Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схему управління Держагропрому УРСР


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 23 серпня 1988 р. N 250
                Київ
 
       Про схему управління Держагропрому УРСР
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що вдосконалення
організаційної  структури,  підвищення  ефективності  роботи,
прискорене  технічне  переозброєння  колгоспів,  радгоспів,
промислових  та  інших  підприємств  і  організацій  системи
Держагропрому УРСР, підвищення рівня концентрації агропромислового
виробництва, зменшення ланок управління галузями є  важливою
складовою частиною комплексу заходів щодо перетворення в життя
рішень червневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС про  докорінну
перебудову управління економікою.
 
   Держагропром УРСР зобов'язаний у нових умовах господарювання
забезпечити проведення єдиної  науково-технічної  політики  в
галузях,  розробку  нових  проектів,  технологічних процесів,
переозброєння й модернізацію виробництва на сучасній технічній
базі, зосередити свою діяльність на кардинальному підвищенні
ефективності галузевої науки, створити умови для рентабельної
роботи  та  прискореного соціального розвитку підпорядкованих
господарств, підприємств, об'єднань і організацій, добитися більш
повного задоволення потреб народного господарства і населення в
продовольчих товарах на основі активного використання економічних
методів  управління,  всебічного  зміцнення принципів повного
господарського розрахунку і самофінансування, більш широкого і
ефективного застосування орендного підряду та інших прогресивних
форм організації і стимулювання праці, послідовної реалізації
положень Закону  СРСР  про державне підприємство (об'єднання)
( v7284400-87 ) і Закону СРСР про кооперацію ( v8998400-88 ).
 
   З метою ефективного поєднання нових методів господарювання
прогресивних структур управління, на виконання постанови ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР від 8 липня 1988 р. N 822 "Про генеральну
схему управління народним господарством Української РСР" Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити і ввести в дію в 3-місячний строк розроблену
Держагропромом УРСР схему управління галузями агропромислового
комплексу, що передбачає:
 
            по основній ланці
 
   підвищення рівня концентрації виробництва в основній ланці як
важливої  умови  переходу  підприємств (об'єднань) на повний
господарський розрахунок   і   самофінансування,   створення
103 агропромислових  комбінатів  і об'єднань, 137 агрофірм і
агроторговельних підприємств, 2 проектно-промислово-будівельних
об'єднань, а також виробничих об'єднань згідно з додатком N 1;
 
   створення на базі підприємств і організацій ліквідованого
Головного управління рибного господарства внутрішніх водойм УРСР
виробничого об'єднання рибного господарства;
 
   посилення інтеграції  науки з виробництвом, включення до
складу  науково-виробничих,  виробничо-наукових  і  виробничих
об'єднань  науково-дослідних, конструкторських і технологічних
організацій, створення нових виробничо-наукових об'єднань згідно з
додатком N 2. Зосередити у зазначених об'єднаннях 83 проценти
загальної чисельності працівників, зайнятих у галузевій науці.
Дозволити  Держагропрому  УРСР  мати  у його безпосередньому
підпорядкуванні   Український   науково-дослідний   інститут
овочівництва і баштанництва та 5 сільськогосподарських дослідних
станцій з їх дослідними господарствами.
 
   Виробничі, науково-виробничі і виробничо-наукові об'єднання,
агропромислові формування нового типу повинні стати провідною
виробничою  ланкою  галузей  агропромислового  комплексу  і
забезпечувати  високу  ефективність господарювання, підвищення
якості продукції, здійснювати  науково-технічний,  виробничий,
соціальний розвиток і господарську діяльність на принципах повного
госпрозрахунку, самофінансування і самоуправління;
 
         по системі управління галузями
 
   такі системи управління:
 
   у сільському  господарстві,   цукровій   промисловості,
капітальному будівництві, виробничому обслуговуванні: Держагропром
УРСР - і виробничо-наукове об'єднання, агропромисловий комітет
області,   спеціалізована  республіканська  організація  -
агропромислове  об'єднання  району,  спеціалізована  обласна
організація  -  колгосп,  радгосп,  агрофірма,  підприємство,
організація (в районах, де замість РАПО створено нові формування:
Держагропром  УРСР  -  агропромисловий  комітет  області  -
агропромисловий комбінат, об'єднання);
 
   у галузях переробної промисловості  (крім  цукрової),  у
виробництві   м'яса   на   промисловій   основі  та  в
матеріально-технічному  постачанні:  Держагропром  УРСР  -
виробничо-наукове, виробниче об'єднання, агропромисловий комітет
області - підприємство;
 
   у науковому обслуговуванні агропромислового комплексу:
 
   Держагропром УРСР   -   науково-виробниче   об'єднання,
науково-дослідний інститут, дослідна станція;
 
   ліквідацію республіканських  промислових  об'єднань, інших
підпорядкованих Держагропрому УРСР республіканських організацій
згідно з додатком N 3. Затвердити перелік республіканських та
інших організацій з управлінськими функціями при Держагропромі
УРСР згідно з додатком N 4;
 
   створення в областях, з урахуванням конкретних умов роботи,
нових виробничих об'єднань та інших формувань на базі підприємств
і організацій ліквідовуваних органів господарського управління;
 
   докорінну перебудову  діяльності  районних агропромислових
об'єднань, підвищення їх ролі як єдиних виробничо-господарських
формувань основної ланки управління, що здійснюють свою діяльність
на демократичних засадах і принципах повного  господарського
розрахунку;
 
         по центральному апарату Комітету
 
   ліквідацію шести  самостійних  структурних підрозділів та
перебудову організаційної структури центрального апарату переважно
на функціональній основі з урахуванням передачі значної частини
виконуваних функцій підвідомчим об'єднанням, підприємствам  і
організаціям;
 
   зосередження уваги  центрального  апарату  на розв'язанні
докорінних питань перспективного розвитку галузей агропромислового
комплексу, підвищенні економічної ефективності виробництва,
 
   вдосконаленні системи  планування  та методів управління,
прискоренні науково-технічного прогресу, вирішенні  соціальних
питань.
 
   2. Прийняти пропозицію Держагропрому УРСР про скорочення
чисельності працівників центрального апарату і республіканських
організацій на 2003 одиниці, або на 47 процентів.
 
   Взяти до відома, що чисельність персоналу організацій і
підрозділів інформаційно-обчислювального обслуговування системи
Держагропрому УРСР  скорочується  на  3186  одиниць,  або на
44 проценти, апарату управління ремонтно-транспортних підприємств
і районних об'єднань по агрохімічному обслуговуванню колгоспів і
радгоспів - на 2818 одиниць, або на 19 процентів.
 
   Скорочення апарату  управління  здійснювати  в  суворій
відповідності з законодавством про працю, зокрема з постановою
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457
"Про забезпечення ефективної зайнятості населення, вдосконалення
системи працевлаштування і посилення соціальних гарантій для
трудящих",  в  умовах  гласності,  з  наданням вивільнюваним
працівникам встановлених пільг і компенсацій.
 
   Держагропрому УРСР  розробити   програму   використання
спеціалістів, вивільнюваних у зв'язку з проведенням реорганізації
управління. Направити їх переважно на комплектування апарату
створюваних та зміцнення діючих об'єднань і підприємств.
 
   3. Дозволити Держагропрому УРСР мати 9 заступників Голови
Комітету, в тому числі двох перших заступників - Міністрів УРСР,
одного заступника - Міністра УРСР. Крім того, голова Президії
Південного відділення ВАСГНІЛ одночасно є заступником Голови
Держагропрому УРСР.
 
   Визначити чисельний склад Комітету в кількості 49 чоловік,
колегії Держагропрому УРСР - 15 чоловік.
 
   Установити, що головні управління Держагропрому УРСР:
 
   по виробництву, заготівлі і переробці продукції тваринництва;
плодоовочевого господарства і картоплі; харчової промисловості;
механізації та електрифікації; матеріально-технічного постачання;
кадрів і  учбових  закладів  очолюються  заступниками  Голови
Комітету -  начальниками  цих  управлінь,  а  республіканське
кооперативно-державне об'єднання по агропромисловому будівництву
"Украгробуд" - заступником Голови Комітету - Міністром УРСР -
головою цього об'єднання.
 
   4. Затвердити структуру центрального апарату Держагропрому
УРСР згідно з додатком N 5.
 
   Міністерству фінансів УРСР разом з Держагропромом УРСР подати
Раді Міністрів УРСР пропозиції щодо фонду оплати праці працівників
центрального апарату Держагропрому УРСР, виходячи з граничної
чисельності цього апарату в кількості 1318 одиниць.
 
   5. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 і 3
постанови Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1985 р. N 463
( 463-85-п ).
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 22,19
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 23 серпня 1988 р. N 250
 
               ПЕРЕЛІК
     створюваних виробничих об'єднань, безпосередньо
        підпорядкованих Держагропрому УРСР
 
 
   Виробниче об'єднання по виробництву м'яса на промисловій
основі - Укрм'ясопром
 
   Виробниче об'єднання   міжгосподарської   комбікормової
промисловості - Укрміжгоспкомбікорм
 
   Виробниче об'єднання  спиртової,  лікеро-горілчаної   і
крохмальної промисловості - Укрспирткрохмальпром
 
   Виробничо-аграрне об'єднання  по виробництву, заготівлі і
переробці тютюну, ефіроолійних культур дикорослої сировини і
лікарських рослин - Укртютюнефірагропром
 
   Виробниче об'єднання соляної промисловості - Укрсільпром
 
   Виробниче об'єднання  кондитерської  і  харчоконцентратної
промисловості - Укркондитерпром
 
   Виробниче об'єднання по виробництву, заготівлі і переробці
льону і конопель - Укрльоноконоплепром
 
   Виробниче об'єднання первинної обробки вовни - Укрпромвовна
 
   Виробниче об'єднання по виробництву безалкогольних напоїв,
мінеральних вод і пива - Укрмінводпивопром
 
   Виробниче об'єднання машинобудівних і ремонтних підприємств -
Украгропромреммаш
 
   Виробниче об'єднання по виробництву і забезпеченню тарою -
Укрхарчотара
 
   Виробниче об'єднання рибного господарства - Укррибгосп
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 23 серпня 1988 р. N 250
 
               ПЕРЕЛІК
      створюваних виробничо-наукових об'єднань,
     безпосередньо підпорядкованих Держагропрому УРСР
 
 
   Виробничо-наукове об'єднання птахівничої  промисловості  -
Укрптахопром
 
   Виробничо-наукове об'єднання   по  плодорозсадництву  -
Укрплодорозсадник
 
   Виробничо-наукове об'єднання  по  племінній  справі  в
тваринництві - Укрплемоб'єднання
 
   Виробничо-наукове об'єднання  по виробництву, заготівлі і
переробці хмелю - Укрхміль
 
   Виробничо-наукове об'єднання по шовківництву - Укршовк
 
   Виробничо-наукове об'єднання по бджільництву - Укрбджолопром
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 23 серпня 1988 р. N 250
 
               ПЕРЕЛІК
     республіканських промислових об'єднань та інших
     організацій Держагропрому УРСР, які ліквідуються
 
 
   Республіканське промислове    об'єднання    спиртової,
лікеро-горілчаної і    крохмальної    промисловості    -
Укрспирткрохмальпром
 
   Республіканське промислове об'єднання пивобезалкогольної і
місцевої харчової промисловості - Укрпивомісцевпром
 
   Республіканське промислове  об'єднання  по  виробництву,
заготівлі і переробці тютюну - Укрттютюнагропром
 
   Республіканське промислове об'єднання соляної промисловості -
Укрсільпром
 
   Республіканське промислове   об'єднання   кондитерської,
патокової і харчоконцентратної промисловості - Укркондитерпром
 
   Республіканське промислове   об'єднання  по  технічному
переозброєнню і ремонту підприємств харчової промисловості -
Украгротеххарчопром
 
   Республіканське промислове  об'єднання  по  виробництву,
заготівлі і переробці льону і конопель - Укрльоноконоплеволокно
 
   Республіканське промислове  об'єднання  фабрик  первинної
обробки вовни - Укрпромвовна
 
   Кооперативно-державне республіканське промислове об'єднання -
Укрсільбудіндустрія
 
   Кооперативно-державне республіканське промислове об'єднання -
Укрсільбудмеханізація
 
   Республіканське промислове  об'єднання  по  виробництву і
забезпеченню тарою - Укрхарчотара
 
   Республіканський трест племінних птахівничих господарств -
Укрплемптахотрест
 
   Республіканське об'єднання  по технічному переозброєнню і
ремонту  підприємств  м'ясної  і  молочної  промисловості  -
Укрм'ясомолмаштехремонт
 
   Республіканський трест   по   комплектуванню   будов
агропромислового комплексу - Агропромкомплект
 
   Кооперативно-державне виробниче об'єднання - Укрсільбудмонтаж
 
   Республіканське міжгосподарське   виробничо-експлуатаційне
об'єднання по енергетиці і електрифікації - Украгропроменерго
 
   Кооперативне об'єднання по заготівлях і переробці лісу -
Агролісзаг
 
   Управління житловими будинками
 
   Насіннєва інспекція по цукрових буряках
 
   Інспекція технохімічного  контролю  підприємств  цукрової
промисловості
 
   Республіканська державна помологічно-ампелографічна інспекція
 
   Кооперативний спеціалізований трест - Промбудматеріали
 
   Управління комбікормової промисловості
 
   Республіканський трест "Укрремтрест"
 
   Республіканське об'єднання "Укрплодорозсадник"
 
   Республіканське об'єднання "Укрплемоб'єднання"
 
   Республіканське об'єднання "Укрхміль"
 
   Республіканське об'єднання "Укршовк"
 
   Республіканське об'єднання "Укрбджолопром"
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 23 серпня 1988 р. N 250
 
               ПЕРЕЛІК
   республіканських та інших організацій з управлінськими
       функціями, підпорядкованих безпосередньо
            Держагропрому УРСР
 
 
   Республіканське аграрно-промислове об'єднання по виробництву,
заготівлі і переробці цукрових буряків - Укрбурякоцукорагропром
 
   Республіканське аграрно-промислове об'єднання по виробництву,
заготівлі і переробці олійних культур - Укроліяжирагропром
 
   Республіканський трест господарств радгоспів-технікумів  і
учбових господарств - Укручгосптрест
 
   Республіканське виробниче об'єднання "Украгрожитлопобутбуд"
 
   Республіканське кооперативно-державне   об'єднання   по
агропромисловому будівництву - Украгробуд*
 
   Республіканське виробничо-наукове об'єднання по агрохімічному
обслуговуванню сільського господарства - Укрсільгоспхімія
 
   Республіканське виробниче   транспортне   управління  -
Агропромтранс
 
   Республіканське об'єднання по зоотехнічному і ветеринарному
постачанню - Укрзооветпостач
 
   Управління по   постачанню   сировини   для  харчової
промисловості - Укрхарчопостачсировина
 
   Управління збуту і постачання продукції м'ясної і молочної
промисловості - Укрм'ясомолпостач
 
   Республіканська контора по збуту плодоовочевої продукції -
Укрплодоовочзбут
 
   Республіканська державна насіннєва інспекція
 
   Київська міська державна інспекція по якості плодоовочевої
продукції і тари
 
   Українське   республіканське  об'єднання  міжколгоспних
здравниць - Укрколгоспздравниця
_______________
   * Об'єднанню  підпорядковано  кооперативне об'єднання по
комунальному   обслуговуванню   сільського   населення   -
Укрсількомунгосп
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 5
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 23 серпня 1988 р. N 250
 
              СТРУКТУРА
       центрального апарату Держагропрому УРСР
 
 
   Головне управління планування економічного і  соціального
розвитку галузей агропромислового комплексу
 
   Головне управління  науково-технічного прогресу в галузях
агропромислового комплексу
 
   Головне управління по виробництву і переробці  продукції
рослинництва
 
   Головне управління по виробництву, заготівлі і переробці
продукції тваринництва
 
   Головне управління ветеринарії з Держветінспекцією
 
   Головне управління плодоовочевого господарства і картоплі
 
   Головне управління харчової промисловості
 
   Головне управління механізації та електрифікації
 
   Головне управління капітального будівництва і реконструкції
 
   Головне управління матеріально-технічного постачання
 
   Головне управління кадрів і учбових закладів
 
   Фінансове управління
 
   Управління правової і контрольно-ревізійної роботи
 
   Державна інспекція   по   заготівлях   і   якості
сільськогосподарських продуктів (управління)
 
   Управління зовнішніх економічних зв'язків
 
   Управління в справах колгоспів і рад трудових колективів
 
   Управління товарів  народного  споживання,  підсобних  і
особистих господарств
 
   Головна державна інспекція по нагляду за технічним станом
машин і обладнання - держтехнагляд (управління).
 
   Перший відділ
 
   Другий відділ
 
   Управління справами
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка