Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок засвідчення та видачі сертифікатів на товари та послуги українського походження

      ПРЕЗИДІЯ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
              15.10.1998
 
                   Протокол N 39(6)
 
 
    Про затвердження Інструкції про порядок засвідчення
      та видачі сертифікатів на товари та послуги
           українського походження
 
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок засвідчення та видачі
сертифікатів  на  товари  та послуги українського походження
(додається). Визначити, що Інструкція вводиться в дію з 23.09.98.
 
   2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
засвідчення  та  видачі  сертифікатів походження товарів, що
вивозяться з України, затверджене рішенням президії ТПП України
від 01.11.95, протокол N 5(11).
 
 Президент ТПП України              О.П.Михайличенко
 
 Генеральний секретар                В.П.Яновський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення президії ТПП України
                   15.10.1998 протокол N 39(6)
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     про порядок засвідчення та видачі сертифікатів
      на товари та послуги українського походження
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Роботи по визначенню походження товарів та послуг, а
також засвідченню та видачі сертифікатів на товари і послуги
українського походження виконуються Торгово-промисловою палатою
України та регіональними торгово-промисловими палатами згідно із
Законом України "Про  торгово-промислові  палати  в  Україні"
( 671/97-ВР ) (N 671/97-ВР від 02.12.97). Визначення походження
товарів та послуг, засвідчення і видача сертифікатів на товари та
послуги українського походження здійснюються у відповідності до
міжнародних конвенцій, міжнародних угод, чинного законодавства
України та цієї Інструкції.
 
             2. Термінологія
 
   2.1. Сертифікат походження - спеціальна форма (документ)
ідентифікації товарів чи послуг, в якій палати*  однозначно
підтверджують, що товари (послуги) вироблені або виконані в
Україні.
_______________
   * Йдеться про Торгово-промислову палату України та  всі
регіональні  торгово-промислові  палати, включаючи ТПП Криму,
Севастопольську ТПП та Київську ТПП.
 
   2.2. Країна походження - держава Україна, де товари або
послуги були повністю виготовлені (виконані) або піддані достатній
переробці.
 
   2.3. Критерій достатньої обробки (переробки) - критерій,
згідно з яким товар, виготовлений у двох або більше країнах,
вважається таким, що походить з країни, де здійснено останній
суттєвий процес або найбільш важливий етап виробництва цього
товару, достатній для надання йому характерних властивостей.
 
   Критерій достатньої обробки та переробки визначається  у
кожному окремому випадку залежно від вимог міжнародних угод, а за
відсутністю останніх - згідно з чинним законодавством України.
 
   2.4. Кумулятивний принцип походження - це принцип, який
враховується при застосуванні критерію достатньої переробки, коли
в разі послідовної переробки товару в країнах -  учасницях
міжнародних угод ці країни розглядаються для визначення походження
як одне ціле.
 
   2.5. Товар - це будь-яке рухоме майно, що перетинає митний
кордон України.
 
   2.6. Послуга - трудова доцільна діяльність, результати якої
виражаються в корисному ефекті, особливій споживчій вартості.
Особливістю послуги є збігання в часі та просторі процесів
виробництва, реалізації та споживання її споживчої вартості.
 
   2.7. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН
ЗЕД) - перелік товарів з присвоєними їм відповідними кодами,
складений на базі Гармонізованої системи опису та кодування
товарів і Комбінованої номенклатури ЄС.
 
   2.8. Добавлена вартість - доля вартості декларованих товарів,
яка визначається різницею між вартістю декларованої продукції та
вартістю використаних для її виробництва імпортних сировини та
матеріалів.
 
   2.9. Генеральна система преференцій (ГСП) - це система, яка
пропонує преференційні тарифні умови для окремих товарів, що
експортуються з країн, які розвиваються (країни-бенефіціанти), у
розвинуті країни (країни-донори). Гарантовані цією системою пільги
можуть виражатися у частковому або повному звільненні від ввізного
мита.
 
           3. Форми сертифікатів
 
   3.1. Для  підтвердження  походження  товарів  та  послуг
застосовуються такі формі сертифікатів:
 
   загальна форма;
 
   сертифікат форми A;
 
   сертифікат на текстильну продукцію;
 
   сертифікат СТ-1;
 
   сертифікат на сталеливарну продукцію;
 
   сертифікат форми У-1;
 
   сертифікат форми EUR-1;
 
   сертифікат походження послуг.
 
   3.2. Загальна форма сертифіката походження оформляється на
українські товари, які не охоплені міжнародними угодами, а також у
випадках відсутності або  тимчасового  припинення  пільг  на
українські товари.
 
   3.3. Сертифікат походження форми A (FORM A) - це пільговий
документ в рамках ГСП, який видається на товари українського
походження, що підпадають під преференційний режим.
 
   3.4. Сертифікат на текстильну продукцію (TEXTILE PRODUCTS)
підтверджує походження українських текстильних товарів у рамках
Угоди між ЄС та Україною про торгівлю деякими видами текстильної
продукції.
 
   3.5. Сертифікат походження СТ-1 - пільговий документ, який
видається при експорті українських товарів у країни СНД в рамках
Угоди з країнами СНД.
 
   У разі, коли для викладення повного обсягу інформації в
графах 6 - 10 не вистачає місця, застосовується бланк "Продолжение
сертификата о происхождении товара".
 
   3.6. Сертифікат походження на сталеливарну продукцію (ESCS)
видається на українську сталеливарну продукцію, охоплену Угодою
між Європейським Співтовариством по вугіллю та сталі та Урядом
України про торгівлю деякими сталеливарними виробами.
 
   3.7. Сертифікат походження EUR-1 - пільговий документ, який
видається  при  експорті  українських  товарів,  охоплених
двосторонніми угодами між Україною та країнами Балтії.
 
   3.8. Сертифікат  походження форми У-1 застосовується для
товарів українського походження в межах митної території України.
 
   3.9. Сертифікат походження послуг  -  це  документ,  що
підтверджує  українське  походження  послуг,  які виконуються
резидентом України на митній території України або за її межами.
 
          4. Визначення походження та
           оформлення сертифікатів
 
   4.1. Підставою для проведення робіт по визначенню країни
походження та засвідчення сертифіката походження товарів та послуг
є заявка-декларація замовника.
 
   Заявка має  містити  інформацію  щодо  походження товару
(послуг), а також підтвердження про вірогідність поданих разом із
заявкою   документів.   Заявка   затверджується   печаткою
організації-замовника  (форми  заявок-декларацій  та  перелік
документів, що подаються замовником разом із заявкою-декларацією,
наведені в додатку).
 
   Сертифікат походження послуг  засвідчується  на  підставі
висновку про походженні послуг (форма додається).
 
   4.2. Замовник подає документи в оригіналі. Заявка та копія
сертифіката   походженні   зберігаються   у   відповідній
торгово-промисловій палаті протягом трьох років. Замовник, який
надав  фіктивні  документи  щодо  походження  товару,  несе
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 
   4.3. Уповноважена  особа  має  право запросити додаткові
документи (матеріали) пре походження вказаного у заявці товару
(послуги), а також копії необхідних документів.
 
   4.4. Якщо після розгляду поданих документів походження товару
або послуги України не підтверджується, замовнику протягом 3-х
днів видається відповідний висновок з констатацією причин, згідно
з якими походження товару або  послуги  не  можна  визнати
українським.
 
   4.5. Для оформлення сертифіката форми A необхідно з'ясувати,
чи користується пільгами при  нарахуванні  мита  товар,  що
експортується  на  територію  країни-донора.  З  цією  метою
визначається код за ТН ЗЕД, перевіряється його наявність у списку
преференційних  товарів,  визначається  походження  товару  з
урахуванням  вимог,  викладених  у  правилах  країни-донора;
визначається  критерій  походження  товару  в залежності від
походження сировини; з'ясовується виконання умов, викладених в
правилах, наприклад, умова прямої поставки при експорті в країни
ЄС, тобто: пункт відправки - Україна, пункт одержання - країна ЄС.
 
   При цьому можливий транзит товару через треті країни за
умови, що товар буде перебувати під митним контролем органів
країни транзиту.
 
   4.6. Визначаючи походження текстильної продукції, необхідно
враховувати  вимоги,  передбачені  Угодою  між  Європейським
Співтовариством та  Україною  про  торгівлю  деякими  видами
текстильної продукції. Передусім, визначається код продукції,
встановлюється, до якої категорії належить товар, з'ясовується
необхідність  оформлення  експортної  ліцензії,  наявність
попереднього дозволу на ввезення готової текстильної продукції в
країни ЄС, який видається компетентними органами країни-донора; у
випадку, якщо  має  місце  обробка  давальницької  сировини,
встановлюється її походження згідно з сертифікатом походження або
відповідною позначкою в супроводжувальних документах (інвойс,
декларація експортера, інші). Походження давальницької сировини
впливає на виконання умов Угоди.
 
   4.7. При оформленні сертифіката СТ-1 необхідно визначити
походження з урахуванням вимог Правил визначення  походження
товарів, затверджених Рішенням Ради голів урядів Співдружності
Незалежних Держав 24.09.93.
 
   4.8. Відносно сталеливарної продукції необхідно виконувати
вимоги Угоди між Європейським Співтовариством по вугіллю та сталі
та Урядом України про торгівлю деякими сталеливарними виробами.
Походження визначається, виходячи з умов цієї
 
   Угоди, при цьому визначаються код товару, група товару,
з'ясовується необхідність оформлення експортної ліцензії  або
реєстрації контракту.
 
   4.9. Форма У-1 застосовується виключно в  межах  митної
території України у випадках, передбачених постановою Кабінету
Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 853 ( 853-96-п ), коли
необхідно  підтвердити  українське  походження продукції, яка
обертається в межах митної території України в процесі операцій,
що здійснюються іноземними суб'єктами господарської діяльності.
 
   Ця форма сертифіката походження може використовуватися і в
інших випадках реалізації продукції в межах митної території
України, якщо покупець бажає пересвідчитися, що продукція має
українське походження. При  визначенні  походження  необхідно
керуватися чинним законодавством України.
 
   4.10. Сертифікат  форми EUR-1 оформляється на українські
товари, що експортуються в країни Балтії з урахуванням угод між
Україною та країнами Балтії (Литва, Латвія, Естонія).
 
   4.11. При оформленні сертифіката загальної форми необхідно
керуватися вимогами чинного законодавства України.
 
   4.12. Сертифікат походження послуг оформляється на підставі
документів, що пред'являються виконавцем послуг і однозначно
свідчать, що послуги походять з України та виконуються даним
підприємством.
 
          5. Засвідчення сертифікатів
 
   5.1. Засвідчення  документів  здійснюється  уповноваженими
особами, призначеними на цю роботу наказом  по  відповідній
торгово-промисловій палаті, якщо вони не можуть здійснювати такі
дії згідно із Статутом.
 
   Сертифікати засвідчуються  печаткою   торгово-промислової
палати.
 
   5.2. Печатки, які застосовуються для засвідчення сертифікатів
походження товарів та послуг, підписи уповноважених осіб повинні
бути легалізованими у встановленому порядку через ТПП України.
 
   5.3. Сертифікат походження складається, як правило, в трьох
примірниках, якщо інше  не  передбачене  умовами  контракту,
акредитива тощо.
 
   5.4. Бланки форм сертифікатів  походження  виготовляються
централізовано торгово-промисловою палатою країни з урахуванням
вимог міждержавних угод та міжнародної практики.
 
   5.5. Сертифікат походження повинен містити в собі інформацію
(відомості), передбачену формою сертифіката.
 
   5.6. Сертифікат походження повинен однозначно свідчити про
те, що товар чи послуга походять з України.
 
   5.7. Сертифікат походження засвідчується, як правило, на
кожну окрему поставку товару, що здійснюється одночасно одним або
кількома транспортними засобами одному й тому ж вантажоодержувачу
від одного й того ж вантажопостачальника.
 
   5.8. В сертифікатах про походження товару вказується, що
Торгово-промислова палата України або регіональна палата (повна
назва) засвідчує, що декларація замовника відповідає дійсності.
 
   5.9. Особа, яка засвідчує документи, ставить свій підпис під
написом про засвідчення і закріплює його легалізованою печаткою
Торгово-промислової палати України або регіональної ТПП. Поряд із
підписом в пункті, передбаченому формою сертифіката походження,
має бути вказане прізвище уповноваженої особи, яка засвідчила
сертифікат.
 
   Після цього сертифікат набуває юридичної сили.
 
   5.10. Сертифікати походження складаються мовою, передбаченою
національним  законодавством,  міжнародними  та  міждержавними
угодами. В сертифікаті не повинно бути помилок або виправлень.
 
   5.11. Строк  дії  сертифікатів  походження передбачається
міжнародними угодами та нормативними актами України. Строк дії
сертифікатів походження послуг визначається організацією, якій
пред'являється даний сертифікат.
 
   5.12. Сертифікат походження може бути засвідчений:
 
   для товару - після відвантаження, якщо можна встановити його
походження. В цьому випадку він повинен мати в графі "Дня
використання офіційними установами" запис "ISSUED RETROSPECTIVELY"
або "ВЫДАН ВПОСЛЕДСТВИИ". Строк видачі такого сертифіката не
повинен  перевищувати  термін,  обумовлений  міжнародними  та
міждержавними  угодами;  для  послуг  -  якщо  документами
підтверджується їх виконання в обумовлений період. На засвідченому
документі вказується місце і дата його засвідчення.
 
   5.13. У випадку втрати сертифіката про походження зацікавлена
українська організація може звернутися з проханням про видачу
дубліката, який засвідчується на підставі копії сертифіката, що
зберігається в ТПП. У графі  "Дія  використання  офіційними
установами"  дублікат  такого  документа  повинен мати напис
"ДУБЛІКАТ" і бути датований числом, яким був виданий оригінал
сертифіката про походження.
 
   5.14. У випадку встановлення неправомірної видачі сертифіката
походження товару або послуги сертифікат підлягає скасуванню у
відповідному порядку із сповіщенням зацікавлених сторін.
 
   5.15. Торгово-промислова  палата  України  за  поданням
регіональних ТПП, Торгово-промислової палати Криму, Київської та
Севастопольської ТПП складає перелік торгово-промислових палат і
уповноважених осіб, яким надане право виконувати роботи  по
засвідченню  сертифікатів  про  походження товарів і послуг.
Торгово-промислова палата України, з урахуванням  результатів
верифікації  (перевірки)  виданих  уповноваженими  особами
сертифікатів походження, готує рекомендації щодо зміни списків
уповноважених осіб.
 
   5.16. Торгово-промислові палати, які засвідчують та видають
сертифікати походження, повинні забезпечити їх реєстрацію, облік
та схоронність. Строк зберігання сертифікатів походження - 3 роки.
Строк зберігання журналів реєстрації - 5 років. Форма журналу
реєстрації визначається відповідною торгово-промисловою палатою.
По закінченні строку  зберігання  сертифікатів  та  журналів
реєстрації вони у встановленому порядку підлягають знищенню.
 
 
                   Додаток
 
199_ р.
В Торгово-промислову
палату України
 
 
            ЗАЯВКА-ДЕКЛАРАЦІЯ
 
Підприємство-замовник ____________________________________________
__________________________________________________________________
            (назва та адреса)
 
просить видати сертифікат походження на послуги __________________
_________________________________________________________________,
 
що виконує підприємство. Документи, що пред'явлені при оформленні:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Замовник заявляє, що відомості, вказані вище, та представлені
документи є достовірними.
 
Керівник підприємства ____________________________________________
                  (П.І.Б., підпис)
 
М.П.
 
199_ р.
В Торгово-промислову
палату України
 
 
            ЗАЯВКА-ДЕКЛАРАЦІЯ
Підприємство-замовник ____________________________________________
_________________________________________________________________,
 
являючись експортером, просить видати сертифікат(и) походження на
__________________________________________________________________
 
Кількість товару ____________________, вага _____________________,
кількість місць ______________, вид транспорту __________________.
Продукція направляється за адресою _______________________________
згідно з контрактом N ______ від _________________________________
з ________________________________________________________________
транспортні документи ____________________________________________
 
Документи, що пред'явлені при оформленні сертифіката:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Товари виготовлені підприємством: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Замовник заявляє, що відомості, вказані вище, є достовірними,
товари походять з України і відповідають вимогам про походження
товару.
 
Керівник підприємства ___________________________________ /підпис/
 
М.П.
 
 
         Перелік документів, що подаються
           із заявкою-декларацією
 
   1. Документи, що підтверджують факт експорту:  контракт,
рахунок-фактура, транспортні документи.
 
   2. Документи, що підтверджують походження товару:
 
   а) для виробника: довідка про порядок виготовлення товару*;
 
   б) для посередника: документи про придбання товару (договори,
транспортні, при наявності - платіжні  документи  тощо)  та
підтвердження виробника (сертифікат якості, паспорти, маркування
на товарі або тарі).
 
   3. Документи, що підтверджують виконання  та  походження
послуг:
 
   - Статут підприємства та реєстраційні документи;
 
   - ліцензія на виконання послуг;
 
   - штатний розклад підприємства;
 
   - довідка з держ. органів про засоби, за допомогою яких
виконується послуга;
 
   - договори оренди приміщень або території, що забезпечують
виконання послуг;
 
   - договори на виконання послуг;
 
   - довідки з банку про надходження коштів за виконання послуг;
 
   - бухгалтерський звіт за квартал поточного року (з переліком
виконаних послуг).
 
   При необхідності експерт має  право  вимагати  додаткові
документи згідно з п. 6 Положення.
 
   - Довідка складається виробником не рідше 1 разу на рік, в
ній вказуються такі дані:
 
   - інформація  про  підприємство  згідно  із  Статутом
підприємства;
 
   - перелік товарів, що виготовляються підприємством;
 
   - джерела  надходження  сировини  та матеріалів, з яких
виготовляються товари;
 
   - перелік основних технологічних операцій виробництва;
 
   - відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу.
 
__________________________________________________________________
         назва торгово-промислової палати
повна адреса _____________________________________________________
телефони, факси __________________________________________________
Реєстраційний номер ______________________________________________
 
 
              СЕРТИФІКАТ
            походження послуг
 
1. Виконавець послуг (найменування, повна адреса)
__________________________________________________________________
 
2. Найменування послуг
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
             (назва палати)
 
підтверджує, що декларація замовника відповідає дійсності
 
4. Декларація замовника
 
   Нижчепідписаний заявляє,  що  пред'явлені  документи  є
вірогідними, відомості, відображені в акті експертизи, є вірними,
і вказані послуги дійсно походять з УКРАЇНИ та виконуються
зазначеним вище підприємством.
 
Місце видачі __________________
Дата, печатка _________________
П.І.Б. ________________________
 
Місце видачі __________________
Дата, печатка _________________
П.І.Б. ________________________
 
Без висновка недійсний
 
 
               ВИСНОВОК
           про походження послуг
 
1. Виконавець послуг: ____________________________________________
__________________________________________________________________
 
2. Найменування послуг: __________________________________________
__________________________________________________________________
 
3. Експерт: ______________________________________________________
            (прізвище, ім'я та по батькові)
 
4. Керівник виконавця послуг: ____________________________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
 
5. Задача: Встановити країну походження послуг та належність їх
зазначеному вище підприємству
 
6. Документи, що пред'явлені експерту: ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
7. Встановлено за даними документів виконавця послуг: ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Висновок:
 
На підставі викладеного вище засвідчується, що послуги, зазначені
у п. 2, походять з України і виконуються: ________________________
__________________________________________________________________
           (назва виконавця послуг)
 
9. Експерт ТПП України:
            __________________________________________
                     (підпис)
 
М.П.
 
10. Керівник виконавця послуг з даними висновку ознайомлений:
            __________________________________________
                     (підпис)
 
М.П.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка