Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством аграрної політики України і Міністерством сільського господарства та продовольства Грузії про співробітництво в галузі карантину рослин

               Угода
     між Міністерством аграрної політики України і
       Міністерством сільського господарства та
       продовольства Грузії про співробітництво
          в галузі карантину рослин
 
 
   Міністерство аграрної  політики  України  і  Міністерство
сільського господарства та продовольства Грузії, далі - "Сторони",
   визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню та
розповсюдженню шкідливих організмів,
   керуючись бажанням у майбутньому подовжувати і розширювати
співробітництво в  галузі  карантину  рослин  і  забезпечити
координацію державних карантинних заходів,
   виходячи з інтересів взаємної охорони території України та
Грузії від проникнення і розповсюдження шкідливих організмів при
здійсненні контрактів та розвитку господарських і торговельних
зв'язків між Сторонами,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   У цій Угоді наведені терміни вживаються у такому значенні:
   - шкідливі організми - будь-які види, раси, сорти або біотипи
рослин, тварин або патогенних агентів, які можуть завдавати шкоди
рослинам або рослинним продуктам;
   - підкарантинні матеріали - місця складування, транспортні
засоби, контейнери або будь-які інші предмети та матеріали, з
якими можливе розповсюдження шкідливих організмів, особливо під
час міжнародних перевезень.
 
               Стаття 2
 
   Компетентними органами  Сторін, що здійснюють координацію
діяльності по реалізації цієї Угоди, є:
   від України - Головна державна інспекція з карантину рослин;
   від Грузії - Служба з питань захисту рослин Міністерства
сільського господарства та продовольства.
 
               Стаття 3
 
   Сторони будуть  проводити  необхідні заходи по перевірці
підкарантинних матеріалів при імпорті, експорті та транзиті через
пункти пропуску на кордонах Сторін у відповідності з переліками
шкідливих організмів згідно Додатків 1 і 2, які є невід'ємною
частиною цієї Угоди.
   Витрати по перевірці підкарантинних матеріалів несе власник
вантажу згідно з прийнятими на територіях держав Сторін тарифами.
 
               Стаття 4
 
   Сторони зобов'язуються дотримуватись затверджених згідно з
чинним законодавством своїх держав фітосанітарних правил  по
імпорту,  експорту  і транзиту підкарантиних матеріалів, які
перевозяться з однієї держави в іншу.
 
               Стаття 5
 
   З метою забезпечення ефективного співробітництва в галузі
карантину рослин Сторони відповідно до чинного законодавства своїх
держав зобов'язуються:
   - вживати  необхідних заходів по запобіганню проникнення
шкідливих організмів з території держави однієї Сторони  на
територію держави іншої Сторони при імпорті, експорті та транзиті;
   - обмінюватися правилами, положеннями, які регулюють  на
територіях держав обох Сторін заходи по карантину рослин;
   - обмінюватися інформацією про появу  та  розповсюдження
шкідливих організмів на територіях держав Сторін;
   - обмінюватися інформацією про науково-дослідні роботи в
галузі карантину рослин;
   - обмінюватися фахівцями шляхом їх відрядження з  метою
здійснення  вибіркової  карантинної  перевірки  підкарантинних
матеріалів у місцях виробництва та  заготівлі,  оперативного
вирішення питань з карантину рослин на пунктах пропуску, а також
для вивчення досягнень науки і практики в галузі карантину рослин;
   - надавати взаємну наукову, технічну та іншу допомогу в
проведенні заходів з карантину рослин, виявленні, локалізації та
ліквідації вогнищ, карантинному знезараженні та інше;
   - відряджувати (за проханням однієї із Сторін) експедиції у
складі фахівців з карантину рослин у надзвичайних ситуаціях для
оперативного прийняття спільних екстренних заходів.
 
               Стаття 6
 
   Сторони зобов'язуються вживати згідно з чинним законодавством
своїх держав всіх заходів для запобігання проникненню на території
України або Грузії з експортним та транзитним підкарантинним
матеріалом шкідливих організмів.
   Кожна партія підкарантинного матеріалу, що  ввозиться  з
території держави однієї Сторони на територію держави іншої
Сторони, повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом,
який видає державна служба з карантину рослин країни-експортера.
   Сертифікат повинен засвідчувати, що підкарантинний матеріал
відповідає   фітосанітарним   нормам,   які  виставляються
країною-імпортером у карантинному дозволі на імпорт. Витрати за
видачу фітосанітарного сертифіката та карантинного дозволу на
імпорт несе власник вантажу згідно з прийнятими у  державі
тарифами.
   Компетентні органи Сторін залишають за собою право  при
закупівлі окремих партій підкарантинного матеріалу виставляти
додаткові умови стосовно фітосанітарного стану такого матеріалу
(знезараження, нова тара, відсутність сторонніх домішок та грунту,
відсутність кори, промивання, герметичність та ін.). В  цих
випадках  попередній  контроль  при  експорті  підкарантинних
матеріалів може здійснюватись на  території  країни-експортера
спільними зусиллями карантинних інспекторів держав обох Сторін.
   Кожна партія підкарантинного матеріалу,  що  перевозиться
транзитом через територію держави однієї Сторони на територію
держави іншої Сторони, повинна супроводжуватися фітосанітарним
сертифікатом.
 
               Стаття 7
 
   Сторони  визначають  на  територіях  своїх держав пункти
пропуску,  через  які  здійснюється імпорт, експорт, транзит
підкарантинних матеріалів, з  метою проведення їх перевірки і
запобігання проникненню карантинних організмів.
 
               Стаття 8
 
   При експорті підкарантинного матеріалу будуть застосовуватись
як пакувальний матеріал тирса, стружка, папір, пластик та інші
матеріали, які не можуть бути носіями шкідливих організмів і не
повинні містити грунт, а сіно, солома, полова, листя та інші
рослинні матеріали не будуть використовуватись з цією метою без
попередньої згоди Компетентних органів Сторін.
   Транспортні засоби, що використовуються однією Стороною для
перевезення подкарантинного матеріалу на територію держави іншої
Сторони, повинні бути ретельно очищені, а, у разі необхідності,
знезаражені.
 
               Стаття 9
 
   Компетентні органи держав Сторін мають право на повернення
експортеру або знезараження підкарантинного матеріалу за рахунок
його  власника у випадку виявлення шкідливих організмів при
фітосанітарному контролі у пункті пропуску країни-імпортера, а у
разі неможливості повернення чи знезараження матеріалу - на
знищення за погодженням з його власником, про що в кожному
окремому випадку попередньо інформувати Компетентні органи Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Для вирішення практичних питань, пов'язаних з виконанням цієї
Угоди, Компетентні органи Сторін при необхідності організують
спільні наради, які проводяться почергово в обох державах.
   Спірні питання, які виникають при тлумаченні та застосуванні
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів за
згодою обох Сторін.
   За взаємною згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни
та доповнення, оформлені у вигляді протоколів,  які  стають
невід'ємною частиною цієї Угоди.
   Ці протоколи  наберуть  чинності  згідно  процедурі,  що
передбачена ст. 12 цієї Угоди.
 
              Стаття 11
 
   Положення цієї Угоди не стосуються прав і обов'язків Сторін,
що витікають із угод, учасниками яких є Сторони, або пов'язаних з
їх членством в міжнародних організаціях з карантину та захисту
рослин.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання. Ця Угода
діє протягом 5 років. Її дія автоматично продовжується на наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не повідомить письмово
іншу Сторону про свої наміри припинити її дію не пізніше, ніж за
шість місяців до закінчення відповідного періоду.
 
   Вчинено в м. Тбілісі 18 грудня 2002 року у двох примірниках,
кожний українською, грузинською та російською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними.
   У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту цієї
Угоди за основу буде прийматись текст, викладений російською
мовою.
 
 За Міністерство аграрної        За Міністерство сільського
 політики України            господарства та
                    продовольства Грузії
 
                   Додаток 1
                   до Угоди між Міністерством
                   аграрної політики України та
                   Міністерством сільського
                   господарства Грузії про
                   співробітництво в галузі
                   карантину рослин
 
               Перелік
           шкідливих організмів,
       які мають карантинне значення в Україні
 
   I. Карантинні організми, відсутні на території України
 
            А. Шкідники рослин
 
1. Acleris variana Fernand    Східна чорноголова
                 листовійка-брунькоїд
2. Acleris gloverana Walsingham  Західна чорноголова
                 листовійка-брунькоїд
3. Agrilus mali Mats.       Яблунева златка
4. Bruchidius incarnatus Boh.   Єгипетська горохова зернівка
5. Callosobruchus analis F.    Азіатська багатоїдна зернівка
6. Callosobruchus chinensis L.  Китайська зернівка
7. Callosobruchus maculatus F.  Чотирьохплямиста зернівка
8. Callosobruchus phaseoli Gyll. Індійська квасолева зернівка
9. Carposina niponensis Wisghm.  Персикова плодожерка
10. Caryedon gonagra F., /    Арахісова зернівка
  C. pallidus
11. Ceratitis capitata Wied.   Середземноморська плодова муха
12. Ceroplastes japonicus Green. Японська воскова несправжня
                 щитівка
13. Ceroplastes rusci L.     Інжирова воскова несправжня
                 щитівка
14. Dacus dorsalis Hend.     Східна плодова муха
15. Diabrotica virgifera le Conte Західний кукурудзяний жук
16. Dinoderus bifoveolatus Woll. Несправжній короїд багатоїдний
17. Frankliniella occidentalis  Західний квітковий трипс
  Perg.
18. Monochamus sp. sp.      Всі види вусачів із роду
                 Монохамус
19. Numonia pyrivorella Mats.   Грушева вогнівка
20. Paralipsa gularis Zell.    Насіннєва (арахісова) вогнівка
21. Pectinophora gossipiella   Бавовникова міль
  Saund.
22. Pseudaulacaspis pentagona   Тутова щитівка
  Targ.
23. Popillia japonica Newm.    Японський жук
24. Rhagoletis pomonella Walsh.  Яблунева муха
25. Sinoxylon sp.sp.       Каптурники (всі види)
26. Spodoptera littoralis Boisd. Єгипетська бавовникова совка
27. Spodoptera litura F.     Азіатська бавовникова совка
28. Trogoderma granarium Ev.   Капровий жук
29. Zabrotes subfasciatus Boh.  Бразильська зернівка
 
            Б. Хвороби рослин
 
1. Atropellis sp.sp.       Рак стовбурів та гілок сосни
2. Didymella ligulicola (K.F.   Аскохітоз хризантем
  Baker, Dimock & D.H. Davis)
  von Arx, / Ascochyta
  chrysantemi F.L. Stevens
3. Ceratocystis fagacearum    Всихання дубу (судинний мікоз)
  (Bretz) Hunt, / Chalara
  guercina Henry
4. Glomerella gossipii Edgerton, Антракноз бавовнику
  / Colletotrichum gossypii
  Southworth
5. Phymatotrichum omnivorum    Техаська коренева гниль
  (Schear) Duggar
6. Tilletia (Neovossia) indica  Індійська сажка пшениці
  Mitra (Mund)
7. Thecaphora solani       Сажка картоплі (бульб)
  (Thirumulachar & O'Brien)
  Mordue, / Angiosorus solani
  (Thirumulachar O'Brien)
8. Corynebacterium tritici    Жовтий (слизистий) бактеріоз
  (Hutch Burkh)         пшениці
9. Erwinia amylovora Burrill   Бактеріальний опік плодових
  Winlsow et al.
10. Erwinia stewartii (Smith)   Бактеріальне в'янення (вілт
  Dye, / Xanthomonas stewartii кукурудзи)
  (Smith) Dowson
11. Pseudomonas caryophylli    Вілт гвоздики
  Burkholder
12. Ralstonia solanacearum    Бура гниль картоплі
  (Smith) Yabuuchi et al.
13. Xanthomonas campestris pv.  Жовта хвороба гіацинтів
  hyacinthi (Wakker) Dye
14. Xanthomonas campestris pv.  Рак цитрусових
  citri (Hasse) Vauterin et al.
15. Xanthomonas campestris pv.  Бактеріальний опік рису
  oryzae (Ishiyama) Swings et
  al.
16. Xanthomonas campestris pv.  Бактеріальна смугастість рису
  oryzicola (Fang et al)
  Swings et al.
17. Andean potato latent virus  Андійські латентні віруси
                 картоплі
18. Beet necrotic yellow vein   Різоманія буряка
  furovirus
19. Potato jellow dwarf virus   Жовта карликовість картоплі
20. Potato vein-jellowing virus  Вірус пожовтіння жилок картоплі
21. Bursaphelenchus xylophilus  Соснова стовбурова нематода
  (Steiner et. Buhrer.) Nickle
22. Globodera pallida (Stone)   Бліда картопляна нематода
  Mulvey et Stone
23. Heterodera glycines Ichinohe Соєва нематода
24. Meloidogyne chitwoodi Golden Колумбійська галова нематода
  et al.
 
              В. Бур'яни
 
1. Ambrosia psilostachya D.C.   Амброзія багаторічна
2. Ambrosia trifida L.      Амброзія трироздільна
3. Helianthus californicus D.C.  Соняшник каліфорнійський
4. Helianthus ciliaris D.C.    Соняшник війчастий
5. Iva axillaris Pursh      Бузинник пазушний (іва
                 багаторічна)
6. Solanum elaeagnifolium Cav   Паслін лінійнолистий
7. Solanum carolinense L.     Паслін каролінський
8. Solanum triflorum Nutt     Паслін триквітковий
9. Striga sp.sp.         Стриги (всі види)
 
          II. Карантинні організми,
      обмежено розповсюджені на території України
 
            А. Шкідники рослин
 
1. Grapholitha molesta Busck.   Східна плодожерка
2. Hyphantria cunea Drury.    Американський білий метелик
3. Phthorimaea operculella Zell. Картопляна міль
4. Pseudococcus comstocki Kuw.  Червчик Комстоку
5. Quadraspidiotus perniciosus  Каліфорнійська щитівка
  Comst.
6. Viteus vitifolii Fitch.    Виноградна філоксера
 
            Б. Хвороби рослин
 
1. Diaporthe helianthi Munt.   Фомопсис (сіра плямистість
  -Cvet. et al., / Phomopsis   стебла) соняшника
  helianthi Munt.-Cvet. et al.
2. Diaporthe phaseolorum (Cke.  Рак стебла сої
  et ELL.) Sacc. var. Caulivora
  Ath. Et Cald.
3. Drechslera maydis (Nissicado) Південний гельмінтоспоріоз
  Subran, / Helminthosporium   кукурудзи, раса Т
  maydis Nisikado Miyake, /
  Bipolaris maydis (Nissicado)
  Shoem
4. Mycosphaerella linorum Naumov, Пасмо льону
  / Septoria linicola
  (Spegazzini) Garassini
5. Phialophora cinerescens    Фіалофороз гвоздики
  Wollenweber van Beyma
6. Puccinia horiana P. Hennings  Біла іржа хризантем
7. Synchytrium endobioticum    Рак картоплі
  (Schilbersky) Percival
8. Plum pox potyvirus, / Sharka  Віспа (шарка) слив
  virus
9. Globodera rostochiensis    Золотиста картопляна нематода
  (Woll) M. et St.
 
              В. Бур'яни
 
1. Acroptilon repens L.      Гірчак рожевий (повзучий)
2. Ambrosia artemisiifolia L.   Амброзія полинолиста
3. Cenchrus pauciflorus Benth.  Ценхрус якорцевий
  (tribuloides L.)        (малоквітковий)
4. Cuscuta sp.sp.         Повитиці (всі види)
5. Solarium rostratum Dunal.   Паслін колючий
 
        III. Потенційно шкідливі організми,
           які потребують вивчення
 
            А. Шкідники рослин
 
1. Aonidiella aurantii Mask.   Червона померанцева щитівка
2. Bemisii tabaci Gen.      Тютюнова (бавовникова)
                 білокрилка
3. Chionaspis furfura Fitch.   Лускова щитівка
4. Conotrachilus nenaphar Hb.   Плодовий довгоносик
5. Epitrix tuberis Gentner.    Жуки-блішки бульбочкові
6. Ips subelongatus Motsch.    Великий модриновий короїд
7. Liriomiza trifolii Burgess.  Американський конюшинний або
                 хризантемний мінер
8. Pantomorus leucoloma Dejean  Білокаймовий жук
9. Phaenops guttulata Gebl.    Модринова златка
10. Premnotrypes sp.sp.      Андійські картопляні довгоносики
11. Scolytus moravitzi Sem.    Заболонник Моравіца
12. Trips palmi Karny.      Пальмовий трипс
13. Trogoderma angustum Sol.   Трогодерма ангустум (вузька)
14. Trogoderma ballfinchae Beal. Трогодерма балфинхус
15. Trogoderma grassmani Beal.  Трогодерма грасмані
16. Trogoderma longisetosum Ch.  Трогодерма лонгісетозум
                 (довгощетинна)
17. Trogoderma ornatum Say.    Трогодерма орнатум (забарвлена)
18. Trogoderma simplex Yayne.   Трогодерма симплекс (проста)
19. Trogoderma sternale Jayne.  Трогодерма стернале
20. Xylotrechus altaicus Gebl.  Алтайський модриновий вусач
 
            Б. Хвороби рослин
 
1. Cercospora kikuchii Mats et  Пурпурний церкоспороз сої
  Tom. Gard.
2. Stenocarpella macrospora    Диплодіоз кукурудзи
  (Earle) Sutton, / S. maydis
  (Berkeley) Sutton, / Diplodia
  macrospora Earle, / D. maydis
  Berkeley Saccardo, / D. zeae
  (Schwinitz) Leveille
3. Phoma andina Turkensteen    Андійський фомоз картоплі
4. Phoma exigua Desmazieres var. Гангрена картоплі
  foveata (Foiste) Boerema, /
  Phoma foveata Foister
5. Phytophthora fragariae Hickman Фітофтороз коренів суниці
6. Phytophtora megasperma     Фітофторозна гниль сої
  Drechsler sp. glycines, /
  P. Megasperma var. sojae
  Hildebrand
7. Clavibacter michiganensis   Бактеріальна кільцева гниль
  subsp sepedonicum       картоплі
  (Spieckermann and Kotthoff)
  Davis et al.
8. Xylella fastidiosa Wells et  Бактеріоз винограду (хвороба
  al.              Пірса)
9. Xylophilus ampelinus      Бактеріальне в'янення
  (Panagopoulos) Willems et   винограду
  al., / Xanthomonas ampelina
  Panagopoulos
10. Barley mosaic         Мозаїка ячменю
11. Barley stripe mosaic virus  Штрихувата мозаїка ячменю
12. Citrus tristeza closterovirus Тристеця цитрусових
13. Chrysanthemum stund viroid  Карликовість хризантем
14. Grapevine flavescence doree  Золотисте пожовтіння винограду
  phytoplasma
15. Maize dwarf mosaic virus   Карликова мозаїка кукурудзи
16. Peach latent mosaic viroid,  Мозаїка персику (американська)
  / Peach mosaic virus
  (American)
17. Plum American line pattern  Лінійна мозаїка сливи
  ilarvirus, / Plum line    (американська)
  pattern virus (American)
18. Tomato spotted wilt virus   Плямистий вілт томатів
19. Wheat stripte mosaic virus  Штрихувата мозаїка пшениці
20. Wheat spindle streak virus  Веретеноподібно-смугаста мозаїка
                 пшениці
21. Wheat rosette mosaic     Американська (грунтова) мозаїка
                 пшениці
22. Nacobbus aberrans (Thorne)  Несправжня галова нематода
  Thorne & Allen
23. Radopholus citrophilus    Свердлова нематода
  Huettel et al.
 
              В. Бур'яни
 
1. Bidens bipinnata L.      Череда двічіпірчаста
2. Bidens pilosa L.        Череда волосиста
3. Diodia terres Walt.      Діодія валькувата
4. Echinochloa orizoides Azd.   Плоскуха рисова
5. Euphorbia dentata Minch.    Молочай зубчастий
6. Polygonum pensylvanicum L.   Гірчак пенсільванський
7. Raimania laciniata Rose.    Райманія розсічена
8. Sida spinosa L.        Сіда колюча (грудника)
9. Sicyos angulatus L.      Сіціос кутастий
10. Sorghum halepense L. Pers.  Сорго алепське, гумай
11. Ypomea hederaseae L. Jacg.  Іпомея плющоподібна
12. Ypomea lacunosa L.      Іпомея лакуноза
 
                   Приложение 2
                   к Соглашению между
                   Министерством аграрной
                   политики Украины и
                   Министерством сельского
                   хозяйства Грузии о
                   сотрудничестве в области
                   карантина растений
 
               Перечень
  вредных организмов, имеющих карантинное значение в Украине
 
           Карантинные организмы,
        отсутствующие на территории Украины
 
           А. Вредители растений
 
1. Acleris variana Fernand    Восточная черноголовая
                 листовертка-почкоед
2. Acleris gloverana Walsingham  Западная черноголовая
                 листовертка-почкоед
3. Agrilus mali Mats.       Яблонная златка
4. Bruchidius incarnatus Boh.   Египетская гороховая зерновка
5. Callosobruchus analis F.    Азиатская многоядная зерновка
6. Callosobruchus chinensis L.  Китайская зерновка
7. Callosobruchus maculatus F.  Четырехпятнистая зерновка
8. Callosobruchus phaseoli Gyll. Индийская фасолевая зерновка
9. Carposina niponensis Wisghrn. Персиковая плодожорка
10. Caryedon gonagra F., / C.   Арахисовая зерновка
  pallidus
11. Ceratitis capitata Wied.   Средиземноморская плодовая муха
12. Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка
13. Ceroplastes rusci L.     Инжировая восковая ложнощитовка
14. Dacus dorsalis Hend.     Восточная плодовая муха
15. Diabrotica virgifera le Conte Западный кукурузный жук
16. Dinoderus bifoveolatus Woll. Ложный короед многоядный
17. Frankliniella occidentalis  Западный цветочный трипс
  Perg.
18. Monochamus sp. sp.      Все виды усачей из рода
                 Монохамус
19. Numonia pyrivorella Mats.   Грушевая огневка
20. Paralipsa gularis Zell.    Семенная (арахисовая) огневка
21. Pectinophora gossipiella   Хлопковая моль
  Saund.
22. Pseudaulacaspis pentagona   Тутовая щитовка
  Targ.
23. Popillia japonica Newm.    Японский жук
24. Rhagoletis pomonella Walsh.  Яблонная муха
25. Sinoxylon sp.sp.       Каптурники (все виды)
26. Spodoptera littoralis Boisd. Египетская хлопковая совка
27. Spodoptera litura F.     Азиатская хлопковая совка
28. Trogoderma granarium Ev.   Капровый жук
29. Zabrotes subfasciatus Boh.  Бразильская зерновка
 
            А. Болезни растений
 
1. Atropellis sp.sp.       Рак стволов и веток сосны
2. Didymella ligulicola (K.F.   Аскохитоз хризантем
  Baker, Dimock & D.H. Davis)
  von Arx, / Ascochyta
  chrysantemi F.L. Stevens
3. Ceratocystis fagacearum    Усыхание дуба (сосудистый
  (Bretz) Hunt, / Chalara    микоз)
  guercina Henry
4. Glomerella gossipii Edgerton, Антракноз хлопчатника
  / Colletotrichum gossypii
  Southworth
5. Phymatotrichum omnivorum    Техасская корневая гниль
  (Schear) Duggar.
6. Tilletia (Neovossia) indica  Индийская головня пшеницы
  Mitra (Mund)
7. Thecaphora solani       Головня картофеля (клубней)
  (Thirumulachar & O'Brien)
  Mordue, / Angiosorus solani
  (Thirumulachar O'Brien)
8. Corynebacterium tritici    Желтый (слизистый) бактериоз
  (Hutch) Burkh         пшеницы
9. Erwinia amylovora Burrill   Бактериальный ожог плодовых
  Winisow et al.
10. Erwinia stewartii (Smith)   Бактериальное увядание (вилт)
  Dye, / Xanthomonas stewartii кукурузы
  (Smith) Dowson
11. Pseudomonas caryophylli    Вилт гвоздики
  Burkholder
12. Ralstonia solanacearum    Бурая гниль картофеля
  (Smith) Yabuuchi et al.
13. Xanthomonas campestrispv.   Желтая болезнь гиацинтов
  hyacinthi (Wakker) Dye
14. Xanthomonas campestrispv.   Рак цитрусовых
  citri (Hasse) Vauterin et al.
15. Xanthomonas campestris pv.  Бактериальный ожог риса
  oryzae (Ishiyama) Swings et
  al.
16. Xanthomonas campestris pv.  Бактериальная полосатость риса
  oryzicola (Fang et al. Swings
  et al.
17. Andean potato latent virus  Андийские латентные вирусы
                 картофеля
18. Beet necrotic yellow vein   Ризомания свеклы
  furovirus
19. Potato jellow dwarf virus   Желтая карликовость картофеля
20. Potato vein-jellowing virus  Вирус пожелтения жилок картофеля
21. Bursaphelenchus xylophilus  Сосновая стволовая нематода
  (Steiner et. Buhrer.) Nickle
22. Globodera pallida (Stone)   Бледная картофельная нематода
  Mulvey et Stone
23. Heterodera glycines Ichinohe Соевая нематода
24. Meloidogyne chitwoodi Golden Колумбийская галловая нематода
  et al.
 
              В. Сорняки
 
1. Ambrosia psilostachya D.C.   Амброзия многолетняя
2. Ambrosia trifida L.      Амброзия трехраздельная
3. Helianthus californicus D.C.  Подсолнечник калифорнийский
4. Helianthus ciliaris D.C.    Подсолнечник реснитчатый
5. lva axillaris Pursh      Бузинник пазушный (ива
                 многолетняя)
6. Solanum elaeagnifolium Cav   Паслен линейнолистый
7. Solanum carolinense L.     Паслен каролинский
8. Solanum triflorum utt     Паслен трехцветковый
9. Striga sp.sp.         Стриги (все виды)
 
           Карантинные организмы,
    ограничено распространенные на территории Украины
 
           А. Вредители растений
 
1. Grapholitha molesta Busck.   Восточная плодожорка
2. Hyphantria cunea Drury.    Американская белая бабочка
3. Phthorimaea operculella Zell. Картофельная моль
4. Pseudococcus comstocki Kuw.  Червец Комстока
5. Quadraspidiotus perniciosus  Калифорнийская щитовка
  Comst.
6. Viteus vitifolii Fitch.    Виноградная филлоксера
 
            Б. Болезни растений
 
1. Diaporthe helianthi Munt.   Фомопсис (серая пятнистость
  -Cvet. et al., / Phomopsis   стеблей) подсолнечника
  helianthi Munt.-Cvet. et al.
2. Diaporthe phaseolorum (Cke.  Рак стеблей сои
  et ELL.) Sacc. var. Caulivora
  Ath. Et Cald.
3. Drechslera maydis (Nissicado) Южный гельминтоспориоз кукурузы,
  Subran, / Helminthosporium   раса Т
  maydis Nisikado Miyake, /
  Bipolaris maydis (Nissicado)
  Shoem
4. Mycosphaerella linorum Naumov, Пасмо льна
  / Septoria linicola
  (Spegazzini) Garassini
5. Phialophora cinerescens    Фиалофороз гвоздики
  Wollenweber van Beyma
6. Puccinia horiana P. Hennings  Белая ржавчина хризантем
7. Synchytrium endobioticum    Рак картофеля
  (Schilbersky) Percival
8. Plum pox potyvirus, / Sharka  Оспа (шарка) слив
  virus
9. Globodera rostochiensis (Woll Золотистая картофельная нематода
  M. et St.
 
              В. Сорняки
 
1. Acroptilon repens L.      Горчак розовый (ползучий)
2. Ambrosia artemisiifolia L.   Амброзия полынолистная
3. Cenchrus pauciflorus Benth.  Ценхрус якорцевый
  (tribuloides L.)        (малоцветковый)
4. Cuscuta sp.sp.         Повилики (все виды)
5. Solanum rostratum Dunal.    Паслен колючий
 
    Потенциально опасные организмы, требующие изучения
 
           А. Вредители растений
 
1. Aonidiella aurantii Mask.   Красная померанцевая щитовка
2. Bemisii tabaci Gen.      Табачная (хлопковая) белокрылка
3. Chionaspis furfura Fitch.   Чешуйчатая щитовка
4. Conotrachilus nenaphar Hb.   Плодовый долгоносик
5. Epitrix tuberis Gentner.    Жуки-блошки клубеньковые
6. Ips subelongatus Motsch.    Большой модриновый короед
7. Liriomiza trifolii Burgess.  Американский клеверный или
                 хризантемный минер
8. Pantomorus leucoloma Dejean  Белокаемчатый жук
9. Phaenops guttulata Gebl.    Модриновая златка
10. Premnotrypes sp.sp.      Андийские картофельные
                 долгоносики
11. Scolytus moravitzi Sem.    Заболонник Моравица
12. Trips palmi Karny.      Пальмовый трипс
13. Trogoderma angustum Sol.   Трогодерма ангустум (узкая)
14. Trogoderma ballfinchae Beal. Трогодерма балфинхус
15. Trogoderma grassmani Beal.  Трогодерма грасмани
16. Trogoderma longisetosum Ch.  Трогодерма лонгисетозум
                 (длинощетинистая)
17. Trogoderma ornatum Say.    Трогодерма орнатум (крашеная)
18. Trogoderma simplex Yayne.   Трогодерма симплекс (простая)
19. Trogoderma sternale Jayne.  Трогодерма стернале
20. Xylotrechus altaicus Gebl.  Алтайский модриновый усач
 
            Б. Болезни растений
 
1. Cercospora kikuchii Mats et  Пурпурный церкоспороз сои
  Tom. Gard.
2. Stenocarpella macrospora    Диплодиоз кукурузы
  (Earle) Sutton, / S. maydis
  (Berkeley) Sutton, /
  Diplodia macrospora Earle, /
  D. maydis Berkeley Saccardo, /
  D. zeae (Schwinitz) Leveille
3. Phoma andina Turkensteen    Андийский фомоз картофеля
4. Phoma exigua Desmazieres var. Гангрена картофеля
  foveata (Foister) Boerema, /
  Phoma foveata Foister
5. Phytophthora fragariae Hickman Фитофтороз корней земляники
6. Phytophtora megasperma     Фитофторозная гниль сои
  Drechsler sp. glycines, / P.
  Megasperma var. sojae
  Hildebrand
7. Clavibacter michiganensis   Бактериальная кольцевая гниль
  subsp sepedonicum       картофеля
  (Spieckermann and Kotthoff)
  Davis et al.
8. Xylella fastidiosa Wells et  Бактериоз винограда
  al.              (болезнь Пирса)
9. Xylophilus ampelinus      Бактериальное увядание винограда
  (Panagopoulos) Willems et
  al., / Xanthomonas ampelina
  Panagopoulos
10. Barley mosaic         Мозаика ячменя
11. Barley stripe mosaic virus  Полосатая мозаика ячменя
12. Citrus tristeza closterovirus Тристеца цитрусовых
13. Chrysanthemum stund viroid  Карликовость хризантем
14. Grapevine flavescence doree  Золотистое пожелтение винограда
  phytoplasma
15. Maize dwarf mosaic virus   Карликовая мозаика кукурузы
16. Peach latent mosaic viroid,  Мозаика персика (американская)
  / Peach mosaic virus
  (American)
17. Plum American line pattern  Линейная мозаика сливы
  ilarvirus, / Plum line    (американская)
  pattern virus (American)
18. Tomato spotted wilt virus   Пятнистый вилт томатов
19. Wheat stripte mosaic virus  Полосатая мозаика пшеницы
20. Wheat spindle streak virus  Веретеновидно-полосатая мозаика
                 пшеницы
21. Wheat rosette mosaic     Американская (почвенная) мозаика
                 пшеницы
22. Nacobbus aberrans (Thorne)  Ложная галловая нематода
  Thorne & Allen
23. Radopholus citrophilus    Свердловая нематода
  Huettel et al.
 
              В. Сорняки
 
1. Bidens bipinnata L.      Череда дваждыперистая
2. Bidens pilosa L.        Череда волосистая
3. Diodia terres Walt.      Диодия вальковатая
4. Echinochloa orizoides Azd.   Плоскуха рисовая
5. Euphorbia dentata Minch.    Молочай зубчатый
6. Polygonum pensylvanicum L.   Горчак пенсильванский
7. Raimania laciniata Rose.    Раймания рассеченая
8. Sida spinosa L.        Сида колючая (грудника)
9. Sicyos angulatus L.      Сициос угловатый
10. Sorghum halepense L. Pers.  Сорго алепское, гумай
11. Ypomea hederaseae L. Jacg.  Ипомея плющевидная
12. Ypomea lacunosa L.      Ипомея лакуноза

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка