Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Колегію Держжитлокомунгоспу України та Регламенту засідань Колегії Держжитлокомунгоспу України

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
             01.11.2002 N 63
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
     комітету з питань житлово-комунального господарства
    N 212 ( v0212508-03 ) від 09.12.2003 )
 
          Про затвердження Положення
       про Колегію Держжитлокомунгоспу України
         та Регламенту засідань Колегії
          Держжитлокомунгоспу України
 
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету
       України з питань житлово-комунального господарства
  N 57 ( v0057508-03 ) від 27.03.2003 
  N 151 ( v0151508-03 ) від 10.09.2003 )
 
 
   З метою організації роботи колегії Комітету, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про  колегію  Держжитлокомунгоспу
України та Регламент засідань колегії Держжитлокомунгоспу України.
Працівникам центрального апарату Комітету, керівникам і фахівцям
підприємств та організацій, що належать до сфери управління
Комітету,  неухильно  дотримуватися  Положення  про  колегію
Держжитлокомунгоспу  України  та  Регламенту засідань колегії
Держжитлокомунгоспу України,  забезпечувати  ефективну  роботу
колегії та виконання її рішень.
 
 Голова Комітету                    Г.М.Семчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держжитлокомунгоспу
                   01.11.2002 N 63
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про колегію державного комітету України з питань
        житлово-комунального господарства
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Колегія  Державного  комітету  України  з  питань
житлово-комунального господарства (далі колегія) утворюється з
метою  вироблення  взаємоузгодженої  колективної позиції щодо
проведення державної політики  у  сфері  житлово-комунального
господарства та міськелектротранспорту.
 
   1.2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), актами Президента України, законами України,
постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, відомчими актами Комітету та цим
Положенням.
 
         2. Основні завдання та функції
 
   2.1. Головним  завданням  колегії є реалізація державної
політики у сфері житлово-комунального господарства, відпрацювання
та розв'язання питань, що належать до компетенції Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства (далі
Комітет), обговорення найважливіших напрямів його діяльності.
 
   2.2. Відповідно до покладених на Комітет завдань колегія може
розглядати:
   практику застосування  законодавства  України  з  питань
житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;
   пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань
житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;
   стан розроблення  та реалізації заходів щодо енерго- та
ресурсозбереження, впровадження екологічно безпечних технологій у
сфері   житлово-комунального   господарства   та  міського
електротранспорту;
   питання проведення   реформи   у   житлово-комунальному
господарстві;
   заходи щодо   підвищення   техніко-економічного   рівня
житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;
   проекти державних, регіональних і галузевих програм розвитку
житлово-комунального господарства та міського електротранспорту;
   підсумки фінансово-господарської  діяльності  підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління Комітету;
   стан виконавської  дисципліни  в  апараті  Комітету  та
управліннях      житлово-комунального      господарства
облдержадміністрацій;
   питання роботи управлінь,  відділів  Комітету,  а  також
управлінь житлово-комунального господарства облдержадміністрацій;
   інші питання, пов'язані з реалізацією покладених на Комітет
завдань.
 
   2.3. Колегія має право:
   залучати вчених і провідних фахівців галузі до підготовки та
розгляду питань, що належать до її компетенції;
   заслуховувати керівників та фахівців підприємств, організацій
та установ, що належать до сфери управління Комітету, управлінь
житлово-комунального господарства облдержадміністрацій, а також
представників суміжних галузей щодо втілення в життя рішень вищих
органів законодавчої та виконавчої влади з питань функціонування
житлово-комунального господарства;
   запрошувати до участі у засіданні колегії представників інших
центральних органів виконавчої та законодавчої влади;
   проводити спільні засідання з колегіями інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади, Комітетами Верховної Ради
України і ухвалювати спільні рішення.
 
             3. Склад колегії
 
   3.1. До складу колегії входять:
   за посадою: Голова Комітету (голова колегії) та заступники
Голови Комітету;
   можуть входити інші керівні працівники Держжитлокомунгоспу
України;  (  Абзац  третій  розділу  3  в  редакції Наказу
Держкомжитлокомунгоспу N 151 ( v0151508-03 ) від 10.09.2003 )
   за згодою:  народні  депутати  України;  керівники інших
центральних і місцевих органів виконавчої та представницької
влади,  підприємств,  установ,  організацій  та  асоціацій;
представники громадських організацій.
 
   3.2. Членів колегії затверджує та увільняє від обов'язків
Кабінет Міністрів України.
 
          4. Планування роботи колегії
 
   4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання, які
проводяться не рідше одного разу на місяць, а також у разі
необхідності оперативного вирішення питання.
 
   4.2. Організація підготовки і проведення засідань колегії
покладається  на   Управління   організаційно-інформаційного
забезпечення роботи апарату.
 
   4.3. Засідання колегії проводяться відповідно до розробленого
і затвердженого  наказом  Комітету  Орієнтовного  плану,  що
складається на квартал, та з урахуванням поточних питань.
 
  5. Порядок проведення засідань колегії та прийняття рішень
 
   5.1. Засідання колегії проводяться під головуванням Голови
Комітету, а у разі його відсутності - першого заступника Голови
Комітету або виконуючого обов'язки Голови Комітету.
 
   5.2. Секретарем колегії є за посадою головний спеціаліст
Управління  організаційно-інформаційного  забезпечення  роботи
апарату.
 
   5.3. Засідання колегії є правомочним, якщо на ньому присутні
більше половини її складу.
 
   5.4. У роботі колегії можуть брати  участь  з  власної
ініціативи  Президент  України,  Прем'єр-міністр  України,
віце-прем'єр-міністри  України,  народні  депутати  України,
працівники апарату Адміністрації Президента України та Кабінету
Міністрів України.
 
   5.5. На засідання колегії можуть бути запрошені керівники
структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій, що належать  до  сфери
управління Комітету, вчені та провідні фахівці галузі, якщо
питання, яке розглядається на засіданні,  стосується  їхньої
діяльності, акредитовані представники засобів масової інформації.
   Список запрошених погоджується Головою Комітету.
 
   5.6. Рішення колегії приймаються відкритим голосуванням і
вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало більше половини
присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу
голосів голос головуючого є вирішальним. Хід обговорення питання,
внесені зауваження та пропозиції фіксуються у протоколі, який
підписується головуючим на засіданні та секретарем колегії.
 
   5.7. Рішення  колегії,  як правило, проводяться в життя
наказами Комітету.
 
       6. Контроль за виконанням рішень колегії
 
   Контроль за виконанням рішень колегії покладається на осіб,
визначених   у   цих   рішеннях,   та   на  Управління
організаційно-інформаційного забезпечення роботи апарату.
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
      засідань колегії Держжитлокомунгоспу України
 
 
     1. Формування плану проведення засідань колегії
 
   1.1. Засідання колегії проводяться відповідно до розробленого
і затвердженого наказом Комітету плану та у разі необхідності.
( Пункт 1.1 в редакції Наказу Держкомжитлокомунгоспу N 151
( v0151508-03 ) від 10.09.2003 )
 
   1.2. Питання для розгляду на засіданнях колегії визначаються,
виходячи з актів Президента України, постанов Верховної Ради
України та інших нормативних документів, постанов та розпоряджень
Кабінету Міністрів України, з власної ініціативи Голови Комітету
та його заступників та з інших питань, які належать до компетенції
Комітету.
 
   1.3. З метою вчасної підготовки плану проведення засідань
колегії керівники управлінь, відділів Комітету за місяць до кінця
поточного    кварталу    подають    до    Управління
організаційно-інформаційного   забезпечення  роботи  апарату
(Управління апарату) пропозиції щодо питань, які доцільно внести
на розгляд колегії на наступний квартал, погоджені заступником
Голови Комітету згідно з розподілом обов'язків.
 
   1.4. Управління апарату на основі цих матеріалів протягом
тижня готує проект плану проведення засідань колегії Комітету на
наступний квартал, який затверджується  наказом  Комітету  і
розсилається членам колегії, керівникам структурних підрозділів
Комітету, відповідним структурам Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України до початку наступного кварталу.
 
      2. Порядок подання матеріалів для розгляду
           на засіданнях колегії
 
   2.1. Матеріали для розгляду на засіданні колегії подаються
структурними підрозділами апарату Комітету Управлінню апарату
згідно з планом проведення засідань.
 
   2.2. До зазначених матеріалів належать:
   - адресовані колегії доповідні записки з питань, винесених
для розгляду на засіданні колегії;
   - проекти рішень з обговорюваних питань;
   - пропозиції щодо списку запрошених на засідання колегії.
   Доповідна записка повинна містити стислий (3-4 сторінки)
аргументований виклад суті питання та конструктивні пропозиції
щодо його вирішення.
   Доповідна записка  підписується  керівником  структурного
підрозділу  центрального апарату Комітету, відповідального за
підготовку питання.
   У проектах рішень констатується об'єктивний стан справ з
порушеного питання з урахуванням загальнодержавних інтересів та
регіональних  особливостей, дається його оцінка, формулюються
доручення відповідним управлінням (відділам),  спрямовані  на
поліпшення стану справ чи остаточне вирішення питання. Обсяг цього
документа повинен бути не більшим за 2-3 сторінки.
   Проекти рішень колегії погоджуються (візуються) керівниками
структурних підрозділів Комітету та заступниками Голови Комітету,
до компетенції яких належить питання, з якого приймається рішення,
в Юридичному відділі Комітету, а також керівниками управлінь та
установ інших міністерств чи відомств, якщо порушені у проекті
рішення питання стосуються їхньої діяльності. ( Абзац п'ятий
пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету України
з питань житлово-комунального господарства N 57 ( v0057508-03 )
від 27.03.2003 )
   Доповідна записка і проект рішення, оформлені та завізовані
належним чином, не пізніше ніж за сім днів до дня проведення
засідання колегії подаються в Управління апарату. У разі порушення
цього терміну питання знімається з порядку денного, а начальник
відповідного  структурного  підрозділу  надає  голові колегії
пояснення щодо причин зриву розгляду питання.
   Водночас подається список запрошених на засідання колегії, в
т.ч. керівників структурних підрозділів та окремих спеціалістів
Комітету,  підписаний  начальником  управління  (відділу),
відповідального за підготовку питання, та погоджений з відповідним
заступником Голови Комітету.
   Відповідальність за вчасну та якісну підготовку матеріалів до
засідань  колегії покладається особисто на заступника Голови
Комітету, начальника структурного підрозділу Комітету, зазначених
у плані проведення засідань колегії, та секретаря колегії.
   Матеріали до розгляду  на  черговому  засіданні  колегії
роздаються секретарем колегії членам колегії, а запрошеним особам
відповідно до поданого списку - підрозділами, що готують питання.
 
   2.3. Управління апарату контролює  вчасне  подання  усіх
необхідних матеріалів відповідно до плану проведення засідань
колегії. У разі порушення встановленого  порядку  підготовки
матеріалів до засідань колегії Управління апарату повертає їх на
доопрацювання.
 
   2.4. Якщо виникає необхідність  додатково  і  оперативно
розглянути питання, рішення колегії може ухвалюватися в робочому
порядку шляхом опитування членів колегії та візування ними цього
документа (більше половини членів колегії). При цьому голові
колегії подається доповідна записка з обгрунтуванням необхідності
такого розгляду, підписана начальником структурного підрозділу,
який готує питання, та завізована заступником Голови Комітету
згідно з розподілом обов'язків. Ця доповідна записка з позитивною
резолюцією голови колегії та відповідні матеріали  подаються
Управлінню апарату в установленому порядку.
 
       3. Порядок підготовки засідань колегії
 
   3.1. Управління апарату на підставі поданих матеріалів формує
проект порядку денного.
   Секретар колегії погоджує проект порядку денного, дату і час
проведення засідання колегії, а  також  подані  структурними
підрозділами списки запрошених з головою колегії.
   Погоджений проект порядку денного разом з іншими матеріалами
надається учасникам засідання не пізніше ніж за два дні до
засідання колегії.
 
   3.2. Додаткові (позачергові) питання включаються до порядку
денного засідання колегії за рішенням голови колегії.
 
       4. Порядок проведення засідань колегії
 
   4.1. Порядок  денний  засідання  колегії  та  регламент
затверджується безпосередньо на засіданні.
 
   4.2. Посадові особи, які беруть участь у засіданні колегії,
реєструються у представника структурного підрозділу, що готує
питання до розгляду.
 
   4.3. Перед початком розгляду питань порядку денного секретар
колегії  інформує  членів колегії про хід виконання рішень,
прийнятих на попередніх засіданнях колегії.
 
   4.4. Учасники засідання та особи, запрошені для участі у
розгляді окремих питань, виступають під час обговорення, вносять
пропозиції, дають необхідні довідки. Обговорення припиняється за
пропозицією  головуючого.  Хід  обговорення  питання, внесені
зауваження та пропозиції фіксуються у протоколі.
 
   4.5. Рішення на засіданнях колегії ухвалюється більшістю
голосів від загальної кількості членів колегії.
 
   5. Порядок оформлення матеріалів після засідання колегії
 
   5.1. Після розгляду питання на засіданні колегії проект
рішення колегії з урахуванням зауважень та пропозицій, внесених у
ході його обговорення і схвалених членами колегії, в термін,
визначений колегією, доопрацьовується структурним підрозділом,
відповідальним  за  підготовку питання, візується керівниками
структурних підрозділів Комітету та заступниками Голови Комітету,
до компетенції яких належить питання, з якого приймається рішення,
в Юридичному відділі Комітету, а також керівниками управлінь та
установ інших міністерств чи відомств, якщо порушені у проекті
рішення питання стосуються їхньої діяльності, і подається в
Управління апарату. У разі коли проект рішення приймається без
зауважень та пропозицій, рішення колегії не візується. ( Пункт 5.1
в  редакції  Наказу  Державного  комітету  України з питань
житлово-комунального  господарства N 57 ( v0057508-03 ) від
27.03.2003 )
 
   5.2.  Рішення  колегії  проводяться  в  життя  наказами
Держжитлокомунгоспу  України. Проект наказу готує структурний
підрозділ,  що виносив на розгляд колегії питання, з якого
ухвалювалося рішення. ( Пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Держкомжитлокомунгоспу  N  151 ( v0151508-03 ) від
10.09.2003 )
 
   5.3. У разі проведення закритих засідань колегії (закритого
обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення
рішень, що ухвалюються, здійснюється з дотриманням установлених
правил роботи з документами обмеженого доступу.
 
   5.4. Рішення колегії разом з протоколом засідання, який
оформляється Управлінням апарату, подається на підпис голові
колегії секретарем колегії.
 
   5.5. Копії рішень колегії надсилаються  членам  колегії,
керівникам зацікавлених організацій та структурних підрозділів
Комітету за призначенням.
 
   5.6. Матеріали засідань колегії зберігаються в Управлінні
апарату в окремій папці протягом поточного року, після чого
здаються в архів.
 
   5.7. Контроль за виконанням рішень колегії покладається на
заступника  Голови Комітету за належністю питань, керівників
структурних підрозділів, визначених у рішенні колегії, та на
Управління апарату.
 
 "Інформаційний бюлетень Держжитлокомунгоспу",
 N 1/2003

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка