Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про колегію Державного комітету України по водному господарству

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
 
              Н А К А З
 
            19.11.2003 N 306
 
 
       Про затвердження Положення про колегію
          Державного комітету України
           по водному господарству
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
2 жовтня 2003 року N 1569 ( 1569-2003-п ) "Про  затвердження
Загального положення про колегію центрального органу виконавчої
влади і місцевої державної адміністрації" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення про колегію Державного комітету
України по водному господарству (додається).
 
   2. Заступникам Голови Комітету, начальникам управлінь та
самостійних відділів апарату комітету забезпечити виконання вимог
Положення про колегію, особливо при підготовці  та  поданні
матеріалів на засідання колегії.
 
   3. Наказ Держводгоспу України від 22 липня 2003 року N 180
"Про затвердження Положення про колегію Державного  комітету
України  по водному господарству" визнати таким, що втратив
чинність.
 
 Голова Комітету                     В.Сташук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держводгоспу України
                   19.11.2003 N 306
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про колегію Державного комітету України
           по водному господарству
 
 
            Загальні положення
 
   1. Це  Положення  визначає  загальні засади утворення і
діяльності колегії у Державному комітеті України по водному
господарству (далі - Держводгосп, комітет).
 
   2. Колегія  Державного  комітету  України  по  водному
господарству є дорадчим органом і утворюється для погодженого
вирішення  питань, що належать до його компетенції, та для
колективного і вільного  обговорення  найважливіших  напрямів
діяльності.
 
   3. У своїй роботі колегія Держводгоспу керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших
центральних органів виконавчої влади, а також відповідно наказами
Голови Держводгоспу.
 
   4. Рішення про утворення колегії Держводгоспу приймається її
Головою.
 
             Функції колегії
 
   5. Колегія Держводгоспу:
   1) обговорює  і  приймає  рішення  щодо  перспектив  і
найважливіших напрямів діяльності комітету;
   2) розглядає пропозиції щодо:
   удосконалення законодавства;
   забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час
виконання покладених на нього завдань;
   розширення міжнародного співробітництва України  у  сфері
водного господарства та охорони вод;
   формування та реалізації державної політики у сфері розвитку
водного  господарства, меліорації земель, забезпечення потреб
населення і галузей національної економіки у водних ресурсах,
здійснення в цій сфері єдиної технічної політики, впровадження
досягнень науки і техніки, нових технологій, передового досвіду
роботи та забезпечення реалізації цієї політики;
   3) обговорює прогнози і  програми  соціально-економічного
розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу, інші державні
програми та визначає шляхи їх реалізації;
   4) розглядає  питання  про  стан  дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків;
   5) розробляє  пропозиції  щодо  вдосконалення  діяльності
Держводгоспу та підприємств, установ, організацій, що належать до
сфери його управління;
   6) аналізує стан роботи комітету з питань забезпечення прав і
свобод людини і громадянина;
   7) розглядає результати роботи Держводгоспу та підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери його управління, а
також інших підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності і підпорядкування (у межах компетенції комітету);
   8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної
служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
   9) розглядає кадрові питання (призначення, звільнення) та
питання      про      нагородження      працівників
водогосподарсько-меліоративного комплексу урядовими нагородами та
Відзнакою Держводгоспу (Почесний працівник Держводгоспу);
   10) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на Держводгосп.
 
             Склад колегії
 
   6. До складу колегії Держводгоспу входять:
   Голова Комітету (голова колегії),  перші  заступники  та
заступники Голови (за посадою), керівники структурних підрозділів
апарату комітету;
   у разі  потреби  -  керівники інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать
до  сфери  управління  Комітету,  народні  депутати України,
представники інших органів державної влади (за згодою).
 
   7. Кількісний склад колегії Держводгоспу України визначається
Кабінетом Міністрів України.
   Члени колегії Держводгоспу затверджуються чи увільняються від
обов'язків  Кабінетом  Міністрів  України за поданням Голови
Держводгоспу.
 
          Організація роботи колегії
 
   8. Організаційною формою  роботи  колегії  є  засідання.
Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць,
позапланові - у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу
періодичність проведення засідань колегії.
   У разі потреби можуть проводитися розширені  та  виїзні
засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших
органів виконавчої влади.
 
   9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються
питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання
колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
 
   10. Затверджений план засідань колегії розсилається членам
колегії, керівникам структурних підрозділів апарату Комітету,
підприємств, установ та організацій, що належать  до  сфери
управління Держводгоспу, не пізніше ніж за два тижні до початку
півріччя (року).
 
   11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за
рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового
засідання.
 
   12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються головою колегії.
 
   13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій  здійснюється  визначеним  головою  Держводгоспу
структурним підрозділом (окремим працівником), який не пізніше ніж
за десять днів до засідання подає його голові колегії для
погодження.
 
   14. На розгляд колегії подаються:
   1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання;
   2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з
викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
   3) проект рішення колегії;
   4) список членів колегії;
   5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в
обговоренні  питань  порядку  денного  засідання колегії, із
зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та
займаних посад;
   6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного.
 
   15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три
дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не
пізніше ніж за один день до засідання.
 
   16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на засідання колегії, надають матеріали структурному підрозділу
(окремому працівнику), визначеному головою  Держводгоспу,  не
пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Визначений
структурний підрозділ або окремий працівник контролює своєчасність
подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
 
   17. Керівники  структурних  підрозділів апарату Комітету,
відповідальні за підготовку питання  на  засідання  колегії,
узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, а
також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери
управління Держводгоспу, та органів виконавчої влади, залучених до
розроблення необхідних матеріалів.
 
        Порядок проведення засідання колегії
 
   18. Засідання колегії веде її голова, а у  разі  його
відсутності - заступник, на якого покладено виконання обов'язків
Голови Держводгоспу.
 
   19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
 
   20. Члени колегії беруть участь  у  засіданнях  колегії
особисто.
   Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
 
   21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються
членами колегії шляхом голосування.
 
   22. Члени  колегії,  які беруть участь у її засіданні,
реєструються.
   Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії.
 
   23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді
окремих питань, беруть участь  у  їх  обговоренні,  вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення.
 
   24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного.
   Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення
окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що
приймаються, здійснюються відповідно до законодавства.
 
   25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії.
   За рішенням головуючого  може  застосовуватися  процедура
таємного голосування.
   Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного,
подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і
враховується під час голосування.
 
   26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
   Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання колегії представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
 
   27. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий
працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує
протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший
строк)  проект  рішення  колегії  з урахуванням зауважень і
пропозицій, висловлених під час обговорення  питань  порядку
денного,  погоджує із керівниками заінтересованих структурних
підрозділів апарату Комітету, членами колегії, іншими особами і
подає на розгляд голови колегії.
 
   28. Рішення  колегії проводяться у життя наказом Голови
Держводгоспу.
   У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами
колегії під час прийняття рішення Голова Держводгоспу проводить у
життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що
виникли, керівництву Кабінету Міністрів України. Члени колегії
також можуть повідомити свою думку керівництву Кабінету Міністрів
України. Інформування здійснюється  відповідно  до  розподілу
функціональних повноважень між Прем'єр-міністром України, Першим
віце-прем'єр-міністром та віце-прем'єр-міністрами України.
   Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).
 
   29. Рішення  колегії  оформляються  протоколами,  які
підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде
протокол.
   Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами,
які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та працівником, який веде протокол.
 
   30. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників
структурних підрозділів апарату Комітету, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Держводгоспу, а також
керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності в частині, що їх
стосується.
 
   31. Стенографування (технічний  запис)  засідань  колегії
забезпечує структурний підрозділ апарату (окремий працівник),
визначений Головою Держводгоспу.
 
   32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку у структурному підрозділі апарату (окремого працівника),
визначеному головою колегії.
 
   33. Матеріально-технічне  забезпечення  засідань  колегії
здійснюється Держводгоспом.
 
       Контроль за виконанням рішень колегії
 
   34. Контроль  за  виконанням  рішень  колегії  здійснює
структурний підрозділ (окремий працівник), визначений Головою
Держводгоспу.
 
   35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка