Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки діяльності Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України у 1999-2003 роках та основні напрями її подальшої роботи

      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            10.12.2003 N 296
 
 
     Про підсумки діяльності Секції фізико-технічних
    і математичних наук НАН України у 1999-2003 роках
       та основні напрями її подальшої роботи
 
 
   Заслухавши та обговоривши  доповідь  віце-президента  НАН
України, голови Секції фізико-технічних і математичних наук НАН
України академіка НАН України А.К.Шидловського,  співдоповіді
академіків-секретарів відділень математики - академіка НАН України
І.В.Скрипника, інформатики - академіка НАН України І.В.Сергієнка,
механіки  -  академіка  НАН України В.В.Пилипенка, фізики і
астрономії - академіка НАН України А.Г.Наумовця, наук про Землю -
академіка НАН України В.І.Старостенка, фізико-технічних проблем
матеріалознавства  -  академіка  НАН  України  І.К.Походні,
фізико-технічних  проблем енергетики - академіка НАН України
Б.С.Стогнія та виступи провідних вчених і фахівців, Президія НАН
України  відзначає,  що  установи секції протягом останнього
п'ятиріччя зосередили свої зусилля  на  всебічному  розвитку
актуальних  фундаментальних  і  прикладних  досліджень за її
тематикою.
   Отримано вагомі результати з актуальних сучасних напрямів
математики,  інформатики,  механіки,  фізики  і  астрономії,
матеріалознавства, енергетики та наук про Землю.
   Так, математиками  розв'язана  проблема  асимптотичного
розщеплення сингулярно збуреної системи лінійних диференціальних
рівнянь у складній біфуркаційній точці коефіцієнтів системи.
Встановлено  новий  принцип  компенсованої  компактності  для
нелінійної еліптичної задачі Діріхле в послідовності перфорованих
областей. Одержані вагомі результати в галузі теорії, математичних
і теоретико-експериментальних методів прогнозування довготривалої
міцності  та надійності неоднорідних елементів конструкцій і
приладів, що експлуатуються в умовах дії зовнішніх силових,
теплових, струмових та електромагнітних навантажень.
   У галузі інформатики розроблено базовий інструментарій для
побудови  розподілених  інформаційних  технологій та створено
програмно-технічні комплекси для  обробки  даних  в складних
розподілених  системах  ієрархічної структури; високошвидкісні
алгоритми арифметики надвеликих чисел, які є основою перспективних
технологій  систем  захисту інформації з відкритими ключами.
Створено математичні моделі й запропоновано методи вирішення
складних задач у різних галузях економіки, екології, енергетики
тощо.
   Механіками розроблені теоретичні основи кількісного аналізу й
експериментально обгрунтована можливість стійкого руху тіл у
рідині із швидкостями, близькими до швидкості звуку. Створено
нелінійну теорію поздовжніх коливань рідинних ракет-носіїв і
запропоновано  принципово нові засоби забезпечення динамічної
сумісності рідинних  двигунів  з  конструкцією  ракет-носіїв.
Розвинуто теорію нестійкості поверхні розділу деформованих тіл з
врахуванням тріщин в поверхні розділу; розроблено підхід до
вивчення руху твердих частинок під дією акустичних хвиль у
стисливій в'язкій рідині біля поверхні розділу.
   В галузі фізики і астрономії дослідження були спрямовані на
вирішення актуальних проблем ядерної фізики, фізики твердого тіла,
фізики  м'якої  речовини  (рідин,  рідких  кристалів  та
макромолекулярних систем), фізики плазми, оптики і квантової
електроніки, фізики низьких температур, радіофізики і електроніки,
астрономії і  астрофізики.  Отримано  важливі  фундаментальні
результати, що поглиблюють наукові уявлення про різноманітні
фізичні явища та їх природу, Сонячну систему та Всесвіт.
   Геологами побудовано швидкісну модель Земної кори, створено
тривимірну геотермічну, геоелектричну та акустичну моделі будови
надр   найбільш   перспективних   регіонів   України   і
Азово-Чорноморського регіону.
   Океанологами розроблені глобальна система спостережень для
Чорного моря, гідродинамічні і  геохімічні  моделі  морських
екосистем різних районів Світового океану.
   Фундаментальні дослідження з  матеріалознавства  дозволили
створити основи, розробити технологію та унікальне обладнання для
зварювання високоміцних сталей, сплавів алюмінію, титану. Показано
можливість  та  практичну доцільність електричного зварювання
струмами високої частоти м'яких біологічних тканин тварин та
людини.  Створені  лабораторні  зразки  електрохірургічного
обладнання, призначеного для цієї мети.
   Вперше в світовій практиці розроблено поліматричний композит
на основі тугоплавких металів хром-ванадій ВР-20. Застосування цих
матеріалів   перспективне   для  ядерної  енергетики  та
двигунобудування.
   Енергетиками виконано  цикл  фундаментальних досліджень у
галузі двофазних закручених потоків та потоків біля обертових
поверхонь, що дозволяє оптимізувати робочі процеси в енергетичному
обладнанні. Розроблено теоретичні засади створення ефективних
систем  утилізації теплоти відхідних газів котлоагрегатів із
застосуванням  поверхневих  теплообмінних  апаратів.  Виконано
комплекс наукових досліджень у галузі використання альтернативного
палива - стисненого природного газу, супутнього нафтового газу та
шахтного  метану  як  моторного  палива  для транспортних і
стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння.
   Відповідно до  затверджених  Законом України пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки в секції сформовано 7 цільових
програм з найважливішої проблематики природничих наук.
   На виконання розпорядження Президента України установами НАН
України разом з галузевими інститутами та навчальними закладами
країни, відомими фахівцями-енергетиками протягом останніх років
розроблялась "Енергетична стратегія України на період до 2030 року
та дальшу перспективу". В Стратегії виконано аналіз сучасного
стану та розроблено довгострокові прогнози розвитку економіки,
макроекономічних показників, структури галузевого  виробництва
країни  та  її  потреби  в паливно-енергетичних  ресурсах,
проаналізовано  джерела  та  механізм  фінансування  розвитку
енергетики.
   Поряд з виконанням свого головного завдання - всебічного
розвитку фундаментальних досліджень - секція приділяла значну
увагу вирішенню проблем технологічного переозброєння  базових
галузей  економіки  України. Зокрема, протягом 1999-2003 рр.
установами секції виконано понад 9000 робіт за господарськими
договорами  з  вітчизняними замовниками та за контрактами з
іноземними підприємствами, впроваджено  понад  4500  наукових
розробок. Фінансування окремих установ НАН України за рахунок
виконання госпдоговорів є вагомим джерелом поповнення їхнього
бюджету. Частка позабюджетних коштів, одержаних установами секції
від виконання замовлень на науково-технічну продукцію, становила в
середньому 30 відсотків загального обсягу річних надходжень з усіх
джерел фінансування.
   Щорічно зростала кількість зовнішньоекономічних контрактів.
Зокрема, замовниками науково-технічної продукції  були  фірми
близько 30 країн світу, переважно з США, Німеччини, Японії та
Китаю.
   Установами секції впроваджено нові технології, у тому числі
інформаційні,  а  також  машини,  устаткування,  матеріали,
автоматизовані комплекси і системи, програмні продукти, бази
даних, методичні рекомендації та методики, стандарти. Зокрема,
розроблені потужні системи комп'ютерного аналізу і керування в
економіці  -  система  "Пільги"  для  державної  податкової
адміністрації України, система "Бюджет" для Кабінету Міністрів
України, система прогнозування стану економіки країни при розробці
можливих сценаріїв її розвитку. Створені нові математичні моделі і
методи, які орієнтовані на ефективне розв'язання завдань екології.
   На шахтах Донеччини знайшла застосування математична модель
способів дегазації вуглепорідних масивів та попередження викиду
метану.
   За розробками вчених секції в Києві створено спеціалізоване
підприємство "Голографія", що здатне значною мірою забезпечити
потреби України в голографічних елементах для захисту товарів та
цінних паперів.
   Підготовлено Національний атлас України з повною інформацією
про природні умови і ресурси, екологічний стан території країни,
що дозволяє оцінити соціально-економічні та суспільно-політичні
процеси та явища в Україні.
   Фізико-механічним інститутом ім. Г.В.Карпенка НАН України за
участю державних структур, шведсько-польської фірми "PRIM-SA"
освоєно виробництво теплоізоляції труб комунальних і магістральних
теплових мереж, що, крім ресурсозберігаючого ефекту, дозволить
значно скоротити залежність від імпортних поставок теплоізолюючих
матеріалів, обсяг яких становить 7-8 млн. дол. США на рік.
   На 28 підприємствах України освоєно виробництво численних
марок зварювальних матеріалів, що повністю забезпечує потреби
держави в них та їх експорт у країни  СНД.  В  інституті
електрозварювання  ім.  Є.О.Патона НАН України створено нове
покоління контактних стикових машин для зварювання залізничних
рейок у заводських та польових умовах, які експортуються в країни
СНД, Європи, Америки та Південно-Східної Азії.
   Фахівці установ секції беруть участь у реалізації міжнародних
програм ракетно-космічного комплексу морського базування "Морський
старт",  де  задіяні  ракетоносії  українського  виробництва
"Зеніт-3SL" та "Циклон-4".
   Низку конкретних   результатів   одержано   у  галузі
енергозбереження. Так, у системі муніципального теплопостачання
м. Запоріжжя введено в експлуатацію першу в Україні когенераційну
установку, що базується на нетрадиційній технології комбінованого
вироблення  тепла  і  електроенергії  та забезпечує істотний
енергозберігаючий ефект. Розроблено високоефективну технологію
спалювання мокрих та сухих відходів вуглезбагачення у циркулюючому
киплячому шарі. Практичне застосування цього процесу має величезне
значення для  України,  на  території якої зараз налічується
140 млн. т шламів та 640 млн. т сухих відходів.
   На підприємствах   ДК   "Укртрансгаз"  впроваджено  5
електростанцій на природному газі. Створено технічні  засоби
запобігання паразитним ферорезонансним процесам на підстанціях
електричних мереж напругою 110 кВ і вище. Серійний  випуск
налагоджений на Запорізькому заводі "Перетворювач". Ці пристрої
запобігають системним аваріям в електричних мережах  високої
напруги і працюють у Південних магістральних електричних мережах
України і в енергетичній системі Росії. У Криму впроваджено перший
в   Україні   експериментальний   модуль   геотермальної
теплоелектроцентралі "Сиваська-1" потужністю 1 МВт теплових та
100 кВт електричних.
   Багато уваги вченими секції  приділялося  формуванню  та
запровадженню  ефективних  форм  та  механізмів  стимулювання
інноваційних процесів, виходячи з того, що наявний в Україні
науково-технологічний   потенціал   спроможний   забезпечити
інноваційний розвиток багатьох сучасних напрямів вітчизняного
виробництва і економіки в цілому.
   Чотирма створеними за ініціативою НАН України та діючими з
2000 р. технопарками реалізовано близько 60 видів інноваційної
продукції на суму майже 300 млн. грн., у тому числі експорт склав
понад 100 млн. грн. У рамках технопарку "Інститут монокристалів"
ВАТ "Фармак" та СП "Інтерхім" будуються сучасні цехи з виробництва
лікарських препаратів, що відповідають міжнародним стандартам,
ТОВ "Ельпласт" впроваджує принципово нову технологію  відновлення
трубопроводів без їх вилучення на поверхню.
   Технопарком "Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона" на
Запорізькому заводі зварювальних флюсів та скловиробів впроваджено
технологію виплавки сучасних зварювальних флюсів з використанням
відходів  вітчизняних  металургійних  та  трубозварювальних
підприємств, що дозволило на 50%  відмовитись  від  імпорту
дефіцитних  дорогих  компонентів.  На  Каховському  заводі
зварювального устаткування розроблено й  організовано  випуск
сучасних машин для контактного зварювання, зокрема зварювання
високоміцних залізничних рейок.
   За звітний період було опубліковано 533 монографії і близько
35 тисяч статей.
   Здійснювалася підготовка наукових кадрів. За останні п'ять
років в установах секції чисельність працівників практично не
змінилася і становить 22,3 тис. чол., з них 8,38 тис. - науковців,
у тому числі 1523 доктори та 4272 кандидати наук.
   Актуальною залишається вікова проблема науковців. Середній
вік доктора наук становить 60,8 року, а кандидата - 50,4 року, що
практично відповідає загальноакадемічним показникам.
   Дослідно-виробнича база наукових установ секції нараховує 41
одиницю - 70% загальноакадемічної кількості.
   Разом з тим Президія НАН відзначає, що в діяльності наукових
установ Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України ще
є недоліки і проблеми, які заважають розвитку на світовому рівні
актуальних   наукових   напрямів,   розв'язанню   назрілих
науково-організаційних питань.
   Потребують розширення  і більшої підтримки фундаментальні
дослідження з  пріоритетних  напрямів,  для  чого  необхідно
вдосконалити  існуючі  програмно-цільові  принципи організації
наукової та науково-технічної діяльності установ секції.
   Вимагає докорінного покращення забезпечення наукових установ
секції матеріально-технічними ресурсами,  насамперед  сучасним
науковим обладнанням.
   Слід вжити термінових заходів для залучення в установи секції
талановитої  молоді  й  підтримки  молодих вчених. Необхідно
організувати роботу з підготовки резерву керівних кадрів установ.
   З метою  підвищення  рівня  та  обсягів  комерціалізації
результатів наукових досліджень необхідно продовжити роботу з
розширення мережі організацій інноваційного типу.
   Слід домагатися державних замовлень  на  науково-технічні
розробки у галузі високих та критичних технологій.
   Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Схвалити наукову та  науково-організаційну  діяльність
Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України, її
відділень і установ протягом 1999-2003 рр., відзначивши при цьому,
що ними були отримані важливі наукові результати фундаментального
та прикладного характеру.
 
   2. Вважати головним завданням Секції фізико-технічних  і
математичних  наук  НАН  України  організацію  виконання
фундаментальних і прикладних досліджень з найважливіших проблем
природничих і технічних наук в установах секції, визначення
основних напрямів наукової та науково-організаційної діяльності її
установ, а також координацію робіт у відповідних галузях науки.
 
   3. Відзначити,  що  розроблена  фахівцями установ Секції
фізико-технічних і математичних наук НАН України на виконання
розпорядження  Президента  України  від 27.02.01 "Енергетична
стратегія України на період до 2030 року та дальшу перспективу"
визначає основні умови функціонування національної енергетики та
напрями вирішення головних проблем її майбутнього розвитку.
 
   4. Доручити Секції фізико-технічних і математичних наук НАН
України (академік НАН України А.К.Шидловський):
 
   4.1. Підготувати пропозиції щодо розгляду найбільш важливих
міждисциплінарних питань на засіданнях Президії НАН України у
2004 р., в першу чергу, щодо участі установ НАН України у
вирішенні проблем паливно-енергетичного, гірничо-металургійного,
мінерально-сировинного комплексів України, забезпеченні наукового
супроводу атомної енергетики.
 
   4.2. Разом з Відділенням математики НАН України організувати
співпрацю установ відділення і вищих навчальних закладів з питань
математичної освіти,  цільової  підготовки  наукових  кадрів,
підготовки нових підручників для вищої школи.
 
   4.3. Разом  з  Відділенням  інформатики НАН України для
забезпечення можливості використання інститутами НАН України у
своїх наукових дослідженнях сучасних засобів інформатики розробити
у 2004 р. інтелектуальні інформаційні технології та створити першу
чергу потужної комп'ютерної робочої станції та Центр колективного
використання  супер-ЕОМ  у  складі  інституту  кібернетики
ім. В.М.Глушкова НАН України.
 
   4.4. Разом  з  Відділеннями механіки та фізико-технічних
проблем енергетики НАН  України  у  II  півріччі  2004  р.
проаналізувати хід виконання програми дегазації вугільних пластів
з метою використання метану і підготувати  пропозиції  щодо
організації на шахтах України промислового видобутку шахтного
метану.
 
   4.5. Разом з Відділенням фізики і астрономії НАН України
розробити в I півріччі 2004 р. конкретний план заходів щодо участі
установ відділення в реалізації інноваційних проектів, зокрема у
галузях інфрачервоної техніки, сенсорики, нових фізичних методів
обробки металів, радіофізичних методів дистанційного зондування та
охорони здоров'я.
 
   4.6. Разом  з  Відділенням  наук про Землю НАН України
забезпечити у 2004-2010 рр. участь установ НАН  України  в
реалізації "Загальнодержавної програми мінерально-сировинної бази
України на період до 2010 року" і "Загальнодержавної програми
охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів",
комплексної програми поводження з радіоактивними відходами та
розвитку  мінерально-сировинної  бази  кольорових,  рідкісних,
рідкісноземельних та благородних металів.
 
   4.7. Разом  з  Відділенням  фізико-технічних  проблем
матеріалознавства НАН України до 01.07.04 забезпечити підготовку
проектів, що виконуються установами НАН України для Державної
науково-технічної програми "Ресурс" - складової Державної програми
забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки.
 
   4.8. У I кварталі 2004 р. розробити основні  положення
інноваційної  політики  НАН  України  з  метою  залучення
інтелектуальної власності НАН України до господарського обігу,
формування  додаткових  джерел фінансування фундаментальних і
прикладних досліджень.
 
   4.9. У I півріччі 2004 р. проаналізувати стан виконання
спільних з профільними міністерствами і відомствами договорів з
метою розробки конкретних планів їх реалізації.
 
   4.10. Для вирішення проблем оновлення та більш ефективного
використання матеріально-технічної бази установ секції подати у і
півріччі 2004 р. на розгляд Президії НАН України пропозиції щодо
створення центрів колективного користування унікальними науковими
приладами.
 
   4.11. Протягом 2004 р. розглянути та подати до Президії НАН
України пропозиції щодо можливих напрямів подальшої оптимізації
мережі наукових установ секції та її відділень.
 
   4.12. Розробити заходи щодо створення резерву керівних кадрів
в установах секції.
 
   4.13. Разом з Секцією прикладних проблем Президії НАН України
підготувати у I кварталі 2004 р. спільне засідання Президії НАН
України та Колегії Міністерства оборони України з питань участі
установ НАН України у  вирішенні  науково-технічних  проблем
оборонного комплексу України.
 
   5. З  метою  ефективнішого  функціонування  та  розвитку
дослідно-виробничої структури НАН України Комісії з вирішення
питань    діяльності    госпрозрахункових    підприємств
дослідно-виробничої бази НАН України (академік  НАН  України
Б.С.Стогній) розробити та подати до 01.05.04 до Президії НАН
України конкретні пропозиції щодо поліпшення  кооперації  та
інтеграції  науково-технічного,  виробничого  і  фінансового
потенціалів підприємств та організацій дослідно-виробничої бази
НАН України.
 
   6. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
 
 Президент Національної академії
 наук України академік НАН України            Б.Є.Патон
 
 Перший віце-президент - головний
 учений секретар Національної академії
 наук України академік НАН України            А.П.Шпак

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка