Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2003 N 283
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 травня 2004 р.
                   за N 578/9177
 
 
       Про затвердження Технічного регламенту
         з підтвердження відповідності
          електромагнітної сумісності
 
 
   На виконання вимог  Закону  України  "Про  підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ) відповідно  до  положень постанови
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N  2022
( 2022-2003-п )  "Про делегування Державному комітету з питань
технічного регулювання та споживчої політики повноважень  на
затвердження нормативно-правових актів" для забезпечення належної
безпеки для життя та здоров'я громадян, а також для захисту тварин
та майна від небезпеки, пов'язаної із використанням обладнання,
електричних та електронних приладів та систем внаслідок впливу
електромагнітних завад, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Технічний  регламент  з  підтвердження
відповідності електромагнітної сумісності (додається).
 
   2. Визначити Харківський державний науково-дослідний інститут
метрології (Оголюк В.П.) відповідальним за розробку і перегляд
національних стандартів, що сприймаються як доказ відповідності
вимогам  Технічного  регламенту з підтвердження відповідності
електромагнітної сумісності.
 
   3. Управлінню стандартизації та  якості  (Нелепов  А.А.)
забезпечити щорічне внесення до Плану державної стандартизації
робіт з розробки та перегляду національних  стандартів,  що
сприймаються як доказ відповідності вимогам Технічного регламенту
з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності.
 
   4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центру проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Жарков Ю.В.) забезпечити публікацію в "Бюлетені інформаційних
матеріалів зі стандартизації, метрології та сертифікації" переліку
уповноважених  органів  з  підтвердження  відповідності  та
національних стандартів, що сприймаються як доказ відповідності
вимогам Технічного регламенту з  підтвердження  відповідності
електромагнітної сумісності.
 
   5. Департаменту   стандартизації   та   міжнародного
співробітництва (Онопрієнко В.В.):
   у п'ятиденний  термін  з  дня затвердження цього наказу
забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
   у місячний термін з дня затвердження цього наказу забезпечити
розроблення плану поетапного впровадження Технічного регламенту з
підтвердження відповідності електромагнітної сумісності.
 
   6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
заступника Голови Черепкова С.Т.
 
   7. Контроль за виконання цього наказу покласти на управління
організаційно-аналітичного  забезпечення  діяльності  Голови
(Сіроткіна С.М.).
 
 Голова                         Л.Школьник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   31.12.2003 N 283
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 травня 2004 р.
                   за N 578/9177
 
 
            ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
         з підтвердження відповідності
          електромагнітної сумісності
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Цей Технічний регламент з підтвердження відповідності
(далі - Технічний регламент) відповідає Рішенню Ради ЄЕС від
3 травня 1989 року щодо зближення законів держав-членів стосовно
електромагнітної сумісності (89/336/ЄЕС).
   Технічний регламент розроблений з метою забезпечення:
   належної безпеки для життя та здоров'я громадян, а також для
захисту тварин та майна від небезпеки, пов'язаної із використанням
обладнання,  електричних  та  електронних приладів та систем
внаслідок впливу електромагнітних завад;
   захисту радіозв'язку і обладнання, приладів та систем, на
функціонування яких можуть впливати створювані електричними та
електронними приладами електромагнітні завади, від погіршення їх
роботи внаслідок впливу таких завад;
   захисту розподільчих електромереж від електромагнітних завад,
що можуть впливати на них та призводити до пошкодження обладнання;
   створення умов  щодо  електромагнітної сумісності, які б
гарантували вільне  переміщення  в  Україні  електричних  та
електронних приладів, що виготовляються та використовуються на її
території або імпортуються для використання на її території.
   Технічний регламент  встановлює  вимоги щодо забезпечення
електромагнітної сумісності електротехнічних,  електронних  та
радіоелектронних виробів, обладнання та систем, мереж розподілу
електроенергії тощо, що мають джерела електромагнітних завад або
на функціонування яких можуть вплинути такі завади, процедури
підтвердження відповідності цим вимогам, правила маркування та
введення в обіг.
 
   2. У цьому Технічному регламенті терміни використано в таких
значеннях:
   технічні засоби - електричні та електронні прилади, а також
обладнання та установки, які містять електричні та/чи електронні
компоненти,  здатні створювати електромагнітні завади або на
функціонування яких можуть вплинути такі завади;
   електромагнітна сумісність  - здатність технічних засобів
функціонувати за призначенням в електромагнітній обстановці без
створення неприпустимих електромагнітних завад іншим технічним
засобам у цій обстановці;
   електромагнітна завада - будь-яке електромагнітне явище, яке
може погіршувати робочі характеристики чи функціонування технічних
засобів,  наприклад  електромагнітне  збурення,  небажаний
електромагнітний сигнал чи безпосередні зміни у середовищі їх
поширення;
   завадостійкість - здатність технічного засобу функціонувати
за призначенням без погіршення робочих характеристик при дії
наявних електромагнітних завад;
   радіоаматори - особи, які мають відповідні дозволи на заняття
радіозв'язком та виконують цю роботу виключно  в  особистих
інтересах і без отримання матеріальної вигоди.
 
   3. Дія  цього  Технічного регламенту поширюється на всі
технічні засоби, що вводяться в обіг, які здатні створювати
електромагнітні завади або на функціонування яких впливають такі
завади, за винятком:
   радіообладнання, що використовують радіоаматори;
   технічних засобів,  електромагнітна   сумісність   яких
регулюється іншими технічними регламентами.
 
   4. Для забезпечення безпеки технічних засобів у випадках
існуючої чи прогнозованої проблеми електромагнітної сумісності, у
тому  числі пов'язаної з монтажем телекомунікаційних систем,
приймальних чи передавальних станцій, можуть вживатись спеціальні
заходи, не передбачені цим Технічним регламентом.
 
   5. Введення в обіг чи в експлуатацію технічних засобів
дозволено лише за умови підтвердження відповідності їх вимогам
цього  Технічного  регламенту  згідно  з  процедурами оцінки
відповідності, передбаченої пунктами 12 і 14, та  за  умов
установлення і технічного обслуговування згідно з документацією
виробника та використання за призначенням.
 
   6. Перед уведенням в обіг технічних засобів виробник або
уповноважена  ним  особа, яка є резидентом України (далі -
виробник), чи постачальник  зобов'язаний  нанести  на  нього
національний знак відповідності, опис та правила застосування
якого затверджені постановою Кабінету Міністрів  України  від
29 листопада 2001 року N 1599 ( 1599-2001-п ). Наявність знака
відповідності свідчитиме про відповідність технічних  засобів
вимогам цього Технічного регламенту, включаючи процедури оцінки
відповідності. Національний знак відповідності наноситься  на
кожний технічних засіб або у разі неможливості цього на його
упакування та/або супровідну документацію таким  чином,  щоб
забезпечувалась його чіткість, розбірливість та незмивність.
   Якщо на технічні засоби поширюється дія інших технічних
регламентів з підтвердження відповідності, якими також передбачено
нанесення національного знака відповідності, такі технічні засоби
повинні також відповідати вимогам цих технічних регламентів.
 
         II. Вимоги до технічних засобів
 
   7. Конструкція технічних засобів повинна бути такою, щоб:
   електромагнітні завади, створювані ними, не  перевищували
норм, які встановлені в нормативних документах на ці технічні
засоби;
   рівень завадостійкості забезпечував їхнє функціонування за
призначенням в електромагнітній обстановці.
 
   8. Створювані технічними засобами електромагнітні завади не
повинні порушувати роботу таких приладів:
   а) побутових радіо - та телевізійних приймачів;
   б) промислового виробничого обладнання;
   в) мобільного радіообладнання;
   г) мобільного  радіо-  та  комерційного  радіотелефонного
обладнання;
   ґ) медичної та наукової апаратури;
   д) обладнання, застосовуваного в інформаційній технології;
   е) побутових приладів та електронної апаратури;
   є) авіаційної та морської радіоапаратури;
   ж) навчального електронного обладнання;
   з) телекомунікаційних мереж та обладнання;
   и) передавачів радіо- та телевізійного мовлення;
   і) світильників та люмінесцентних ламп.
 
   9. Технічні засоби повинні мати конструкцію, що забезпечує їх
завадостійкість  в  електромагнітній  обстановці  в  місцях
експлуатації та функціонування  без  перебоїв  за  наявності
створюваних іншими технічними засобами електромагнітних завад, які
не перевищують встановлених чинними нормативними документами норм.
 
   10. Кожний  технічний  засіб  повинен  супроводжуватись
інструкціями з експлуатації.
 
   11. Центральний орган виконавчої влади у сфері підтвердження
відповідності офіційно публікує перелік національних стандартів
щодо електромагнітної сумісності, що будуть сприйматись доказом
відповідності  технічних  засобів  вимогам  цього  Технічного
регламенту.
 
          III. Оцінка відповідності
 
   12. Оцінку відповідності технічних засобів вимогам цього
Технічного регламенту виробник здійснює з застосуванням модуля А
(внутрішній контроль виробництва) згідно з Технічним регламентом
модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним
знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з
підтвердження відповідності (далі - Регламент  модулів),  що
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня
2003 року N 1585 ( 1585-2003-п ).
   У разі  застосування  цього модуля виробник гарантує та
декларує, що технічний засіб задовольняє відповідні вимоги цього
Технічного регламенту. Для цього він повинен скласти письмову
декларацію про відповідність (додаток)  та  маркувати  кожен
технічний засіб національним знаком відповідності.
   Виробник повинен зберігати декларацію про відповідність та
технічну документацію, зазначену в пункті 13, протягом десяти
років після введення в обіг останнього технічного засобу і
надавати її для перевірки у встановлених законодавством випадках.
 
   13. Технічна документація має бути виконана державною мовою
та забезпечувати можливість оцінювати відповідність технічних
засобів вимогам Технічного регламенту. Ця документація повинна в
межах, достатніх для оцінювання, охоплювати стадії проектування,
виробництва та функціонування технічних засобів і містити таке:
   назву і адресу виробника;
   загальний опис технічного засобу;
   рисунки, креслення,  електричні  та  монтажні  схеми,
специфікації складників тощо;
   описи та роз'яснення, необхідні для розуміння зазначених вище
рисунків, схем та функціонування технічних засобів;
   інструкцію з експлуатації;
   результати проведених випробувань та розрахунків;
   протоколи випробувань, сертифікати відповідності та  інші
документи щодо оцінювання відповідності;
   перелік нормативних документів, які було застосовано для
оцінювання відповідності.
 
   14. У  разі,  коли  виробник не застосував чи частково
застосував стандарти з  офіційного  переліку,  опублікованого
центральним  органом  виконавчої влади у сфері підтвердження
відповідності, технічні засоби вважають такими, що задовольняють
вимоги  цього  Технічного  регламенту,  якщо  це  засвідчено
уповноваженим органом  із  сертифікації.  При  цьому  оцінку
відповідності технічного засобу вимогам Технічного регламенту
потрібно здійснювати з використанням модуля В (перевірка типу)
згідно з Регламентом модулів.
   При застосуванні  цього  модуля виробник повинен скласти
письмову декларацію про відповідність на підставі сертифіката
відповідності перевірки типу, виданого уповноваженим органом із
сертифікації, та проставляти  поряд  з  національним  знаком
відповідності ідентифікаційний номер цього органу.
 
   15. Для оцінки відповідності технічного засобу уповноваженим
органом із сертифікації виробник надає йому технічну документацію
згідно з пунктом 13.
 
   16. У разі введення в обіг технічних засобів постачальником,
який не є виробником, оцінку відповідності потрібно виконувати
згідно з пунктами 14 і 15 цього Технічного регламенту для кожної
партії обладнання, що постачають або вводять в обіг. При цьому
постачальник декларацію про відповідність не складає.
   Здійснення функцій  та  відповідальність  за  нанесення
національного знака відповідності покладається на постачальника.
 
   17. Оцінку відповідності технічних засобів, призначених для
радіозв'язку, потрібно виконувати згідно з пунктами 14 і 15 цього
Технічного регламенту.
   Ця вимога  не  поширюється  щодо технічних засобів, які
виготовлено для використання радіоаматорами згідно з пунктом 3
цього Технічного регламенту.
 
   18. Якщо  національний  знак  відповідності  нанесено  з
порушенням установлених правил, виробник зобов'язаний привести
технічні  засоби у відповідність до пунктів 7, 8, 9 цього
Технічного регламенту  та  припинити  порушення  в  порядку,
встановленому чинним законодавством України.
   У разі введення в обіг технічних засобів не виробником
виконання цих зобов'язань покладається на постачальника, який ввів
в обіг цю продукцію.
 
   19. Якщо продукція і далі не відповідає встановленим цим
Технічним регламентом вимогам, потрібно вжити всіх необхідних
заходів, передбачених чинним законодавством для обмеження чи
заборони введення такої продукції в обіг або вилучення її з обігу.
 
   20. Будь-яке рішення, прийняте відповідно до цього Технічного
регламенту стосовно обмеження введення в обіг технічних засобів,
повинно містити чіткий виклад причин, на яких воно базується.
   Таке рішення  повинно  бути  без  затримання повідомлено
зацікавленій стороні. Одночасно її потрібно інформувати  про
можливості та терміни вжиття заходів щодо усунення порушення вимог
чинного законодавства України.
 
 Начальник управління
 підтвердження відповідності
 Держспоживстандарту України             Сердюков О.Я.
 
 
                   Додаток
                   до пункту 12
                   Технічного регламенту
                   з підтвердження
                   відповідності
                   електромагнітної сумісності
 
 
          ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
 
 
__________________________________________________________________
  (повна назва виробника або його уповноваженої особи, які є
__________________________________________________________________
    резидентами України, або постачальника, їх адреса,
__________________________________________________________________
           ідентифікаційний номер)
в особі __________________________________________________________
    (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що технічні засоби __________________________________
                 (повна назва технічних засобів,
_________________________________________________________________,
            тип, марка, модель)
які випускаються за ______________________________________________
_________________________________________________________________,
        (назва та позначення документації)
відповідають Технічному регламенту з підтвердження відповідності
електромагнітної сумісності згідно з _____________________________
                     (назва та позначення
_________________________________________________________________.
        нормативних документів (за наяності)
 
   Сертифікат відповідності * __________________________________
                (номер сертифіката відповідності,
__________________________________________________________________
    дата його реєстрації, термін дії, назва та адреса
_________________________________________________________________.
       уповноваженого органу з сертифікації)
 
Декларацію складено    під   цілковиту   відповідальність
виробника/уповноваженої особи/постачальника.
 
 ______________           ______________________
  (підпис)             (ініціали та прізвище)
 
   МП               ______________________
                       (дата)
 
_______________
   * Наведений  абзац  застосовується за умов підтвердження
відповідності за пунктом 14 Технічного регламенту.
 
 Начальник управління
 підтвердження відповідності
 Держспоживстандарту України             Сердюков О.Я.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка