Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про врегулювання претензій, які виникли внаслідок повітряної катастрофи, що сталася 4 жовтня 2001 року

               Угода
    між Урядом України та Урядом Російської Федерації
    про врегулювання претензій, які виникли внаслідок
        повітряної катастрофи, що сталася
            4 жовтня 2001 року
 
     ( Схвалено і подано на ратифікацію Постановою КМ
      N 223 ( 223-2004-п ) від 03.03.2004 )
 
 
 
 
   Уряд (Кабінет Міністрів) України (далі "Українська Сторона")
і Уряд Російської Федерації (далі "Російська Сторона"), далі разом
"Сторони",
   бажаючи всебічно врегулювати всі претензії, які  виникли
внаслідок катастрофи 4 жовтня 2001 року російського пасажирського
літака Ту-154М  авіакомпанії  "Сибирь"  (далі  -  "повітряна
катастрофа"),
   беручи до уваги, що Україна визнала повітряну катастрофу як
жахливу трагедію і висловила глибокий жаль з приводу загибелі
людей внаслідок повітряної катастрофи,
   беручи до уваги, що Російська Сторона вживає належних заходів
для встановлення всіх можливих отримувачів,
   дійшовши взаєморозуміння щодо фінансових та юридичних умов
урегулювання і, зокрема, відносно обрахування суми врегулювання,
виходячи з принципу "двісті тисяч доларів США за кожну жертву",
   домовилися про таке:
 
               Стаття I
 
   Для цілей цієї Угоди наведені нижче терміни мають такі
значення:
   а) "жертви" - фізичні особи, які загинули у повітряній
катастрофі, перелічені у Додатку 1 до цієї Угоди;
   б) "можливі отримувачі" - громадяни Російської Федерації, які
є членами родини (подружжя, батьки і діти (усиновлювачі та
усиновлені) жертв, які згідно з цією Угодою та рішенням Російської
Сторони мали б право на отримання частки суми врегулювання, якщо б
надали уповноваженому органу Російської Сторони Документ, і не
отримують виплат з тієї суми, яку Українська Сторона виплачує у
зв'язку з повітряною катастрофою Уряду Держави Ізраїль;
   в) "отримувачі"  -  можливі  отримувачі,  які  надали
уповноваженому органу Російської Сторони Документ;
   г) "Документ" - документ про визнання задоволення вимог та
врегулювання претензій, складений за формою, наведеною в Додатку 3
до цієї Угоди;
   д) "сума врегулювання" - одноразова грошова сума, зазначена в
пункті 1 статті II цієї Угоди;
   е) "частка суми врегулювання" - частина суми врегулювання,
яка розраховується Російською Стороною для можливого отримувача,
   ж) "претензії" - будь-які дії, які вжиті на день набуття
чинності цією Угодою або які будуть вжиті після цього дня
отримувачами з  метою  пред'явлення  згідно  із  застосовним
законодавством будь-яких вимог цивільно-правового характеру до
України, її органів, посадових осіб та державних юридичних осіб у
зв'язку  з  повітряною  катастрофою,  включаючи  вимоги  про
відшкодування витрат на оплату адвокатських послуг;
   з) "притязання" - будь-які дії, які вжиті на день набуття
чинності цією Угодою або які будуть вжиті після цього дня
фізичними особами, іншими ніж отримувачі, з метою пред'явлення
будь-яких вимог цивільно-правового характеру до  України,  її
органів, посадових осіб та державних юридичних осіб у зв'язку з
повітряною катастрофою, включаючи вимоги про відшкодування витрат
на оплату адвокатських послуг;
   и) "державні юридичні особи" - юридичні особи, які засновані
органами державної влади України і здійснюють свою діяльність під
їхнім управлінням чи контролем.
 
              Стаття II
 
   1. Українська Сторона виплачує ex gratia Російській Стороні
для  розподілу  серед  можливих  отримувачів одноразову суму
врегулювання у розмірі семи мільйонів восьмиста дев'яти тисяч
шістдесяти шести доларів США шістдесяти шести центів згідно зі
строками та умовами, встановленими у Додатку 2 до цієї Угоди.
   2. Виплата згідно з пунктом 1 цієї статті суми врегулювання
становитиме повне та остаточне врегулювання всіх претензій.
   3. Українська Сторона не відшкодовуватиме шкоду двічі. Одному
отримувачу виплачується одна частка суми врегулювання за одну
жертву.
 
              Стаття III
 
   1. Сума врегулювання розраховується на частки для можливих
отримувачів і виплачується  отримувачам  виключно  Російською
Стороною згідно з цією Угодою та рішенням Російської Сторони, без
шкоди для статті IV цієї Угоди.
   2. Україна, її органи, посадові особи та державні юридичні
особи не несуть відповідальності у зв'язку з розрахуванням суми
врегулювання для можливих отримувачів та виплатами отримувачам.
 
              Стаття IV
 
   Якщо можливий отримувач не приймає частку суми врегулювання
протягом дванадцяти місяців від дня перерахування згідно з пунктом
4 Додатка 2 до цієї Угоди суми врегулювання, він не може
претендувати в подальшому на отримання частки суми врегулювання.
   У цьому разі Російська Сторона повертає Українській Стороні
протягом дев'яноста  днів  після  закінчення  вищезазначеного
дванадцятимісячного строку відповідну частку, включаючи нараховані
на неї відсотки, у разі, якщо вони були нараховані.
 
               Стаття V
 
   1. Відповідно до цієї Угоди Російська Сторона не пред'являє
будь-яких претензій або притязань.
   2. У разі пред'явлення претензій на території України вони
передаються дипломатичними каналами Російській Стороні.
   3. Російська Сторона підтверджує, що Україна, її органи та
посадові  особи  користуються  імунітетом у судах Російської
Федерації в межах, встановлених законодавством і правозастосовчою
практикою Російської Федерації.
   4. Сторони, по можливості, інформують дипломатичними каналами
одна одну про претензії та притязання у третіх державах, включаючи
направлення наявних у них копій документів, що стосуються таких
претензій і притязань.
 
              Стаття VI
 
   Від дня перерахування згідно з пунктом 4 Додатка 2 до цієї
Угоди суми врегулювання Російська  Сторона  врегульовує  всі
претензії незалежно від місця їхнього пред'явлення. При цьому
згідно з цим положенням і без шкоди для пунктів 2 та 4 статті V
цієї Угоди Українська Сторона не зобов'язана вживати жодних дій
стосовно врегулювання претензій.
 
              Стаття VII
 
   Виплати отримувачам згідно з цією Угодою звільняються від
усіх податків і зборів.
 
              Стаття VIII
 
   Ця Угода не є юридичним прецедентом і укладається лише з
метою реалізації її положень.
 
              Стаття IX
 
   Ніщо в цій Угоді не може розглядатися як таке, що передбачає
пряму чи припустиму відмову України чи Російської Федерації від
імунітету.
 
               Стаття X
 
   Ця Угода розуміється і тлумачиться в цілому, без надання
спеціального значення будь-якому її окремому положенню.
 
              Стаття XI
 
   Додатки до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.
 
              Стаття XII
 
   Додатки до цієї Угоди не підлягають передачі в засоби масової
інформації, а також передачі третім особам для використання не для
цілей цієї Угоди.
 
              Стаття XIII
 
   Будь-який спір щодо тлумачення або застосування цієї Угоди
вирішується Сторонами шляхом консультацій і переговорів між ними.
 
              Стаття XIV
 
   Ця Угода набуває чинності від дня отримання дипломатичними
каналами останнього письмового повідомлення Сторін про виконання
ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності
цією Угодою.
 
   Вчинено в м. Москва 26 грудня 2003 року в двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Російської Федерації
 
                   Додаток 1
 
        Перелік жертв повітряної катастрофи
 
   1. Азбель Даниїл Ізраїлевич
   2. Алексєєв Віктор Вікторович
   3. Арзунян Гагік Бапкенович
   4. Базилевич Любов Андріївна
   5. Бандман Марія Леонідівна
   6. Баскакова Юлія Володимирівна
   7. Белінічер Віктор Йосипович
   8. Бережнєва Надія Валентинівна
   9. Букатова Тамара Веніамінівна
   10. Бурлакова Людмила Михайлівна
   11. Бурлаков Дмитро Олегович
   12. Воронков Ігор Вікторович
   13. Гаров Євген Вікторович
   14. Горблюк Олександра Олександрівна
   15. Горблюк Надія Іванівна
   16. Горкун Володимир Анатолійович
   17. Горман Борис Аронович
   18. Григорьєвих Олександр Олександрович
   19. Гусарова Олена Володимирівна
   20. Денисова Ольга Іванівна
   21. Дикман Семен Ісаакович
   22. Єщенко Антоніна Петрівна
   23. Затворницька Олена Іванівна
   24. Затворницький Микола Миколайович
   25. Зельцер Оксана Володимирівна
   26. Золотко Тетяна Євгеніївна
   27. Золотников Дмитро Володимирович
   28. Ісаєв Євген Сергійович
   29. Казанцева Маня Менделєєвна
   30. Калиновський Віктор Борисович
   31. Камрі Аді
   32. Камха Сара Мойсеївна
   33. Ковецька Жанна Федорівна
   34. Коняєва Єнта Миронівна
   35. Коршунова Марія Абрамівна
   36. Костенко Наталія Георгіївна
   37. Кострюков Василь Миколайович
   38. Кузнєцова Тамара Пилипівна
   39. Лаптєв Валерій Глібович
   40. Латушкін Микола Володимирович
   41. Латушкіна Ольга Олександрівна
   42. Латушкіна Ганна Володимирівна
   43. Лебедєва Розалія Абрамівна
   44. Лебединський Сергій Іванович
   45. Левчугов Борис Олександрович
   46. Лежніна Раїса Іванівна
   47. Магіна Ірина Анатоліївна
   48. Магіна Дар'я Іллівна
   49. Милостних Надія Вікторівна
   50. Михельсон Інна Дмитрівна
   51. Мухтаров Назим Енвер Огли
   52. Назарова Лариса Вікторівна
   53. Нємцова Марина Володимирівна
   54. Нечай Галина Михайлівна
   55. Нечай Євген Петрович
   56. Окунєв Євген Вікторович
   57. Ошкукова Людмила Семенівна
   58. Пейсахова Фаїна Давидівна
   59. Раухвергер Ольга Давидівна
   60. Ревтов Костянтин Юрійович
   61. Розенберг Лідія Прохорівна
   62. Русинов Віктор Іванович
   63. Савич Олександр Геннадійович
   64. Савельєва Агрипина Андріївна
   65. Симаніна Наталія Валеріївна
   66. Стариковська Ірина Леонідівна
   67. Тушина Зінаїда Гаврилівна
   68. Федорова Софія Ісаївна
   69. Фронштейн Світлана Вікторівна
   70. Фронштейн Юлія Валеріївна
   71. Хейфец Валерій Борисович
   72. Хомяков Володимир Дмитрович
   73. Чеховська Галина Миколаївна
   74. Шаєвич Вікторія Яківна
   75. Щербаков Костянтин Петрович
   76. Якупова Лілія Павлівна
   77. Якупов Михайло Вадимович
   78. Ясвоїна Тетяна Яківна
 
                   Додаток 2
 
        Виплата і розподіл суми врегулювання
 
   1. Після підписання цієї Угоди з метою встановлення усіх
можливих отримувачів Російська  Сторона  здійснює  сповіщення
громадян Російської Федерації.
   2. Російська  Сторона  передає  Українській   Стороні
дипломатичними каналами:
   а) протягом десяти днів після підписання цієї Угоди перелік
відомих Російській Стороні можливих отримувачів із зазначенням
їхніх прізвищ, імен та по батькові;
   б) якнайшвидше  реквізити  рахунка  в Центральному Банку
Російської Федерації для перерахування суми врегулювання.
   3. Українська   Сторона  передає  Російській  Стороні
дипломатичними каналами:
   а) протягом десяти днів після підписання цієї Угоди перелік
відомих Українській Стороні осіб, які пред'явили згідно  із
застосовним законодавством вимоги цивільно-правового характеру до
України, її органів, посадових осіб чи державних юридичних осіб у
зв'язку з повітряною катастрофою;
   б) якнайшвидше реквізити банківського рахунка,  на  який
здійснюється перерахування (повернення) часток суми врегулювання
згідно зі статтею IV.
   4. Протягом шістдесяти днів після набуття чинності цією
Угодою Українська Сторона перераховує суму  врегулювання  на
зазначений у підпункті б) пункту 2 цього Додатка рахунок у
Центральному Банку Російської Федерації.
   5. З урахуванням положень пунктів 1-3 цього Додатка протягом
дев'яноста днів після набуття чинності цією Угодою Російська
Сторона направляє Українській Стороні дипломатичними каналами
уточнений перелік можливих отримувачів із зазначенням часток суми
врегулювання.
   Якщо Російській Стороні стане відомо про будь-які зміни в
зазначеному переліку, Російська Сторона якнайшвидше направляє
Українській Стороні дипломатичними каналами інформацію про таку
зміну.
   6. Кожний отримувач надає уповноваженому органу Російської
Сторони Документ у двох примірниках. Документ є дійсним згідно із
законодавством України і законодавством Російської Федерації.
   7. Російська Сторона якнайшвидше, але не раніше ніж через
десять днів після передачі Українській Стороні зазначеного в
пункті 5 цього Додатка переліку, розпочинає перерахування на
рахунки отримувачів часток суми врегулювання згідно зі статтею
III. Частка суми врегулювання перераховується отримувачу, який
надав уповноваженому органу Російської Сторони Документ згідно з
пунктом  6 цього Додатка. Частки суми врегулювання можливих
отримувачів, які не надали Документ згідно з пунктом 6 цього
Додатка, підлягають поверненню Українській Стороні згідно зі
статтею IV.
   8. Протягом шістдесяти днів після перерахування на рахунок
отримувача його частки суми врегулювання  Російська  Сторона
направляє дипломатичними каналами Українській Стороні:
   а) один дійсний примірник підписаного ним і належним чином
завіреного Документа;
   б) звіт про перерахування на рахунок отримувача частки суми
врегулювання за формою, яка визначається Російською Стороною.
   9. Протягом  сорока  п'яти  днів  після  закінчення
дванадцятимісячного періоду, зазначеного у статті IV, Російська
Сторона направляє дипломатичними каналами Українській Стороні:
   а) перелік осіб, згаданих у статті IV, із зазначенням частки
суми врегулювання, яка призначалася кожній такій особі, а також
наявну в неї інформацію про наміри таких осіб щодо пред'явлення
притязань;
   б) інформацію із зазначенням загальної суми, яка підлягає
поверненню, а також відсотків, нарахованих на таку суму, якщо вони
нараховувались.
   10. Повернення часток суми врегулювання згідно зі статтею IV
здійснюється  шляхом їх перерахування Російською Стороною на
рахунок, зазначений у підпункті б) пункту 3 цього Додатка.
   11. Переліки та інші документи, згадані в цьому Додатку, а
також Документи мають конфіденційний характер і не можуть бути
використані не для цілей цієї Угоди.
   12. Пункти 1-3 цього Додатка тимчасово застосовуються з дня
підписання цієї Угоди.
 
                   Додаток 3
 
       Документ про визнання задоволення вимог
          та врегулювання претензій
 
   1. Я, що нижче підписався, громадянин Російської Федерації
(прізвище, ім'я, по батькові), _______ року народження, паспорт
серії ______ N ________,  виданий  ____________,   "_____"
_______________   року,   який   проживає   за   адресою
_____________________,  будучи  (ступінь  родинного  зв'язку)
загиблому (прізвище, ім'я, по батькові) у повітряній катастрофі
російського пасажирського літака ТУ-154М авіакомпанії "Сибирь",
яка сталася 4 жовтня 2001 року (далі - "повітряна катастрофа"),
уважно ознайомившись з текстом підписаної "26" грудня 2003 року
Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про
врегулювання  претензій,  які  виникли  внаслідок  повітряної
катастрофи, що сталася 4 жовтня 2001 року (далі - "Угода") і,
зокрема, з її статтями I, II, III, IV, VII, і повністю розуміючи
їхній зміст та правові наслідки, після відповідних роз'яснень з
боку мого адвоката, який підписався нижче, цим погоджуюсь з усіма
положеннями Угоди та приймаю їх.
   2. Отримання від Уряду Російської Федерації частки суми
врегулювання, перерахованої Урядом України згідно з Угодою, в
розмірі [СУМА ПРОПИСОМ] доларів США, достатність якої однозначно,
безумовно  та безвідклично підтверджується цим Документом, є
задоволенням усіх моїх вимог цивільно-правового характеру до
України, її органів, посадових осіб та державних юридичних осіб у
зв'язку  з  повітряною  катастрофою,  включаючи  вимоги  про
відшкодування  витрат  на  оплату  адвокатських  послуг,  і
врегулюванням претензій згідно з Угодою, як вони визначені в
пункті ж) статті I Угоди.
   3. Цим Документом я засвідчую, підтверджую та гарантую, що до
і під час оформлення та передачі я не покладався і не покладаюсь
на будь-які запевнення, обіцянки або заяви, зроблені будь-якою
особою, котрі не викладені в цьому Документі або не включені до
нього чи до Угоди.
   4. Цим Документом я також засвідчую, підтверджую та гарантую,
що до його укладення і передачі я не надавав, не передавав чи
яким-небудь іншим чином не уступав всі або частину будь-яких прав,
що випливають із згаданих вимог. Я беру на себе врегулювання всіх
вимог, які базуються чи можуть базуватися на такому наданні,
передачі чи уступанні, а також цивільно-правову відповідальність у
зв'язку з таким врегулюванням.
   5. Я зобов'язуюсь не вживати жодних дій, які суперечили б
цьому Документу чи Угоді.
   6. Цим Документом я зобов'язуюсь вжити всіх невідкладних
заходів з метою припинення якнайшвидше усіх судових чи інших
проваджень чи дій від мого імені у зв'язку з претензіями, а такою
уповноважую з цією метою адвокатів та інших представників, які
діють від мого імені. Я беру на себе врегулювання усіх наслідків,
пов'язаних з невиконанням зазначеного в цьому пункті зобов'язання,
а також цивільно-правову відповідальність у зв'язку з таким
врегулюванням.
   7. Цей Документ є конфіденційним та не підлягає передачі
третім особам.
 
   На засвідчення  вищевикладеного,  уважно  ознайомившись з
положеннями цього Документа і повністю усвідомлюючи їхній зміст і
юридично  обов'язковий  характер,  а  також правові наслідки
підписання цього Документа, які були детально роз'яснені мені
адвокатом,  що  підписався нижче, який є моїм уповноваженим
юридичним представником, я добровільно і без примусу підписую цей
Документ про визнання задоволення вимог та врегулювання претензій
"___" _______ 200___ року, в м. ____________.
 
   Підпис
 
             Підтвердження
 
   Я, (прізвище, ім'я, по батькові), _________ року народження,
паспорт серії _______ N _________, виданий ________, "__"____
року, який проживає за адресою _______, будучи адвокатом згаданої
вище особи, в присутності нотаріуса належним чином детально
роз'яснив їй положення цього Документа і Угоди, їхні зміст і
юридично  обов'язковий  характер,  а  також правові наслідки
підписання цього Документа.
 
   Підпис адвоката           дата (число, місяць, рік)
 
   Місто (село, селище, район, край, область, республіка).
 
   Дата (число, місяць, рік) прописом.
 
   Це зобов'язання засвідчено  мною,  (прізвище,  ім'я,  по
батькові), нотаріусом (найменування державної нотаріальної контори
чи нотаріального округу).
 
   Зобов'язання підписано гр. (прізвище, ім'я, по батькові) і
підтверджено його адвокатом (прізвище, ім'я, по батькові) у моїй
присутності. Їхні особи встановлені, їхня дієздатність, а також
повноваження адвоката перевірені.
 
   Зареєстровано в реєстрі за N ___________.
 
   Стягнено держмита (за тарифом) ____________.
 
 
   Печатка         Нотаріус         (Підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка