Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 жовтня 2001 р. N 1446
                Київ
 
         Про затвердження Положення про
       Державну інспекцію  цивільного захисту
           та техногенної безпеки
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 831 ( 831-2002-п ) від 14.06.2002
      N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення  про  Державну  інспекцію цивільного
захисту та техногенної безпеки, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 жовтня 2001 р. N 1446
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Державну інспекцію цивільного захисту
           та техногенної безпеки
 
 
   1. Державна  інспекція цивільного захисту та техногенної
безпеки (далі - Інспекція) є  урядовим  органом  державного
управління, що діє у складі МНС і йому підпорядковується.
 
   2. У  своїй  діяльності Інспекція керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами  Президента
України  і Кабінету Міністрів України, наказами МНС та цим
Положенням.
 
   3. Основними завданнями Інспекції є:
 
   здійснення державного нагляду і контролю у сфері захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, цивільної оборони;
 
   державний нагляд за діяльністю аварійно-рятувальних служб.
 
   4. Відповідно до покладених завдань Інспекція:
 
   у межах своєї компетенції бере участь у реалізації державної
політики щодо здійснення державного нагляду і контролю у сфері
захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру,  цивільної  оборони  і
діяльності аварійно-рятувальних служб;
 
   здійснює контроль за організацією виконання заходів щодо
захисту населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності;
 
   перевіряє стан готовності  органів  управління  цивільної
оборони до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;
 
   організовує та проводить перевірки виконання заходів щодо
захисту населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми
власності;
 
   узагальнює практику застосування  законодавства  у  сфері
захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, цивільної  оборони  та
діяльності аварійно-рятувальних служб, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення і вносить їх на розгляд МНС;
 
   забезпечує контроль за нагромадженням, збереженням і цільовим
використанням матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації
надзвичайних ситуацій та їх наслідків центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями;
 
   здійснює державний нагляд за діяльністю аварійно-рятувальних
служб;
 
   перевіряє планування та готовність до виконання заходів щодо
організованої  евакуації  населення  на  випадок  виникнення
надзвичайних ситуацій;
 
   здійснює контроль за додержанням вимог будівельних норм і
правил у частині інженерно-технічних заходів щодо цивільного
захисту та цивільної оборони;
 
   перевіряє наявність і утримання у готовності на об'єктах
підвищеної небезпеки локальних систем виявлення загрози виникнення
надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення працюючого
персоналу цих об'єктів і населення, яке проживає у зонах можливого
ураження;
 
   перевіряє наявність  і  готовність  до  використання  за
призначенням, у разі виникнення надзвичайної ситуації, засобів
колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільної
оборони, їх утримання та ведення обліку;
 
   здійснює контроль за додержанням стандартів і нормативів у
сферах, нагляд за якими покладається на неї;
 
   проводить вибіркові перевірки підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру на
підприємствах, в установах та організаціях;
 
   бере участь  у з'ясуванні причин виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного походження,  невиконання  заходів  щодо
запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху, оцінці дій
органів управління, сил і засобів під час проведення рятувальних
та інших невідкладних робіт;
 
   разом з  органами,  що  здійснюють  державний  нагляд у
відповідній сфері, перевіряє умови зберігання,  знешкодження,
утилізації і поховання небезпечних речовин та виробів, що містять
такі речовини;
 
   узагальнює та аналізує інформацію про свою діяльність і подає
її до органів управління вищого рівня та інших заінтересованих
організацій;
 
   розробляє та подає пропозиції щодо підвищення ефективності
захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру,  удосконалення  системи
цивільного захисту та цивільної оборони на відповідних територіях,
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми
власності;
 
   надає в  установленому  порядку  інформацію  спеціально
уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, винних у
порушенні законодавства з питань захисту населення і територій від
надзвичайних  ситуацій  техногенного та природного характеру,
об'єктів підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних служб,  з
питань цивільного захисту, для притягнення їх до відповідальності
згідно із законодавством;
 
   забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;
 
   бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що
належать до її компетенції;
 
   виконує інші функції відповідно до законодавства.
 
   5. Інспекція має право:
 
   залучати до перевірок представників центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів  місцевого  самоврядування,
фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних
установ, представників громадських організацій (за погодженням з
їх керівниками);
 
   перевіряти стан  готовності  органів управління цивільної
оборони до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 
   одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
 
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції.
 
   Інспекція може видавати накази  організаційно-розпорядчого
характеру.
 
   6. Керівництво  Інспекцією  здійснює  начальник,  який
призначається на посаду і звільняється з  посади  Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних
ситуацій та  у  справах  захисту  населення  від  наслідків
Чорнобильської катастрофи і є Головним державним інспектором
України з питань цивільного захисту та техногенної безпеки.
 
   Начальник Інспекції є членом колегії МНС.
 
   7. Начальник Інспекції має трьох заступників, у тому числі
одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, погодженим з начальником Інспекції.
 
   Розподіл обов'язків між заступниками провадить  начальник
Інспекції.
 
   8. Начальник Інспекції:
 
   здійснює керівництво діяльністю Інспекції, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи за виконання покладених на неї
завдань;
 
   призначає на  посаду  і  звільняє  з  посади керівників
територіальних інспекцій цивільного захисту і техногенної безпеки;
 
   призначає на посаду та  звільняє  з  посади  керівників
структурних підрозділів та інших працівників Інспекції, крім своїх
заступників;
 
   визначає ступінь відповідальності  заступників  начальника
Інспекції та керівників її структурних підрозділів;
 
   притягає до  дисциплінарної  відповідальності  керівників
структурних підрозділів та інших працівників Інспекції, крім своїх
заступників;
 
   підписує накази Інспекції, видані у межах її компетенції,
організовує перевірку їх виконання;
 
   погоджує штатний розпис та плани  роботи  територіальних
інспекцій;
 
   забезпечує організаційне   і   методичне   керівництво
територіальними інспекціями цивільного захисту і  техногенної
безпеки;
 
   організовує професійну підготовку та перепідготовку кадрів
Інспекції;
 
   затверджує положення про структурні підрозділи Інспекції;
 
   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим
Положенням.
 
   9. Заступники начальника Інспекції є заступниками Головного
державного інспектора України з питань цивільного захисту та
техногенної безпеки.
 
   Старшими державними інспекторами з питань цивільного захисту
та техногенної безпеки є начальники структурних  підрозділів
Інспекції, їх заступники та начальники територіальних інспекцій
цивільного захисту і техногенної безпеки.
 
   Державними інспекторами з питань цивільного  захисту  та
техногенної безпеки є головні і провідні спеціалісти Інспекції та
її підрозділів.
 
   Начальники відділів (управлінь) з надзвичайних ситуацій у
районах і містах є інспекторами з питань цивільного захисту та
техногенної безпеки на відповідних територіях.
 
   10. Інспекція для виконання покладених на неї завдань може за
погодженням з МНС утворювати територіальні інспекції цивільного
захисту і техногенної безпеки у межах чисельності працівників
Інспекції. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
 
   11. Інспекція виконує покладені на неї завдання безпосередньо
та через територіальні інспекції цивільного захисту і техногенної
безпеки  у взаємодії з іншими органами виконавчої влади та
органами, що здійснюють державний нагляд. ( Пункт 11 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 831 ( 831-2002-п ) від
14.06.2002 )
 
   12. В Інспекції  може  утворюватися  колегія  у  складі
начальника, його заступників та керівників структурних підрозділів
Інспекції.
 
   Персональний склад колегії затверджується Міністром з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Інспекції.
 
   13. Граничну чисельність працівників Інспекції затверджує
Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської катастрофи у межах
граничної  чисельності працівників центрального апарату цього
Міністерства, затвердженої Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 13
із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
 
   14. Структуру Інспекції за поданням начальника Інспекції
затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. ( Пункт
14  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
 
   15. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Інспекції
затверджує її начальник за погодженням з МНС та Мінфіном. ( Пункт
15  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
 
   16. Інспекція утримується за рахунок державного бюджету в
межах коштів, передбачених МНС.
 
   17. Посадові особи Інспекції мають посвідчення встановленого
зразка.
 
   18. Умови оплати праці працівників Інспекції визначаються
Кабінетом Міністрів України.
 
   19. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в Державному казначействі,  печатку  із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка