Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях


               Угода
     між Урядом України і Урядом Російської Федерації
   про співробітництво в сфері дослідження і використання
        космічного простору в мирних цілях
 
            27 серпня 1996 року
 
 
   Уряд України і Уряд Російської Федерації, що далі іменуються
- Сторони,
   враховуючи взаємну зацікавленість в об'єднанні зусиль для
здійснення обопільно вигідних космічних програм та проектів;
   виходячи з розуміння важливості  збереження  і  розвитку
науково-технічної і виробничої кооперації між організаціями і
підприємствами ракетно-космічних галузей обох країн і послідовного
удосконалення форм співробітництва;
   усвідомлюючи значення  космічної  науки  і  техніки  для
соціально-економічного і науково-технічного розвитку;
   враховуючи взаємні інтереси у сфері здійснення двосторонніх і
багатосторонніх космічних програм;
   підтверджуючи свою прихильність  до  Угоди  про  спільну
діяльність по дослідженню і використанню космічного простору в
мирних цілях від 30 грудня 1991 року ( 997_128 ),
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Ця Угода є основоположним документом, що регулює двостороннє
співробітництво у сфері дослідження і використання космічного
простору в мирних цілях, здійснюване шляхом:
   розробки і реалізації двосторонніх космічних програм, а також
участі юридичних осіб однієї країни в реалізації проектів у рамках
національної космічної програми іншої країни;
   участі в розробці і реалізації багатосторонніх космічних
програм та комерційних проектів.
   Ця Угода  створює нормативну базу для укладення окремих
спеціальних угод і досягнення домовленостей у цій сфері.
 
               Стаття 2
 
   Співробітництво, вказане в Статті 1 цієї Угоди, здійснюється
на основі таких принципів:
   збереження, подальший взаємовигідний розвиток і використання
створеного  в  обох  країнах ракетно-космічного потенціалу та
елементів космічної інфраструктури;
   оптимальний вибір  організаційних  та  економічних  форм
об'єднання зусиль, включаючи співробітництво  на  контрактній
(договірній) основі і створення спільних фінансово-промислових
груп по виробництву космічної техніки;
   належне регулювання права власності, в тому числі збереження
прав Сторін на пропорційну вкладеним коштам частку промислової та
інтелектуальної власності, створеної в процесі здійснення проектів
(виконання робіт) у рамках цієї Угоди, якщо окремими угодами і
контрактами не передбачено інше;
   координація заходів, спрямованих на забезпечення ефективної
діяльності на світовому ринку космічної техніки і послуг;
   державна підтримка спільної космічної діяльності;
   підвищення конкурентоспроможності ракетно-космічної техніки,
що розробляється і експлуатується спільно обома країнами;
   дотримання в  процесі  спільної  діяльності  заздалегідь
погоджених умов конфіденційності.
 
               Стаття 3
 
   Співробітництво у рамках цієї Угоди може здійснюватися в
таких напрямках:
   створення та  розвиток  космічної  техніки  (наукових  і
народно-господарських систем зв'язку, телемовлення, навігації і
координатно-часового забезпечення та дистанційного  зондування
Землі) і технологій в інтересах різних галузей економіки і для
проведення фундаментальних наукових досліджень Землі і Всесвіту;
   створення та удосконалення космічних засобів виведення -
ракет-носіїв і розгонних блоків,  багаторазових  транспортних
систем;
   підтримка та розвиток наземної космічної  інфраструктури,
включаючи  експериментальну  базу для відпрацювання космічної
техніки, і об'єктів наземних комплексів управління та запуску;
   дослідження у  сфері  позаатмосферної  астрономії, фізики
сонячно-земних зв'язків, вивчення небесних тіл і міжпланетного
простору, а також дослідження в інших сферах космічної науки;
   створення нових матеріалів, технологій  і  обладнання  в
інтересах ракетно-космічних галузей;
   пошук нових шляхів і засобів розвитку співробітництва в
дослідженні  та  використанні  космічного  простору в рамках
Співдружності Незалежних Держав.
   За взаємною згодою Сторони можуть додатково визначати інші
напрямки і сфери співробітництва.
 
               Стаття 4
 
   Співробітництво в напрямках, вказаних у Статті 3 цієї Угоди,
може провадитися шляхом:
   виконання науково-дослідних  і  дослідно-конструкторських
робіт;
   запусків космічних  апаратів  (об'єктів),  забезпечення
управління польотами, надання транспортних послуг і обслуговування
корисних навантажень;
   реконструкції та  модернізації діючих космічних систем і
комплексів;
   експлуатації та  ремонту  об'єктів  наземної  космічної
інфраструктури, утримання та розвитку експериментальної бази для
відпрацювання ракетно-космічної техніки;
   реалізації заходів,  спрямованих  на  зменшення  можливих
шкідливих  впливів  на  навколишнє середовище і техногенного
засмічення космічного простору в ході виконання двосторонніх
космічних програм і на створення безпечних умов на космодромах і
інших об'єктах космічної інфраструктури;
   надання на  взаємовигідних  умовах комерційних послуг із
запусків космічних об'єктів третіх країн, їх юридичних і фізичних
осіб, а також міжнародних організацій;
   створення космічної техніки і технологій на замовлення третіх
країн,  їх  юридичних і фізичних осіб, а також міжнародних
організацій;
   передачі інформації з космічних апаратів, що знаходяться в
спільній власності України і Російської Федерації, на наземні
станції або інші приймальні засоби третіх країн, їх юридичних і
фізичних осіб, а також міжнародних організацій;
   встановлення на  узгоджених умовах приладів, що належать
третій стороні, на космічних апаратах, що  запускаються  за
програмами двостороннього співробітництва;
   публікації інформаційно-аналітичних матеріалів;
   підготовки необхідних нормативних документів;
   сприяння практичному   застосуванню   організаціями   і
підприємствами  обох  країн  космічних  технологій  у  сфері
виробництва;
   надання об'єктів  наземної  космічної  інфраструктури для
відпрацювання та застосування космічної техніки;
   підготовки фахівців у космічній сфері.
   За взаємною згодою Сторони можуть додатково визначати інші
форми співробітництва.
 
               Стаття 5
 
   Забезпечення виконання  цієї  Угоди  Сторони  покладають
відповідно на Національне космічне агентство України (НКАУ) і
Російське космічне агентство (РКА).
   У межах цих повноважень НКАУ і РКА:
   здійснюють планування основних робіт і заходів у рамках
двосторонніх програм дослідження та  використання  космічного
простору з залученням, у разі потреби, інших державних органів
своїх країн;
   сприяють розвитку  співробітництва  між  заінтересованими
міністерствами і відомствами, організаціями і підприємствами обох
держав;
   здійснюють контроль за провадженням усіх видів діяльності по
проектах  (роботах),  передбачених  відповідними двосторонніми
програмами, і сприяють виконанню зобов'язань, взятих організаціями
і підприємствами обох держав у рамках цієї Угоди;
   узгоджують або  затверджують  контракти  (договори),  що
укладаються  замовниками,  які  представляють одну країну, з
виконавцями (науковими  і  промисловими  організаціями),  які
представляють іншу країну, і забезпечують контроль за належним
виконанням цих контрактів (договорів).
   Рішення та рекомендації щодо двосторонніх космічних програм і
конкретних контрактів приймаються на нарадах керівників НКАУ і
РКА, що проводяться не рідше одного разу на рік, як правило,
почергово в кожній з країн.
   У разі потреби для координації діяльності НКАУ і РКА можуть
створювати спеціальні комісії та робочі групи.
 
               Стаття 6
 
   Сторони в можливо повній мірі сприятимуть спільним видам
діяльності у сфері пілотованих космічних польотів шляхом:
   проведення спільних  комплексних  наукових  і  прикладних
експериментів на борту космічних станцій;
   підготовки космонавтів і їхньої участі в орбітальних польотах
у складі міжнародних екіпажів;
   здійснення програм, пов'язаних з пілотованими  космічними
апаратами, з використанням наземних засобів забезпечення.
 
               Стаття 7
 
   Кожна із Сторін при здійсненні національних і міжнародних
проектів за її участю може використовувати на узгоджених засадах
окремі об'єкти наземної космічної інфраструктури іншої Сторони.
   Сторони не приймають в односторонньому порядку рішень і не
чинять дій, що могли б негативно позначитися на функціонуванні
космічних об'єктів і розміщених на територіях їх країн об'єктів
наземної  космічної  інфраструктури  в  рамках  відповідних
двосторонніх і багатосторонніх космічних програм.
 
               Стаття 8
 
   Сторони сприятимуть обміну науковою і технічною інформацією,
що стосується космічних досліджень, технологій і їх застосування,
на основі узгоджених принципів, норм і процедур.
   Наукові та  технічні  дані  і  інформація, одержані при
проведенні спільних робіт та експериментів, будуть доступні обом
Сторонам і їх відповідним організаціям.
   Питання передачі конфіденційної інформації та поводження з
нею  в рамках цієї Угоди регулюються окремими двосторонніми
домовленостями.
 
               Стаття 9
 
   Фінансування діяльності,  пов'язаної   із   здійсненням
двосторонніх космічних програм, проектів і заходів у рамках
національних космічних  програм,  здійснюється  Сторонами  на
контрактній (договірній) основі, якщо стосовно конкретних видів
діяльності Сторони чи космічні агентства двох країн не встановлять
інші принципи фінансування спільних робіт і програм.
   Порядок виконання спільних комерційних проектів у рамках цієї
Угоди  і  розподілу одержаних при цьому коштів визначається
спеціальними виконавчими протоколами між НКАУ і РКА, якщо належні
принципи і процедури не визначено у відповідних контрактах.
   Конкретний обсяг коштів Сторін, необхідних для виконання
робіт по наукових програмах (проектах), визначається з урахуванням
принципу пайової участі та виходячи з обсягу наукових досліджень,
що виконуються в інтересах кожної із Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Сторони і їх відповідні організації не мають права без
попередньої взаємної  згоди  передавати  третій  стороні  чи
публікувати  у відкритій пресі відомості про зміст спільних
проектів, про результати і дані, отримані в ході їх здійснення, а
також інформацію, обмін якою проводиться в рамках цієї Угоди.
 
              Стаття 11
 
   Ця Угода укладається без шкоди для співробітництва кожної із
Сторін з іншими державами і міжнародними організаціями і не змінює
прав і зобов'язань кожної із Сторін, передбачених іншими угодами
або домовленостями, у яких бере участь ця Сторона, як  по
відношенню до іншої Сторони, так і по відношенню до третіх країн.
 
              Стаття 12
 
   Стосовно конкретних видів діяльності в рамках цієї Угоди буде
розроблено відповідні принципи, норми і процедури регулювання
питань відповідальності, включаючи міжнародну відповідальність, у
відносинах між двома  Сторонами,  космічними  агентствами  і
організаціями їх країн, а також пов'язаними з ними підрядниками і
субпідрядниками. Зокрема, шляхом окремих домовленостей Сторони чи
їх космічні агентства можуть досягти згоди щодо відмови від
подання одне одному позовів за збитки, що їх може бути завдано
їхньому майну, а також особам із складу персоналу організацій
Сторін при здійсненні діяльності в рамках цієї Угоди і в зв'язку з
цією діяльністю.
 
              Стаття 13
 
   Кожна із  Сторін  вживатиме  заходів  щодо правового та
соціального захисту на території своєї країни осіб із складу
персоналу  організацій  іншої  Сторони,  що беруть участь у
двосторонній космічній діяльності, і намагатиметься забезпечити
для них гарантії надання компенсацій і пільг, а також сприяти
розвитку системи страхування, матеріального, фінансового та інших
видів забезпечення.
 
              Стаття 14
 
   Спори щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди
підлягають вирішенню шляхом переговорів на рівні спеціальних
представників Сторін.
   Спори, що виникають при реалізації космічних програм  і
проектів  у  рамках цієї Угоди, підлягають вирішенню шляхом
переговорів на рівні головних посадових осіб НКАУ і РКА або їхніх
уповноважених представників.
   За взаємною згодою можуть визначатися інші засоби,  які
підходять для врегулювання спорів.
 
              Стаття 15
 
   Цю Угоду може бути змінено або доповнено за взаємною згодою
Сторін. Усі зміни і доповнення мають робитися в письмовій формі.
 
              Стаття 16
 
   Ця Угода набуває чинності з дати  отримання  останнього
повідомлення про виконання Сторонами належних внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.
   Ця Угода діє протягом двадцяти років, а після цього її дія
автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо
жодна із Сторін не повідомить у письмовій формі не пізніше, ніж за
шість місяців до закінчення відповідного періоду дії цієї Угоди,
іншу Сторону про свій намір припинити її дію.
   У разі припинення дії цієї  Угоди  її  положення  далі
застосовуються до будь-яких незавершених проектів і робіт, якщо
Сторони не домовляться про інше. Припинення дії цієї Угоди не
звільняє Сторони від фінансових і договірних зобов'язань, які вони
взяли на себе в рамках цієї Угоди, і не порушує прав, зобов'язань
і положень юридичних і фізичних осіб обох держав, відповідно
придбаних, прийнятих і створених внаслідок виконання цієї Угоди.
 
   Вчинено в м. Москві 27 серпня 1996 року в двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти є
автентичні.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Російської Федерації
 
 П.І. Лазаренко                В.С. Черномирдін
 
 Збірник "Україна - Росія. 1990 - 2000 рр."
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка