Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 вересня 1993 р. N 754
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 766 ( 766-2004-п ) від 16.06.2004 )
 
       Про затвердження Положення про порядок
       накладення штрафів на підприємства,
        установи і організації за порушення
        нормативних актів про охорону праці
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
    N 684 ( 684-98-п ) від 18.05.98 
    N 335 ( 335-99-п ) від 09.03.99
    N 1382 ( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
 
 
   На виконаня Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про порядок накладення штрафів на
підприємства, установи і організації за порушення нормативних
актів про охорону праці, що додається.
 
   2. ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 684
( 684-98-п ) від 18.05.98 ) Внести до Положення про Державний
комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. N 328
( 328-93-п ) , такі зміни і доповнення:
   пункт 5 доповнити підпунктом 6 такого змісту:
 
   "6) накладати штрафи на підприємства, установи і організації
незалежно від форм власності та господарювання у разі порушення
нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень
посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з
питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища";
 
   підпункти 6 - 14 пункту 5 вважати відповідно підпунктами 7 -
15.
 
   Прем'єр-міністр України           Л. КУЧМА
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України          В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.37
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 17 вересня 1993 р. N 754
 
               ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок накладення штрафів на підприємства,
     установи і організації за порушення нормативних
           актів про охорону праці
 
       I. Загальні положення
 
   1. Це Положення визначає порядок накладення штрафів на
підприємства, установи і  організації  (надалі - підприємства)
незалежно від форм власності та видів їх діяльності.
 
   2. На підприємства можуть бути накладені штрафи за:
   порушення актів законодавства та інших нормативних актів
(правил, стандартів, норм, положень, інструкцій  тощо, які є
обов'язкові для виконання) про охорону праці;
   невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного
нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища.
 
   3. Підприємство сплачує штраф за кожний нещасний випадок на
виробництві та випадок професійного захворювання, що сталися з
вини цього підприємства.
 
   4. Право накладення штрафів на підприємства мають голова та
заступники голови Держнаглядохоронпраці, начальники територіальних
управлінь і начальники інспекцій цього Департаменту. ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1382 ( 1382-2000-п )
від 01.09.2000 )
 
          II. Розміри штрафів
 
   5. Посадові особи Держнаглядохоронпраці накладають штрафи на
підприємства у таких розмірах:
   голова Держнаглядохоронпраці - до 2 відсотків місячного фонду
заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;
   заступники голови Держнаглядохоронпраці - до 1,5 відсотка
місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується
штраф;
   начальники територіальних управлінь - до 1 відсотка місячного
фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф.
   Максимальний розмір штрафу, що накладається на підприємство,
не може перевищувати 2 відсотків місячного фонду заробітної плати
підприємства.
 
   6. Відповідно до пункту 3 цього Положення підприємство
сплачує штраф у разі:
   нещасного випадку, що не призвів до  стійкої  втрати
працездатності працівника, - у розмірі, визначеному з розрахунку
середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової
непрацездатності;
   нещасного випадку, що  призвів  до  стійкої  втрати
працездатності, та за професійне захворювання працівника - у
розмірі, визначеному з розрахунку половини  середньомісячного
заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної
працездатності;
   смерті потерпілого - у розмірі  дворічного  заробітку
потерпілого.
   Для обчислення розміру штрафу середньомісячний заробіток
береться за 12 останніх календарних місяців, що  передували
нещасному випадку або встановленню професійного захворювання.
   Штраф у розмірі дворічного заробітку визначається шляхом
множення середньомісячного заробітку на 24.
 
   7. У разі виявлення факту приховання нещасного випадку
підприємство сплачує визначений штраф у десятикратному розмірі.
 
       III. Порядок накладення та сплати штрафів
 
   8. Постанова  про  накладення  штрафу  на  підприємство
приймається за підсумками перевірки стану безпеки і умов праці на
даному підприємстві, проведеної органами Держнаглядохоронпраці.
( Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ N 335 ( 335-99-п )
від 09.03.99 )
   Постанова складається у двох примірниках за формою, що
додається. Один примірник постанови  подається  керівникові
підприємства для сплати штрафу, другий - залишається у посадової
особи, яка прийняла постанову про накладення штрафу.
 
   9. Власник підприємства або уповноважений ним орган має право
оскаржити в місячний термін рішення про стягнення штрафу з
підприємства в судовому порядку.
 
   10. Несплата штрафу протягом місяця після  остаточного
вирішення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в
розмірі 2 відсотків за кожний день прострочення.
 
   ( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
 
   ( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
 
   ( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
 
 
 
                       Додаток
                до Положення про порядок накладення
                штрафів на підприємства, установи і
               організації за порушення нормативних
                   актів про охорону праці
 
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
    Державний департамент з нагляду за охороною праці
 
            ПОСТАНОВА N _______
 
       про накладення штрафу на підприємство,
           установу, організацію
 
"___" __________ 200_ р.  _______________________________________
                 (місце прийняття постанови)
 
Я, ______________________________________________________________,
          (посада, прізвище, ініціали)
розглянувши акт перевірки стану безпеки і умов  праці  від
"___" ________________________ 200_ р.    щодо    порушення
__________________________________________________________________
     (назва і місцезнаходження підприємства, установи
__________________________________________________________________
  або організації, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
__________________________________________________________________
нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень
посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з
питань безпеки, гігієни  праці  та  виробничого  середовища,
встановив:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   На підставі статті 31 Закону України "Про охорону праці", із
наступними змінами і доповненнями, та Положення про порядок
накладення штрафів на підприємства, установи і організації за
порушення нормативних актів про охорону праці, з наступними
змінами і   доповненнями,   вирішено    накласти    на
__________________________________________________________________
     (назва підприємства, установи або організації)
штраф у сумі __________________________________________ гривень.
            (цифрами і словами)
 
   Ця постанова може бути оскаржена власником  підприємства
(установи, організації) або уповноваженим ним органом протягом
місяця у судовому порядку.
 
   Несплата штрафу протягом місяця після остаточного розв'язання
спору тягне за собою нарахування пені в розмірі 2 відщотків суми
штрафів за кожний день прострочення.
 
______________________________________
(посада особи, яка прийняла постанову)
______________________________________  __________  ___________
                      (підпис)    (дата)
 
МП
 
   Постанова про стягнення штрафу з підприємства (установи,
організації) одержана:
 
______________   _________________   _______________________
  (дата)       (підпис)        (розшифрування)
 
( Додаток в редакції Постанов КМ N 335 ( 335-99-п ) від 09.03.99,
N 1382 ( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 ) 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка