Законы Украины

Новости Партнеров
 

Розвиток наукових досліджень у галузі хімії та біології в Національній академії наук України. 1999-2003 роки

      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            19.11.2003 N 287
 
 
      Розвиток наукових досліджень у галузі хімії
    та біології в Національній академії наук України.
             1999-2003 роки
 
 
   Заслухавши та обговоривши доповідь голови Секції хімічних і
біологічних  наук  НАН  України, віце-президента НАН України
академіка  НАН  України  В.Д.Походенка  та  співдоповіді
академіка-секретаря Відділення хімії НАН України академіка НАН
України  В.В.Гончарука,  в.о.  академіка-секретаря  Відділення
молекулярної біології, біохімії, експериментальної та клінічної
фізіології НАН України члена-кореспондента НАН України В.Ф.Чехуна
та члена Бюро Відділення загальної біології НАН України академіка
НАН України О.О.Созінова, Президія НАН України відзначає, що
установи  секції у 1999-2003 рр. при переході від планової
економіки до ринкової зберегли в цілому свій науково-технічний
потенціал і адаптувалися до нових умов.
   Установи не тільки продовжують дослідження з традиційних
напрямів науки, затверджених відповідними постановами Президії НАН
України, а й намагаються в міру своїх можливостей розвивати зовсім
нові наукові напрями.
   Так, в установах Відділення хімії НАН України започатковані
дослідження в галузі фізичної хімії наноструктурних систем і
нанокомпозиційних   матеріалів,   нанофазових   явищ   та
квантово-розмірних ефектів; з фундаментальних основ створення
нових неорганічних матеріалів з наночастинками, нестехіометричних
сполук, іонних рідких кристалів (анізотропних розплавів) тощо, а
також з синтезу у неводних середовищах та вивчення будови нових
металовмісних систем з нано-, супрамолекулярними, каталітичними та
іншими  цінними  властивостями;  біотестування якості води з
використанням клітинних біомаркерів; опрацювання теоретичних основ
створення  лікарських форм нейротропних препаратів з високою
біодоступністю та селективністю і вивчення нанохімічних процесів
одержання дисперсних матеріалів і композитів на їх основі.
   Установи  Відділення  молекулярної  біології,  біохімії,
експериментальної  та  клінічної  фізіології  НАН  України
започаткували розроблення аналітичних приладів нового покоління -
біосенсорів;    опрацювання    фізіолого-біохімічних   та
молекулярно-генетичних  основ  функціонування живих систем та
принципів керування ними; вивчення фундаментальних засад генної
терапії;  з'ясування  молекулярних  та клітинних особливостей
онкогенезу з метою створення методів ранньої діагностики та нової
стратегії терапії злоякісного процесу; дослідження механізмів
кріоушкоджень,  кріозахисту,  природної  стійкості біологічних
об'єктів до холоду та її репарації після дії холоду.
   В  установах  Відділення загальної біології НАН України
започатковано вивчення наукових засад біобезпеки при створенні та
використанні трансгенних організмів і молекулярно-біологічних й
цитогенетичних основ трансгенезу як підгрунтя методів генетичної і
клітинної інженерії, а також віддалених наслідків хронічного
опромінення та способів їх упередження; розроблення біотехнологій
в  рослинництві,  а також заснованих на використанні водних
організмів  з  метою  екологічного  кондиціювання середовища;
дослідження сигнальних і регуляторних систем рослин у формуванні
адаптаційних синдромів; створення нового типу напівкарликових
пшениць як основи "зеленої революції".
   За звітний період науковці отримали низку важливих наукових
фундаментальних результатів, які відповідають світовому рівню.
Зокрема, установами Відділення хімії НАН України опрацьовано
фундаментальні  фізико-хімічні  засади  дизайну  та одержання
принципово нових поколінь нанорозмірних систем і матеріалів,
запропоновано  концепції  впливу гетероатомів на каталітичні,
електрохімічні та сорбційні властивості вуглецевих матеріалів та
формування   in  situ  сумішей  лінійних  полімерів  і
напіввзаємопроникних полімерних сіток, а також модель одночасного
оброблення води озоном та УФ-випромінюванням для її знезараження
та очищення від органічних речовин.
   Серед важливих наукових результатів Відділення молекулярної
біології, біохімії, експериментальної та клінічної фізіології НАН
України можна відзначити такі. Вперше встановлено наявність у
нервових клітинах таламусу двох типів низькопорогових калієвих
каналів, при дослідженні згортальної системи крові відкрито раніше
невідомий центр полімеризації фібрину, який бере участь у побудові
протофібрил, отримано відомості про механізми регуляції деградації
та біогенезу пероксисом, що важливо для лікування спадкової
патології людини (синдрому Зельверта).
   Поруч з іншими визначними здобутками установ Відділення
загальної біології НАН України було з'ясовано фундаментальні
аспекти еволюційної систематики, морфології та екології низки
значних таксонів тваринного світу, встановлено роль активних форм
кисню у формуванні адаптаційних реакцій рослин при стресових
впливах та дії еліситорів, вивчено зміни молекулярно-біологічних
процесів в умовах тривалого впливу мікрогравітації, отримані нові
дані стосовно молекулярних механізмів регуляції фотосинтезу та
симбіотичної азотфіксації.
   В прикладному аспекті установами секції також було досягнуто
певних успіхів. Зокрема, установами хімічного профілю розроблено
та впроваджено екологічно чисті матеріали та технологію кольорової
дефектоскопії зварних з'єднань конструкцій атомних електростанцій;
нові   технології   синтезу   субстанцій   противірусного
інтерфероніндукуючого  препарату  Аміксин,  антигіпертензивного
препарату  Клофелін,  антихолінестеразного препарату Прозерін;
високоефективний фунгіцид широкого спектра дії Сульфокарбатіон-К і
препарат Теобон для захисту рослин від грибкових захворювань та
лікування мікозів; унікальну комплексну технологію знешкодження
фільтратів  звалищ твердих побутових відходів та оригінальну
золь-гель технологію одержання сферично гранульованих діоксидів та
фосфатів титану і цирконію - основи для виробництва новітніх
різновидів сорбентів, каталізаторів і суперкислот.
   Установами  біологічного  профілю  досліджено молекулярні
механізми канцерогенезу, пухлинного росту, розвитку лікарської
резистентності, що важливо для розробки нових та вдосконалення
існуючих методів ранньої діагностики і лікування онкологічних
захворювань, ведуться роботи зі створення векторних систем для
генної  терапії таких тяжких мультифакторних захворювань, як
інсулін-залежний цукровий діабет й атеросклероз. Одержано також
високоспецифічні антитіла проти токсинів дифтерії та коклюшу й
показана можливість використання їх кон'югат для діагностики цих
захворювань.
   Крім того, опрацьовано біотехнологію використання рослин як
біореакторів-продуцентів фармацевтичних білків, складено прогноз
екологічного  стану  Чорного  моря  з  урахуванням  впливу
радіоактивних, хімічних та біологічних факторів та створено нові
високопродуктивні сорти кукурудзи та озимої пшениці, серед яких
мутантний сорт Смуглянка, який вперше за всю історію України
забезпечив рекордну кількість урожаю - 114 ц/га. Відкритий новий
клас сполук з високою гербіцидною активністю, створені нові штами
бульбочкових  бактерій,  добрива та регулятори росту рослин,
розроблені нові прилади для дистанційної діагностики стану рослин
на землі та в космосі.
   Завдяки спільним дослідженням та розробкам інститутів секції
з установами інших відділень НАН України і організаціями АМН
України  та  УААН  було  досягнуто  успіхів  у  розробленні
міждисциплінарних проблем.
   З 2000 р. розпочато роботи в галузі хемо- та біосенсорних
досліджень, що охоплюють майже всі основні напрями розвитку
сенсорних технологій, які сьогодні розвиваються у світі. Це дало
змогу створити у 2003 р. комплексну програму фундаментальних
досліджень НАН України "Дослідження у галузі сенсорних систем та
технологій".
   Позитивним  є  досвід  діяльності  створеної у 1999 р.
Міжвідомчої  наукової  ради  НАН України та УААН з проблем
агропромислового  комплексу, за конкретними рішеннями якої у
звітний період були підготовлені аналітичні матеріали з актуальних
сільськогосподарських проблем та подані до Президента України,
Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України тощо.
Запропоновано також низку практичних розробок установ у цій
галузі.
   Значну увагу установи Відділення хімії НАН України приділяли
виконанню  створеної  за ініціативою Академії багатогалузевої
науково-технічної програми "Нові хімічні речовини і матеріали
малотоннажного виробництва для заміни імпортованих".
   У галузі досліджень з проблем медицини виготовлено дослідний
зразок лікувально-профілактичного пристрою аеротерапії гірським
повітрям  "Борей-М",  створено  й  вивчено  антисигнатурні
олігодезоксирибо-нуклеотиди,   що  виявилися  універсальними
антимікробними  засобами,  здійснюються  дослідження  щодо
ефективності застосування фотодинамічного методу в онкології,
успішно  проводяться  роботи  з  впровадження низки медичних
препаратів (Адемол, Кальмівід, Кварцетин, Левкін, Мебіфон).
   Найвидатніші  досягнення  науковців секції відзначені 12
Державними преміями України.
   Достатньою  мірою  розвиваються  міжнародні  контакти  з
найавторитетнішими  науковими  закладами  світу,  проводяться
міжнародні наукові форуми, мають місце конкретні творчі зв'язки
між окремими вченими і лабораторіями, що дозволяє науковцям більш
ефективно використовувати свій потенціал та отримувати закордонні
гранти.
   Серед   найбільш   яскравих   прикладів  міжнародного
співробітництва - Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського
НАН України спільно з вченими наукових установ Франції, Німеччини,
Великої Британії, Італії та інших країн взяв участь у формуванні
розділу  спільних  фундаментальних  досліджень "Green Organic
Electrochemistry"  в рамках Європейської програми COST-29; у
листопаді 2001 р. на базі Інституту колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В.Думанського НАН України  створено  Міжнародний  центр
дослідження води в регіоні ОЧЕС й проведено міжнародний конгрес із
водних проблем Чорноморського регіону "Чиста вода -  2001";
Інститут кріобіології і крімедицини НАН України налагодив і
постійно розвиває плідні контакти з кріобіологічними центрами
Індії, Чехії, Словакії, Болгарії, Бельгії, Нідерландів, Ізраїлю,
що дозволяє здійснювати спільні комплексні програми з кріобіології
репродуктивних клітин (сперми, яйцеклітини, зіготи) та взаємні
стажування спеціалістів; Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця
НАН України відряджав співробітників, публікував спільні роботи і
проводив міжнародні конференції та дослідження  за  спільною
тематикою з установами США, Великої Британії, Німеччини, Японії,
Італії, Швеції, Польщі, Словаччини, Швейцарії та за 28 грантами;
Міжнародний інститут клітинної біології та Інститут клітинної
біології і генетичної інженерії НАН України успішно співпрацюють з
провідними біотехнологічними науковими закладами та фірмами в
галузі розроблення нових методів біотехнології генної модифікації
рослин.
   Установи секції приділяли увагу розвитку співробітництва в
межах МААН та з науковими установами СНД. Зокрема, Інститут
сорбції  і  проблем  ендоекології  НАН  України  спільно  з
Науково-дослідним  інститутом особливо чистих речовин МОЗ РФ
(Санкт-Петербург) розробляє унікальне обладнання та технологію для
проведення запланованого на 2005 р. наукового експерименту на
російському  сегменті міжнародної космічної станції; Інститут
експериментальної  патології,  онкології  і  радіобіології
ім. Р.Є.Кавецького НАН України разом з Інститутом біохімічної
фізики РАН розробив метод підвищення потенційних можливостей
системи  протипухлинного  імунітету,  покликаного  протидіяти
розвиткові деяких трансплантованих та хімічно індукованих пухлин;
Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України досяг успіхів у
вивченні  проблем  паразитології,  співпрацюючи з інститутами
паразитології Польської та Болгарської академій наук, тощо.
   За звітний період було опубліковано 263 монографії, в т. ч.
15 перевидано за кордоном (в установах Відділення хімії НАН
України відповідно - 50/14, Відділення молекулярної біології,
біохімії, експериментальної та клінічної фізіології НАН України -
38/1, Відділення загальної біології НАН України - 175/0), близько
16 тисяч статей, а також видавалось 20 наукових журналів, з яких 6
перевидаються за кордоном. Крім того, установами секції було
отримано 729 патентів, в т. ч. 39 зарубіжних.
   Проводилася відповідна робота з підготовки наукових кадрів.
За минулі роки установами секції підготовлено 393 кандидати і 111
докторів наук. Найбільших успіхів у цьому напрямі досягли такі
інститути, як Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
(захищені 13 докторських дисертацій), Інститут фізіології рослин і
генетики  НАН  України  (9  докторських  і 13 кандидатських
дисертацій),  Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України та Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН
України (по 28 кандидатських дисертацій).
   У 2003 р. в установах секції працювало 492 доктори і 1906
кандидатів наук. Середній вік науковців становить 48,8 року для
кандидатів та 59,8 року для докторів наук (у т. ч. у Відділенні
хімії НАН України - 50,1 року для кандидатів та 60 років для
докторів  наук,  Відділенні  молекулярної біології, біохімії,
експериментальної та клінічної фізіології НАН України - 48,5 року
для  кандидатів та 59,7 року для докторів наук, Відділенні
загальної біології НАН України - 47,7 року для кандидатів та
59,8 року для докторів наук). Зазначені показники в  цілому
відповідають середньоакадемічним.
   З метою підвищення обсягів фінансування досліджень інститути
здійснюють  певну  роботу щодо збільшення спеціальних фондів
(позабюджетних асигнувань). Окремі інститути досягли при цьому
помітних успіхів. Так, Інститут фізіології рослин і генетики НАН
України має 60% позабюджетних асигнувань, а Інститут фізіології
ім. О.О.Богомольця НАН України - 57%.
   Матеріально-технічна база інститутів поповнювалась у звітний
період в основному за рахунок надходження коштів за виконання
міжнародних грантів. Так, за рахунок грантів CRDF було придбано
ЯМР-спектромер  (Меркурій-300 вартістю 231 тис. доларів США)
Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є.Кавецького НАН України, Інститутом органічної хімії НАН
України в межах співробітництва з Інститутом матеріалознавства в
Німеччині отримано спектрофотометр Shimadzu UV-3100, а Інститут
фізіології  рослин  і  генетики  НАН  України  та  Інститут
фізико-органічної хімії  та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН
України придбали наукове обладнання відповідно на суму 200 та
56 тис. доларів США.
   Дослідно-виробничі підрозділи мають 13 інститутів.
   Однак незважаючи на достатньо високий науково-методичний
рівень  наукових досліджень, наявність відповідних кадрів та
міжнародні зв'язки, що загалом сприяло певному розвитку досліджень
у галузі хімії та біології в НАН України, Президія НАН України
відзначає, що в їх організації в інститутах секції є низка
недоліків та невирішених проблем, які не дозволяють більшості цих
установ працювати на світовому рівні з урахуванням необхідності
розвитку сучасних актуальних наукових напрямів.
   Потребують розширення обсяги досліджень з деяких сучасних
напрямів.
   Керівництво  окремих установ не приділяє належної уваги
збільшенню  спеціальних  фондів, зокрема отриманню коштів за
міжнародними  грантами. Найбільш низькі показники мають такі
інститути, як  Інститут  зоології  ім.  І.І.Шмальгаузена  НАН
України -   0,5%,   Інститут  біології  південних  морів
ім. О.О.Ковалевського НАН України -  1%,  Інститут  ботаніки
ім. М.Г.Холодного  НАН  України - 13%, Інститут молекулярної
біології і генетики НАН України - 14%.
   Поряд з моральною застарілістю обладнання та устаткування,
незадовільним  матеріально-технічним  забезпеченням  подальший
розвиток досліджень гальмується й відтоком наукових кадрів за
кордон. Науковці не можуть повною мірою задовольнити свої потреби,
виїжджають на роботу за кордон і подекуди не повертаються в
Україну.
   В  деяких  установах  темпи підготовки фахівців високої
кваліфікації з новітніх напрямів хімії та біології недостатні,
внаслідок чого не зменшується середній вік науковців і гальмується
омолодження кадрової бази інститутів.
   Потребує поліпшення робота з узагальнення отриманих наукових
результатів.
   Розвиток окремих напрямів хімії та біології стримується також
застарілими формами координації робіт, що розпорошує і без того
скромні фінансові та науково-технічні можливості. Особливо це
стосується результативності роботи наукових рад з проблем при
відділеннях НАН України, яка вже не відповідає сучасним вимогам і
потребує  якісного  вдосконалення з урахуванням перспектив у
новітніх наукових напрямах.
   Недостатньо використовуються можливості профільних установ
зацікавлених міністерств та відомств, галузевих академій, вищих
навчальних закладів тощо. Зокрема, потребує суттєвого покращення
творча співпраця інститутів Відділення молекулярної біології,
біохімії, експериментальної та клінічної фізіології НАН України з
установами АМН України.
   Темпи впровадження завершених науково-дослідних прикладних
розробок  у  практику в цілому залишаються невисокими і не
відповідають як можливостям інститутів, так і вимогам сьогодення.
   Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1.  Схвалити наукову та науково-організаційну діяльність
Секції хімічних і біологічних наук НАН України, її відділень та
установ протягом 1999-2003 рр., відзначивши при цьому, що ними
було отримано низку наукових результатів світового рівня та
проведено певну роботу з удосконалення та оновлення наукової
тематики відповідно до тенденцій її розвитку в світі.
 
   2. Сучасними пріоритетними напрямами робіт установ Секції
хімічних і біологічних наук НАН України у галузі хімії та біології
вважати такі:
   - розвиток хімічних знань про речовини та процеси;
   - нанохімія;
   - хімічна екологія (водний та повітряний басейни, грунти);
   - біологічно активні речовини і матеріали;
   - нові високоефективні хімічні процеси і матеріали;
   - теоретичні основи створення лікарських форм нейротропних
препаратів з високою біодоступністю та селективністю;
   - основи функціонування живих систем та принципи керування
ними;
   - геноміка та протеоміка;
   - генні та клітинні біотехнології;
   - сенсорні системи та технології;
   - механізми кріоушкоджень, кріозахисту, природної стійкості
біологічних об'єктів до холоду та їх репарації після дії холоду;
   - створення та використання трансгенних організмів. Наукові
засади біобезпеки;
   - моніторинг та охорона рослинного і тваринного світу в
природному середовищі та в умовах антропогенного тиску;
   - збереження  і  збагачення  біорізноманіття, раціональне
використання природних ресурсів;
   - теоретичні основи селекції, створення нових сортів рослин,
штамів мікроорганізмів та генетичних банків;
   - наукові основи природничої музеології.
 
   3. Секції хімічних і біологічних наук НАН України (академік
НАН України В.Д.Походенко) разом з відділеннями наук забезпечити
ефективний контроль за виконанням установами секції комплексних і
цільових програм НАН України.
 
   4. Створити при Президії НАН України Комісію з питань
оновлення приладного парку для забезпечення виконання на сучасному
рівні наукових досліджень, насамперед у межах комплексних цільових
програм НАН України. Відділенню фізики і астрономії НАН України
(академік  НАН України А.Г.Наумовець) до 01.02.04 подати до
Президії НАН України узгоджені з відповідними відділеннями Секції
фізико-технічних  і  математичних  наук і Секції хімічних і
біологічних наук пропозиції щодо персонального складу Комісії НАН
України з питань оновлення приладного парку та проект Положення
про її діяльність.
 
   5. Відділенням наук Секції хімічних і біологічних наук НАН
України разом з підвідомчими установами:
 
   5.1.  До 01.03.04 провести аналіз надходжень коштів до
спецфонду в підвідомчих установах та розробити конкретні заходи по
кожній установі щодо їх збільшення.
 
   5.2. До 01.04.04 розглянути на засіданнях Бюро стан роботи з
молодими вченими, розробити і подати до секції конкретні заходи по
кожній установі щодо залучення талановитої молоді до наукових
досліджень та її закріплення.
 
   6.   Відділенню   молекулярної   біології,  біохімії,
експериментальної  та  клінічної  фізіології  НАН  України
(член-кореспондент НАН України В.Ф.Чехун) і Відділенню загальної
біології  (академік  НАН  України  Д.М.Гродзинський) разом з
Міністерством освіти і науки України протягом 2004 р. завершити
розроблення  національної  стратегії розвитку біотехнології в
Україні та подати відповідні матеріали в установленому порядку до
Кабінету Міністрів України.
 
   7.   Відділенню   молекулярної   біології,  біохімії,
експериментальної  та  клінічної  фізіології  НАН  України
(член-кореспондент НАН України В.Ф.Чехун):
 
   7.1.  До 01.03.04 розглянути питання створення на базі
підвідомчих установ інноваційно-технологічних центрів, зокрема в
галузі медичної біотехнології, розробити обгрунтовані пропозиції
та подати їх в установленому порядку до Президії НАН України.
 
   7.2. До 01.04.04 із залученням АМН та МОЗ України розглянути
питання про доцільність створення Міжвідомчої наукової ради НАН,
АМН  і МОЗ України з сучасних медико-біологічних проблем і
відповідні пропозиції подати в установленому порядку до Президії
НАН України.
 
   7.3. До 01.02.04 з залученням АМН та МОЗ України розглянути
питання про доцільність проведення протягом І півріччя 2004 р.
спільних Загальних зборів НАН України і АМН України за участю МОЗ
України, присвячених вирішенню актуальних проблем охорони здоров'я
населення України.
 
   8.  Відділенню загальної біології НАН України (академік
Д.М.Гродзинський):
 
   8.1. До 01.02.04 разом із зацікавленими установами НАН
України  провести організаційну роботу з формування програми
фундаментальних  досліджень  з  геноміки,  біоінформатики  та
біотехнології рослин, визначивши механізми її реалізації, та
подати до Президії НАН України відповідні пропозиції.
 
   8.2. До 01.03.04 за участю інших відділень секції розглянути
питання проведення в НАН України досліджень з актуальних для
України екологічних проблем і подати до Президії НАН України
обгрунтовані  пропозиції  щодо підвищення їх ефективності та
посилення співпраці в цій галузі з зацікавленими міністерствами та
відомствами України.
 
   8.3. Із залученням відповідних установ НАН України протягом І
півріччя 2004 р. розглянути питання щодо розроблення програми з
біорізноманіття і сталого розвитку та подати відповідні пропозиції
до Президії НАН України.
 
   8.4. До 01.04.04 із залученням відповідних установ НАН
України розробити та подати в установленому порядку до Президії
НАН України пропозиції щодо створення на базі Інституту клітинної
біології та генетичної інженерії НАН України Центру геноміки та
біотехнології рослин.
 
   8.5. До 01.10.04 разом із зацікавленими установами НАН
України,  УААН  та  інших міністерств і відомств розглянути
можливість створення технопарку агробіотехнологічного профілю та
подати обгрунтовані пропозиції до Президії НАН України.
 
   9.  Контроль  за виконанням цієї постанови покласти на
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
 
 Президент Національної академії
 наук України академік НАН України            Б.Є.Патон
 
 Перший віце-президент - головний
 учений секретар Національної академії
 наук України академік НАН України            А.П.Шпак

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка