Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Місію України при НАТО


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про Положення про Місію України
               при НАТО
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 922/2003 ( 922/2003 ) від 27.08.2003 )
 
 
 
   Затвердити Положення про Місію України при НАТО (додається).
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 15 вересня 1998 року
     N 1020/98
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 15 вересня 1998 року N 1020/98
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Місію України при НАТО
 
   1. Це  Положення  визначає статус, завдання, функції та
організаційно-штатну структуру Місії України при  Організації
Північноатлантичного Договору.
   Місія України при Організації Північноатлантичного Договору
(далі - Місія) є дипломатичним представництвом при міжнародній
організації і  заснована  з  метою  забезпечення  постійного
співробітництва  України  з  Організацією Північноатлантичного
Договору (далі - НАТО) та участі у  Раді  Євроатлантичного
Партнерства (далі - РЄАП), а також реалізації положень Хартії про
особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної в м.Мадриді
9 липня 1997 року (далі - Хартія).
 
   2. Місія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, міжнародними договорами України,
актами  Президента  України  і  Кабінету  Міністрів України,
Міністерства закордонних справ України, цим Положенням, а також
дорученнями керівників центральних органів виконавчої влади у
сфері співробітництва України з НАТО, РЄАП  та  миротворчої
діяльності, погодженими з Міністром закордонних справ України.
 
   3. Основними завданнями Місії є:
   1) забезпечення реалізації політики України у відносинах з
НАТО;
   2) представництво України при НАТО, її органах та підтримання
з цією організацією офіційних відносин;
   3) забезпечення  постійних  контактів  з  політичними  і
військовими структурами НАТО, представництво України в РЄАП та її
органах;
   4) участь у роботі органів РЄАП, Програми НАТО "Партнерство
заради миру" (далі - ПЗМ), Комісії Україна - НАТО, військових
комітетів Україна - НАТО, Спільної групи Україна - НАТО у сфері
планування на випадок надзвичайних ситуацій та інших спільних
органів.
 
   4. Місія відповідно до покладених на неї завдань:
   1) сприяє контактам міністерств та інших центральних органів
виконавчої  влади  України  з  відповідними органами РЄАП і
структурами Міжнародного секретаріату  НАТО  та  Міжнародного
військового штабу;
   2) координує роботу делегацій України, які беруть участь у
діяльності органів НАТО, та надає їм відповідну допомогу;
   3) підтримує зв'язок з військовим командуванням НАТО і сприяє
координації зусиль у спільних операціях під командуванням НАТО;
   4) здійснює  контакти  з  місіями  держав-членів  і
держав-партнерів при НАТО;
   5) інформує органи державної влади України про становище і
події в НАТО та відносини НАТО з державами-партнерами;
   6) поширює в НАТО інформацію про становище в  Україні,
прийняті у державі важливі рішення з питань зовнішньої політики і
безпеки;
   7) вносить пропозиції щодо вдосконалення співробітництва між
органами державної влади України і НАТО, зокрема в рамках Хартії,
ПЗМ, Процесу планування і оцінки сил тощо.
   Місія за дорученням Міністра закордонних справ України і
погодженими з ним дорученнями керівників міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади може виконувати й інші
завдання щодо забезпечення співробітництва України з НАТО.
 
   5. Місія  складається  з керівництва, політичної секції,
військового представництва, представників міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади України, які беруть участь у
реалізації Хартії, а також  групи  адміністративно-технічного
персоналу.
   Штатний розпис Місії затверджує Міністерство  закордонних
справ України.
   Організаційне та фінансове  забезпечення  Місії  здійснює
Міністерство закордонних справ України.
 
   6. Матеріально-технічне  та  інженерне забезпечення Місії
здійснює Посольство України в Королівстві Бельгія.
 
   7. Главу Місії (Посол України) призначає Президент України за
поданням Міністра закордонних справ України.
   Датою акредитації Глави Місії є дата вручення ним вірчої
грамоти Президента України Північноатлантичній Раді і НАТО через
Генерального секретаря НАТО.
   Глава Місії є представником України в РЄАП та у контактах з
НАТО.
   Глава Місії має заступника з політичних питань та заступника
з військових питань, які за посадами є радниками-посланниками.
Заступника Глави Місії з політичних питань призначає Міністр
закордонних справ України. Заступника Глави Місії з військових
питань  призначає  Міністр оборони України за погодженням з
Міністерством закордонних справ України, до складу Місії він
відряджається Міністром закордонних справ України за поданням
Міністра оборони України. ( Абзац чертвертий пункту 7 в редакції
Указу Президента N 922/2003 ( 922/2003 ) від 27.08.2003 )
   Глава Місії:
   1) здійснює загальне керівництво Місією,  координацію  і
контроль за діяльністю її підрозділів, спеціалістів, делегацій,
осіб, які прибувають до Місії, беруть участь у роботі органів РЄАП
або відвідують НАТО;
   2) організовує роботу Місії, спрямовує її діяльність на
виконання щорічного  плану  імплементації  Хартії,  розробляє
пропозиції для органів державної влади України щодо зміцнення та
поглиблення співробітництва України з НАТО;
   3) бере участь у роботі РЄАП та Комісії Україна - НАТО;
   4) здійснює контакти з Генеральним секретарем НАТО, його
заступником та помічниками, керівниками структурних підрозділів,
главами місій держав-членів і держав-партнерів при НАТО;
   5) керує діяльністю Місії, пов'язаною із співробітництвом з
Політичним  директоратом і Політичним комітетом НАТО, Офісом
інформації і преси;
   6) здійснює інші функції відповідно до законодавства України
та цього Положення.
   Для виконання  своїх  функцій Глава Місії видає накази,
розпорядження та доручення, що є обов'язковими до виконання всіма
співробітниками Місії.
   У разі відсутності Глави Місії його  обов'язки  виконує
один із заступників Глави Місії. ( Абзац пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 922/2003 ( 922/2003 ) від
27.08.2003 )
 
   8. Політичну секцію очолює радник-посланник - заступник
Глави Місії з політичних питань. ( Абзац перший пункту 8 в
редакції Указу Президента N 922/2003 ( 922/2003 ) від 27.08.2003 )
   Основними завданнями політичної секції є:
   1) підготовка пропозицій та участь у засіданнях РЄАП, Комісії
Україна - НАТО, у тому числі і на вищих рівнях;
   2) забезпечення  роботи  Місії,  пов'язаної з виконанням
щорічного плану імплементації Хартії та заходів Індивідуальної
програми партнерства;
   3) здійснення контактів  з  Політичним  комітетом  НАТО,
Політичним директоратом НАТО і органами, що забезпечують його
роботу, з іншими директоратами і комітетами НАТО та їх органами
(за винятком тих, співробітництво з якими здійснюється через
представників окремих міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади у складі Місії);
   4) розроблення пропозицій для органів державної влади України
щодо зміцнення і поглиблення співробітництва України з НАТО
у політичній, військово-політичній та інших сферах;
   5) здійснення постійного зв'язку з місіями держав-членів і
держав-партнерів при НАТО та моніторингу співробітництва цих
держав з НАТО;
   6) сприяння  делегаціям  України,  які  прибувають  з
інформаційно-ознайомчими  візитами  до  НАТО,  та українським
журналістам.
   Співробітників політичної   секції   призначає  Міністр
закордонних справ України.
   Співробітники політичної секції виконують роботу згідно з
функціональними обов'язками, які затверджує Глава Місії.
 
   9.  Військове  представництво  очолює радник-посланник -
заступник Глави Місії з військових питань. ( Абзац перший пункту 9
в  редакції  Указу Президента N 922/2003 ( 922/2003 ) від
27.08.2003 )
   Основними завданнями військового представництва є:
   1) забезпечення взаємодії між Збройними Силами України та
Об'єднаними Збройними Силами НАТО, штабами та органами управління
різного рівня;
   2) забезпечення виконання щорічного  плану  імплементації
Хартії та заходів Індивідуальної програми партнерства з військових
та військово-технічних питань;
   3) розроблення  пропозицій  у  галузі  військової  та
військово-технічної політики для вищого військового керівництва
України з питань взаємодії з НАТО та РЄАП;
   4) доведення рішень керівних військових органів НАТО до
вищого військового керівництва України;
   5) представництво України в засіданнях військових комітетів
Україна - НАТО та РЄАП, Координаційного центру партнерства інших
постійних або тимчасових військових органів;
   6) організація  взаємодії  під час виконання заходів із
співробітництва у військовій галузі між відповідними органами і
структурами Збройних Сил України та Об'єднаних Збройних Сил НАТО,
військовими комітетами НАТО та управліннями Міністерства оборони
України і Генерального штабу Збройних Сил України, а також у
військовій та військово-технічній галузях у рамках та в дусі ПЗМ.
 
   10. Радник-посланник - заступник Глави Місії з військових
питань представляє Збройні Сили України у військових комітетах
Україна - НАТО, інших органах НАТО та заходах за участю військових
представників  держав-партнерів  і  здійснює  свою діяльність
відповідно до завдань Міністра оборони України або начальника
Генерального штабу Збройних Сил України, узгоджуючи при цьому свої
дії у політичних і військово-політичних питаннях з Главою Місії.
( Пункт 10 в редакції Указу Президента N 922/2003 ( 922/2003 ) від
27.08.2003 )
 
   11. Структура та кількісний склад військового представництва
затверджується  Міністерством  закордонних  справ  України за
погодженням з Міністерством оборони України.
   Співробітників військового представництва призначає Міністр
оборони України.
   До складу Місії співробітники військового  представництва
відряджаються Міністром закордонних справ України за поданням
Міністра оборони України.
 
   12. Військове  представництво  в  оперативному  плані
підпорядковується  Міністрові  оборони  України  і є органом
забезпечення реалізації військового співробітництва України з
НАТО, РЄАП та військовими комітетами Україна - НАТО.
   Військове представництво забезпечується необхідними засобами
зв'язку.
 
   13. Функціональні  обов'язки  співробітників  військового
представництва та основні напрями його діяльності затверджуються
Міністерством оборони України за погодженням з Міністерством
закордонних справ України.
 
   14. Взаємодію з відповідними структурами НАТО міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади України, які беруть
участь у реалізації політики України у відносинах з  НАТО,
забезпечують  їх  представники  згідно  з  робочими  планами
співробітництва.
 
   15. Представники міністерств та інших центральних органів
виконавчої  влади України призначаються відповідним міністром
(керівником центрального органу виконавчої влади) за погодженням з
Міністерством закордонних справ України та відряджаються до складу
Місії Міністром закордонних справ України за поданням міністра
(керівника центрального органу виконавчої влади).
 
   16. У своїй діяльності представники міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади України підпорядковуються
Главі Місії.
   Функціональні обов'язки представників міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади України затверджує Глава
Місії  за  погодженням  з  відповідним міністром (керівником
центрального органу виконавчої влади).
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                 Є.КУШНАРЬОВ
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка