Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про принципи співробітництва і умови взаємовідносин в області зв'язку

               Угода
     між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь
        про принципи співробітництва і умови
         взаємовідносин в області зв'язку
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Уряд України і Уряд Республіки Бєларусь, що далі іменуються
Сторонами,
   керуючись бажанням розвивати взаємовигідне співробітництво в
області зв'язку,
   прагнучи забезпечити  безперебійне функціонування мереж і
засобів електричного і поштового зв'язку в обох державах, а також
удосконалювати правове регулювання в цій сфері,
   погодились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони будуть будувати свої відносини у відповідності до
загальноприйнятих норм і принципів міжнародного права, положень і
рекомендацій Всесвітнього поштового союзу й Міжнародного союзу
електрозв'язку.
   Питання, не врегульовані цією Угодою, а також міжнародними
угодами, учасниками яких є обидві Сторони, будуть вирішуватися
згідно з законодавством кожної з Сторін.
 
               Стаття 2
 
   Сторони забезпечують на своїх територіях прийом, обробку,
перевезення  і  доставку  адресатам поштових відправлень, що
пересилаються в порядку, встановленому кожною з Сторін, а також
надають взаємні послуги по розповсюдженню періодичних видань,
зареєстрованих у відповідності з їх законодавством.
   Порядок обміну  поштовими  переказами  між  Сторонами  й
здійснення взаєморозрахунків готівкою визначаються спеціальними
угодами.
 
               Стаття 3
 
   З 01.01.93  р.  Сторони  встановлюють поштовий обмін за
міжнародним  принципом  і  будують  свої  взаємовідносини  у
відповідності з нормативними актами Всесвітнього поштового союзу
й окремими угодами.
 
               Стаття 4
 
   Сторони взаємозабезпечують прийом, обробку й передачу всіх
видів вхідного, вихідного й транзитного обміну по телефонних,
телеграфних й інших вторинних мережах електрозв'язку, а також
гарантують  вільний транзит через свої території всіх видів
поштових відправлень і спеціального зв'язку, передачу програм
телебачення й радіомовлення.
 
               Стаття 5
 
   Сторони при  необхідності  надають  технічні  засоби для
організації обміну програмами  телебачення  й  радіомовлення,
передбаченими міжурядовими угодами.
 
               Стаття 6
 
   Розрахунки й платежі, що витікають з виконання цієї Угоди,
будуть здійснюватися в відповідності до діючих між державами
Сторін на день платежу угодами про розрахунки й платежі.
   У взаєморозрахунках за перевезення пошти й періодичних видань
залізницями використовується узгоджена Сторонами методика.
   Взаєморозрахунки за послуги електрозв'язку, що надаються,
провадяться за методикою, погодженою Сторонами, й у відповідності
до рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку.
 
               Стаття 7
 
   Справляння плати з споживача за надання послуг  зв'язку
провадиться в валютній одиниці тієї Сторони, де здійснюється
замовлення цих послуг.
 
               Стаття 8
 
   Сторони несуть рівну відповідальність перед споживачем за
своєчасне й якісне надання послуг зв'язку. Порядок розгляду скарг
абонентів на неякісну роботу зв'язку визначається спеціальною
угодою.
 
               Стаття 9
 
   Сторони використовують російську мову як службову для обміну
службовими розмовами між телефоністами, технічним персоналом,
поштовими працівниками підприємств зв'язку, а також для обміну
документами.
   Поштові відправлення й адреси телеграм, що пересилаються між
Сторонами, оформлюються російською мовою. Тексти телеграм можуть
писатися буквами як російського, так і латинського алфавітів.
 
              Стаття 10
 
   Сторони надають взаємне сприяння в пріоритетній передачі
повідомлень по мережах і засобах зв'язку в надзвичайних ситуаціях.
 
              Стаття 11
 
   Сторони можуть за спеціальними угодами організовувати  й
здійснювати на взаємовигідних умовах і при додержанні взаємних
інтересів:
   поставку матеріально-технічних ресурсів, що виробляються в
державах Сторін, а також їх спільне виробництво;
   експлуатацію й оперативно-технічне управління міждержавними
мережами електрозв'язку за погодженими алгоритмами й нормативними
актами;
   спільні науково-дослідні й проектно-конструкторські роботи в
області засобів електричного й поштового зв'язку;
   взаємодію з питань технічної експлуатації, поліпшення якості
послуг електрозв'язку й пошти, що надаються;
   обмін інформацією з вказаних питань;
   виготовлення обладнання зв'язку за замовленнями Сторін.
 
              Стаття 12
 
   Сторони домовились  у  технологічних  процесах  передачі
повідомлень й інформації застосовувати на підприємствах зв'язку
єдиний обліково-звітний час - московський, у роботі з споживачами
послуг зв'язку - місцевий час.
 
              Стаття 13
 
   Сторони визначили, що спори, які витікають з відносин в
області зв'язку, підвідомчі арбітражним судам, якщо це передбачено
угодами між державами Сторін.
   При відсутності цього в угодах між державами Сторін, Сторони
визначають підвідомчість спорів самостійно в спеціальній угоді.
 
              Стаття 14
 
   Сторони будуть вирішувати всі спірні питання, які можуть
виникнути в зв'язку з тлумаченням і використанням цієї Угоди,
шляхом переговорів і консультацій.
   Розбіжності, що  виникають  при  виконанні  зобов'язань,
передбачених  цією  Угодою,  розглядаються  при  необхідності
спеціально створюваною комісією, що складається з рівної кількості
представників Сторін.
   Зміни або доповнення до цієї Угоди оформляються протоколами,
які після затвердження й погодження Сторонами є невід'ємною
частиною Угоди.
 
              Стаття 15
 
   Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання. Ця Угода
може бути розірвана в випадку, коли одна з Сторін за 90 днів
повідомить іншій Стороні в письмовому вигляді про свій намір
припинити чинність цієї Угоди.
 
   Вчинено в м. Києві 17 грудня 1992 р. у двох примірниках,
кожний українською і бєларуською мовами, причому всі тексти мають
однакову силу.
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіки Бєларусь
 
 (підпис)                     (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка