Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про одноразовий перерахунок сум податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість

      ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 468 від 08.10.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 жовтня 1998 р.
 vd981008 vn468            за N 669/3109
 
 
   Про одноразовий перерахунок сум податкових зобов'язань
    і податкового кредиту з податку на додану вартість
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 07.08.98 N 857/98
"Про деякі зміни в оподаткуванні" та керуючись статтею 8 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок проведення одноразового перерахунку сум
податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану
вартість, що додається.
   2. Затвердити форми Одноразового перерахунку для виробничої
діяльності та для торговельної, оптово-збутової та посередницької
діяльності, що додаються.
   3. Начальнику  Головного  управління  непрямих  податків
Богдану А.В. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
   4. Начальнику  управління  справами  Коваленку  В.В.  у
п'ятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити
його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям
усіх рівнів.
 
 Голова ДПА України                   М.Я.Азаров
 
                     Затверджено
             Наказ Державної податкової адміністрації
             України 08.10.98 N 468
 
               Порядок
    проведення одноразового перерахунку сум податкових
    зобов'язань і податкового кредиту з податку на
             додану вартість
 
   1. Одноразовий  перерахунок сум податкових зобов'язань і
податкового кредиту здійснюється відповідно до  вимог  Указу
Президента України від 07.08.98 N 857/98 "Про деякі зміни в
оподаткуванні"  платниками  податку  на  додану  вартість,
зареєстрованими відповідно до вимог Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ).
   2. Форма одноразового перерахунку сум податкових зобов'язань
і податкового кредиту визначена окремо для  платників,  які
здійснюють виробничу діяльність, та окремо для платників, які
здійснюють  торговельну,  оптово-збутову  та  посередницьку
діяльність. Якщо платник здійснює одночасно різні види діяльності,
ним подаються дві окремі форми одноразового перерахунку.
   3. Одноразовий  перерахунок сум податкових зобов'язань і
податкового кредиту проводиться на підставі даних балансових
показників господарської діяльності станом на 1 жовтня 1998 року
(дані про дебіторську та кредиторську заборгованість), а також
даних одноразового перерахунку, що здійснюється відповідно до
вимог пункту 11.8 Закону України "Про податок на додану вартість"
(Порядок  проведення одноразового перерахунку сум податкового
кредиту і податкових зобов'язань по податку на додану вартість, та
Форм проведення одноразового перерахунку затверджені наказом ДПА
України від 18.11.97 N 419 ( z0578-97 ). Фізична інвентаризація
товарних залишків станом на 1 жовтня 1998 року не проводиться,
інвентаризаційні описи товарів, відвантажених та неоплачених, не
складаються.
   4. Для проведення одноразового перерахунку платники податку
визначають  станом  на  1 жовтня 1998 року суму податкових
зобов'язань (відповідно до вимог пункту 7.3 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) за товарами (роботами,
послугами), відвантаженими (виконаними, наданими) до 1 жовтня 1998
року, за які не отримано оплату від покупців, суму податкового
кредиту (відповідно до вимог пунктів 7.4 та 7.5 Закону) за
товарами (роботами, послугами), отриманими до 1 жовтня 1998 року,
розрахунки за які не проведено до 1 жовтня 1998 року, та
визначають різницю між сумою податкових зобов'язань та податкового
кредиту.
   Якщо в  результаті  такого розрахунку отримано позитивне
значення суми податку на додану вартість, то ця сума зараховується
рівними частинами у збільшення податкових зобов'язань до 1 липня
1999 року.
   Від'ємне значення сум податку, яке склалося в результаті
перерахунку, зараховується  в  рахунок  зменшення  податкових
зобов'язань рівними частинами до 1 липня 1999 року.
   5. Результати  проведення  одноразового  перерахунку  сум
податкових  зобов'язань  і  податкового кредиту подаються до
податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації платника
в строк, встановлений для подання податкової декларації з податку
на додану вартість (не пізніше 20 листопада 1998 року) один раз
разом з податковою декларацією за жовтень 1998 року, тобто за
перший звітний період, що настав з моменту набрання чинності Указу
Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" ( 857/98 ).
   Дані одноразового перерахунку сум податкових зобов'язань і
податкового кредиту в особовому рахунку платника не проводяться, а
рівними частками включаються до податкової декларації з податку на
додану вартість за жовтень 1998 року й подальших звітних періодів
до 1 липня 1999 року в такому порядку:
   - частка суми ПДВ, яка враховується у збільшення податкових
зобов'язань, включається до рядка 8 податкової декларації зі
знаком "+" кожного звітного періоду до 1 липня 1999 року;
   - частка суми ПДВ, яка враховується у зменшення податкових
зобов'язань, включається до рядка 8 податкової декларації зі
знаком "-" кожного звітного періоду до 1 липня 1999 року.
 
   6. Особливості проведення  одноразового  перерахунку  для
платників, які здійснюють продаж чи придбання вугілля, вугільних
брикетів, електричної,  теплової  енергії,  газу,  послуг  з
водопостачання (каналізації).
   6.1. Платники податку, які  здійснюють  продаж  вугілля,
вугільних брикетів, електричної, теплової енергії, газу, послуг з
водопостачання  (каналізації),  при  проведенні  одноразового
перерахунку не визначають податкові зобов'язання та податковий
кредит, які виникли у зв'язку з відвантаженням вказаних товарів
(послуг), оскільки для них не змінюється порядок визначення дати
виникнення податкових зобов'язань і податкового кредиту.
   Операції з продажу інших товарів (робіт, послуг) включаються
до одноразового перерахунку на загальних підставах.
   6.2. Платники податку, які є покупцями вугілля, вугільних
брикетів, електричної,  теплової  енергії,  газу,  послуг  з
водопостачання (каналізації), не включають операції з придбання
таких товарів (послуг) до одноразового перерахунку, оскільки для
вказаних товарів не змінюється порядок визначення дати виникнення
права на податковий кредит.
 
   7. Особливості включення до одноразового перерахунку робіт
(послуг), які виконуються (надаються) нерезидентами на митній
території України.
   Оскільки відповідно до вимог Закону ( 168/97-ВР ) податкові
зобов'язання визначаються у платника податку, який отримує від
нерезидента роботи  (послуги),  до  одноразового  перерахунку
податкових зобов'язань і податкового кредиту, який проводиться
станом на 1 жовтня 1998 року, до складу податкових зобов'язань
включаються  неоплачені станом на 01.10.98 роботи (послуги),
отримані платником податку від нерезидента до 01.10.98. До складу
податкових  зобов'язань  включаються  також аванси, виплачені
нерезиденту до 01.10.97, якщо до 01.10.98 нерезидентом не було
виконано (надано) роботи (послуги).
   8. Оскільки  при  проведенні  бартерних  (товарообмінних)
операцій порядок визначення дати виникнення податкових зобов'язань
та дати виникнення права на податковий кредит не змінюється,
одноразовий перерахунок не проводиться за товарами (роботами,
послугами), відвантаженими (виконаними, наданими) або ж отриманими
на виконання бартерних (товарообмінних) договорів (контрактів), за
винятком товарів (робіт, послуг), отриманих на виконання бартерних
(товарообмінних) договорів (контрактів) до 01.10.97.
 
   9. Особливості заповнення форм  Одноразового  перерахунку
податкових  зобов'язань і податкового кредиту для виробничої
діяльності та для торговельної, оптово-збутової та посередницької
діяльності.
   9.1. До граф 3 та 4 рядка 2 Одноразового  перерахунку
податкових  зобов'язань і податкового кредиту для виробничої
діяльності станом на 1 жовтня 1998 року переносяться дані з граф 7
та 8 розділу I "Залишок на 01.10.98" Форми проведення одноразового
перерахунку для виробничої діяльності за вересень 1998 року
(затверджена наказом ДПА України від 18.11.97 N 419 ( z0578-97 ).
   У наступних звітних періодах розділ I Форми  проведення
одноразового  перерахунку  для  виробничої  діяльності  не
заповнюється; рядок 7 розділу IV визначається рівним 0, рядок 10а
не заповнюється, оскільки не матиме позитивного значення; дані
графи 8 рядка 5 розділу III "Залишок станом на 01.01.99" з Форми
одноразового перерахунку за грудень (IV квартал) 1998 року до
податкової декларації за січень 1999 року не включаються, сума
ПДВ, вказана в цьому рядку, до складу податкового кредиту не
включається і відноситься на збільшення вартості основних фондів.
   9.2. До  граф 3 та 4 рядка 2 Одноразового перерахунку
податкових зобов'язань і податкового кредиту для торговельної,
оптово-збутової та посередницької діяльності станом на 1 жовтня
1998 року переносяться дані з граф 7 та 8 рядка 1 розділу I
"Залишок на 01.10.98" Форми проведення одноразового перерахунку
для торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності за
вересень 1998 року (затверджена наказом ДПА України від 18.11.97
N 419).
   Дані з граф 7 та 8 рядка 8 розділу III "Залишок на 01.10.98"
Форми проведення одноразового перерахунку  для  торговельної,
оптово-збутової та посередницької діяльності за вересень 1998 року
переносяться до граф 3 та 4 рядка 7 Одноразового перерахунку
податкових зобов'язань і податкового кредиту станом на 1 жовтня
1998 року.
   У наступних звітних періодах рядок 1 розділу I та рядок 8
розділу III Форми проведення  одноразового  перерахунку  для
торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності не
заповнюється; дані графи 8 рядка 9 розділу III "Залишок станом на
01.01.99" з Форми одноразового перерахунку за грудень (IV квартал)
1998 року до податкової декларації за січень 1999 року не
включаються,  сума  ПДВ,  вказана в цьому рядку, до складу
податкового кредиту не включається і відноситься на збільшення
вартості основних фондів.
 
   10. У зв'язку зі зміною способу визначення дати виникнення
податкових зобов'язань та дати виникнення права на податковий
кредит платники податку до дати подання одноразового перерахунку
до податкового органу повинні:
   - видати покупцям податкові накладні на товари (роботи,
послуги), відвантажені (виконані, надані) з 1 жовтня 1997 року до
1 жовтня 1998 року, за які на вказану дату не отримано оплату,
(якщо податкові накладні не видані);
   - отримати від продавця податкові накладні за товари (роботи,
послуги), які отримані з 1 жовтня 1997 року до 1 жовтня 1998 року,
і розрахунки за які не проведено до 1 жовтня 1998 року;
   - скласти реєстр податкових накладних (виданих та отриманих)
за товари (роботи, послуги), операції з продажу (придбання) яких
включені в одноразовий перерахунок податкових зобов'язань  і
податкового кредиту;
   - підсумкові дані з такого реєстру занести одним рядком до
книг обліку продажу та придбання товарів (робіт, послуг) для
збільшення (зменшення) податкових зобов'язань. Дані цього рядка до
податкової декларації з податку на додану вартість не включаються.
 
                     Затверджено
             Наказ Державної податкової адміністрації
             України 08.10.98 N 468
 
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПІ(А)
 
           Одноразовий перерахунок
     податкових зобов'язань і податкового кредиту для
     торговельної, оптово-збутової та посередницької
       діяльності станом на 1 жовтня 1998 року
 
----
|02| Платник ___________________________________________________
----       (назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я,
            по батькові - для фізичної особи)
----
| | - юридична особа -----------------    Ідентифікаційний код
----         -----------------    платника згідно з
                           ЄДРПОУ
----
| | - фізична особа --------------------- Ідентифікаційний номер
----         ---------------------  платника згідно з
                           ДРФО
----
|03| Індивідуальний ------------------------- ------------------
----  податковий  ------------------------- ------------------
     номер                 (номер свідоцтва
                         про реєстрацію
                         платника ПДВ)
----
|04| Адреса, телефон платника ____________________________________
----
 
                               грн.
-------------------------------------------------------------------
|          I. Податкові зобов'язання           |
|-----------------------------------------------------------------|
| N |                    |   Залишок    |
|п/п|                    | станом на 01.10.98 |
|  |                    |--------------------|
|  |                    | Всього з |  ПДВ  |
|  |                    |  ПДВ  |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
| 1 |      2              |  3   |  4  |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|1. |Товари (роботи, послуги), відвантажені|     |     |
|  |(виконані, надані) покупцям до 01.10.98|     |     |
|  |крім  відвантажених  на  виконання|     |     |
|  |бартерних  (товарообмінних)  договорів|     |     |
|  |(контрактів), але не оплачені  ними,|     |     |
|  |всього                 |     |     |
|  |----------------------------------------+----------+---------|
|  |а) оподатковувані згідно із Законом за |     |     |
|  |ставкою 20%               |     |     |
|  |                    |----------+---------|
|  |б) оподатковувані згідно із Законом за |     |0    |
|  |ставкою 0%               |     |     |
|  |                    |----------+---------|
|  |в) звільнені від оподаткування та/або  |     |х    |
|  |не є об'єктом оподаткування       |     |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|2.*|в тому числі з рядка 1 (довідково):   |     |     |
|  |товари, відвантажені          |     |     |
|  |покупцям до 01.10.97,          |     |     |
|  |але не оплачені ними,          |     |     |
|  |всього                 |     |     |
|  |----------------------------------------+----------+---------|
|  |в тому числі:              |     |     |
|  |- оподатковувані згідно з Декретом   |     |     |
|  |----------------------------------------+----------+---------|
|  |- звільнені від оподаткування згідно з |     |     |
|  |Декретом, з них:            |     |     |
|  |----------------------------------------+----------+---------|
|  |вартість без націнки          |     |  х  |
|  |                    |----------+---------|
|  |націнка                 |     |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|3. |Товари (роботи, послуги), крім     |     |     |
|  |звільнених від оподаткування,      |     |     |
|  |отримані до 01.10.97 за бартерними   |     |     |
|  |(товарообмінними)            |     |     |
|  |контрактами, за якими до 01.10.98    |     |     |
|  |не проведені зустрічні         |     |     |
|  |поставки                |     |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|4. |Отримані до 01.10.97 аванси (попередня |     |     |
|  |оплата), за які станом на 01.10.98 не  |     |     |
|  |проведено відвантаження товарів     |     |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|5. |Оплачені нерезиденту          |     |     |
|  |до 01.10.97 аванси (попередня      |     |     |
|  |оплата), за які станом на 01.10.98 не  |     |     |
|  |отримані роботи, послуги        |     |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|6. |Роботи, послуги, отримані від      |     |     |
|  |нерезидента до 01.10.98,        |     |     |
|  |і за які станом на           |     |     |
|  |01.10.98 не проведена оплата      |     |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|7. |Всього по розділу I           |   Х  |     |
|  |(рядок 1 + рядок 3 + рядок 4 +     |     |     |
|  |+ рядок 5 + рядок 6)          |     |     |
-------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * До рядка 2 переносяться дані рядка 1 розділу I Форми
проведення  одноразового  перерахунку  для   торговельної,
оптово-збутової та посередницької діяльності (затверджена наказом
ДПА України від 18.11.97 N 419 ( z0578-97 ) за вересень 1998 року
(залишок станом на 01.10.98), в графу 3 - значення графи 7, в
графу 4 - значення графи 8.
 
-------------------------------------------------------------------
|           II. Податковий кредит            |
|-----------------------------------------------------------------|
| N |                    |   Залишок    |
|п/п|                    |станом на 01.10.98 |
|  |                    |--------------------|
|  |                    |Всього з |  ПДВ  |
|  |                    |  ПДВ  |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
| 1 |      2              |  3   |  4  |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|8. |Товари (роботи, послуги), отримані до|     |     |
|  |01.10.98 від постачальників і за які|     |     |
|  |станом  на  01.10.98  не  проведені|     |     |
|  |розрахунки, крім отриманих у зв'язку з|     |     |
|  |виконанням бартерних  (товарообмінних)|     |     |
|  |договорів (контрактів), а також крім|     |     |
|  |товарів (робіт, послуг), звільнених від|     |     |
|  |оподаткування, тих, що не є об'єктом|     |     |
|  |оподаткування,   та   тих,   що|     |     |
|  |оподатковуються за нульовою  ставкою,|     |     |
|  |всього:                 |     |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|9.*|в тому числі з рядка 8 (довідково):   |     |     |
|  |ПДВ, нарахований до           |     |     |
|  |01.10.97 у зв'язку з придбанням     |     |     |
|  |товарів (робіт, послуг) і не оплачений |     |     |
|  |станом на 01.10.98, крім товарів (робіт,|     |     |
|  |послуг), звільнених від оподаткування: |     |     |
|  |----------------------------------------+----------+---------|
|  |а) з товарних залишків         |     |     |
|  |                    |----------+---------|
|  |б) з товарів (робіт,          |     |     |
|  |послуг), відвантажених (виконаних,   |     |     |
|  |наданих) до 01.10.97, але не оплачених |     |     |
|  |покупцями                |     |     |
|  |                    |----------+---------|
|  |в) з товарів,              |     |     |
|  |переданих платником на         |     |     |
|  |комісію до 01.10.97           |     |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|10.|Всього по розділу II          |  Х   |     |
|  |(значення рядка 8):           |     |     |
-------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * До рядка 9 переносяться дані рядка 8 розділу III Форми
проведення   одноразового  перерахунку  для  торговельної,
оптово-збутової та посередницької діяльності (затверджена наказом
ДПА України від 18.11.97 N 419 ( z0578-97 ) за вересень 1998 року
(залишок станом на 01.10.98), в графу 3 - значення графи 7, в
графу 4 - значення графи 8.
 
-------------------------------------------------------------------
|  III. Збільшення (зменшення) податкових зобов'язань      |
|-----------------------------------------------------------------|
| N |                     |   Сума ПДВ   |
|п/п|                     |         |
|---+------------------------------------------+------------------|
| 1 |          2           |    3     |
|---+------------------------------------------+------------------|
|11.|Сума ПДВ, яка враховується рівними    |         |
|  |частинами у збільшення податкових     |         |
|  |зобов'язань                |         |
|  |до 1 липня 1999 року: позитивне значення |         |
|  |різниці (рядок 7 - рядок 10)       |         |
|---+------------------------------------------+------------------|
|12.|Частка суми ПДВ, яка враховується у    |         |
|  |збільшення податкових зобов'язань кожного |         |
|  |звітного періоду до 1 липня 1999 року**  |         |
|---+------------------------------------------+------------------|
|13.|Сума ПДВ, яка враховується рівними    |         |
|  |частинами у зменшення податкових     |         |
|  |зобов'язань до 1 липня 1999 року:     |         |
|  |від'ємне значення різниці (рядок 7 -   |         |
|  |рядок 10)                 |         |
|---+------------------------------------------+------------------|
|14.|Частка суми ПДВ, яка враховується у    |         |
|  |зменшення податкових зобов'язань кожного |         |
|  |звітного періоду до 1 липня 1999 року*** |         |
-------------------------------------------------------------------
 
_______________
   ** Значення рядка 12 включається до рядка 8 податкової
декларації з податку на додану вартість зі знаком "+" кожного
звітного періоду до 1 липня 1999 року, починаючи з декларації за
жовтень (IV квартал) 1998 року;
   *** Значення рядка 14 включається до рядка 8 податкової
декларації з податку на додану вартість зі знаком "-" кожного
звітного періоду до 1 липня 1999 року, починаючи з декларації за
жовтень (IV квартал) 1998 року.
 
------------------------
|   Дата подання   |    Наведена інформація є вірною.
|   перерахунку   |
------------------------
Директор       _________ __________
            (підпис) (прізвище)        ------
                             |М.П.|
Бухгалтер       _________ __________        ------
            (підпис) (прізвище)
 
Платник ПДВ      _________ __________
(для фізичної особи  (підпис) (прізвище)
платника податку)
 
Примітка. Ця  форма  одноразового  перерахунку  подається  до
     податкової інспекції (адміністрації) один раз разом з
     податковою декларацією з податку на додану вартість за
     жовтень (IV квартал) 1998 року і в особовому рахунку
     платника не проводиться.
 
                     Затверджено
             Наказ Державної податкової адміністрації
             України 08.10.98 N 468
 
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПІ(А)
 
           Одноразовий перерахунок
     податкових зобов'язань і податкового кредиту для
    виробничої діяльності станом на 1 жовтня 1998 року
 
----
|02| Платник ___________________________________________________
----       (назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я,
            по батькові - для фізичної особи)
----
| | - юридична особа -----------------    Ідентифікаційний код
----         -----------------    платника згідно з
                          ЄДРПОУ
----
| | - фізична особа --------------------- Ідентифікаційний номер
----         ---------------------  платника згідно з
                           ДРФО
----
|03| Індивідуальний ------------------------- ------------------
----  податковий  ------------------------- ------------------
     номер                 (номер свідоцтва
                         про реєстрацію
                         платника ПДВ)
----
|04| Адреса, телефон платника ____________________________________
----
 
                               грн.
-------------------------------------------------------------------
|          I. Податкові зобов'язання          |
|-----------------------------------------------------------------|
|  |                    |    Залишок   |
| N |                    | станом на 01.10.98 |
|п/п|                    |--------------------|
|  |                    | Всього з |  ПДВ  |
|  |                    |  ПДВ  |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
| 1 |          2          |   3  |  4  |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
| 1.|Товари (роботи, послуги), відвантажені|     |     |
|  |(виконані, надані) покупцям до 01.10.98,|     |     |
|  |крім відвантажених (виконаних, наданих)|     |     |
|  |на виконання бартерних (товарообмінних)|     |     |
|  |договорів (контрактів), але не оплачені |     |     |
|  |ними, всього              |     |     |
|  |----------------------------------------+----------+---------|
|  |а) оподатковувані згідно із Законом за|     |     |
|  |ставкою 20%               |     |     |
|  |                    |----------+---------|
|  |б) оподатковувані згідно із Законом за|     |     |
|  |ставкою 0%               |     |  0  |
|  |                    |----------+---------|
|  |в) звільнені від оподаткування та/або не|     |     |
|  |є об'єктом оподаткування        |     |  х  |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|2.*|в тому числі з рядка 1 (довідково):   |     |     |
|  |товари,  відвантажені  покупцям  до|     |     |
|  |01.10.97, але не оплачені ними, всього: |     |     |
|  |----------------------------------------+----------+---------|
|  |в тому числі: оподатковувані  згідно з|     |     |
|  |       Декретом         |     |     |
|  |                    |----------+---------|
|  |       звільнені       від|     |     |
|  |       оподаткування  згідно  з|     |     |
|  |       Декретом:         |     |  х  |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|З. |Товари  (роботи,  послуги),   крім|     |     |
|  |звільнених від оподаткування, отримані|     |     |
|  |до   01.10.97   за   бартерними|     |     |
|  |(товарообмінними) контрактами, за якими|     |     |
|  |до 01.10.98 не  проведені  зустрічні|     |     |
|  |поставки                |     |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|4. |Отримані до 01.10.97 аванси (попередня|     |     |
|  |оплата), за які станом на 01.10.98 не|     |     |
|  |проведено відвантаження товарів     |     |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|5. |Оплачені нерезиденту до 01.10.97 аванси|     |     |
|  |(попередня оплата), за які станом на|     |     |
|  |01.10.98 не отримані роботи, послуги  |     |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|6. |Роботи,  послуги,   отримані   від|     |     |
|  |нерезидента до 01.10.98 і за які станом|     |     |
|  |на 01.10.98 не проведена оплата     |     |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|7. |Всього по розділу 1 (рядок 1 + рядок 3 +|     |     |
|  |рядок 4 + рядок 5 + рядок 6)      |   х  |     |
-------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * До рядка 2 переносяться дані розділу I Форми проведення
одноразового перерахунку для виробничої діяльності (затверджена
наказом ДПА України від 18.11.97 р. N 419 ( z0578-97 ) за вересень
1998 року (залишок станом на 01.10.98), в графу 3 - значення графи
7, в графу 4 - значення графи 8.
 
-------------------------------------------------------------------
|           II. Податковий кредит           |
|-----------------------------------------------------------------|
|  |                    |    Залишок   |
| N |                    | станом на 01.10.98 |
|п/п|                    |--------------------|
|  |                    | Всього з |  ПДВ  |
|  |                    |  ПДВ  |     |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
| 1 |          2          |   3  |  4  |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|8. |Товари (роботи, послуги), отримані до|     |     |
|  |01.10.98  від  постачальників,  крім|     |     |
|  |отриманих  у  зв'язку  з  виконанням|     |     |
|  |бартерних  (товарообмінних)  договорів|     |     |
|  |(контрактів), за які станом на 01.10.98|     |     |
|  |не проведені розрахунки, всього     |     |     |
|  |----------------------------------------+----------+---------|
|  |а) оподатковувані згідно з Законом за|     |     |
|  |ставкою 20%               |     |     |
|  |                    |----------+---------|
|  |б) оподатковувані згідно з Законом за|     |     |
|  |ставкою 0%               |     |  0  |
|  |                    |----------+---------|
|  |в) звільнені від оподаткування та/або не|     |     |
|  |є об'єктом оподаткування        |     |  0  |
|---+----------------------------------------+----------+---------|
|9. |Всього по розділу II (значення рядка 8) |   х  |     |
-------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------
|    III. Збільшення (зменшення) податкових зобов'язань    |
|-----------------------------------------------------------------|
| N |                     |   Сума ПДВ   |
|п/п|                     |         |
|---+------------------------------------------+------------------|
| 1 |           2          |     3    |
|---+------------------------------------------+------------------|
|10.|Сума  ПДВ,  яка  враховується  рівними|         |
|  |частинами  у  збільшення  податкових|         |
|  |зобов'язань до 1 липня 1999 року:     |         |
|  |позитивне значення різниці (рядок 7 -|         |
|  |рядок 9)                 |         |
|---+------------------------------------------+------------------|
|11.|Частка суми ПДВ, яка  враховується  у|         |
|  |збільшення податкових зобов'язань кожного|         |
|  |звітного періоду до 1 липня 1999 року**  |         |
|---+------------------------------------------+------------------|
|12.|Сума  ПДВ,  яка  враховується  рівними|         |
|  |частинами  у  зменшення   податкових|         |
|  |зобов'язань до 1 липня 1999 року:     |         |
|  |від'ємне значення різниці (рядок 7  -|         |
|  |рядок 9)                 |         |
|---+------------------------------------------+------------------|
|13.|Частка суми ПДВ, яка  враховується  у|         |
|  |зменшення податкових зобов'язань кожного|         |
|  |звітного періоду до 1 липня 1999 року*** |         |
-------------------------------------------------------------------
 
_______________
   ** Значення рядка 11 включається до рядка 8 податкової
декларації з податку на додану вартість зі знаком "+" кожного
звітного періоду до 1 липня 1999 року, починаючи з декларації за
жовтень (IV квартал) 1998 року.
   *** Значення рядка 13 включається до рядка 8 податкової
декларації з податку на додану вартість зі знаком "-" кожного
звітного періоду до 1 липня 1999 року, починаючи з декларації за
жовтень (IV квартал) 1998 року.
 
------------------------
|   Дата подання   |    Наведена інформація є вірною.
|   перерахунку   |
------------------------
Директор       _________ __________
            (підпис) (прізвище)        ------
                             |М.П.|
Бухгалтер       _________ __________        ------
            (підпис) (прізвище)
 
Платник ПДВ      _________ __________
(для фізичної особи  (підпис) (прізвище)
платника податку)
 
Примітка. Ця форма одноразового перерахунку подається до державної
     податкової інспекції (адміністрації) один раз разом з
     податковою декларацією з податку на додану вартість за
     жовтень (IV квартал) 1998 року і в особовому рахунку
     платника не проводиться.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка