Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку взаємодії Департаменту взаємозв'язків з виконавчою владою із структурними підрозділами Міністерства щодо опрацювання проектів актів законодавства та організації роботи по їх узгодженню з органами виконавчої влади

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            07.11.2003 N 614
 
 
        Про затвердження Порядку взаємодії
     Департаменту взаємозв'язків з виконавчою владою
     із структурними підрозділами Міністерства щодо
      опрацювання проектів актів законодавства
       та організації роботи по їх узгодженню
          з органами виконавчої влади
 
 
   З метою забезпечення удосконалення роботи з  опрацювання
проектів  законодавчих  та інших нормативно-правових актів в
Міністерстві фінансів України та на виконання підпунктів 4.1.2 та
4.1.3 пункту  4  постанови колегії Міністерства фінансів від
20 червня 2003 року N 01-02/03 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок взаємодії Департаменту взаємозв'язків з
виконавчою владою із структурними підрозділами Міністерства щодо
опрацювання проектів актів законодавства та організації роботи по
їх узгодженню з органами виконавчої влади (далі - Порядок), що
додається.
 
   2. Заступникам  Міністра,   директорам   департаментів,
начальникам самостійних управлінь (відділів) забезпечити неухильне
дотримання вимог зазначеного Порядку.
 
   3. Директору Департаменту взаємозв'язків з виконавчою владою
Богатиренку А.А.,   директору  Департаменту  інформатизації
Жлуктенку С.В. в установленому порядку розробити та подати на
затвердження  технічні  вимоги  та план впровадження системи
моніторингу проходження проектів актів законодавства відповідно до
цього Порядку.
 
   4. Ввести  в  дію  затверджений  цим наказом Порядок з
1 грудня 2003 року.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра фінансів Маноху С.О.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказ Міністерства фінансів
                   України від
                   07.11.2003 N 614
 
 
               ПОРЯДОК
       взаємодії Департаменту взаємозв'язків
        з виконавчою владою із структурними
      підрозділами Міністерства щодо опрацювання
      проектів актів законодавства та організації
        роботи по їх узгодженню з органами
             виконавчої влади
 
 
            1.Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок визначає  основні  положення  взаємодії
Департаменту взаємозв'язків    з    виконавчою    владою
(далі - Департамент) із структурними підрозділами Міністерства
фінансів України (далі -Міністерства) щодо чіткої та якісної
підготовки  і  опрацювання  проектів  законодавчих,  інших
нормативно-правових  актів  та пов'язаних з ними документів,
розроблених Міністерством, а також проектів, які надходять до
Міністерства від центральних (місцевих) органів виконавчої влади,
крім законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України (далі
- проектів) та організації роботи по їх узгодженню.
 
   1.2. Департамент забезпечує координацію роботи структурних
підрозділів Міністерства в частині підготовки, проходження та
погодження проектів:
   указів і розпоряджень Президента України (з моменту  їх
розробки  або  надходження  до  Міністерства  до моменту їх
підписання);
   законів та постанов Верховної Ради України (з моменту їх
розробки або надходження до Міністерства до моменту їх схвалення
Кабінетом Міністрів України і направлення до Верховної Ради
України);
   постанов і  розпоряджень  Кабінету  Міністрів України (з
моменту їх розробки або надходження до Міністерства до моменту
їх прийняття).
 
   1.3. За   розробку,  опрацювання,  доопрацювання  або
погодження проекту  відповідає  головний  виконавець  проекту
відповідно до доручення керівництва (співвиконавцями проекту є
інші структурні підрозділи Міністерства згідно із  зазначеним
дорученням).
 
   1.4. Адміністративно-господарське управління в день отримання
направляє головному виконавцеві, співвиконавцям та Департаменту
вхідні та інші документи, що стосуються розробки та опрацювання
проектів з  відповідними  дорученнями  керівництва  (у  разі
необхідності термінового опрацювання - з проектами доручень) до:
   законодавчих та інші нормативно-правових актів України;
   доручень Президента України, Кабінету Міністрів України;
   протоколів засідань Кабінету Міністрів України та урядових
комітетів;
   кореспонденції від центральних органів виконавчої влади;
   кореспонденції щодо участі посадових осіб Міністерства у
заходах з питань підготовки і погодження проектів, які проводяться
в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України,
центральних (місцевих) органах виконавчої влади;
   наказів, розпоряджень,   окремих  доручень  керівництва
Міністерства.
 
   1.5. Зазначені в п. 1.4. документи є підставою для:
   розробки і   опрацювання   головними  виконавцями  та
співвиконавцями проектів;
   здійснення Департаментом моніторингу проходження проектів в
частині їх розробки, опрацювання та доопрацювання структурними
підрозділами Міністерства, погодження з органами виконавчої влади,
подання Кабінету Міністрів України та, за дорученням керівництва,
забезпечення  виконання  оперативних  заходів  щодо отримання
додаткових матеріалів від центральних органів виконавчої влади,
координації  процесу погодження проектів, а також підготовки
керівництву необхідного пакету матеріалів до засідань, нарад,
зустрічей, семінарів тощо (далі - засідання) з питань узгодження
зазначених проектів.
 
   1.6. На  всіх  стадіях  проходження  проектів  особа,
відповідальна  за  діловодство  у  структурному  підрозділі,
невідкладно доповідає керівнику про надходження доручення щодо
розробки, опрацювання та узгодження проекту та терміни виконання.
   Розгляд керівниками структурних  підрозділів  Міністерства
проектів забезпечується у першочерговому порядку.
 
   1.7. Головний  виконавець  з  урахуванням  зауважень  та
пропозицій співвиконавців у визначені терміни опрацьовує проект та
в установленому порядку готує проект листа з пакетом документів
для подання Кабінету Міністрів України або направлення органам
виконавчої влади.
   Співвиконавці проекту  в  установленому  порядку  подають
головному виконавцеві письмові зауваження та пропозиції до проекту
(або інформацію про  відсутність  зауважень  та  пропозицій)
внутрішнім листом з відповідними реквізитами.
   Після погодження керівництвом Міністерства проекту головний
виконавець в одноденний термін надає Департаменту копію пакету цих
документів із зазначенням вихідних реквізитів.
 
   1.8. Департамент на підставі копій зазначених документів
здійснює моніторинг проходження проектів у Секретаріаті Кабінету
Міністрів України та органах виконавчої влади з метою забезпечення
їх вчасного опрацювання та (або) погодження.
 
    2. Взаємодія Департаменту та структурних підрозділів
      Міністерства з питань підготовки матеріалів
     і супроводження розгляду проектів на засіданнях
     Кабінету Міністрів України та урядових комітетів
 
   2.1. Департамент  за  інформацією  Секретаріату  Кабінету
Міністрів України формує орієнтовний (щоп'ятниці) та уточнений
(щопонеділка) графіки засідань Кабінету Міністрів України та
урядових  комітетів,  які  розміщує  на  внутрішньому  сайті
Міністерства.
 
   2.2. Після отримання в Секретаріаті  Кабінету  Міністрів
України матеріалів до засідань Кабінету Міністрів України та
урядових комітетів Департамент здійснює внутрішню  реєстрацію
отриманих матеріалів за допомогою штампів реєстрації відповідного
зразку (додаток 1) та протягом години з моменту  отримання
забезпечує їх направлення головним виконавцям для опрацювання.
 
   2.3. Довідкові матеріали з питань порядку денного засідань
Кабінету Міністрів України та урядових комітетів щодо проектів, де
Міністерство є головним розробником, готуються за формою згідно з
додатком 2. У разі наявності розбіжностей із заінтересованими
органами виконавчої влади додається інформація про вжиті заходи
щодо їх врегулювання та погодження проекту. (До матеріалів, за
необхідністю,  додаються відповідні розрахунки, обгрунтування,
пояснення щодо необхідності прийняття акта та наслідки його
реалізації у довільній формі).
 
   2.4. До  інших питань порядку денного засідань Кабінету
Міністрів України та урядових комітетів довідки готуються за
формою згідно з додатком 3 (за винятком підготовки матеріалів до
проектів висновків Кабінету Міністрів України до проектів законів
України, суб'єктом законодавчої ініціативи яких є народні депутати
України). (До матеріалів, за необхідністю, додаються попередні
зауваження  Міністерства  до проекту, прогноз щодо наслідків
реалізації проекту в частині збільшення (зменшення) надходжень або
витрат бюджету з відповідними розрахунками, обсягів фінансування
на реалізацію проекту (з визначенням конкретних сум та джерел),
пропозицій щодо покриття втрат у випадку встановлення податкових
та соціальних пільг, інших втрат).
 
   2.5. Матеріали до проектів висновків Кабінету  Міністрів
України  до проектів законів України, суб'єктом законодавчої
ініціативи яких є народні депутати України, готуються за формою
згідно з додатоком 4. До цих матеріалів додаються висновки, що
надавалися до законопроекту Міністерством раніше.
 
   2.6. Довідкові та аналітичні матеріали, підготовлені  до
засідань  Кабінету  Міністрів України та урядових комітетів,
подаються структурними підрозділами Міністерства Департаменту у
термін, визначений на штампі реєстрації, за підписом директора
відповідного  департаменту  (у  разі  відсутності  зауважень
Міністерства до проекту довідка може бути надана за підписом
начальника управління).
 
   2.7. У виняткових  випадках, за  дорученням  керівництва
Міністерства, Департамент може самостійно готувати довідки за
формами 1, 2, 3 (додатки 2, З, 4) щодо проекту, який планується
для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України або урядового
комітету.
 
   2.8. Департамент координує роботу структурних підрозділів
Міністерства  з метою якісної підготовки і вчасного подання
відповідно до встановленого порядку матеріалів  до  засідань
Кабінету  Міністрів України (урядових комітетів) та здійснює
попередній їх розгляд.
   Матеріали, підготовлені  неналежним  чином,  повертаються
Департаментом виконавцям для негайного доопрацювання.
 
   2.9. Департамент відповідно до порядку денного формує пакет
матеріалів до засідань Кабінету Міністрів України та урядових
комітетів і здійснює їх оформлення за наступними ознаками:
   питання, з  яких  Міністерство  є  головним  розробником
(маркується жовтим кольором);
   питання, з яких Міністерство має зауваження  (маркується
червоним кольором);
   питання, з   яких  Міністерство  не  має  зауважень
(маркується зеленим кольором);
   питання, які попередньо не надходили на опрацювання  до
Міністерства (маркується оранжевим кольором).
 
   2.10. Підготовлений до засідання Кабінету Міністрів України
(урядового комітету) пакет документів подається Департаментом
заступнику Міністра, відповідальному за взаємодію з органами
виконавчої влади, а у разі його відсутності - заступнику Міністра,
який виконує його обов'язки відповідно до розподілу функціональних
повноважень (далі - заступнику Міністра).
   Департамент надає  заступнику  Міністра  інформацію  щодо
кількості питань порядку денного засідання, стану та якості
підготовки головними виконавцями відповідних документів, в тому
числі окремо з тих питань, де Міністерство є головним розробником,
питань, де існують принципові розбіжності з органами виконавчої
влади, інформує про вжиті заходи та надає пропозиції щодо можливих
шляхів їх врегулювання.
 
   2.11. Відповідальні працівники Департаменту в ході засідань
Кабінету Міністрів України та  урядових  комітетів  фіксують
результати розгляду питань порядку денного.
 
   2.12. Для оперативного інформування структурних підрозділів
про результати розгляду проектів на засіданнях Кабінету Міністрів
України та урядових комітетів Департамент не пізніше наступного
дня після проведення відповідного засідання розміщує оперативну
та, після отримання офіційних протоколів, уточнену інформацію на
внутрішньому сайті Міністерства.
 
   2.13. Департамент щопонеділка подає керівництву Міністерства
аналітичну записку  про  результати  роботи  посадових  осіб
Міністерства у засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових
комітетів за відповідний період та інформацію про результати
розгляду питань порядку денного засідань.
 
   2.14. На  підставі зауважень першого заступника Міністра
фінансів та заступників Міністра, які брали участь у засіданнях
Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, до якості
підготовлених матеріалів, Департамент щомісячно, до 8  числа
місяця,  наступного  за  звітним періодом, подає Фінансовому
управлінню Міністерства пропозиції про позбавлення премії або
зменшення її розміру конкретним працівникам відповідно до пункту
5.2 Положення про преміювання працівників центрального апарату
Міністерства, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 19.03.03 N 220 ( v0220201-03 ).
 
    3. Взаємодія Департаменту та структурних підрозділів
       з питань отримання додаткової інформації
    від центральних (місцевих) органів виконавчої влади
 
   3.1. У разі необхідності отримання в ході опрацювання проекту
додаткової інформації від органів виконавчої влади  головний
виконавець направляє Департаменту письмовий запит про необхідність
отримання такої інформації із зазначенням мети, структури, обсягу,
форми та терміну її подання.
 
   3.2. Департамент в день отримання запиту вживає заходів щодо
забезпечення одержання у визначений термін відповідної інформації.
 
   3.3. При надходженні вищезазначеної інформації від органів
виконавчої влади Департамент в день отримання направляє її в
установленому порядку головному виконавцю. При  цьому  копія
отриманих матеріалів залишається в Департаменті взаємозв'язків з
виконавчою владою.
 
    4. Взаємодія Департаменту та структурних підрозділів
     Міністерства з урегулювання проблемних питань
    з органами виконавчої влади в частині підготовки,
        проходження та погрдження проектів
 
   4.1. Перелік проблемних питань, що виникають в  процесі
підготовки, опрацювання, погодження та проходження проектів в
органах виконавчої влади, подаються головними виконавцями до
Департаменту щосереди,   до   17-00   години   (у   разі
необхідності - негайно).
 
   4.2. Департамент узагальнює перелік проблемних питань, які
потребують  узгодження  в  підрозділах  Секретаріату Кабінету
Міністрів України та з органами виконавчої влади, в одноденний
термін доповідає керівництву Міністерства пропозиції стосовно
шляхів їх  врегулювання.  За  окремим  дорученням керівництва
Департамент може вживати заходи щодо вирішення порушених питань.
 
   4.4. Результати вирішення проблемних  питань  Департамент
фіксує у щотижневих аналітичних довідках про проведену роботу, які
подаються Управлінню організаційно-розпорядчої роботи щопонеділка
для підготовки матеріалів на апаратні наради.
 
     5. Здійснення моніторингу проходження проектів
 
   5.1. На  підставі вхідної, вихідної, а також оперативно
отриманої від Секретаріату Кабінету Міністрів України, органів
виконавчої  влади  та  структурних  підрозділів  Міністерства
інформації стосовно проектів Департамент здійснює моніторинг стану
підготовки, опрацювання, проходження та погодження проектів та
веде їх облік, відповідно до форми, яка наведена у додатках 5,6.
 
   5.2. На підставі даних моніторингу проектів Департамент на
відповідні  запити  надає  інформацію щодо стану підготовки,
погодження, опрацювання, доопрацювання та проходження будь-якого
проекту,  внесеного  до реєстру моніторингу проектів та, за
необхідністю, готує звіти щодо кількості проектів, підготовлених
Міністерством за відповідний період (за класифікатором проектів,
головним виконавцем, термінами виконання тощо) та звіти щодо
кількості проектів, опрацьованих та погоджених Міністерством за
відповідний період (за класифікатором, розробником - органом
виконавчої влади, головним виконавцем, термінами виконання тощо).
 
   5.3. Департамент  щомісячно  здійснює  аналіз проходження
проектів в структурних  підрозділах  Міністерства  та  готує
керівництву аналітичну довідку щодо дотримання термінів підготовки
і опрацювання проектів.
 
 
                   Додаток 1
                   до підпункту 2.2
                   пункту 2 Порядку
 
 
             ЗРАЗКИ ШТАМПІВ
 
 
          Департамент взаємозв'язків
            з виконавчою владою
              00.00.00.
          тел.: 253-84-29, вн.:1229
 
          Термін подання матеріалів:
               00.00.00
             до______ к.___
 
              до засідання
          Кабінету Міністрів України
 
              до засідання
    Урядового комітету з реформування аграрного сектору
 
      до засідання Урядового комітету соціального,
      науково-технічного та гуманітарного розвитку
 
    до засідання Урядового комітету з питань оборони,
  оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності
 
   до засідання Урядового комітету економічного розвитку
        та з питань європейської інтеграції
 
         до засідання Урядового комітету
         з питань промислової політики,
         паливно-енергетичного комплексу,
        екології та надзвичайних ситуації
 
 
                   Додаток 2
                   до підпункту 2.3
                   пункту 2 Порядку
 
 
              ДОВІДКА 1
 
 
   Назва: (повна назва проекту або питання порядку денного)
 
   Мета: (стисле формування мети проекту)
 
   Головний розробник: Міністерство фінансів України
 
   Погоджено:
     без зауважень:
     Перелік міністерств, відомств
     із зауваженнями, які враховано
     Перелік міністерств, відомств
     із зауваженнями, які враховано частково
     Перелік міністерств, відомств
     із зауваженнями, які не враховано
     Перелік міністерств, відомств
 
 
   Тези до виступу: (тезова стисла форма, при необхідності
додати пояснення у довільній формі)
     - .....
     - .....
     - .....
 
   Редакція: (інформація  щодо  зміни  редакції  проекту та
наслідків внесених змін)
 
   Фінансове обгрунтування (розрахунки): (стисла інформація щодо
потреби  в  коштах  на  фінансування  проекту, прогноз щодо
збільшення/зменшення доходів або витрат, додати розрахунки)
 
   Пропозиції щодо вирішення: схвалити, прийняти, відхилити,
направити на доопрацювання (схвалити, прийняти, з урахуванням
пропозицій, зауважень, доповнень тощо)
 
 (Посада)        (Підпис)       (Ініціали, прізвище)
 
   Примітка. На зворотній стороні довідки зазначається прізвище,
ініціали та контактний телефон виконавця.
 
 
                   Додаток З
                   до підпункту 2.4
                   пункту 2 Порядку
 
 
               ДОВІДКА
 
 
   Назва: (повна назва проекту або питання порядку денного)
 
   Мета: (стисле формування мети проекту)
 
   Головний розробник: (центральні органи виконавчої влади)
 
   Погоджено:
     без зауважень:
     Перелік міністерств, відомств
     із зауваженнями, які враховано
     Перелік міністерств, відомств
     із зауваженнями, які враховано частково
     Перелік міністерств, відомств
     із зауваженнями, які не враховано
     Перелік міністерств, відомств
 
   Суть питання: (стисла інформація, при необхідності додаються
пояснення у довільній формі та попередні зауваження Мінфіну)
 
   Редакція: (інформація щодо  зміни  редакції  проекту  та
наслідків внесених змін)
 
   Фінансове обгрунтування (розрахунки): (стисла інформація щодо
потреби в коштах  на  фінансування  проекту,  прогноз  щодо
збільшення/зменшення доходів або витрат, додати розрахунки)
 
   Пропозиції щодо вирішення: схвалити, прийняти, відхилити,
направити на доопрацювання (схвалити, прийняти, з урахуванням
пропозицій, зауважень, доповнень тощо)
 
 (Посада)          (Підпис)     (Ініціали, прізвище)
 
   Примітка. На зворотній стороні довідки зазначається прізвище,
ініціали та контактний телефон виконавця.
 
 
                   Додаток 4
                   до підпункту 2.5
                   пункту 2 Порядку
 
 
               ДОВІДКА
 
 
   Назва: Висновок Кабінету Міністрів України
   до проекту  Закону  України  "..." ,  внесеного народним
депутатом  (групою  народних  депутатів)  України  (Прізвище,
ініціали).
 
   Мета: (стисле формування мети законопроекту)
 
   Головний розробник  висновку  КМУ:  (центральний  орган
виконавчої влади)
 
   Попередні висновки Мінфіну до законопроекту:
 
   1. стисла інформація по суті законопроекту, (вказати, чи
проходив законопроект попередню експертизу в Мінфіні, додати
попередні висновки Мінфіну та, при необхідності, пояснення у
довільній формі)
   2. вказати, чи співпадає висновок КМУ з позицією Мінфіну
щодо запропонованого законопроекту
 
   Редакція: (інформація щодо зміни редакції проекту висновку
КМУ та наслідків внесених змін)
 
   Фінансове обгрунтування (розрахунки): (стисла інформація щодо
потреби в коштах на фінансування законопроекту, прогноз щодо
збільшення/зменшення доходів або витрат, додати розрахунки)
 
   Пропозиції щодо  вирішення:  підтримати  (підтримати  з
урахуванням пропозицій Мінфіну, не підтримати, направити  на
доопрацювання  тощо)  висновок Кабінету  Міністрів України до
законопроекту.
 
 (Посада)          (Підпис)     (Ініціали, прізвище)
 
   Примітка. На зворотній стороні довідки зазначається прізвище,
ініціали та контактний телефон виконавця.
 
 
                   Додаток 5
                   до підпункту 5.1
                   пункту 5 Порядку
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
        по проекту (МФУ головний розробник)
        Тип проекту (ЗЛВР, УП, РПЛКМ, РКМД) (1)
 
_______________
   (1) 3 - закон, ПВР - постанова Верховної Ради, УП - Указ
Президента,  РП - розпорядження Президента, ПКМ - постанова
Кабінету Міністрів,  РКМ  - розпорядження Кабінету Міністрів,
І - інші
 
             Загальні дані
 
   Дата реєстрації
   Номер реєстрації
   Головний розробник МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   Код структурного підрозділу (Управління) - головний розробник
МФУ (+ можливо співвиконавці)
   Виконавець (Прізвище, ім'я, по батькові)
   Телефон виконавця
   Термін виконання (ким і коли встановлено, продовжено, знято
тощо), виконано вчасно, невчасно
   Окремий блок
   Назва
   Мета
   Підстава для розробки проекту
   Погодження "Погоджено без зауважень" (перелік овв) "Погоджено
із зауваженнями, які враховано" -*- , "Погоджено із зауваженнями,
які не враховано" -*-, "Погоджено із зауваженнями, які враховано
частково" -*- файл протоколу розбіжностей, файл довідки про
погодження
   Суть проекту (файл Тези до виступу,  інші  інформаційні
матеріали)
   Редакція (коли і у зв'язку з чим змінено, всі попередні
редакції - файли)
   Фінансове обгрунтування (розрахунки): (потребує/не потребує
додаткових  витрат  бюджету,  файл  з  фінансово-економічними
обгрунтуваннями та розрахунками)
   Пропозиції до вирішення: підтримати
------------------------------------------------------------------
| Дата  |     Стан проходження (ключові фрази)      |
|---------+------------------------------------------------------|
|00.00.00 |"Опрацьовується структурним підрозділом"       |
|00.00.00 |(додаткова інформація в разі необхідності)      |
|     |"Направлено на погодження" (перелік овв, номер листа, |
|00.00.00 |хто підписав, вкладений файл             |
|00.00.00 |пакету документів засипки)              |
|і.т.д.  |"Отримано зауваження" (овв, номер листа, файл)    |
|     |"проведено нараду" (перелік учасників - ЗМІ,     |
|     |громадськість, н.д., мовв, цовв тощо, хто проводив,  |
|     |рішення/протокол/наслідки, файл)           |
|     |"проведено зустріч" (перелік учасників - ЗМІ,     |
|     |громадськість, н.д., мовв, цовв тощо, хто проводив,  |
|     |рішення/протокол/наслідки, файл)           |
|     |"висвітлено у засобах масової інформації"       |
|     |(перелік ЗМІ, хто підписав і подав матеріал)     |
|     |"розміщено на веб-сайті Мінфіну"           |
|     |(хто підписав і подав матеріал, файл)         |
|     |"розглянуто на засіданні колегії Міністерства"    |
|     |(постанова колегії, файл)               |
|     |"Направлено КМУ" (номер листа, хто підписав, файл,  |
|     |структурний підрозділ СКМУ, виконавець СКМУ, телефони)|
|     |"направлено лист КМУ про продовження терміну"     |
|     |(реквізити, файл)                   |
|     |"Повернуто Кабміном для доопрацювання"        |
|     |(номер доручення, хто підписав, файл)         |
|     |"Підготовлено для розгляду на засіданні УК"      |
|     |(файл довідки, файл експертного висновку СКМУ)    |
|     |"Розглянуто на засіданні Урядового комітету      |
|     |(номер протоколу, посадова особа Мінфіну, яка брала  |
|     |участь у засіданні) + "Рішення УК" (схвалити,     |
|     |доопрацювати, зняти з розгляду, відхилити,      |
|     |відкласти розгляд, файл повного рішення)       |
|     |"Підготовлено для розгляду на засіданні КМУ      |
|     |(файл довідки, файл експертного висновку СКМУ)    |
|     |"Розглянуто на засіданні КМУ" (номер протоколу,    |
|     |посадова особа Мінфіну, яка брала участь у засіданні) |
|     |+ "Рішення КМУ" (прийняти, схвалити, доопрацювати,  |
|     |зняти з розгляду, відхилити, відкласти розгляд, файл |
|     |повного рішення)                   |
|     |"Вийшла постанова КМУ (номер)             |
|     |"Вийшло розпорядження КМУ (номер)           |
|     |"Направлено до АПУ"                  |
|     |(номер листа, виконавець в АПУ, телефон)       |
|     |"Вийшов Указ Президента" (номер)           |
|     |"Вийшло Розпорядження Президента" (номер)       |
|     |"Направлено до ВРУ"                  |
|     |(номер листа) (далі моніторинг здійснюється ДВЗВ)   |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 6
                   до підпункту 5.1
                   пункту 5 Порядку
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
         по проекту (МФУ співвиконавець)
     Тип проекту (З, ПВР, УП, РП, ПКМ, РКМ, І) (1)
 
_______________
   (1) 3 - закон, ПВР - постанова Верховної Ради, УП - Указ
Президента,  РП - розпорядження Президента, ПКМ - постанова
Кабінету Міністрів, РКМ - розпорядження  Кабінету  Міністрів,
І - інші
 
             Загальні дані
 
   Дата реєстрації
   Номер реєстрації
   Головний розробник (центральний орган виконавчої влади)
   Код структурного підрозділу (Управління) - головний розробник
МФУ (+ можливо співвиконавці)
   Виконавець (Прізвище, ім'я, по батькові)
   Телефон виконавця
   Термін виконання (ким і коли встановлено, продовжено, знято
тощо), виконано вчасно, невчасно
   Окремий блок
   Назва
   Мета
   Підстава для розробки проекту
   Погодження з Мінфіном "Погоджено без зауважень" "Погоджено із
заувженнями, які враховано", "Погоджено із зауваженнями, які не
враховано" (протокол розбіжностей), "Погоджено із зауваженнями,
які враховано частково" (протокол розбіжностей)
   Суть проекту
   Редакція (змінено редакцію проекту, дата, вплив на суть, не
змінено тощо)
   Фінансове обгрунтування (розрахунки): (чи надані розрахунки
головним розробником, чи потребує/не потребує додаткових витрат
бюджету,  файл  з фінансово-економічними обгрунтовуваннями та
розрахунками)
   Пропозиції до  вирішення:  (  підтримати, не підтримати,
підтримати з урахуванням зауважень Мінфіну тощо)
------------------------------------------------------------------
| Дата  |     Стан проходження (ключові фрази)      |
|---------+------------------------------------------------------|
|00.00.00 |"проект надійшов до Мінфіну" (номер реєстрації    |
|00.00.00 |Мінфіну, овв - кореспондент, дата овв, номер овв,   |
|     |файл з пакетом документів)              |
|00.00.00 |"проект повторно надійшов до Мінфіну"         |
|00.00.00 |(номер реєстрації Мінфіну, овв - кореспондент,    |
|і.т.д.  |дата овв номер овв, файл з пакетом документів)    |
|     |"направлено відповідь" (номер, ким підписано/     |
|     |завізовано, файл листа із зауваженнями        |
|     |або проекту з візою)                 |
|     |"взято участь у нараді"                |
|     |(зустрічі, семінарі, обговоренні тощо)        |
|     |(хто проводив, посадова особа Мінфіну,        |
|     |що брала участь, рішення)               |
|     |"Підготовлено для розгляду на засіданні        |
|     |Урядового комітету"                  |
|     |(файл довідки, файл експертного висновку СКМУ)    |
|     |"Розглянуто на засіданні Урядового комітету      |
|     |(номер протоколу, посадова особа Мінфіну,       |
|     |яка брала участь у засіданні) + "Рішення УК"     |
|     |(схвалити, доопрацювати, зняти з розгляду,      |
|     |відхилити, відкласти розгляд, файл повного рішення)  |
|     |"Підготовлено для розгляду на засіданні КМУ      |
|     |(файл довідки, файл експертного висновку СКМУ)    |
|     |"Розглянуто на засіданні КМУ" (номер протоколу,    |
|     |посадова особа Мінфіну, яка брала участь у засіданні) |
|     |+ "Рішення КМУ" (прийняти, схвалити, доопрацювати,  |
|     |зняти з розгляду, відхилити, відкласти розгляд,    |
|     |файл повного рішення)                 |
|     |"Вийшла постанова КМУ (номер) - за необхідністю    |
|     |"Вийшло розпорядження КМУ (номер) - за необхідністю  |
|     |"Направлено до АПУ" (номер листа, виконавець в АПУ,  |
|     |телефон) - за необхідністю              |
|     |"Вийшов Указ Президента" (номер) - за необхідністю  |
|     |"Вийшло Розпорядження Президента"           |
|     |(номер) - за необхідністю               |
|     |"Направлено до ВРУ" (номер листа)           |
|     |(далі моніторинг здійснюється ДВЗВ) - за необхідністю |
------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка