Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Національним космічним агентством України та Міністерством оборони Російської Федерації про співробітництво в галузі спеціального контролю

               Угода
     між Національним космічним агентством України
     та Міністерством оборони Російської Федерації
    про співробітництво в галузі спеціального контролю
 
 
   Національне космічне агентство  України  та  Міністерство
оборони Російської Федерації, які надалі іменуються Сторонами,
   визнаючи необхідність здійснення ефективного контролю  за
дотриманням Договору про заборону випробувань ядерної зброї в
атмосфері, в космічному просторі та під водою від 5 серпня 1963
року ( 995_376 ), Договору між Союзом Радянських Соціалістичних
Республік та Сполученими Штатами Америки про обмеження підземних
випробувань ядерної зброї від 3 липня 1974 року ( 840_078 ) і
Договору між Союзом Радянських Соціалістичних  Республік  та
Сполученими Штатами Америки про підземні ядерні вибухи в мирних
цілях від 28 травня 1976 року ( 840_100 ), для забезпечення
безпеки України та Російської Федерації,
   погодилися про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Для мети даної Угоди нижчезгадані терміни означають:
   "спеціальний контроль"  -  сукупність  організаційних  і
технічних заходів, які здійснюються з метою безперервного контролю
за дотриманням міжнародних договорів, зазначених у преамбулі цієї
Угоди, а також за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними
явищами на всій території Земної кулі;
   "лабораторії спеціального контролю" (далі - лабораторії СК) -
лабораторії, окремо розташовані підрозділи  та  об'єкти  цих
лабораторій Російської Федерації, які призначені для реалізації
цілей спеціального контролю;
   "установи спеціального контролю" (далі - установи СК) -
установи, окремо розташовані підрозділи та об'єкти цих установ
Національного космічного агентства України, які призначені для
реалізації цілей спеціального контролю.
 
               Стаття 2
 
   З метою здійснення безперервного контролю за дотриманням
міжнародних договорів, зазначених у преамбулі цієї Угоди, а також
за сейсмічною обстановкою та іншими геофізичними явищами на
території України, Російської Федерації та решті території Земної
кулі здійснюється інформаційно-технічна взаємодія між Головним
центром спеціального контролю Національного космічного агентства
України (далі - ГЦСК Української Сторони) та Службою спеціального
контролю Міністерства оборони Російської Федерації (далі - ССК
Російської Сторони) та  підлеглими  їм  установами  СК  або
лабораторіями СК.
   Порядок інформаційно-технічної взаємодії,  обов'язки  ГЦСК
Української Сторони та ССК Російської Сторони щодо її організації
та здійснення визначаються окремим Положенням, яке є невід'ємною
частиною цієї Угоди.
   Сторони забезпечують проведення узгоджених  технічних  та
організаційних  заходів щодо удосконалення методів і засобів
контролю, а також щодо організації спеціальної діяльності та
оперативної служби в підлеглих установах СК і лабораторіях СК.
 
               Стаття 3
 
   ГЦСК Української Сторони забезпечує надання підлеглими йому
установами СК для ССК Російської  Сторони  первинних  даних
реєстрації  фізичних полів, які отримуються при використанні
технічних засобів контролю.
 
               Стаття 4
 
   ССК Російської Сторони здійснює комплексну обробку та аналіз
первинних даних, які надходять від установ СК та лабораторій СК, з
метою  місцевизначення  джерел  явищ,  що  реєструються,  їх
ідентифікації  та  визначення  параметрів  ядерних  вибухів,
землетрусів та інших геофізичних явищ.
   ССК Російської  Сторони  надає  ГЦСК Української Сторони
інформацію про ядерні вибухи, проведені іноземними державами,
землетруси силою більше трьох балів на території України та
держав, що межують з нею, землетруси силою більше шести балів на
території всієї Земної кулі, а також інформацію про геофізичні
явища, отриману за результатами обробки даних від установ СК та
лабораторій СК.
 
               Стаття 5
 
   Сторони виділяють канали зв'язку, кінцеву апаратуру прийому
та   передачі   даних,   необхідні   для   здійснення
інформаційно-технічного обміну.
   Інформація про джерела штучного походження, яка надається в
рамках цієї Угоди, є конфіденційною. Сторони не мають права
передачі отриманої інформації третій стороні без письмової згоди
другої Сторони.
   Сторони забезпечують заходи щодо  захисту  конфіденційної
інформації, які виключають її витік.
   В разі необхідності обміну таємною  інформацією  Сторони
керуються вимогами Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Російської Федерації про взаємний захист таємної інформації від 2
грудня 2000 року ( 643_145 ).
 
               Стаття 6
 
   Кожна із Сторін бере на себе витрати на закупівлю спеціальних
технічних засобів контролю,  запасного  майна  та  приладів,
комплектуючих  елементів, спеціальних витратних матеріалів та
загальнопромислової продукції для забезпечення експлуатації та
поточного ремонту цих засобів, на проведення їх середнього і
капітального ремонту, оренду каналів зв'язку та передачі даних,
необхідних для забезпечення функціонування підлеглих установ СК
або лабораторій СК та здійснення інформаційно-технічного обміну, а
також відповідні транспортні витрати.
   Фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт щодо удосконалення спеціальних технічних засобів контролю за
узгодженими програмами здійснюється на дольовій основі.
   Поставки в  установи  СК  спеціальних  технічних засобів
контролю, запасного майна та приладів, комплектуючих елементів та
спеціальних витратних матеріалів для забезпечення експлуатації та
поточного ремонту цих засобів, а також їх середній і капітальний
ремонт на підприємствах промисловості організовують начальники
ГЦСК Української Сторони та ССК Російської Сторони згідно з Угодою
між  Урядом  України  та  Урядом  Російської  Федерації про
військово-технічне  співробітництво від 26 травня 1993 року
( 643_043 ).
   Спеціальні технічні засоби та інше майно, яке поставляється
одній із Сторін для другої Сторони, не можуть бути приватизовані
цією Стороною або в односторонньому порядку продані чи передані
третій стороні.
 
               Стаття 7
 
   Сторони можуть за взаємною письмовою домовленістю вносити
зміни та доповнення до цієї Угоди.
 
               Стаття 8
 
   Суперечності у  тлумаченні  та  застосуванні  цієї Угоди
вирішуються Сторонами шляхом переговорів на рівні уповноважених
представників Сторін.
 
               Стаття 9
 
   З моменту набуття чинності цієї Угоди припиняє свою дію у
відносинах між Україною та Російською Федерацією Угода  між
Міністерством оборони України та Міністерством оборони Російської
Федерації про співробітництво в галузі спеціального контролю від 8
липня 1993 року ( 643_173 ).
 
              Стаття 10
 
   Ця Угода набуває чинності з дати її підписання.
   Угода укладається строком на п'ять років. Після закінчення
цього терміну дія Угоди продовжується автоматично на наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не менш ніж за шість
місяців до закінчення відповідного періоду не направить другій
Стороні письмове повідомлення про свій намір припинити її дію.
 
   Вчинено в м. Москві 21 грудня 2001 року у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Національне космічне          За Міністерство оборони
 агентство України             Російської Федерації
 
 Є. Махонін                О. Колесников
 
                   Додаток
                   до Угоди між Національним
                   космічним агентством України
                   та Міністерством оборони
                   Російської Федерації про
                   співробітництво в галузі
                   спеціального контролю
                   від 21 грудня 2001 р.
 
              Положення
   про інформаційно-технічну взаємодію між Головним центром
   спеціального контролю Національного космічного агентства
   України та Службою спеціального контролю Міністерства
          оборони Російської Федерації
 
   Це Положення  визначає  порядок  інформаційно-технічної
взаємодії,  обов'язки  Головного центру спеціального контролю
Національного космічного агентства України та Служби спеціального
контролю  Міністерства  оборони Російської Федерації щодо її
організації та виконання при вирішенні  завдань  спеціальної
діяльності.
 
           I. Загальні положення
 
   1. Скорочення,  що вживаються у тексті цього Положення,
означають:
   ЗАЗ - засекречуюча апаратура зв'язку;
   ОЧЗ - оперативна чергова зміна;
   ЕГ - експертна група;
   СТЗ - стаціонарні технічні засоби;
   ЗОТ - засоби обчислювальної техніки;
   СЄЧ - система єдиного часу.
   2. Для  цілей цього Положення під інформаційно-технічною
взаємодією мається на увазі:
   обмін по технічним та іншим засобам зв'язку інформацією про
первинні  дані  реєстрації  фізичних  полів,  отриманих  із
використанням технічних засобів контролю, та інформацією про
параметри ядерних вибухів, проведених  іноземними  державами,
землетрусів та джерел інших геофізичних явищ, зареєстрованих СТЗ
установ СК та лабораторій СК;
   здійснення поставок  до  установ  СК  та лабораторій СК
спеціального математичного та програмного забезпечення, СТЗ, ЗОТ,
засобів  зв'язку, передачі даних і СЄЧ, запасного майна та
приладів, комплектуючих елементів  та  спеціальних  витратних
матеріалів для забезпечення експлуатації та поточного ремонту цих
засобів, а також проведення середнього і капітального ремонту СТЗ
на підприємствах промисловості України та Російської Федерації.
   3. Для цілей цього Положення під спеціальною діяльністю
мається на увазі:
   організація та несення оперативного чергування силами та
засобами установ СК та лабораторій СК з метою забезпечення
безперервної і цілодобової реєстрації комплектами СТЗ сигналів, їх
обробки, аналізу, ідентифікації та передачі оперативної інформації
споживачам;
   підтримання в  постійній  готовності  до  застосування,
використання за призначенням в установлених режимах роботи та
технічне обслуговування СТЗ, ЗОТ, засобів зв'язку, передачі даних
і СЄЧ;
   спеціальна підготовка персоналу установ СК і лабораторій СК
та виконання ними завдань у складі ОЧЗ та ЕГ.
 
      II. Порядок інформаційно-технічної взаємодії
   між ГЦСК Української Сторони і ССК Російської Сторони
 
   4. ССК Російської Сторони забезпечує для ГЦСК Української
Сторони:
   надання оперативної інформації про факт, вид, час, місце
проведення та потужність ядерних вибухів, проведених іноземними
державами,  за  результатами  комплексної обробки та аналізу
первинних даних, що надходять від усіх установ СК та лабораторій
СК, час, координати та інтенсивність землетрусів, зареєстрованих
СТЗ установ СК та лабораторій СК, по телефону ЗАЗ не пізніше 30
хвилин після визначення їх параметрів, якщо інше не буде визначено
додатковою домовленістю;
   надання оперативної інформації про параметри джерел інших
геофізичних явищ, зареєстрованих СТЗ установ СК та лабораторій СК;
   надання службових  інформаційних  зведень з відображенням
результатів  проведення  щоденного  аналізу  якості  несення
оперативного чергування силами та засобами установ СК;
   надання результатів  аналізу  працездатності,  дотримання
режимів роботи СТЗ і ЗОТ, засобів зв'язку, передачі даних і СЄЧ,
повноти та якості обробки сигналів та  надання  оперативної
інформації установами СК шляхом контрольної обробки матеріалів
реєстрації;
   надання оглядів про підсумки несення оперативного чергування,
про стан експлуатації СТЗ, ЗОТ, засобів зв'язку, передачі даних і
СЄЧ, про результати спеціальної діяльності установ СК за місяць,
період навчання, навчальний рік, рекомендацій щодо  усунення
виявлених недоліків;
   надання щомісячного Бюлетеня ССК Російської Сторони.
   5. ГЦСК Української Сторони забезпечує для ССК Російської
Сторони:
   цілодобове безперервне  надання  підлеглими установами СК
оперативної інформації про первинні дані реєстрації фізичних
полів, отриманих при використанні технічних засобів контролю,
самостійно і на запит оперативного чергового ССК Російської
Сторони (за необхідністю із залученням ЕГ);
   надання в узгоджені  терміни  і  за  узгодженою  формою
результатів періодичного контролю технічних характеристик СТЗ,
ЗОТ, засобів зв'язку, передачі даних і СЄЧ, а також інших
матеріалів,  передбачених  керівними документами, вказаними в
розділі IV цього Положення;
   здійснення планового і на запит оперативного чергового ССК
Російської Сторони надання матеріалів реєстрації в тимчасове
користування.
 
       III. Обов'язки ГЦСК Української Сторони
      та ССК Російської Сторони щодо організації
     та здійснення інформаційно-технічної взаємодії
 
   6. Підготовка пропозицій для визначення завдань спеціальної
діяльності установам СК та лабораторіям СК.
   7. Підготовка пропозицій для визначення складу ОЧЗ та ЕГ
установ СК та лабораторій СК і обов'язків посадових осіб, які
входять до них.
   8. Підготовка пропозицій для визначення складу комплектів
СТЗ, ЗОТ, засобів зв'язку, передачі даних і СЄЧ, порядку їх
використання за призначенням, режимів роботи, порядку і часу
проведення планового технічного обслуговування, а також визначення
порядку, термінів та способів передачі оперативної інформації.
   9. Підготовка  пропозицій  щодо відміни, розробки нових,
внесення змін та доповнень до чинних керівних документів.
   10. Підготовка матеріалів, розробка пропозицій щодо тематики
та термінів проведення спільних і роздільних тактико-спеціальних
тренувань з персоналом ОЧЗ і ЕГ установ СК та лабораторій СК,
забезпечення їх участі в тактико-спеціальних  тренуваннях  і
навчаннях, які проводяться за узгодженими планами.
   11. Розробка пропозицій щодо проведення науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт щодо удосконалення спеціальних
технічних засобів контролю та техніко-економічного обгрунтування
частки участі кожної Сторони при фінансуванні вказаних робіт.
   12. Взаємодія при впровадженні в установи СК та лабораторії
СК нового загальносистемного та спеціального математичного і
програмного забезпечення та при доробці існуючого математичного і
програмного забезпечення, результатів науково-дослідних робіт з
окремих та комплексних завдань спеціальної діяльності. Підготовка
пропозицій щодо проведення взаємної сертифікації на відсутність
недекларованих можливостей для нового (загальносистемного  та
спеціального)   і  доопрацьованого  існуючого  програмного
забезпечення, що впроваджується в установи СК та лабораторії СК.
   13. Розробка  рекомендацій  щодо  організації та ведення
бібліотек і фондів (карток) алгоритмів та програм.
   14. Розробка  пропозицій  щодо  удосконалення  технічної
експлуатації СТЗ, ЗОТ, засобів зв'язку, передачі даних і СЄЧ.
   15. Підготовка пропозицій для визначення вимог і нормативів з
технічної експлуатації СТЗ, ЗОТ, засобів зв'язку, передачі даних і
СЄЧ,  щодо  спеціальної  підготовки персоналу установ СК та
лабораторій СК.
   16. Організація допуску представників Сторін для участі у
проведенні спільних заходів здійснюється згідно з  порядком,
встановленим в Національному космічному агентстві України та
Міністерстві оборони Російської Федерації відповідно.
 
      IV. Документи, які регламентують організацію
     спеціальної діяльності установ СК і лабораторій
    СК та здійснення інформаційно-технічної взаємодії
 
   17. Керівництво з технічної експлуатації СТЗ, в/ч 31600, м.
Москва, 1985 р.
   18. Керівництво по організації виявлення ядерних вибухів, в/ч
46179, м. Москва, 1981 р.
   19. Керівництво по організації радіотехнічних спостережень та
обробці матеріалів реєстрації в установах Служби спеціального
контролю, в/ч 46179, м. Москва, 1976 р.
   20. Керівництво по організації сейсмічних спостережень та
обробці матеріалів документального запису в установах Служби
спеціального контролю, в/ч 46179, м. Москва, 1974 р.
   21. Методика по організації акустичних  спостережень  та
обробці отриманих матеріалів в установах Служби спеціального
контролю, в/ч 46179, м. Москва, 1972 р.
   22. Керівництво по організації виявлення ядерних вибухів
засобами магнітного методу, в/ч 46179, м. Москва, 1982 р.
   23. Методичні вказівки установам по організації та веденню
контролю за ядерними вибухами за допомогою аерозольного методу,
в/ч 46179, м. Москва, 1988 р.
   24. Інструкція по  складанню  та  передачі  донесень  з
оперативною інформацією, в/ч 46179, м. Москва, 1994 р.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка