів.
 
   Посвідчення Головним  Уповноваженим  та  їх  заступникам,
районним Уповноваженим та їх заступникам, а також  Головним
Представникам видаються відомствами закордонних справ обох Сторін.
 
   (Зразки відповідних посвідчень див. додатки N 2, 3 до цієї
Угоди).
 
              ВІДДІЛ III
 
           ОРГАНІЗАЦІЯ ЕВАКУАЦІЇ
 
              Стаття 12
 
   Складання списків  евакуйованих   провадиться   спільно
Уповноваженим і Представниками Сторін.
 
              Стаття 13
 
   Списки евакуйованих містять в собі такі дані:
 
   1. Прізвище, ім'я та по батькові.
 
   2. Дата і місце народження.
 
   3. Національність.
 
   4. Сімейний стан.
 
   5. Нинішнє  місце  фактичного  проживання, з зазначенням
області, воєводства, району, повіту, волості, села і міста.
 
   6. Заняття.
 
   7. Число голів худоби, що перевозиться з евакуйованим.
 
   8. Примітка.
 
              Стаття 14
 
   1. Сторони умовляються, що пунктами перебування Головних
Уповноважених будуть такі: Люблін, Луцьк.
 
   2. Пунктами  перебування районних Уповноважених Польської
Сторони будуть: Ковель, Володимир-Волинський, Луцьк, Рівне, Дубно,
Крем'янець, Броди, Рава-Руська, Львів, Самбір, Дрогобич, Стрий,
Ходорів, Станіслав, Тернопіль, Золочів, Кам'янка-Бузька і Чортків,
в Українській РСР, і районних Уповноважених Української Сторони в
пунктах: Влодава, Хелм, Грубешув, Томашув, Любечув, Ярослав,
Перемишль, Ліско, Замостє, Красностав, Білгорай - на Польській
Стороні. Районні Уповноважені призначаються з одним заступником і
з особами допоміжного персоналу.
 
   В разі виникнення потреби районні Уповноважені можуть бути
призначені і в інших пунктах Польщі і України.
 
   3. Виявлення бажаючих евакуюватися і складання списків на них
здійснюється з тієї і другої Сторони в такому порядку:
 
   а) Уповноважені  спільно з Представниками другої Сторони
роблять публікацію в місцевих  органах  преси  (і  окремими
відбитками) і доводять до відома населення через місцеві органи
влади погоджене між Сторонами офіціальне оповіщення українському,
білоруському, російському, русинському і відповідно польському та
єврейському населенню про можливість і порядок евакуації;
 
   б) Уповноважені і Представники кожної Сторони в пунктах їх
діяльності спільно, в установлені дні, одержують заяви бажаючих
евакуюватися (в писаній або усній формі), по можливості  з
документами про національність, не пізніше, ніж в місячний строк з
дня публікації. На основі особистих заяв Уповноважені складають
(протягом 10-денного строку) списки бажаючих евакуюватися по
своєму сектору для надіслання їх вищестоячим Уповноваженим і
Представникам.
 
   Затвердження списків районними Уповноваженими однієї Сторони
і Представниками другої Сторони є достатнім для  здійснення
евакуації  осіб,  зазначених в списках. В окремих, складних
випадках, однак, може вимагатися затвердження списку евакуйованих
Головним Уповноваженим і Головним Представником Сторін.
 
   Головні і  районні  Уповноважені  в  найкоротший  строк
затверджують списки і визначають практичний план евакуації.
 
              Стаття 15
 
   Особам, що евакуюються на підставі цієї Угоди, надається
право в порядку спільного виїзду взяти з собою сім'ї, при чому в
складі сімей, на основі висловленого членами сімей бажання, можуть
бути евакуйовані: дружина, діти, мати, батько, онуки, питомці і
вихованці, а також і інші домочадці, оскільки вони ведуть спільне
господарство з евакуйованими.
 
   За дітьми від 14-літнього віку визнається право особисто
визначати своє бажання лишитися або бути евакуйованими.
 
              Стаття 16
 
   При евакуації, по можливості, в першу чергу  підлягають
відправленню  особи  непрацездатні, хворі, інваліди, старики,
одинокі жінки і діти; особи, що перебувають на  державному
опікуванні, а також особи, члени сімей яких знаходяться на
території другої Сторони.
 
              Стаття 17
 
   Договірні Сторони умовляються, що перевірка вивезеного майна
на контрольно-пропускних прикордонних пунктах здійснюватиметься
вибірковим методом і лише в окремих випадках суцільною перевіркою.
 
              Стаття 18
 
   Контрольно-пропускними пунктами на території Української РСР
є:  Мала-Владівка, Бичків-Перевіз,  Устилуг,  Сокаль, Поркач,
Рава-Руська, Краковець, Медика, Вацьковиці, Лясковите, Устянове. В
зазначені пункти виділяються Представники Польської Сторони.
 
   В зв'язку з реальною необхідністю можуть бути відкриті інші
контрольно-пропускні пункти.
 
              Стаття 19
 
   При передачі партії евакуйованих Представник Держави, яка
відправляє,  вручає під розписку Представникові Держави, яка
приймає, список осіб, що знаходяться в транспорті.
 
   Кожна з  Сторін,  по  можливості,  завчасно  повідомляє
прикордонні власті про порядок такого роду транспорту.
 
              Стаття 20
 
   Про укладення  цієї  Угоди  обома  Договірними Сторонами
доводиться до загального відому особливим комюніке.
 
              Стаття 21
 
   Ця Угода складена Українською і Польською мовами в двох
примірниках, при чому, при тлумаченні її обидва тексти вважаються
автентичними.
 
              Стаття 22
 
   Ця Угода набирає сили з дня її підписання.
 
 
 ЗА УПОВНОВАЖЕННЯМ               ЗА УПОВНОВАЖЕННЯМ
 УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР             ПОЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ
 ГОЛОВА РАДИ НАРОДНИХ             НАЦІОНАЛЬНОГО
 КОМІСАРІВ УКРАЇНСЬКОЇ             ВИЗВОЛЕННЯ
 РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ           ГОЛОВА КОМІТЕТУ
 РЕСПУБЛІКИ
 
 (ХРУЩОВ)                   (ОСУБКА-МОРАВСЬКИЙ)
 
                   Додаток N 1
 
           ОПИС МАЙНА ЕВАКУЙОВАНИХ
           (Для статистики обліку)
 
1. Всілякі будівлі
___________________________________ Житлові будинки (з описом роду
                  будівлі і стану)
 
___________________________________ Хліви
 
___________________________________ Сараї
 
____________________________________ Амбари, чулани та ін.
                   складські приміщення
 
____________________________________ Будівлі, що знаходяться поза
                   садибою.
 
2. Мертвий реманент
____________________________________ Речі хатнього вжитку
 
____________________________________ Машини
 
____________________________________ Устаткування
 
____________________________________ Інше
 
3. Живий реманент
____________________________________ Коні, якість ______ число ___
                   вік _____
 
____________________________________ Рогата худоба
 
____________________________________ Свині
 
____________________________________ Вівці
 
_____________________________________ Кози
 
_____________________________________ Свійська птиця
 
4. Всяка інша особиста власність
 
                   Додаток N 2
 
   Фотографія
 Особистий підпис
 
              ПОСВІДЧЕННЯ
      ДЛЯ ГОЛОВНИХ УПОВНОВАЖЕНИХ ТА ЇХ ЗАСТУПНИКІВ
      (Видаються Українською і Польською мовами)
 
Пред'явник цього громадянин
________________________________________________________________ є
Головним Уповноваженим  (заступником)  Уряду  Української  РСР
(Польського Комітету Національного Визволення) по евакуації на
території Польщі (Української РСР).
 
Громадянин _______________________________________________________
має право безперешкодного відвідування пунктів з українським,
білоруським, російським і русинським населенням на території
Польщі (польським населенням на території Української РСР).
 
При виконанні своїх функцій громадянин
__________________________________________________________________
 
______________________________________ має право переходити кордон
між Українською РСР і Польщею у визначених Угодою Сторін пунктах.
Він має право вступати в контакт з місцевою адміністрацією,
військовими і прикордонними властями, а  також  з  Головним
Представником  Польщі  (Української  РСР)  та  її  районними
представниками.
 
Органи  місцевої  адміністрації, військові і прикордонні власті
зобов'язані подавати громадянинові _______________________________
_________ всіляку допомогу у виконанні покладених на нього завдань
і забезпечувати його абсолютну недоторканість.
 
   Дійсне до ___ ____________ ____
 
 НАРОДНИЙ КОМІСАР             КЕРІВНИК ВІДДІЛУ
 ЗАКОРДОННИХ СПРАВ            ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
 УКРАЇНСЬКОЇ РСР             ПОЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ
                     НАЦІОНАЛЬНОГО ВИЗВОЛЕННЯ
 
                   Додаток N 3
 
   Фотографія
 Особистий підпис
 
              ПОСВІДЧЕННЯ
 
Пред'явник цього громадянин
________________________________________________________________ є
співробітником
__________________________________________________________________
Головного (Районного) Уповноваженого
_______________________________________________________ Сторони по
евакуації з території Польщі (з території Української РСР).
 
Громадянин
__________________________________________________________________
має право виїжджати у визначені для нього області, зноситися за
дорученням Уповноваженого з  військовими  властями,  Головним
Районним  Уповноваженим,  або  його  Заступником  і місцевим
населенням.
 
Прохання до всіх прикордонних, місцевих і військових властей
Польської Держави і Української РСР подавати всіляку допомогу
громадянинові
__________________________________________________________________
 
______________________________________________________ у виконанні
покладених на нього службових обов'язків.
 
   Дійсне до ___ ____________ ____
 
 НАРОДНИЙ КОМІСАР             КЕРІВНИК ВІДДІЛУ
 ЗАКОРДОННИХ СПРАВ            ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
 УКРАЇНСЬКОЇ РСР             ПОЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ
                     НАЦІОНАЛЬНОГО ВИЗВОЛЕННЯ

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка