Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового договору про організацію Державної пожежної охорони МВС України на об'єктах

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 555 від 03.10.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 жовтня 1994 року
 vd941003 vn555            за N 253/463
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
             Міністерства внутрішніх справ
       N 866 ( z1005-04 ) від 03.08.2004 )
 
        Про затвердження Типового договору
        про організацію Державної пожежної
         охорони МВС України на об'єктах
 
 
   На  виконання  Закону  України "Про  пожежну  безпеку"
( 3745-12 ),  постанови  Кабінету  Міністрів   України  від
26 липня 1994 р. N 508 ( 508-94-п ) "Про заходи щодо виконання
Закону України "Про пожежну безпеку"  Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типовий договір про організацію  Державної
пожежної охорони МВС України на об'єктах, що додається.
   2. Начальникам ГУМВС у Криму, м.Києві та Київській області,
УМВС в областях та м.Севастополі забезпечити укладання договорів
про організацію Державної пожежної охорони  на  об'єктах  та
встановити контроль за їх виконанням.
 
 Міністр
 генерал-лейтенант              В.І.Радченко
 
                        Затверджено
                    наказом Міністра внутрішніх
                    справ України від 03.10.94
                    N 555
 
             Типовий договір
        про організацію Державної пожежної
         охорони МВС України на об'єктах
 
"_____" _____________ 19___ р.             м. ________
 
_________________________________ Державної пожежної охорони _____
   (управління, відділ)
__________________________________________________________________
в особі __________________________________________________________
       (посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові)
яке(який) діє на підставі ________________________________________
і в подальшому іменується "Пожежна охорона", і ___________________
                         (найменування
__________________________________________________________________
 підприємства, установи, організації, їх відомча приналежність)
в особі __________________________________________________________
         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
яке(який) діє на підставі ________________________________________
і в подальшому іменується "Госпорган", уклали цей договір про
таке:
 
   1. Загальні положення.
   1.1. Договір  визначає  правові,  фінансово-економічні  і
соціально-побутові засади між сторонами, які його уклали.
   1.2. Права  і  обов'язки  сторін визначаються,  згідно з
Конституцією України,  Законом України "Про пожежну безпеку",
( 3745-12 ) іншими законами, а також указами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, нормативними актами  МВС,  інших
міністерств і відомств, а також рішеннями місцевих Рад та їх
виконавчих комітетів.
   1.3. "Пожежна охорона" організує на об'єкті "Госпоргану"
пожежну частину (загін, пост, профілактичну групу (у кількості ___
_______ одиниць  згідно  з  актом  міжвідомчої   комісії
"_____" ______ 19___ р. і штатним розкладом, який додається до
договору.
   "Пожежна охорона"  здійснює  пожежну  охорону  об'єктів
"Госпоргану" силами й засобами, зазначеними в переліку, який
додається до договору.
   Зміна чисельності  особового  складу,  кількості  одиниць
пожежної техніки або об'єктів, які охороняються, здійснюється
тільки за  рішенням  міжвідомчої  комісії,  що  створюється
"Госпорганом" та "Пожежною охороною".
   1.4. "Пожежна охорона" разом з "Госпорганом" встановлюють:
   1.4.1. В межах наявних штатів дислокацію постів, безперервних
дозорів, секторів і дільниць, які обслуговуються особовим складом
пожежної охорони.
   1.4.2. Порядок залучення сил і засобів Державної пожежної
охорони до гасіння пожеж на об'єктах, ліквідації аварій та їх
наслідків, а також порядок використання з цією метою об'єктової
пожежної частини за межами об'єкта, що охороняється.
   1.5. Забезпечення пожежної безпеки об'єкта покладається на
його керівника  і  є складовою частиною виробничої та іншої
діяльності посадових осіб і працівників об'єкта.
   1.6. Особи  начальницького  складу  "Пожежної охорони" є
представниками органів державної виконавчої влади, їх законні
вимоги є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та
іншими працівниками об'єкта. Під час виконання своїх службових
обов'язків працівники  "Пожежної  охорони"  керуються  чинним
законодавством України щодо пожежної безпеки та підпорядковуються
тільки своїм безпосереднім і прямим начальникам.
   1.7. Придбані   "Госпорганом"   техніка,   протипожежне
спорядження, майно, засоби пожежогасіння тощо є його власністю.
Обмундирування, спорядження, пожежно-технічне озброєння та інше
майно, яке видається МВС, власністю "Пожежної охорони".
 
   2. "Пожежна охорона" зобов'язана:
   2.1. Здійснювати державний нагляд за виконанням об'єктом,
посадовими особами,  працівниками  об'єкта та громадянами, що
знаходяться на об'єкті, законодавства з питань пожежної безпеки,
протипожежних вимог стандартів, норм і правил.
   2.2. Організовувати і  здійснювати,  згідно  з  вимогами
нормативних документів МВС, службу і пожежно-профілактичну роботу
на об'єкті, службову підготовку особового складу, забезпечувати
постійну бойову готовність пожежних підрозділів.
   2.3. Організовувати і здійснювати гасіння пожеж на об'єкті,
рятувати людей, надавати допомогу в ліквідації наслідків аварій,
катастроф, стихійного лиха. Залучати до цієї роботи працівників і
службовців об'єкта.
   2.4. Проводити  пожежно-технічні  обстеження   об'єкта,
здійснювати контроль за виконанням протипожежних заходів, станом
засобів пожежогасіння і сповіщення про пожежі на об'єктах.
   2.5. Проводити   консультації   з  інженерно-технічними
працівниками з  питань  протипожежного  захисту  технологічних
процесів виробництва.
   2.6. Здійснювати первинний інструктаж і пропаганду серед
робітників і службовців щодо заходів пожежної безпеки, запобігання
пожежам та їх гасіння.
   2.7. Спільно з адміністрацією об'єкта проводити підготовку
членів ДПД. Надавати допомогу керівництву об'єкта в проведенні
пожежно-технічного мінімуму з робітниками і інженерно-технічним
персоналом, брати участь у роботі пожежно-технічних комісій.
   2.8. Спільно  з адміністрацією об'єкта, що охороняється,
визначати потребу у протипожежному обладнанні та  здійснювати
контроль за  своєчасним  забезпеченням цим обладнанням цехів,
будинків та споруд об'єкта.
   2.9. Спільно з інженерно-технічним персоналом об'єкта брати
участь у здійсненні технічної політики щодо вдосконалення та
впровадження пожежної техніки, систем і засобів протипожежного
захисту, зниження пожежної  небезпеки  технологічних  процесів
виробництва.
   2.10. Інформувати керівника про протипожежний стан об'єкта.
   2.11. Зберігати  інформацію  про  державну та комерційну
таємницю, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових
обов'язків.
   2.12. На  вимогу  керівника  надавати  інформацію  про
протипожежний стан  об'єкта,  стан  його  пожежної  охорони
(укомплектованості, організації служби тощо), а також про стан та
кількість засобів  пожежогасіння,  сповіщення  про пожежі, що
знаходяться в "Пожежній охороні" та на об'єкті.
   2.13. Інші обов'язки "Пожежної охорони" _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Обов'язки "Госпоргану".
   3.1. Розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки об'єкта, впроваджувати досягнення науки і техніки, а також
позитивний досвід.
   3.2. Відповідно до законодавчих та нормативних актів  з
пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції,
інші нормативні акти, що діють у межах об'єкта, здійснювати
постійний контроль за їх додержанням.
   3.3. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів,
норм, правил,  а  також вимог приписів і постанов "Пожежної
охорони".
   3.4. Організовувати навчання працівників правилам пожежної
безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення.
   3.5. У разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних
для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів,
погоджуючи їх з "Пожежною охороною".
   3.6. Утримувати у справному стані засоби  протипожежного
захисту, зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не
допускаючи їх використання не за призначенням.
   3.7. Подавати на вимогу Державної пожежної охорони відомості
та документи про стан пожежної безпеки об'єкта і продукції, що ним
виробляється.
   3.8. Здійснювати заходи  щодо  впровадження  автоматичних
засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети
виробничої автоматики.
   3.9. Своєчасно інформувати "Пожежну охорону" про несправність
пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а
також про закриття доріг і проїздів на своїй території.
   3.10. Проводити службове розслідування випадків пожеж на
об'єкті.
   3.11. У разі надання об'єктом в оренду стороннім організаціям
приміщень, дільниць, які будуть охоронятись "Пожежною охороною", в
договір про оренду включати розділ щодо забезпечення пожежної
безпеки і обумовити порядок розрахунку за здійснення протипожежної
охорони цих приміщень і дільниць.
   3.12. Надавати  "Пожежній  охороні"  службові й підсобні
приміщення для розташування пожежної та іншої службової техніки,
особового складу, обладнати ці приміщення необхідними меблями та
іншим інвентарем. Всі витрати на утримання, ремонт і експлуатацію
службових і підсобних приміщень, встановлених там засобів зв'язку,
радіо і телебачення здійснюються за рахунок об'єкта.
   3.13. Надавати "Пожежній охороні" пожежну та іншу необхідну
для виконання службових обов'язків техніку, обладнання, спецодяг,
засоби зв'язку, індивідуального захисту. Забезпечувати їх ремонт,
техобслуговування і  виділення  експлуатаційних   матеріалів
(автогуми, паливно-мастильних речовин, автозапчастин тощо).
   3.14. За рахунок "Госпоргану" надавати працівникам "Пожежної
охорони" трудові, соціально-побутові та інші пільги, передбачені
для працівників  "Госпоргану". Забезпечувати соціальний захист
працівників "Пожежної  охорони",  здійснювати  страхування  і
відшкодування шкоди в разі загибелі або каліцтва співробітників
пожежної охорони згідно з вимогами Закону України "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ) .
   3.15. Надавати працівникам "Пожежної охорони" право брати
участь в акціонуванні підприємства, згідно чинного законодавства.
   3.16. При виникненні пожежі на об'єкті, на вимогу керівника
гасіння  пожежі  надавати  безкоштовно  в його розпорядження
вогнегасні речовини, техніку, паливно-мастильні матеріали, людські
ресурси, обладнання, засоби зв'язку тощо, а під час пожежі, яка
триває понад три години, харчування та приміщення для відпочинку і
реабілітації особового складу та осіб, залучених до її гасіння.
   3.17. Керівник "Госпоргану" має право перевіряти несення
служби особовим складом, боєготовність "Пожежної охорони"  на
об'єкті і давати вказівки щодо усунення виявлених недоліків.
   3.18. Інші обов'язки "Госпоргану" ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   4. Порядок розрахунку і сума договору.
   4.1. Плату за утримання "Пожежної охорони" згідно з цим
договором щомісячно, не пізніше 5 числа кожного місяця, вноситься
на її поточний рахунок, без пред'явлення рахунку. При несвоєчасній
сплаті за пожежну охорону об'єктові нараховується пеня в розмірі
__________ відсотків за кожний день прострочення.
   4.2. Сума  договору  встановлюється  сторонами на основі
розрахунку, який додається  до  договору  згідно  з  діючими
постановами Кабінету  Міністрів України, наказами Міністерства
внутрішніх справ та іншими директивними документами. "Госпорган"
може здійснювати для працівників "Пожежної охорони" додаткові
виплати понад розміри, встановлені Кабінетом Міністрів України.
   При зміні витрат на утримання "Пожежної  охорони"  сума
договору змінюється  на  основі  поданого "Пожежною охороною"
розрахунку, шляхом внесення змін до договору в тому ж порядку, що
й при його укладанні.
   4.3. Послуги,  які виконуються "Пожежною охороною" і не
обумовлені договором, підлягають додатковій оплаті.
 
   5. Строк дії договору.
   5.1. Договір укладається строком на _________________________
і вступає в силу з ______________________________________________.
   5.2. Якщо за три місяці до закінчення строку договору жодна з
сторін не вимагає його зміни договір триває на попередніх умовах і
на той самий строк.
   5.3. Розірвання договору з якоїсь причини раніше строку, на
який він був укладений, може бути здійснене за згодою сторін, або
за рішенням арбітражного суду.
   5.4. При відмові від послуг "Пожежної охорони" "Госпорган"
повинен не пізніше як за 3 місяця письмово попередити про це іншу
сторону.
   5.5. Всі спори з приводу укладання та виконання договору
підлягають розгляду арбітражними судами.
   5.6. Договір складається в двох примірниках, один з яких
знаходиться в "Госпоргані", а другий - в "Пожежній охороні".
   5.7. Юридичні адреси і реквізити сторін: ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Керівник "Пожежної охорони"       _________________________
 
 Керівник "Госпоргану"          _________________________
 
           Пояснення до договору
   При укладенні договорів по конкретних об'єктах за узгодженням
сторін можуть обумовлюватись інші питання.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка