Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Методичні рекомендації щодо перевірки оформлення сертифікатів про походження товару форми СТ-1

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         23.12.2002 N 11/2-14-12868-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць
                   Начальникам митниць
 
  ( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної
                     митної служби
   N 25/4-14-35/8967-ЕП ( v8967342-04 ) від 19.07.2004 )
 
    Про Методичні рекомендації щодо перевірки оформлення
     сертифікатів про походження товару форми СТ-1
 
 
   З метою недопущення безпідставних затримок митного оформлення
товарів, які ввозяться на митну територію України на умовах угод
про вільну торгівлю, дотримання митницями єдиного підходу щодо
перевірки правильності оформлення сертифікатів про походження
товару  форми  СТ-1  відповідно до Правил визначення країни
походження товарів, затверджених Рішенням Ради  глав  урядів
Співдружності Незалежних  Держав від 30.11.2000 ( 997_484 ),
здійснювати перевірку достовірності зазначених сертифікатів з
урахуванням Методичних рекомендацій, що додаються.
 
   Нагадуємо, що Правила визначення країни походження товарів,
затверджені Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних
Держав від  30.11.2000  ( 997_484 ), зразки сертифікату про
походження товару форми СТ-1 та додаткового аркуша сертифікату
доведені до митних органів листом Держмитслужби України від
24.10.2001 N 11/3-21-8385 ( v8385342-01 ).
 
 Перший заступник Голови Служби             О.Б.Єгоров
 
 
                   Додаток
                   до листа Держмитслужби
                   України
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
       щодо порядку проведення митними органами
     перевірки правильності оформлення сертифікатів
         про походження товару форми СТ-1
 
 
   1. Методичні рекомендації щодо порядку проведення митними
органами  перевірки  правильності оформлення сертифікатів про
походження товару форми СТ-1 (далі - Методичні рекомендації)
розроблені відповідно до Правил визначення країни походження
товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності
Незалежних Держав від 30.11.2000 ( 997_484 ) (далі - Правила).
 
   2. Методичні рекомендації  діють  стосовно  товарів,  що
ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну
торгівлю,  укладених  Україною  з  такими  країнами  СНД:
Азербайджанська Республіка ( 031_518 ), Грузія ( 268_600 ),
Республіка Вірменія ( 051_001 ), Республіка Казахстан ( 398_008 ),
Киргизька Республіка ( 417_003 ), Республіка Молдова ( 498_029 ),
Російська Федерація  (  643_009  ),  Республіка  Таджикистан
( 762_008 ), Республіка Білорусь ( 112_007 ) (далі - країни СНД).
 
   3. Дія  цих  Методичних рекомендацій розповсюджується на
сертифікати про походження товару форми СТ-1, застосування яких
передбачено Правилами ( 997_484 ).
 
   4. Сертифікат про походження товару форми СТ-1 (далі -
сертифікат) є документом, який подається митним органам для
підтвердження походження товару в конкретній країні СНД відповідно
до вимог, передбачених Правилами ( 997_484 ).
 
   5. Сертифікат видається і оформлюється уповноваженим органом
країни СНД (далі - уповноважений орган) з дотриманням вимог
Правил ( 997_484 ), згідно з інструкцією щодо оформлення і видачі
сертифікатів, яка розробляється і затверджується уповноваженим
органом.
 
   6. Перелік уповноважених органів, а також зразки відбитків
печаток  та зразки підписів осіб, уповноважених засвідчувати
сертифікати, доводяться до митних органів Держмитслужбою України.
   У разі надходження вказаної інформації до митних органів
безпосередньо від уповноваженого органу, вона  повинна  бути
підтверджена Держмитслужбою України.
 
   7. Сертифікат оформлюється на спеціальному, захищеному бланку
формату А4 (210x297 мм), виготовленому типографським способом.
   Форма бланка сертифіката є єдиною для країн СНД.
 
   8. Інформація про застосований захист бланку сертифіката
доводиться до митних органів Держмитслужбою України.
 
   9. Сертифікат оформлюється російською мовою, в друкованому
вигляді в 3-х примірниках. Перший примірник, який має захисну
сітку, є оригіналом, а два інші - копіями.
 
   10. Наявність  підчищень  у  сертифікаті  неприпустима.
Виправлення в сертифікат вносяться шляхом закреслення помилкової
інформації  і  надрукування  скоректованих  відомостей,  що
засвідчуються потім підписом і печаткою уповноваженого органу.
 
   11. Заповнення граф сертифіката повинне відповідати таким
вимогам:
   графа 1  - "Відправник/експортер (найменування і поштова
адреса)". Відправник вказується відповідно до даних контракту
(доповнень  до  контракту). Допускається запис відповідно до
свідоцтва про реєстрацію підприємства.
   У разі, якщо відправник і експортер є різними юридичними
особами, повинно бути зазначено, що відправник (найменування і
поштова адреса) діє "за дорученням" експортера (найменування і
поштова адреса). Якщо такий запис у сертифікаті відсутній, то
додатково має подаватися відповідне письмове підтвердження;
   графа 2 - "Одержувач/імпортер  (найменування  і  поштова
адреса)".  Одержувач  товару  вказується відповідно до даних
контракту (доповнень до контракту).
   У разі, якщо, якщо одержувач і імпортер є різними юридичними
особами, повинно бути зазначено, що одержувач (найменування і
поштова адреса) діє "за дорученням" імпортера (найменування і
поштова адреса). Якщо такий запис у сертифікаті відсутній, то
додатково має подаватися відповідне письмове підтвердження;
   графа 3 - "Засоби транспорту і маршрут проходження (наскільки
це відомо)";
   графа 4 - вказується номер сертифіката (реєстраційний і/чи
номер бланка), його форма, країна, що видала сертифікат, і країна,
для якої цей сертифікат призначений;
   графа 5  - "Для службових відміток". Вносяться службові
примітки державних контролюючих органів країн експорту, транзиту
і/чи одержання товару, а також при необхідності такі записи:
"Дублікат", "Виданий замість сертифіката", "Виданий  згодом",
"Кумуляція СНД";
   графа 6 - "Номер". Указується порядковий номер товару;
   графа 7 - "Кількість місць і вид упаковки";
   графа 8 - "Опис товару". Вказується комерційне найменування
товару  й  інші відомості, що дозволяють зробити однозначну
ідентифікацію товару щодо заявленого для цілей митного оформлення.
У випадку недостатності місця на лицьовій стороні для заповнення
графи допускається застосування додаткового аркуша (аркушів) про
походження товару (додаток 2), що заповнюється у встановленому
порядку (засвідчений підписом, печаткою  і  має  той  самий
реєстраційний номер, що і бланк сертифіката).
   Заповнення сертифіката на зворотному боці не опускається;
   графа 9 - "Вага брутто/нетто (кг)". Вказуються вагові або
кількісні характеристики товару.
   Розбіжність між фактичною кількістю товару і зазначеною у
сертифікаті не повинна перевищувати 5%;
   графа 10  -  "Номер і дата рахунка-фактури". Вказуються
відомості про рахунок-фактуру чи рахунок-проформу, чи  інший
документ, що відбиває фінансово-кількісні параметри товару (при
здійсненні довгострокових контрактів, коли вантаж йде залізничним
транспортом від того самого відправника вантажу тому самому
одержувачу вантажу, заповнення графи необов'язкове);
   графа 11 - "Посвідчення". Заповнюється уповноваженим органом
і містить його найменування, адресу, печатку і дату засвідчення
відомостей, зазначених у сертифікаті, а також підпис, прізвище й
ініціали особи, уповноваженої засвідчувати сертифікат;
   графа 12 - "Декларація заявника". Указується країна, у якій
товар був цілком вироблений або піддався достатній переробці, дата
декларування відомостей про країну походження товару, а також
проставляються печатка заявника і підпис, прізвище та ініціали
уповноваженої особи заявника.
 
   12. У випадку втрати чи пошкодження сертифіката видається
офіційно засвідчений його дублікат. При видачі дублікату в графі
11 "Уповноважений орган" вказується дата видачі дублікату, а в
графі 5 "Для службових приміток" вказується слово "Дублікат",
номер  і  дата  оригіналу  загубленого сертифіката. Дублікат
сертифікату набуває чинності з дати видачі оригіналу. Сумарний
термін дії оригіналу і дублікату не може перевищувати 12 місяців.
 
   13. Сертифікат може бути виданий після відвантаження товару
на підставі письмової обгрунтованої заяви замовника.
   У цьому випадку в графі 5 сертифіката повинно бути вказано:
"Виданий згодом".
 
   14. При анулюванні з будь-яких причин  раніше  виданого
сертифіката (у тому випадку, і коли один сертифікат замінюється на
декілька  сертифікатів,  наприклад,  у  зв'язку  з  різними
отримувачами)  в  графу  5 вноситься запис "Виданий замість
сертифіката"  із  зазначенням  номера  і  дати  анульованого
сертифіката. Сертифікату, виданому замість іншого сертифіката,
може бути присвоєний новий реєстраційний номер.
 
   15. При реекспорті товарів у рамках країн СНД можлива видача
замінних сертифікатів за наявності сертифіката країни походження
товару. При цьому в пункті 5 сертифіката  вноситься  запис
"Сертифікат виданий на підставі сертифіката країни походження" із
вказівкою номера і дати сертифіката країни походження.
 
   16. При реекспорті товарів у рамках країн СНД, виготовлених
на їхніх територіях і завезених на їх митні території до введення
в дію Правил визначення країни походження товарів, затверджених
Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від
24.09.93 ( 997_055 ), можлива видача сертифіката з позначкою в
графі 5 "Товар виготовлений у ___ (країна) у ____ році".
 
   17. Якщо в документах (рахунку-фактурі, товарних накладних,
пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях та ін.), якими
супроводжується товар, міститься детальний опис товару, достатній
для проведення його однозначної ідентифікації, то є допустимим
посилання в сертифікаті лише на ці документи без внесення до графи
8 сертифіката опису товару, наведеного в згаданих документах. При
цьому такі документи мають подаватися митному органу разом із
сертифікатом і бути завірені підписом, печаткою, якими завірено
сертифікат,  а також містити посилання на номер сертифіката
(реєстраційний і/чи номер бланка).
 
   18. При  перевірці  відомостей,  внесених  у  графу  12
сертифіката, і правильності її оформлення митний орган може
використовувати інформацію експортера (заявника сертифіката) на
підтвердження даних графи 12 сертифіката. Така інформація має бути
засвідчена печаткою експортера й може бути надіслана митному
органу листом або факсом.
 
   19. При  перевірці  сертифіката  митний  орган  може
використовувати інформацію уповноваженого органу, додатково надану
для підтвердження достовірності відомостей, внесених у сертифікат,
а саме:
   - виконання критерію походження, встановленого  Правилами
( 997_484 );
   - засвідчення сертифіката уповноваженою особою, підпис якої
на сертифікаті викликав сумнів;
   - засвідчення сертифіката печаткою уповноваженого органу,
відтиск якої на сертифікаті викликав сумнів;
   - визнання технічної помилки, допущеної  при  оформленні
сертифіката.
   Інформація уповноваженого  органу  (в  тому  числі  акти
експертизи або інші документи (або їх копії), на підставі яких
визначено походження товару) має бути засвідчена його печаткою й
може бути надіслана митному органу листом або факсом.
 
   20. У  випадку подання митному органу сертифіката після
завершення митного оформлення товару, його перевірка, в тому числі
і на предмет правильності оформлення, здійснюється у порядку,
затвердженому наказом Держмитслужби України від 08.08.2002 N 433
( z0711-02 ), з урахуванням даних Методичних рекомендацій.
 
   21. Сертифікат оформлюється на кожну окрему поставку товару,
що здійснюється одним чи декількома транспортними засобами тому
самому одержувачу вантажу від того самого відправника вантажу.
Сертифікат, оформлений іншим чином, розглядається митним органом
на  предмет  його  прийняття  за  умови  подання письмового
обгрунтування  потреби  та  причин  саме  такого  оформлення
сертифіката.
 
   22. Термін дії сертифіката складає 12 місяців з дня його
видачі.
 
   23. Копія сертифіката, а також  визначена  уповноваженим
органом документація, яка пов'язана з сертифікатом і підтверджує
походження товару, уповноваженим органом зберігаються протягом
трьох років.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка