Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 31.10.2003 N 301

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2003 N 395
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
        економіки та з питань європейської інтеграції
    N 178а ( v178a569-04 ) від 05.05.2004 )
 
       Про внесення змін у додаток до наказу
        Міністерства економіки та з питань
         європейської інтеграції України
            від 31.10.2003 N 301
 
 
   Н А К А З У Ю:
 
   Внести у додаток до наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції  України  від  31.10.2003  N  301
( v0301569-03 ) "Про розподіл обов'язків між Міністром економіки
та  з  питань європейської інтеграції України, його першими
заступниками та заступниками" зміни, що додаються.
 
 Міністр                      В.Хорошковський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ
                   Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   30.12.2003 N 395
 
 
               ЗМІНИ,
     що вносяться у додаток до наказу Міністерства
     економіки та з питань європейської інтеграції
          України від 31.10.2003 N 301
             ( v0301569-03 )
 
 
   1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
   "3. Перший заступник Міністра у зв'язках з Верховною Радою
України Вощевський Валерій Миколайович:
   представляє за дорученням  Президента  України,  Кабінету
Міністрів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України
законопроекти, інші  питання,  що  належать  до  компетенції
Мінекономіки;
   за дорученням   Міністра   супроводжує   законопроекти,
підготовлені Мінекономіки, під час їх розгляду комітетами, іншими
органами Верховної Ради України, а також під час інших заходів у
парламенті;
   представляє за дорученням Президента України на пленарних
засіданнях  Верховної  Ради  України, а також на засіданнях
комітетів, інших її органів пропозиції Президента України до
прийнятих Верховною Радою України законів;
   за дорученням Міністра представляє позицію Мінекономіки під
час розгляду Верховною Радою України питань, що належать до
компетенції Міністерства;
   бере в установленому порядку участь у роботі дорадчих та
інших органів Верховної Ради України;
   інформує Міністра про хід та результати розгляду у Верховній
Раді України законопроектів, інших питань, що  належать  до
компетенції Мінекономіки;
   організовує системну  роботу  Міністерства  з  комітетами
Верховної  Ради України, депутатськими фракціями (групами) у
Верховній Раді  України  та  їх  секретаріатами,  забезпечує
організацію зустрічей Міністра з народними депутатами України;
   проводить зустрічі з головами комітетів  Верховної  Ради
України,  лідерами  фракцій  з метою погодження поточних та
стратегічних планів законопроектних робіт;
   забезпечує моніторинг законопроектів з питань, віднесених до
компетенції Міністерства, які внесені на розгляд Верховної Ради
України суб'єктами законодавчої ініціативи;
   координує проведення  Міністерством  фахової  експертизи
законопроектів, внесених народними депутатами України, а також
подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо їх підтримки
або відхилення;
   забезпечує належне виконання положень Закону України "Про
статус народного депутата України" ( 2790-12 ) в частині розгляду
депутатських запитів і звернень, організовує зустрічі з народними
депутатами України щодо порушених ними питань;
   вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах апарату
Мінекономіки з Апаратом Верховної Ради України;
   організовує проведення  семінарів,  "круглих   столів",
прес-конференцій тощо з метою обговорення положень найважливіших
законопроектів з питань економічного і соціального  розвитку
України;
   виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності
Мінекономіки України;
   організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо:
   державної політики у сфері управління державним сектором
економіки;
   методичного, аналітичного та організаційного  забезпечення
фінансового планування підприємств державного сектору економіки та
моніторингу у цій сфері;
   державної політики у сфері запобігання банкрутству;
   політики відносин власності;
   основних засад управління державними корпоративними правами;
   забезпечує:
   здійснення Міністерством відповідно до Закону України "Про
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом" ( 2343-12 ) повноважень державного органу з питань
банкрутства.
   Забезпечує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому:
   департаменту реформування відносин власності;
   управління взаємодії з Верховною Радою України.
   Координує взаємодію з територіальними управліннями з питань
банкрутства (територіальними органами Мінекономіки).
   Координує взаємодію з підпорядкованою Міністерству державною
госпрозрахунковою установою "Агентство з питань банкрутства".
   З питань, віднесених  до  його  компетенції,  забезпечує
взаємодію Мінекономіки з іншими центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.
   Здійснює через заступників Міністра координацію роботи усіх
структурних підрозділів Міністерства з питань, що належать до його
компетенції.
   У разі тимчасової відсутності Міністра за його дорученням
виконує обов'язки Міністра відповідно до законодавства".
 
   2. У пункті 4:
   в абзацах другому - четвертому слова "та співробітництва з
країнами СНД" виключити;
   абзац одинадцятий виключити;
   в абзаці п'ятнадцятому слова "та країнами СНД" виключити;
   абзац двадцятий виключити;
   в абзаці двадцять шостому цифри "(11)" замінити цифрами
"(12)".
 
   3. Пункт 5 після абзацу двадцять дев'ятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
   "Координує взаємодію  Міністерства  з журналом "Економіка
України".
   У зв'язку з цим абзаци тридцятий - тридцять третій вважати
відповідно абзацами тридцять першим - тридцять четвертим.
 
   4. Абзац десятий пункту 7 після слів "громадського харчування
і" доповнити словом "побутових".
 
   5. Пункт 9 викласти в такій редакції:
   "9. Заступник Міністра:
   організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо:
   ефективності економічної політики на основі аналізу стану і
тенденцій розвитку ринків продукції промисловості (ГМК, хімічної,
машинобудування, легкої та деревообробної), паливно-енергетичного
сектору, сільського  господарства  та  продовольства,  послуг
транспорту та зв'язку;
   державної цінової політики та тарифів;
   розвитку інфраструктури та інституцій ринків;
   координації діяльності центральних органів виконавчої влади з
питань функціонування організованих ринків товарних ресурсів;
   політики технічного регулювання.
   Забезпечує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованого
йому:
   департаменту розвитку ринків,
   Координує взаємодію з Державною інспекцією з контролю за
цінами  (урядовим  органом  державного  управління, утвореним
Кабінетом Міністрів України у складі Мінекономіки).
   Координує взаємодію   з   підпорядкованим  Міністерству
Національним агентством України з питань акредитації.
   Організовує роботу,  пов'язану із забезпеченням виконання
повноважень Міністра щодо спрямування та координації діяльності
Державного комітету України з енергозбереження.
   Виконує обов'язки заступника Міністра (10) у разі  його
тимчасової відсутності.
   Організовує  за  погодженням  із  заступником  Міністра
Романюком С.А. взаємодію з Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями, органами  місцевого
самоврядування з питань, віднесених до його компетенції".
 
   6. У пункті 11:
   доповнити пункт після абзацу п'ятого новими абзацами такого
змісту:
   "розроблення стратегії та впровадження державної політики
економічного  співробітництва  з  державами  -  учасницями
Співдружності Незалежних Держав;
   проведення міжнародних  виставок  за  кордоном,  в  яких
передбачено участь українських підприємств та організацій, якщо
пов'язані з цим витрати фінансуються за рахунок коштів державного
бюджету".
   У зв'язку  з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - шістнадцятим;
   доповнити пункт  після абзацу одинадцятого новим абзацом
такого змісту:
   "організацію робіт  з  реєстрації представництв іноземних
суб'єктів господарської діяльності на території України".
   У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами тринадцятим - сімнадцятим;
   абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
   "Забезпечує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих
йому:
   департаменту міжнародного      торговельно-економічного
співробітництва;
   департаменту співробітництва з країнами СНД".
 
   7. Пункти 12, 13, 14 і 15 викласти в такій редакції:
   "12. Заступник Міністра:
   організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо:
   єдиної зовнішньоекономічної політики;
   розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України;
   розвитку і поліпшення структури експорту та імпорту товарів
(робіт, послуг);
   системи тарифного   та    нетарифного    регулювання
зовнішньоекономічної діяльності;
   реєстраційно-дозвільних функцій у сфері експорту, імпорту
товарів,  робіт,  послуг,  обліку (реєстрації) окремих видів
зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
   системи експортного контролю;
   захисту від недобросовісної конкуренції та запобігання їй;
   забезпечує:
   проведення моніторингу   розвитку   зовнішньоекономічних
зв'язків;
   контроль за зовнішньоекономічною діяльністю.
   Забезпечує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованого
йому:
   департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі,
торговельних обмежень  та  контролю  за  зовнішньоекономічною
діяльністю.
   Виконує обов'язки заступника Міністра Березного А.В. уразі
його відсутності.
   Організовує за  погодженням  із  заступником  Міністра
Романюком С.А. взаємодію з Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування з питань, віднесених до його компетенції.
   Здійснює за  погодженням  із  заступниками   Міністра
функціональне управління усіма підрозділами Міністерства з питань,
що належать до його компетенції.
 
   13. Перші заступники та заступники Міністра:
   вносять пропозиції Міністру щодо призначення на посади та
звільнення з посад відповідно до законодавства керівників та інших
працівників  безпосередньо  підпорядкованих  їм  структурних
підрозділів Мінекономіки;
   вносять пропозиції Міністру про присвоєння в установленому
порядку  керівникам  та  іншим  працівникам  безпосередньо
підпорядкованих  їм  структурних  підрозділів  Мінекономіки
відповідних рангів державних службовців, а також заохочення та
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
 
   14. Перші заступники та заступники Міністра відповідно до
розподілу обов'язків підписують листи,  що  надсилаються  до
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України (за
винятком  тих,  що  адресуються  Президенту  України,  Главі
Адміністрації  Президента  України, Прем'єр-міністру України),
центральних і місцевих органів виконавчої  влади  та  інших
організацій.
 
   15. Статус та функціональні обов'язки керівників структурних
підрозділів апарату Міністерства визначаються у положеннях про
відповідні структурні підрозділи".
 
 Директор департаменту
 адміністративної реформи
 та розвитку Міністерства                Є.Сторожук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка