Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про процедури, які регулюють розукомплектування та ліквідацію ядерних боєприпасів, вивезених з території України, на підприємствах Російської Федерації


               Протокол
    про процедури, які регулюють розукомплектування та
   ліквідацію ядерних боєприпасів, вивезених з території
     України, на підприємствах Російської Федерації
 
            17 червня 1992 року
 
 
   Відповідно до положення та на здійснення Угоди між Російською
Федерацією і Україною про порядок переміщення ядерних боєприпасів
з території України на центральні передзаводські бази Російської
Федерації з метою їх розукомплектування і знищення ( 643_016 ),
Протоколу про порядок контролю за знищенням ядерних боєприпасів,
що вивозяться з території України на підприємствах промисловості
Російської Федерації ( 643_017 ), Додатка до Протоколу  про
процедури  і  діяльність  по  контролю за знищенням ядерних
боєприпасів на підприємствах промисловості Російської Федерації
( 643_017 ), котрі нижче іменуються відповідно Угодою, Протоколом
та Додатком до Протоколу,  Російська  Федерація  і  Україна
погоджуються про процедури, які регулюють розукомплектування та
знищення ядерних боєприпасів на  підприємствах  промисловості
Російської Федерації.
 
           I. Загальні положення
 
   Розукомплектування і знищення ядерних боєприпасів, вивезених
з  території  України, здійснюється на комплектуючих заводах
Міністерства атомної енергії Російської Федерації.
   12 Головне управління не пізніше ніж за 50 діб до початку
робіт направляє Міністерству оборони України і  Міністерству
атомної енергії Російської Федерації вихідні дані по номенклатурі
і кількості ядерних боєприпасів,  які  підлягають  знищенню.
Міністерству оборони України повідомляються також комплектуючі
заводи, на яких планується проводити розукомплектування і знищення
ядерних боєприпасів.
   Міністерство оборони України забезпечує групу спостерігачів
на підприємствах промисловості вихідними даними на поточний місяць
щодо обсягів контролю за розукомплектуванням і ліквідацією ядерних
боєприпасів, а також своєчасне прибуття своїх спостерігачів на
вказані підприємства для здійснення діяльності по контролю.
   При виникненні форс-мажорних обставин строки початку робіт по
розукомплектуванню  і  знищенню  ядерних  боєприпасів  можуть
уточнюватися за домовленістю Сторін.
   Керівництво комплектуючих заводів забезпечує проходження і
збереження  документів,  необхідних  для  діяльності  групи
спостерігачів, у відповідності з існуючими вимогами, та доведення
до спостерігачів вимог режиму, які діють на заводі.
   Виходячи з положень Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї 1968 року ( 995_098 ) та положень розділу II Додатка до
Протоколу (  643_017 ), з метою виключення можливості втрат
інформації про конструкцію,  технологію  виробництва  ядерних
боєприпасів, процес розукомплектування і ліквідації проводиться
поетапно.
   В залежності від технологічного процесу розукомплектування і
ліквідації ядерних боєприпасів можливе об'єднання етапів або поділ
їх на підетапи. Спостерігачі фактологічно фіксують в Протоколі
(додаток N 1) кінцеву фазу кожного етапу та завершення всього
процесу ліквідації ядерного боєприпасу.
   Керівництво комплектуючого заводу  спільно  з  військовим
представництвом  доводить до спостерігачів існуючу на даному
підприємстві технологію фізичного руйнування  чи  необоротної
деформації корпусу, блоку (моноблоку) автоматики, радіодатчика та
корпусу (кожуха) заряду на кожний тип ядерного боєприпасу.
 
     II. Процедури, що регулюють розукомплектування
         і ліквідацію ядерних боєприпасів
 
   Розукомплектування і   ліквідація  ядерних  боєприпасів
здійснюються відповідно до процедур, передбачених цим розділом.
   На I етапі - установлюється належність боєприпасу, який
підлягає ліквідації, та його комплектність.
   Адміністрація пред'являє  упакований  ядерний боєприпас і
формуляр на нього. Спостерігач установлює по заводському номеру,
формуляру та облікових даних Міністерства оборони України, що
даний ядерний боєприпас вивезений з території України, порівнює
відбитки пломб на контейнері із записами у формулярі.
   Ядерний боєприпас розпаковується і розстиковується згідно з
експлуатаційною документацією. Спостерігач фіксує в Протоколі
(додаток N 1) заводські номери корпусу, заряду, блоку (моноблоку)
автоматики,  радіодатчика,  інших  складових  частин  системи
електрообладнання  в  обсязі  розділу  "Складальні  одиниці"
специфікації на конкретний тип ядерного боєприпасу.
   На II етапі - здійснюється  розукомплектування  ядерного
боєприпасу на складові частини.
   Комплектуючий завод проводить розбирання ядерного боєприпасу
на складові частини у відповідності з технологічною документацією.
Після закінчення розбирання ядерного боєприпасу  спостерігачу
пред'являються для звірення заводських номерів складові частини,
зафіксовані на I етапі.
   Спостерігач фіксує  в протоколі, що пред'явлені складові
частини належать розкомплектованому ядерному боєприпасу.
   На III етапі - здійснюється процес фізичного руйнування або
необоротної деформації складових частин ядерного боєприпасу.
   До початку  процесу  ліквідації складові частини ядерних
боєприпасів (за винятком заряду) та їх елементи, які мають у собі
вибухові речовини, піротехнічні сполуки і радіоактивні матеріали,
а також джерела струму, в присутності спостерігача пакуються в
тару для подальшої відправки на завод-виготовлювач з метою їх
ліквідації за діючою на даному підприємстві технологією.
   Процес фізичного руйнування чи необоротної деформації корпусу
і складових частин ядерного боєприпасу здійснюється в присутності
спостерігачів по діючій на комплектуючому підприємстві технології.
   Факт ліквідації  складових  частин  ядерного  боєприпасу
фіксується в протоколі.
   На IV етапі - проводиться розбирання ядерного заряду з
вийманням збірки розщеплюваних матеріалів.
   Розбирання заряду  проводить  комплектуючий  завод  за
встановленим технологічним процесом.
   Після закінчення   розбирання   заряду   спостерігачеві
пред'являється корпус (кожух) заряду та запакована в контейнер
збірка  розщеплюваних  матеріалів.  Наявність  розщеплюваних
матеріалів в контейнері визначається за методикою і апаратурою
комплектуючого заводу по нижньому пороговому значенню фону.
   У присутності спостерігача корпус (кожух) заряду піддається
необоротній деформації за існуючою на заводі технологією.
   Вийняті із заряду збірки розщеплюваних матеріалів, як такі,
що не підлягають повторному використанню в ядерних зарядах без
виконання  певних  технологічних  операцій, відправляються на
хімкомбінати для тривалого зберігання.
   У протоколі  фіксується  закінчення процесу розбирання і
ліквідації заряду.
   Про факт закінчення процесу ліквідації ядерного боєприпасу
робиться запис у протоколі.
   Після виконання   місячного   плану  складається  Акт
розукомплектування і ліквідації ядерного боєприпасу по формі
(додаток N 2). Акт складається у трьох примірниках, перший
примірник акта представляється у Міністерство атомної енергії
Російської Федерації, другий - 12 Головному Управлінню, третій
примірник додається до звіту про спостереження і надсилається
Міністерству оборони України.
   Звіт про спостереження складається спостерігаючою Стороною і
підписується старшим групи спостерігачів, копія звіту залишається
на комплектуючому заводі.
   При відсутності спостерігачів на місцях проведення робіт не з
вини комплектуючого заводу процес розукомплектування і ліквідації
продовжується у відповідності з планом. В протоколи та в акт
вноситься відмітка про відсутність спостерігача.
 
     III. Обов'язки адміністрації та відповідальних
   осіб військового представництва комплектуючого заводу,
     який здійснює розукомплектування і ліквідацію
            ядерних боєприпасів
 
   Адміністрація зобов'язана не пізніше як за 30 діб представити
старшому групи спостерігачів план розукомплектування і ліквідації
ЯБП на місяць (додаток N 3). Формуляр на боєприпас, який підлягає
ліквідації, представляється спостерігачеві до початку розбирання.
   Ведення протоколів та складання актів по розукомплектуванню і
ліквідації ядерного боєприпасу здійснюється відповідальною особою
комплектуючого заводу.
   Адміністрація підприємства визначає місця проведення робіт по
розукомплектуванню і ліквідації ядерних боєприпасів, маршрути
руху, забезпечує супроводження спостерігачів по маршруту до місця
проведення робіт, ознайомлює старшого групи спостерігачів (під
розписку) з виписками із інструкцій по техніці безпеки в частині,
що їх стосується, і переконується у проведенні інструктажу по
запису в журналі (додаток N 4).
 
        IV. Обов'язки спостерігачів України
 
   Старший групи спостерігачів зобов'язаний:
   - слідкувати   за   безумовним   виконанням   графіка
розукомплектування та ліквідації ядерних боєприпасів;
   - вимагати  від  адміністрації  комплектуючого  заводу
представлення плану розукомплектування і  ліквідації  ядерних
боєприпасів не пізніше ніж за 30 діб до його реалізації;
   - керувати діяльністю підлеглих спостерігачів, організовувати
і контролювати ведення встановленого обліку та звітності;
   - своєчасно доповідати Головному штабу Збройних Сил України
про хід виконання робіт по розукомплектуванню і ліквідації ядерних
боєприпасів;
   - своєчасно доводити до підлеглих вимоги режиму і міри
безпеки при проведенні робіт, представляти журнал інструктажу по
мірам  безпеки на ознайомлення адміністрації підприємства та
відповідальній особі військового представництва.
   Спостерігач зобов'язаний:
   - знати зміст етапів розбирання  і  ліквідації  ядерних
боєприпасів;
   - знати технологію ліквідації складових частин, здійснювати
поетапний  контроль  процесу  розукомплектування і ліквідації
ядерного боєприпасу відповідно до розділу II даного Протоколу;
   - щоденно доповідати старшому групи про виконану роботу по
розбиранню і ліквідації ядерних боєприпасів;
   - вести  обліково-звітну  документацію, передбачену даним
Протоколом;
   - знати і суворо дотримуватись вимог режиму та заходів
безпеки на підприємстві.
   Спостерігачам забороняється вести будь-які записи, робити
виписки з документів підприємства та військового представництва,
крім записів, передбачених даним Протоколом.
   Даний Протокол є документом на розвиток положень Угоди
( 643_016 ), Протоколу і Додатка до Протоколу ( 643_017 ),
підписаних Сторонами 16 квітня 1992 року, і набуває чинності з дня
його підписання.
   Сторони проводять за взаємною домовленістю консультації для
розгляду питань, пов'язаних з виконанням положень даного Протоколу
та внесенням можливих поправок до нього.
 
   Вчинено 17 червня 1992 року у двох примірниках (оригіналах),
російською та українською мовою кожний, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Російську Федерацію          За Україну
 
 Міністр Російської Федерації       Міністр оборони України
 по атомній енергії
 
  (підпис)                   (підпис)
 
 Начальник 12 Головного          Начальник Відділу
 управління                контролю за ядерним
                      роззброєнням
 
  (підпис)                   (підпис)
 
 Збірник "Україна - Росія. 1990 - 2000 рр."
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка