Законы Украины

Новости Партнеров
 

Договір між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про співробітництво в галузі науки і технологій

               Договір
     між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь
     про співробітництво в галузі науки і технологій
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Уряд України та Уряд Республіки  Бєларусь  (які  надалі
іменуються "Сторонами "),
   з урахуванням  взаємної  заінтересованості  у  розвитку
науково-технічного співробітництва;
   враховуючи існуючі між обома державами дружні зв'язки;
   усвідомлюючи важливу роль науки і технологій у розвитку
економіки;
   прагнучи до зміцнення і розвитку економічного, наукового та
науково-технічного співробітництва на основі рівності і взаємної
вигоди
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони зміцнюватимуть і розвиватимуть співробітництво  в
галузі науки й технологій між обома державами на основі рівності і
взаємної вигоди у відповідності з положеннями цього Договору,
чинним законодавством кожної держави.
 
               Стаття 2
 
   Співробітництво включає такі форми:
   а) виконання   спільних   проектів   досліджень   і
дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, а
також обмін вченими та фахівцями, які беруть участь у реалізації
цих проектів;
   б) виконання, по взаємній домовленості, науково-дослідних та
інноваційних проектів юридичними особами однієї з держав за
замовленням юридичних осіб другої держави;
   в) проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів,
семінарів, виставок та інших заходів, а також організація курсів
для навчання та перепідготовки науково-технічних працівників;
   г) обмін  науковою,  науково-технічною  інформацією  і
документацією;
   д) спільне  використання  науково-дослідних  приладів  та
наукового обладнання.
   Згідно з положеннями цього Договору можуть бути використані
інші форми наукового і науково-технічного співробітництва на
основі взаємної домовленості.
 
               Стаття 3
 
   1. З метою виконання цього Договору  Сторони  створюють
Міжурядову Бєларусько-Українську Комісію по співробітництву в
галузі науки і технологій. Членами цієї  комісії  являються
співголови, їх заступники, секретарі і члени її бєларуської і
української секцій, призначені в порядку, встановленому кожною
Стороною.
   2. Головними завданнями Комісії є:
   створення сприятливих умов для реалізації цього Договору;
   сприяння виконанню спільних програм і проектів;
   обмін думками про перспективи наукового і науково-технічного
співробітництва та вивчення пропозицій з його розвитку.
   3. Засідання Комісії будуть проводитись за пропозицією однієї
з Сторін не менш як один раз на рік по черзі в Республіці Бєларусь
і в Україні.
   4. Головуватиме на  засіданні  представник  Сторони,  на
території якої проходить засідання Комісії.
   5. Для організації своєї діяльності Комісія розробляє і
затверджує регламент роботи.
 
               Стаття 4
 
   Комісія узгоджує  тематику  і напрямки співробітництва у
вигляді Виконавчих Програм. Сторони будуть заохочувати укладання
довгострокових  угод,  націлених  на розвиток довгострокового
співробітництва  між   державними   установами,  дослідними
інститутами, науковими товариствами, вищими учбовими закладами та
іншими науково-технічними організаціями.
   Вказані угоди повинні визначати:
   цілі і зміст питань співробітництва, завдання та очікувані
результатами, а також перелік організацій, що відповідають за
реалізацію спільних проектів і заходів;
   джерела фінансування співробітництва;
   порядок використання результатів  спільних  досліджень  і
регулювання питань інтелектуальної власності, а також порядок
спільного використання науково-технічних об'єктів.
 
               Стаття 5
 
   Витрати по обміну експертами, вченими та іншими фахівцями в
рамках Договору будуть сплачуватись в слідуючому порядку:
   Сторона, яка направляє фахівців, сплачує прямий та зворотний
квиток на проїзд між пунктами призначення обох держав.
   Сторона, яка приймає фахівців, повністю сплачує витрати по їх
проживанню,  харчуванню,  проїзду  та інші витрати на своїй
території, якщо це не суперечить угодам, згаданим у статті 4, і
якщо немає іншої домовленості.
 
               Стаття 6
 
   1. Науково-технічна  інформація,  що отримується під час
співробітництва, крім тієї, що належить до промислової власності
або не може бути розповсюджена з комерційних чи виробничих причин,
буде відкрита для  світової  наукової  громадськості  шляхом
використання  загальноприйнятих  засобів  її  поширення та у
відповідності з чинним законодавством і правилами кожної Сторони.
   2. Рішення питань інтелектуальної власності, які виникають
під час  співробітництва  в  рамках  цього  Договору,  буде
здійснюватись згідно з робочими угодами та у відповідності з
міжнародними нормами.
   3. Вчені, технічні експерти і представники організацій третіх
країн або міжнародних організацій за домовленістю обох Сторін
можуть бути  запрошені для участі у реалізації проектів та
програм, що здійснюються за цим Договором. Витрати, що пов'язані з
такою участю, як правило, сплачуються третіми сторонами, якщо
обома Договірними Сторонами не передбачено і не зафіксовано у
письмовій формі іншого порядку.
 
               Стаття 7
 
   Усі питання комерційного характеру, пов'язані з спільними
проектами чи програмами, повинні бути предметом окремих угод між
виконавцями,  які  укладаються  у  відповідності  з  чинним
законодавством кожної держави.
 
               Стаття 8
 
   Питання розподілу  і  використання  об'єктів  промислової
власності, що буде створена під час виконання спільних досліджень
чи інших науково-дослідних робіт, повинні вирішуватись згідно з
угодами, які укладаються у кожному випадку між співпрацюючими
організаціями у відповідності з чинним законодавством кожної
держави.
 
               Стаття 9
 
   З метою реалізації співробітництва в рамках цього Договору
кожна з Сторін у відповідності з діючим на  її  території
законодавством буде сприяти:
   прискоренню і спрощенню ввозу і вивозу на свою територію та з
своєї території  на територію Договірної Сторони обладнання та
пристроїв,  необхідних  для  виконання  робіт  в  рамках
співробітництва;
   прискоренню і спрощенню в'їзду на її територію та виїзду з її
території, а також переміщенню і роботі на її території осіб, що
приймають участь  в  реалізації  цього  Договору,  включаючи
забезпечення їм доступу до необхідних географічних районів, до
потрібних інформаційних матеріалів, архівних та  бібліотечних
фондів, а також до закладів і організацій, що беруть участь в
реалізації цього Договору.
 
              Стаття 10
 
   Громадяни однієї держави, що беруть участь в реалізації цього
Договору і які знаходяться при цьому на території другої держави,
забезпечуються медичною допомогою у всіх надзвичайних випадках або
з приводу раптового захворювання за рахунок держави, на території
якої вони знаходяться.
 
              Стаття 11
 
   Сторони не несуть відповідальності за будь-яку шкоду, що може
бути завдана юридичними чи фізичними особами, діючими в рамках
реалізації цього Договору.
 
              Стаття 12
 
   Положення цього Договору не суперечить іншим  угодам  і
договорам, в тому числі міжнародним, які укладені Сторонами.
 
              Стаття 13
 
   Питання, які пов'язані з тлумаченням чи виконанням цього
Договору, повинні вирішуватись шляхом проведення консультацій між
Сторонами.
 
              Стаття 14
 
   1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і діє
протягом п'яти років. Термін дії цього Договору автоматично
продовжується на наступні два роки, якщо жодна із Сторін за шість
місяців до закінчення терміну дії Договору не повідомить у
письмовій формі другу Сторону про свій намір припинити дію
Договору.
   2. Положення  Договору  можуть бути змінені за взаємною
домовленістю Сторін. Будь-які зміни або припинення дії цього
Договору не стосуються прав та зобов'язань, що виникли в рамках
цього Договору до набуття чинності таких змін або до припинення
дії Договору.
 
   Здійснено у м. Києві 17 грудня 1992 р. в двох примірниках,
кожний українською та бєларуською мовами, при цьому всі тексти
мають однакову силу.
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіки Бєларусь
 
 (підпис)                     (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка