Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми державної статистичної звітності N 2-інвестиції-квартальна "Звіт про капітальні інвестиції" та інструкції щодо її складання

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 491 від 12.12.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2001 р.
                   за N 1076/6267
 
 
   Про затвердження форми державної статистичної звітності
  N 2-інвестиції-квартальна "Звіт про капітальні інвестиції"
         та інструкції щодо її складання
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
            Державного комітету статистики
        N 369 ( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
 
 
 
 
   На виконання  статті  14  Закону  України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення форм державної
статистичної звітності зі статистики інвестицій Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  форму  державної  статистичної  звітності
N 2-інвестиції-квартальна "Звіт про капітальні інвестиції" та
інструкцію щодо її складання (додаються).
 
   2. Затверджені форму та інструкцію ввести в дію, починаючи зі
звіту за I квартал 2002 року.
 
   3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного
управління статистики виробництва (Луценко Н.Г.):
   3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і  передати
управлінню справами затверджені в пункті 1 наказу оригінали бланка
форми державної статистичної звітності та інструкції для їх
тиражування.
   3.2. У відповідності до Плану розробки та  експлуатації
комплексів електронної обробки статистичної інформації підготувати
і подати Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.
Києві  постановку  задачі  автоматизованої  обробки державної
статистичної звітності за формою N 2-інвестиції-квартальна.
   3.3. Здійснювати методологічне керівництво за збиранням та
розробкою державної статистичної звітності за формою, затвердженою
у п.1 наказу.
 
   4. Фінансово-економічному  управлінню  (Сорокіна  Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення бланків форми державної
статистичної звітності та інструкції щодо її заповнення.
 
   5. Управлінню справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль за
своєчасним виготовленням та доставкою бланків зазначеної форми та
інструкції на адресу Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики.
 
   6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві
(Сидоренко М.М.):
   6.1. Забезпечити розробку програмного забезпечення КЕОІ форми
державної статистичної звітності, затвердженої у пункті 1 цього
наказу.
   6.2. Здійснювати розробку та зведення даних  звітів  за
затвердженою формою державної статистичної звітності, одержаних
від Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим,
обласних,  Київського  та Севастопольського міських управлінь
статистики, згідно з Планом державних статистичних спостережень.
 
   7. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір,
розробку  і  подання  Головному  міжрегіональному  управлінню
статистики у м.Києві звітів за затвердженою формою в установлені
терміни.
 
   8. Скасувати наказ Держкомстату України від 31.07.2000 N 257
( v0257202-00 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності з статистики будівництва та основних фондів" у частині
затвердження форми   державної   статистичної   звітності
N 2-кб-квартальна.
 
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови комітету Головка В.А.
 
 Голова комітету                   О.Г.Осауленко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату України
                   12 грудня 2001 року N 491
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2001 р.
                   за N 1076/6267
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо складання державної статистичної звітності
           за формою N 2-інвестиції
         "Звіт про капітальні інвестиції"
 
 ( У назві і тексті Інструкції слова "N 2-інвестиції-квартальна"
  замінено на "N 2-інвестиції" згідно з Наказом  Державного
  комітету статистики N 369 ( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
 
            Загальні положення
 
   Державна статистична звітність за формою N 2-інвестиції
складається юридичними особами - підприємствами, організаціями,
установами (далі - підприємствами), а також їх структурними
підрозділами (філіями, відділеннями та ін.) незалежно від форм
власності, організаційно-правових форм господарювання та видів
економічної   діяльності,   які   безпосередньо  освоювали
(використовували)  капітальні  інвестиції у звітному періоді.
( Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 369 ( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
   Якщо за вказівкою підприємства звіт за ф. N 2-інвестиції
складають його відособлені (виділені на окремий баланс) філії,
відділення  та інші підрозділи, розташовані на відокремленій
території  (іншій області, районі, місті), то дані за цими
підрозділами підприємство не відображає. У звіт включаються тільки
дані  з капітальних інвестицій, що освоювались безпосередньо
підприємством. ( Абзац другий розділу із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного комітету статистики N 369 ( z1043-03 ) від
03.11.2003 )
   Підприємство, яке здійснює лінійне будівництво або яке у
своєму складі має не виділені на окремий баланс структурні
підрозділи,  розміщені  на  території  іншого  регіону,  ніж
підприємство, складає, крім зведеного звіту, звіти щодо кожної
території  окремо  і  подає  їх  управлінню  статистики  за
місцезнаходженням.
   У разі освоєння капітальних інвестицій на умовах пайової
участі звіт подається тим підприємством, якому в установленому
порядку передані кошти і  яке  безпосередньо  їх  освоювало
(використовувало).
   Звітність подається за адресою і в терміни, зазначені на
бланку форми.
   В адресній частині звіту реквізити заповнюються за даними
облікової  картки  Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України.
   Якщо у звітному році мала місце зміна структури підприємства,
то дані за період з початку звітного року, а також за відповідний
період минулого року наводяться, виходячи з його нової структури,
яка утворилася на дату складання звітності.
   У разі відкриття ліквідаційної процедури підприємства дані
надаються ліквідаційною комісією (ліквідатором).
   Терміни, наведені  в  цій  Інструкції,  застосовуються у
значеннях, передбачених чинним законодавством України.
   У звітності відображаються обсяги капітальних інвестицій -
витрат на придбання, створення (будівництво) будівель, споруд,
інших  основних  засобів  (основних  фондів)  і  необоротних
матеріальних та нематеріальних активів.
   Фактично освоєні  у  звітному періоді обсяги капітальних
інвестицій відображаються у звітності на  основі  документів
первинного обліку.
   Витрати на придбання основних засобів (їх окремих частин),
інших матеріальних та нематеріальних активів з метою їх подальшого
перепродажу не відносяться до капітальних інвестицій і у звіт за
формою N 2-інвестиції не включаються.
   У звіті відображаються фактично освоєні (використані) обсяги
капітальних  інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування,
включаючи кошти Державного бюджету України, як на поворотній, так
і на безповоротній основі.
   Витрати на придбання обладнання (об'єкта лізингу) включаються
в обсяги капітальних інвестицій таким чином:
   лізингодавцем, якщо це обладнання передане ним за договором в
оперативний лізинг;
   лізингоодержувачем, якщо це обладнання передане йому  за
договором у фінансовий лізинг.
   Дані з капітальних інвестицій наводяться у фактичних цінах
відповідного періоду. Якщо розрахунки за виконані роботи (послуги)
або витрати на придбання машин, обладнання, інших основних засобів
здійснені в іноземній валюті, то ці витрати перераховуються у
грошову одиницю України - гривню  за  курсом,  установленим
Національним банком України на дату здійснення операції.
   Суми податку на додану вартість  включаються  в  обсяги
капітальних інвестицій у разі, якщо підприємство є платником цього
податку.
 
         Розділ 1. Капітальні інвестиції
 
   У розділі  1  відображаються  дані  фактично  освоєних
(використаних) у звітному періоді обсягів капітальних інвестицій
за рахунок усіх джерел фінансування незалежно від моменту оплати
виконаних робіт.
   У рядку 010 відображаються капітальні інвестиції, до яких
належать інвестиції в основний капітал (основні засоби), в інші
необоротні матеріальні активи; витрати, пов'язані з поліпшенням
об'єкта, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод,
первинно очікуваних від використання об'єкта, і на суму яких
збільшується  первісна вартість основних засобів (капітальний
ремонт будівель, споруд, машин та обладнання); інвестиції у
необоротні нематеріальні активи, а також витрати на формування
основного стада.
   Дані рядка 010 дорівнюють відповідно сумі даних рядків 011,
014, 015, 017, 018.
   У рядку 011 відображаються інвестиції в основний капітал
(капітальні вкладення): витрати на капітальне будівництво; на
придбання машин та обладнання, інструменту, приладів та інвентарю,
транспортних засобів (без затвердження кошторису на будівництво).
Дані рядка 011 дорівнюють відповідно сумі даних рядків 012 та 013.
   Інвестиції  в  основний  капітал за своєю технологічною
структурою складаються з вартості таких видів робіт і витрат:
   усіх видів будівельних робіт;
   робіт з монтажу обладнання;
   витрат на придбання:
   машин та обладнання (що потребує і не потребує монтажу);
   інструменту, приладів та інвентарю;
   транспортних засобів;
   інших капітальних робіт і витрат (вартості проектних та
вишукувальних робіт для поточного будівництва і для будівництва
майбутніх років, робіт із благоустрою та озеленення територій,
витрат  на  утримання служби замовника й авторський нагляд,
капітальних витрат на поліпшення земель тощо).
( Абзац п'ятий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики N 369 ( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
   У рядку  012  відображаються витрати на будівництво (що
здійснюється як підрядним, так і господарським способом) нових,
розширення, реконструкцію, технічне переозброєння та підтримання
потужностей діючих підприємств; капітальні витрати на поліпшення
земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи);
витрати на проведення культуртехнічних робіт на землях, що не
потребують осушення, і на терасування крутих схилів; витрати на
садіння і вирощування багаторічних плодово-ягідних культур (садів,
виноградників тощо), на створення (закладку і догляд) захисних
лісових  смуг;  роботи  з  експлуатаційного  і  глибокого
розвідувального буріння на нафту, газ і на термальні води. ( Абзац
шостий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики N 369 ( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
   У рядку  012  не  відображаються  авансові  платежі для
фінансування будівництва та вартість устаткування, яке потребує
монтажу і міститься на складі.
   У рядку 013 відображаються витрати на придбання машин та
обладнання,  транспортних  засобів,  інструменту, приладів та
інвентарю (без здійснення будівництва).
   У цьому рядку також відображаються:
   вартість обладнання, придбаного на умовах лізингу;
   вартість малоцінних необоротних матеріальних активів.
   У рядку 014 відображаються витрати на придбання або створення
(будівництво)  власними силами інших необоротних матеріальних
активів:
   бібліотечних фондів;
   тимчасових (не титульних) споруд (крім витрат на зведення
таких споруд, які замовник включає в обсяги інвестицій в основний
капітал та оплачує);
   природних ресурсів  (нафти,  газу  тощо),  придбаних для
наступного видобутку;
   інвентарної тари;
   предметів прокату - активів, призначених для прокату;
   інших необоротних матеріальних активів.
   У рядку 015 відображаються витрати, пов'язані з поліпшенням
об'єкта, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод,
первинно очікуваних від використання об'єкта, і на суму яких
збільшується  первісна вартість основних засобів (капітальний
ремонт будівель, споруд, машин та обладнання).
   У рядку 016 з рядка 015 виділяються кошти, витрачені на
капітальний ремонт будівель і споруд.
   У рядку 017 відображаються витрати на придбання, створення
власними  силами необоротних нематеріальних активів. ( Абзац
розділу 1 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 369
( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
   До нематеріальних  активів відносяться права користування
природними ресурсами (надрами, геологічною та іншою інформацією
про природне середовище ), майном (земельною ділянкою, будівлею),
права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки,
фірмові назви),  на  об'єкти промислової власності (права на
винаходи, патенти, ліцензії, промислові зразки, сорт рослин,
породи тварин, ноу-хау), авторські та суміжні з ними права (права
на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази) тощо.
   У рядку 018 відображаються витрати на формування основного
стада робочої та продуктивної худоби.
   У цьому рядку не відображаються витрати на утримання тварин,
що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів,
кролів, сімей бджіл, а також на худобу, вибракувану з основного
стада й реалізовану без поставлення на відгодівлю,  тварин,
прийнятих від населення для реалізації.
   У рядку 019 відображається сума податку на додану вартість
(із загального обсягу капітальних інвестицій - рядок 010), якщо
юридична особа, що освоювала інвестиції, є платником  цього
податку.
   У рядку 025 із рядка 010 відображаються витрати капітального
характеру  на  охорону навколишнього природного середовища і
раціональне використання природних ресурсів (охорону і раціональне
використання  водних  ресурсів,  земель, природних рослинних,
мінеральних ресурсів та ресурсів тваринного світу, охорону і
збереження природно-заповідного фонду, раціональне використання,
зберігання та знешкодження відходів виробництва та побутових
відходів,  охорону  атмосферного  повітря тощо). ( Розділ 1
доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 369 ( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
   У рядку 020 з рядка 011 виділяються витрати на здійснення
будівельних  і  монтажних  робіт (підрядним та господарським
способом) із зведення будівель і споруд та робіт з монтажу
обладнання.
   У рядку 021 з рядка 020 виділяються витрати на здійснення
будівельних і монтажних робіт господарським способом. До обсягів
будівельних і монтажних робіт, виконаних господарським способом,
належать роботи, виконані власними силами робітників підприємства
та оплачені за рахунок основної діяльності, а не за договором
підряду.
   У рядку 022 з рядка 011 виділяються витрати на придбання
машин та обладнання, транспортних засобів, інструменту, приладів
та інвентарю, які були в користуванні і обліковувались на балансі
інших юридичних осіб як основні засоби.
   У рядку 026 із рядка 017 відображаються витрати на придбання
(створення) засобів програмного забезпечення, включаючи  бази
даних, за умови використання їх більше одного року. У цьому рядку
також відображаються витрати на створення засобів програмного
забезпечення, призначених для власного використання. ( Розділ 1
доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 369 ( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
   У рядку 027 із рядка 017 відображаються витрати на оплату
послуг юристів, оцінювачів, агентів з нерухомості тощо, пов'язані
з придбанням нематеріальних активів. ( Розділ 1 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державного комітету статистики N 369 ( z1043-03 )
від 03.11.2003 )
   У рядку 023 з рядка 020 виділяються витрати на здійснення
робіт з монтажу обладнання.
   У рядку 028 відображаються капітальні інвестиції в придбання
будівель, споруд, їх окремих частин (в тому числі квартир) та
об'єктів незавершеного будівництва. ( Абзац в редакції Наказу
Державного комітету статистики N 369 ( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
 
    Розділ 2. Інвестиції в основний капітал за видами
             основних засобів
 
   У розділі 2 наводяться дані обсягів інвестицій в основний
капітал за видами створених (збудованих), придбаних основних
засобів:
   будівлі (включаючи житлові) і споруди;
   машини, обладнання, інструмент, інвентар (без транспортних
засобів);
   транспортні засоби;
   інші.
   Визначення понять "будівля" і "споруда" наведено в Державному
класифікаторі  будівель  і  споруд,  затвердженому  наказом
Держстандарту України від 17 серпня 2000 р. N 507.
   У рядках 201, 202 та 204 відображаються відповідно витрати на
будівництво будівель та інженерних споруд, які складаються з
фактичних витрат на виконання будівельних і монтажних робіт,
вартості обладнання, що забезпечує функціонування цих будівель і
споруд, вартості інших капітальних робіт і витрат (у частині, що
відноситься до будівництва цих будівель та інженерних споруд -
проектно-вишукувальних робіт, робіт з відведення земельних ділянок
під будівництво та інших), які при введенні об'єкта в експлуатацію
включаються в інвентарну вартість будівлі (споруди).
   До витрат на будівництво будівель  (споруд)  включаються
витрати на комунікації усередині цих будівель, які необхідні для
їх експлуатації (уся система опалення і каналізації всередині
будівлі,  внутрішня  мережа  газ  о-водопроводу,  силові  та
освітлювальні  електропроводки,  телефонна  електропроводка,
вентиляційні  пристрої  загально  санітарного  призначення,
підйомники, ліфти та ін.).
   У рядку 202 з рядка 201 виділяються витрати на будівництво
житлових будівель за рахунок коштів Державного бюджету України.
   У рядках 209 - 210 відображається вартість технологічного,
енергетичного, підіймально-транспортного й іншого  обладнання,
машин, інструменту, інвентарю та транспортних засобів, які не
пов'язані безпосередньо з функціонуванням будівель (споруд).
   У рядки 201, 202, 204, 209 включаються також відповідно
витрати на здійснення робіт з монтажу обладнання. ( Розділ 2
доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 369 ( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
   У рядку 216 із рядка 209 відображаються витрати на електричне
та  електронне  устаткування. До такого обладнання належать:
електронно-обчислювальні  та  електричні  машини  і апаратура
(комп'ютери, друкувальні пристрої тощо), устаткування для радіо,
телебачення  та зв'язку (телефонні апарати, телефакси тощо),
медичні  прилади  (електродіагностична  апаратура),  точні
вимірювальні та оптичні пристрої та ін. ( Розділ 2 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державного комітету статистики N 369
( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
   У рядку 211 відображається вартість інших капітальних робіт і
витрат (багаторічні насадження, капітальні витрати на поліпшення
земель тощо).
   Сума даних за рядками 201, 204, 209 - 211 дорівнює рядку 011
графи 1.
   У рядку 215 з рядків 201 та 204 виділяється  вартість
обладнання, що забезпечує функціонування будівель (споруд).
 
 
  Розділ 3. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
 
   У розділі 3 наводяться дані освоєних обсягів капітальних
інвестицій та інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення)
за джерелами фінансування.
   У рядку 310 відображаються обсяги  інвестицій,  фактично
освоєних у звітному періоді за рахунок коштів Державного бюджету
України (отримані на поворотній  чи  безповоротній  основі),
незалежно від того виділені ці кошти у звітному році, чи в
попередніх роках.
   У рядку 320 відображаються обсяги інвестицій, які освоєні за
рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, коштів місцевих
бюджетів різних рівнів.
   У рядку 330 відображаються обсяги інвестицій, освоєних за
рахунок  власних  коштів підприємств (організацій) усіх форм
власності  -  прибутку,  амортизаційних  відрахувань,  інших
накопичень.  ( Абзац четвертий розділу 3 в редакції Наказу
Державного комітету статистики N 369 ( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
   У рядку 331 відображаються обсяги інвестицій, освоєних за
рахунок кредитів банків - іноземних чи вітчизняних (крім тих, що
відображені у рядку 310) та інших позик.
   У рядку 332 відображаються обсяги інвестицій, освоєних за
рахунок коштів іноземних інвесторів (інших держав, міжнародних
організацій, юридичних та фізичних осіб інших держав).
   У рядку 333 відображаються обсяги інвестицій, освоєних за
рахунок коштів вітчизняних інвесторів (інвестиційних фондів тощо).
   У рядку 340 відображаються обсяги інвестицій, освоєних за
рахунок інших джерел фінансування, не перерахованих у рядках
310-333 (коштів фермерів, інших приватних забудовників тощо).
   У рядку 341 з рядка 340 відображаються обсяги інвестицій,
освоєних за рахунок приватних коштів (включаючи кошти населення на
будівництво власних житлових будинків).
   Сума даних за рядками 310-340 розділу дорівнює:
   за графою 1-рядку 010 графи 1 розділу 1;
   за графою 2-рядку 011 графи 1 розділу 1.
   У рядку 342 із рядка 331 відображаються обсяги інвестицій,
освоєних  за рахунок кредитів іноземних банків. ( Розділ 3
доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету статистики
N 369 ( z1043-03 ) від 03.11.2003 )
 
    Розділ 4. Інвестиції в основний капітал за видами
           економічної діяльності
 
   У розділі 4 відображаються дані з освоєних (використаних)
обсягів інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) за
видами  економічної діяльності (згідно з Класифікацією видів
економічної діяльності, затвердженою наказом Держстандарту України
від 22.10.96 N 441 ( v0441217-96 ), у розвиток яких  були
спрямовані ці інвестиції.
   Дані наводяться  у вільних рядках розділу за вибірковим
переліком видів економічної діяльності.
 
 Начальник Головного управління
 статистики виробництва               О.О.Васєчко
 
         Державне статистичне спостереження
 
  ---------------------------------------------------------
  |Конфіденційність статистичної інформації забезпечується|
  | статтею 21 Закону України "Про державну статистику" |
  |           ( 2614-12 )            |
  ---------------------------------------------------------
 
  ------------------------------------------------------------
  |Порушення порядку подання або використання даних державних|
  |статистичних спостережень тягне за собою відповідальність,|
  |   яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України    |
  |   про адміністративні правопорушення ( 80731-10 )   |
  ------------------------------------------------------------
 
 
                ЗВІТ
          про капітальні інвестиції
        за січень ________________ 200_ р.
 
 
-------------------------------------------------
|Подають:          |Терміни подання: | Форма N 2-інвестиції
|----------------------------+------------------|
|підприємства, організації, |за I квартал,   | ЗАТВЕРДЖЕНО
|установи та інші юридичні  |I півріччя,    | Наказ Держкомстату
|особи всіх форм власності  |9 місяців - не  | України
|органу державної статистики |пізніше      | 12.12.2001 N 491
|за місцезнаходженням    |25 числа після  | (у редакції наказу
|              |звітного періоду, | від 03.11.2003 N 369
|              |за рік - не    | ( z1043-03 )
|              |пізніше 20    | квартальна,
|              |лютого      | термінова
-------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації-складача інформації                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Коди організації-складача                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|за ЄДРПОУ |території |виду    |форми   |організаційно- |міністерства, іншого |    |
|     |(КОАТУУ) |економічної |власності |правової форми |центрального органу, |    |
|     |     |діяльності |(КФВ)   |господарювання |якому підпорядкована |    |
|     |     |(КВЕД)   |     |(КОПФГ)    |організація-складач  |    |
|     |     |      |     |        |інформації (КОДУ)*  |    |
|----------+----------+------------+----------+---------------+----------------------+-------|
|  1   |  2   |   3   |  4   |    5    |      6     |  7  |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
   * Тільки для підприємств державного сектору.
 
           1. Капітальні інвестиції
 
                   (у фактичних цінах, тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------
|Найменування          | N  |Освоєно (використано)   |
|                |рядка |--------------------------|
|                |   |за період |за відповідний |
|                |   |з початку |період     |
|                |   |року   |минулого року |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|     А           | Б  |   1  |    2    |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|Капітальні інвестиції - усього |   |     |        |
|(011+014+015+017+018)      | 010 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|   у тому числі:       |   |     |        |
|інвестиції в основний капітал  |   |     |        |
|(капітальні вкладення) -    |   |     |        |
|(012+013)            | 011 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|   з них:          |   |     |        |
| у капітальне будівництво   | 012 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
| у придбання машин та     |   |     |        |
| обладнання (без здійснення  |   |     |        |
| будівництва)         | 013 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|витрати на інші необоротні   |   |     |        |
|матеріальні активи       | 014 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|витрати, пов'язані       |   |     |        |
|з поліпшенням об'єкта      |   |     |        |
|(капітальний ремонт)      | 015 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|   з них:          |   |     |        |
| будівель і споруд       | 016 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|інвестиції в нематеріальні   |   |     |        |
|активи             | 017 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|витрати на формування основного |   |     |        |
|стада              | 018 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|   З рядка 010:       |   |     |        |
| сума податку на додану    |   |     |        |
| вартість           | 019 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
| витрати на охорону      |   |     |        |
| навколишнього природного   |   |     |        |
| середовища і раціональне   |   |     |        |
| використання природних    |   |     |        |
| ресурсів           | 025 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|   З рядка 011:       |   |     |        |
| витрати на здійснення     |   |     |        |
| будівельних та монтажних робіт| 020 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|   з них:          |   |     |        |
|  господарським способом   | 021 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
| витрати на придбання машин та |   |     |        |
| обладнання, які були в    |   |     |        |
| користуванні у інших     |   |     |        |
| організацій          | 022 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|   З рядка 017:       |   |     |        |
| витрати на придбання     |   |     |        |
| (створення) засобів      |   |     |        |
| програмного забезпечення   | 026 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
| витрати, пов'язані з     |   |     |        |
| придбанням          |   |     |        |
| нематеріальних активів    | 027 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|   З рядка 020:       |   |     |        |
| витрати на здійснення робіт  |   |     |        |
| з монтажу обладнання     | 023 |     |        |
|--------------------------------+------+----------+---------------|
|Крім того, капітальні      |   |     |        |
|інвестиції в придбання     |   |     |        |
|будівель, споруд, їх окремих  |   |     |        |
|частин (в т.ч. квартир)     |   |     |        |
|та об'єктів незавершеного    |   |     |        |
|будівництва           | 028 |     |        |
--------------------------------------------------------------------
 
      2. Інвестиції в основний капітал за видами
             основних засобів
 
                 (у фактичних цінах, тис.грн.)
--------------------------------------------------------------
|Найменування          | N  |Освоєно за період з |
|                |рядка |початку року    |
|--------------------------------+------+--------------------|
|        А        |  Б |     1     |
|--------------------------------+------+--------------------|
|Інвестиції в основний капітал  |   |          |
|за видами основних засобів:   |   |          |
| житлові будівлі        | 201 |          |
|--------------------------------+------+--------------------|
|    у тому числі:      |   |          |
|  житлові будівлі, що     |   |          |
|  будуються          |   |          |
|  за рахунок коштів державного|   |          |
|  бюджету           | 202 |          |
|--------------------------------+------+--------------------|
| будівлі (крім житлових) і   |   |          |
| споруди            | 204 |          |
|--------------------------------+------+--------------------|
| машини, обладнання,      |   |          |
| інструмент, інвентар (без   |   |          |
| обладнання, що включене у ряд.|   |          |
| 201, 204)           | 209 |          |
|--------------------------------+------+--------------------|
|    у тому числі:      |   |          |
|  електричне та електронне  |   |          |
|  устаткування        | 216 |          |
|--------------------------------+------+--------------------|
| транспортні засоби      | 210 |          |
|--------------------------------+------+--------------------|
| інше             | 211 |          |
|--------------------------------+------+--------------------|
|    З рядків 201 та 204:   |   |          |
| вартість обладнання, що    |   |          |
| забезпечує функціонування   |   |          |
| будівель та споруд      | 215 |          |
--------------------------------------------------------------
 
    3. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
 
                   (у фактичних цінах, тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
|      Найменування      | N  | Освоєно за період з |
|                  |рядка |  початку року   |
|                  |   |---------------------|
|                  |   |усього |у тому числі |
|                  |   |    |інвестицій в |
|                  |   |    |основний   |
|                  |   |    |капітал   |
|-----------------------------------+------+-------+-------------|
|        А         | Б  |  1  |    2   |
|-----------------------------------+------+-------+-------------|
|Капітальні інвестиції за джерелами |   |    |       |
|фінансування:           |   |    |       |
| кошти державного бюджету     | 310 |    |       |
|-----------------------------------+------+-------+-------------|
| кошти місцевих бюджетів     |   |    |       |
| (міста, району, області та ін.) | 320 |    |       |
|-----------------------------------+------+-------+-------------|
| власні кошти підприємств та   |   |    |       |
| організацій           | 330 |    |       |
|-----------------------------------+------+-------+-------------|
| кредити банків та інші позики  | 331 |    |       |
|-----------------------------------+------+-------+-------------|
| кошти іноземних інвесторів    | 332 |    |       |
|-----------------------------------+------+-------+-------------|
| кошти вітчизняних інвестиційних |   |    |       |
| компаній, фондів тощо      | 333 |    |       |
|-----------------------------------+------+-------+-------------|
| інші джерела фінансування    | 340 |    |       |
|-----------------------------------+------+-------+-------------|
|     з них:          |   |    |       |
|-----------------------------------+------+-------+-------------|
|   приватні кошти        | 341 |    |       |
|-----------------------------------+------+-------+-------------|
|     З рядка 331:       |   |    |       |
|   кредити іноземних банків   | 342 |    |       |
------------------------------------------------------------------
 
      4. Інвестиції в основний капітал за видами
           економічної діяльності
 
                   (у фактичних цінах, тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
|Найменування  | N  |Код  |Освоєно за період з початку року |З графи 1 - |
|        |рядка |виду  |---------------------------------|за рахунок |
|        |   |еконо- |усього |    з них      |коштів   |
|        |   |мічної |    |-------------------------|державного |
|        |   |діяль- |    |витрати на |вартість   |бюджету   |
|        |   |ності |    |будівельні |машин,    |      |
|        |   |за   |    |і монтажні |обладнання, |      |
|        |   |КВЕД  |    |роботи   |інструменту, |      |
|        |   |    |    |      |інвентарю  |      |
|----------------+------+-------+-------+-----------+-------------+------------|
|   А     | Б  | В  |  1  |   2  |   3   |   4   |
|----------------+------+-------+-------+-----------+-------------+------------|
|Інвестиції в  | 400 |    |    |      |       |      |
|основний капітал|   |    |    |      |       |      |
|за видами    |   |    |    |      |       |      |
|економічної   |   |    |    |      |       |      |
|діяльності*   |   |    |    |      |       |      |
|----------------+------+-------+-------+-----------+-------------+------------|
|----------------+------+-------+-------+-----------+-------------+------------|
|----------------+------+-------+-------+-----------+-------------+------------|
|----------------+------+-------+-------+-----------+-------------+------------|
|----------------+------+-------+-------+-----------+-------------+------------|
|----------------+------+-------+-------+-----------+-------------+------------|
|----------------+------+-------+-------+-----------+-------------+------------|
|----------------+------+-------+-------+-----------+-------------+------------|
--------------------------------------------------------------------------------
 
   * Заповнюється згідно з Інструкцією щодо складання державної
статистичної звітності за формою N 2-інвестиції ( z1076-01 ).
 
 ____ ______________ 200_ р.     Керівник ___________________
 ________________________________   Головний
 прізвище та N телефону виконавця   бухгалтер __________________
 ________________________________
 
( Форма в редакції Наказу Державного комітету статистики N 369
( z1043-03 ) від 03.11.2003 )

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка