Законы Украины

Новости Партнеров
 

Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній академії наук України. 1999-2003

      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            05.11.2003 N 272
 
 
       Розвиток соціогуманітарних досліджень
       у Національній академії наук України.
              1999-2003
 
 
   Заслухавши та  обговоривши   доповідь   віце-президента
Національної академії наук України, голови Секції суспільних і
гуманітарних наук НАН України академіка НАН України І.Ф.Кураса та
співдоповіді академіків-секретарів відділень економіки НАН України
академіка НАН України В.М.Гейця, історії, філософії та права НАН
України академіка НАН України О.С.Онищенка, літератури, мови та
мистецтвознавства НАН України академіка НАН України І.М.Дзюби,
Президія НАН України відзначає, що звітний період знаменувався
подальшим розвитком у  Національній  академії  наук  України
соціогуманітарних наук, відчутним зростанням їх внеску у справу
розбудови   незалежної   України,   її   державного   і
суспільно-політичного  життя,  науки,  освіти  і  культури,
гуманітарної  сфери  в  цілому,  у  розширення  міжнародного
співробітництва нашої країни.
   Протягом звітного періоду вченими Секції підготовлено ряд
концептуальних  документів  державного  значення:  Концепцію
реформування політичної системи України, Концепцію промислової
політики України, Концепцію розвитку гуманітарної сфери України,
Концепцію державної інформаційної політики. Вченими-економістами
подано Уряду низку концептуальних і прогностичних документів з
головних проблем розвитку економіки, інвестиційної, інноваційної,
регіональної політики. Установам Секції належить  вирішальний
внесок у розробку програми економічного і соціального розвитку
Донецького і Західного регіонів, стратегії перспективного розвитку
міста Києва до 2020 року, загальнодержавної програми розвитку
малих міст України, яка здобула схвалення Верховної Ради України.
Здійснюється розробка Стратегії регіонального розвитку України.
   Установи Секції беруть активну участь у підготовці щорічних
послань Президента України до Верховної Ради України, реалізації
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, розробці Стратегії
економічного і соціального розвитку України до 2011 року. Секцією
зроблено великий внесок у підготовку та проведення у звітний
період великих загальнодержавних конференцій: "Нові політичні
реалії України на рубежі тисячоліть" та "Україна на порозі XXI
століття: уроки реформ та стратегія розвитку", які відбулися під
патронатом Президента України Л.Д.Кучми.
   Спільними зусиллями установ Секції та Академії правових наук
України здійснюється розробка теоретичних проблем вдосконалення
вітчизняного законодавства, моделей і проектів законодавчих актів,
їх наукова експертиза і апробація, науково-методичне супроводження
законотворчої діяльності Верховної Ради України. Здійснюється
масштабний соціологічний моніторинг стану українського суспільства
та громадської думки з актуальних питань суспільно-політичного і
соціально-економічного розвитку.
   Протягом звітного періоду зріс науковий потенціал установ
Секції.  Завершилося  становлення нових пріоритетних наукових
напрямів, необхідних для забезпечення інтелектуальної і духовної
незалежності України, потреб розбудови національної державності,
формування  громадянського,  інформаційного,   інноваційного
суспільства,  серед  яких:  вивчення  процесів  глобалізації,
формування інформаційного  суспільства,  сучасних  політичних,
економічних і соціальних трансформацій в Україні та країнах
колишнього  СРСР,  громадської  думки  з  актуальних  питань
суспільно-політичного  розвитку,  становлення нової політичної
культури; етнологія, етнополітологія; сходознавство, культурологія
в її комплексних, притаманних світовій науці, вимірах; комп'ютерна
лінгвістика.
   Новий поштовх до розвитку одержали такі важливі наукові
напрями, як економічне прогнозування, демографія і соціальна
політика, археографія, діалектологія, біографістика, історичне
пам'яткознавство, регіоналістика, наукова інформація, національна
бібліографія, розвиток вітчизняних  електронних  інформаційних
ресурсів.
   Тривала реорганізація мережі і структури наукових установ. У
2002 р. створено інститут демографії і соціальних досліджень НАН
України. Президією НАН України прийнято рішення про створення з
січня 2004 р. Об'єднаного інституту економіки НАН України.
   Суттєво збільшились кількість і питома вага спеціалістів
вищої кваліфікації, особливо у галузі економічних наук. У 2003 р.
в 36 установах Секції працювало 362 доктори та 1157 кандидатів
наук. Зросла наукова віддача вчених. Порівняно з попереднім
п'ятиріччям кількість опублікованих колективних та індивідуальних
монографій збільшилась на 25%, а по Відділенню економіки НАН
України - на 50%. Загальна кількість публікацій вчених Секції у
наукових виданнях зросла на 35%. Установами Секції випускається 31
науковий журнал та 64 періодичні і продовжувані наукові збірники.
   У звітному періоді завершено видання фундаментальних праць:
15-томника "Україна  крізь  віки"; тритомної "Давньої історії
України". Опубліковано перші три книги "Історії  української
культури"; чотири томи шеститомної "Політичної історії України:
XX століття" та  "Юридичної  енциклопедії",  серію  з  майже
20 українських  словників нового покоління (і їх електронний
варіант - лазерний диск "Словники України"). З'явилася серія
грунтовних  праць  з  соціології,  присвячених аналізу стану
українського суспільства на рубежі тисячоліть. Значний внесок
зроблено у дослідження вітчизняної історії і культури, видання
спадщини видатних українських вчених, письменників, громадських і
політичних  діячів, справу наукового забезпечення утвердження
позицій української мови в різних сферах життя українського
суспільства.
   Інтенсивно розвивалося  співробітництво Секції, відділень,
окремих установ з Міністерством  освіти  і  науки  України,
гуманітарними  факультетами і інститутом міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса  Шевченка,
Національним економічним університетом, Національною юридичною
академією імені Ярослава Мудрого, Національним  університетом
"Києво-Могилянська  академія",  Славістичним  університетом,
Міжнародним Соломоновим університетом у Києві та Харківським,
Львівським,    Одеським,    Донецьким,    Таврійським,
Кам'янець-Подільським  національними  університетами.  Протягом
п'ятиріччя вченими Секції підготовлено й опубліковано понад 50
підручників, навчальних посібників, хрестоматій та інших видань
для  вищої  і  загальноосвітньої школи. На базі академічних
інститутів функціонує три вищих навчальних заклади: Київський
університет права, Вища школа соціології, Інститут політичних
наук.
   Зріс внесок установ Секції у справу дослідження і збереження
вітчизняної історико-культурної спадщини, розвиток музейної і
заповідної справи.
   Свідченням авторитету наукових установ Секції є те,  що
впродовж  п'ятиріччя праці їх вчених 4 рази було удостоєно
Державної премії України у галузі науки і техніки, тричі -
Національної премії імені Тараса Шевченка, а також Державної
премії України в галузі архітектури та Державної премії України
імені М.В.Лисенка.
   Досягнення установ Секції дозволяють зосередити їх зусилля на
вирішенні низки завдань більш високого порядку,  розв'язанні
назрілих наукових та науково-організаційних проблем.
   Невідкладним є  формування комплексної програми наукового
забезпечення законодавчого процесу в Україні, яка включала б у
себе дослідження з фундаментальних теоретичних, а також прикладних
проблем правотворення, здійснення моніторингу його ефективності.
   Вимагає суттєвого поліпшення діяльність багатьох наукових
(координаційних)  рад,  Археографічної  комісії  НАН України,
постановка  бібліографічно-інформаційної  справи  у  більшості
установ.
   Потребує активізації   справа   підготовки  вітчизняних
підручників нового покоління для вищої школи з  економічних
дисциплін.
   Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Схвалити  наукову  та науково-організаційну діяльність
Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, її відділень і
установ протягом 1999-2003 років; визнати її значним позитивним
внеском у справу розвитку вітчизняної соціогуманітарної науки,
забезпечення назрілих потреб державного і суспільного життя,
розвитку освіти і культури.
 
   2. Затвердити скориговані пріоритетні напрями фундаментальних
досліджень установ Секції суспільних і гуманітарних наук НАН
України на наступні роки згідно з додатком.
   Зобов'язати відділення  економіки;  історії, філософії та
права; літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, наукові
установи скоригувати тематику наукових досліджень на 2004 та
наступні роки відповідно до затверджених пріоритетних напрямів.
 
   3. Доручити Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
(академік НАН України І.Ф.Курас):
 
   3.1. Протягом грудня 2003 р. провести спільну наукову сесію з
Академією правових наук України та Інститутом  законодавства
Верховної Ради України, за результатами роботи якої прискорити
доопрацювання і подання на розгляд вищих органів державної влади
проекту Комплексної програми наукового забезпечення законодавчого
процесу в Україні.
 
   3.2. Не пізніше 01.01.04 підготувати на розгляд Президії НАН
України пропозиції щодо формування, починаючи з 2004 року, спільно
з Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури і
мистецтв України, галузевими академіями наук міжгалузевої програми
досліджень у галузі соціогуманітаристики, яка передбачала б,
зокрема, інтеграцію зусиль суспільних, природничих і технічних
наук у дослідженні нових проблем, що постають перед людством у
зв'язку з розвитком сучасних глобалізаційних процесів, формуванням
інформаційного суспільства.
 
   3.3. Спільно з Відділенням інформатики НАН України (академік
НАН України І.В.Сергієнко) протягом листопада 2003 р. підготувати
та подати на розгляд урядової Комісії з питань  діяльності
технологічних  парків  та  інноваційних структур інших типів
пропозиції щодо розгортання діяльності  Технологічного  парку
"Інтелектуальні інформаційні технології".
 
   3.4. З урахуванням нагромадженого установами Секції досвіду
протягом IV кварталу 2003 р. вивчити можливість  подальшого
розгортання    мережі    спільних   дослідницьких   та
науково-впроваджувальних центрів з міжнародними та зарубіжними
організаціями,  органами державної влади України та органами
місцевого самоврядування, закладами освіти і культури.
 
   3.5. Протягом IV кв. 2003 р. - I кв. 2004 р. забезпечити
завершення доопрацювання та підготовки до друку рукописів IV та V
томів "Історії української культури" з урахуванням видання кожного
з зазначених томів у двох книгах.
 
   3.6. Протягом IV кварталу 2003 р. спільно з Міністерством
освіти і науки України  забезпечити  розгляд  та  прийняття
напрацьованих Національною комісією з питань правопису змін до
українського правопису.
 
   3.7. До 01.01.04 розробити пропозиції щодо вдосконалення у
НАН України порядку планування та проведення наукових конференцій,
семінарів та симпозіумів з проблем соціогуманітаристики, маючи на
увазі зосередження зусиль і фінансових ресурсів на підтримці серій
продовжуваних, високопрофесійних наукових форумів.
 
   3.8. Протягом 2004 та наступних років забезпечити планомірний
і цілеспрямований розвиток міжнародного наукового співробітництва
відділень та наукових установ, насамперед по лінії Міжнародної
асоціації академій наук, виходячи з завдань прискореного розвитку
вітчизняної  соціогуманітарної  науки,  оволодіння  сучасною
методологією та передовим досвідом наукових досліджень.
 
   3.9. Вивчити питання щодо подальшого розвитку співробітництва
НАН України з науковими установами української  діаспори  у
Німеччині, Франції, США, Канаді та інших зарубіжних країнах,
зокрема з проблем:
   - впровадження нових організаційних форм участі НАН України у
підтримці їх функціонування та у збереженні, систематизації,
вивченні і публікації зібраних ними документальних та книжкових
фондів;
   - повернення  на  Батьківщину  (в оригіналах чи копіях)
документальної та рукописної спадщини видатних українських вчених,
громадських та політичних діячів, архівних матеріалів українських
наукових та культурних осередків за кордоном.
   Не пізніше I кварталу 2004 р. подати відповідні пропозиції на
розгляд Президії НАН України.
 
   4. Відділенню економіки НАН України (академік НАН України
В.М.Геєць):
 
   4.1. При  плануванні науково-дослідних робіт на 2004 та
наступні роки передбачити суттєве розширення досліджень з проблем
розвитку  національної  економіки  в  умовах суспільства, що
модернізується під впливом домінуючих процесів глобалізаційного
характеру,  а також з проблем економічного прогнозування як
самостійного виду діяльності в  сучасних  умовах  державного
регулювання економіки.
 
   4.2. Забезпечити  розширення  співпраці  наукових установ
економічного профілю НАН України з вищими навчальними закладами
України, зокрема в плані підготовки протягом 2004-2005 рр. серії
підручників нового покоління з проблем економіки, демографії,
статистики, фінансів та банківської справи, праці.
 
   5. Відділенню  історії,  філософії та права НАН України
(академік НАН України О.С.Онищенко):
 
   5.1. Надати пріоритетного значення розгортанню  на  базі
Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, Львівської
наукової бібліотеки імені В.Стефаника НАН України, інших установ
потужних електронних інформаційних ресурсів загальнодержавного
значення з широкого комплексу проблем соціогуманітаристики. Не
пізніше  15.01.04 подати пропозиції з питань, що потребують
прийняття додаткових рішень Президії НАН України з зазначених
проблем.
 
   5.2. У I кварталі 2004 р. подати на розгляд Президії НАН
України пропозиції щодо активізації діяльності Археографічної
комісії НАН України, реалізації під її егідою науково-видавничих
проектів міждисциплінарного і міжвідомчого рівня.
 
   6. Відділенню літератури, мови та мистецтвознавства  НАН
України (академік НАН України І.М.Дзюба):
 
   6.1. У I кварталі 2004 р. підготувати на розгляд Президії НАН
України питання про розвиток в Україні наукового та освітнього
напряму "Прикладна лінгвістика".
 
   6.2. Протягом IV кварталу 2003 р. з залученням інститутів
мистецтвознавства,  фольклористики  та   етнології   імені
М.Т.Рильського (член-кореспондент НАН України Г.А.Скрипник) та
народознавства НАН  України  (член-кореспондент  НАН  України
С.П.Павлюк) розробити перспективний план розвитку у НАН України
досліджень з проблем народної архітектури та побуту.
 
   7. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
 
 Президент Національної академії
 наук України академік НАН України            Б.Є.Патон
 
 Перший віце-президент - головний
 учений секретар Національної
 академії наук України академік
 НАН України                       А.П.Шпак
 
 
                   Додаток
                   до постанови Президії НАН
                   України
                   05.11.2003 N 272
 
 
               ПЕРЕЛІК
       пріоритетних напрямів фундаментальних
        досліджень установ Секції суспільних
         і гуманітарних наук НАН України
 
 
   1. Сучасні  світові  цивілізаційні,  ідеологічні   та
духовно-культурні   процеси,  глобалізація  та  формування
інформаційного суспільства. Проблеми  європейської  інтеграції
України,  її  участі  у  формуванні нової системи світової,
європейської  та  регіональної  міжнародної  безпеки   і
співробітництва; забезпечення і захисту національних та державних
інтересів, економічної, політичної, соціальної,  інформаційної
безпеки, інтелектуальної та культурної самостійності України.
 
   2. Проблеми  наукового  передбачення  і  супроводження
суспільно-політичних та  соціально-економічних  трансформацій.
Формування в Україні громадянського, інформаційного, інноваційного
суспільства. Футурологія. Дослідження динаміки та моделювання
економічних,   політичних,   соціальних,   демографічних,
етнонаціональних і культурних процесів в Україні і світі.
 
   3. Зростання ролі гуманітарних чинників у розвитку сучасного
українського суспільства. Проблеми гуманітаризації науки, системи
освіти і виховання, піднесення світоглядної, політичної, правової,
економічної,  інноваційної  та  екологічної культури громадян
України, культури міжетнічного спілкування. Методологічні проблеми
інтеграції соціогуманітарних, природничих і технічних наук.
 
   4. Проблеми збереження національної і етнічної самобутності в
умовах сучасної глобалізації і інформатизації. Дослідження історії
світової та української культури, публікація пам'яток вітчизняної
історико-культурної, літературної,          філософської,
суспільно-політичної та наукової спадщини. Теоретичні проблеми
охорони та збереження історико-культурної  спадщини,  розвитку
пам'ятко-охоронної, музейної та заповідної справи.
 
   5. Теоретичні  та  методичні  проблеми  інформатизації
гуманітарних  наук.  Розробка  та  впровадження  новітніх
інтелектуальних інформаційних технологій для забезпечення потреб
соціально-гуманітарної сфери. Розвиток вітчизняних електронних
науково-інформаційних ресурсів, енциклопедичної та словникової
справи. Формування фундаментальних науково-інформаційних банків та
баз  даних, електронних бібліотек та лексикографічних систем
загальнонаціонального значення.
 
        По Відділенню економіки НАН України
 
   1. Економічна теорія
 
   2. Прогнозування та сталий розвиток економіки
 
   3. Макроекономічна політика
 
   4. Інституційні зміни в економіці
 
   5. Демографія і соціально-економічний розвиток країни та її
регіонів
 
   6. Фінансово-грошова, кредитна, цінова та податкова політика
 
   7. Бюджетна політика
 
   8. Рента та рентні відносини
 
   9. Промислова    політика,    науково-технічний   та
інновативно-інноваційний розвиток
 
   10. Економічні проблеми агропромислового комплексу
 
   11. Рента та рентні відносини
 
   12. Регіональна економіка і регіональна політика. Просторовий
розвиток і земельне планування
 
   13. Економічні  аспекти  природокористування, екології та
надзвичайних ситуацій
 
   14. Демографія і соціально-економічний розвиток країни та її
регіонів
 
   15. Економіко-правові аспекти суспільного розвитку
 
   16. Дослідження   економічних   аспектів   глобальних
світоцивілізаційних  процесів,  зовнішньоекономічної  політики
України та міжнародних відносин.
 
   По Відділенню історії, філософії та права НАН України
 
   1. Державотворення   і   формування   громадянського,
інформаційного, інноваційного суспільства в Україні. Теоретичні і
прикладні проблеми реалізації Конституції України ( 254к/96-ВР ),
розвитку вітчизняного законодавства, імплементації в Україні норм
міжнародного і європейського права.
 
   2. Вивчення політичного розвитку і  політичної  культури
українського суспільства. Геополітика і етнополітика. Україна в
системі сучасного міжнародного правопорядку.
 
   3. Дослідження процесів трансформації сучасного українського
суспільства, соціальних, політичних та соціокультурних чинників
його стабілізації і виходу на шляхи динамічного поступу. Вивчення
громадської думки з актуальних проблем соціально-економічного,
суспільно-політичного та духовно-культурного розвитку.
 
   4. Етнічні та етнокультурні процеси в минулому та в сучасній
Україні. Релігія і церква в Україні. Новітні релігійні течії.
Проблеми  запобігання  проявам  релігійного  екстремізму  та
міжетнічної напруги, гармонізації міжетнічних та міжконфесійних
відносин в Україні.
 
   5. Історіософія. Теоретичні  проблеми  історичної  науки.
Археологія та давня історія України. Дослідження середньовічної,
нової  та  новітньої  історії  України   в   контексті
загальнослов'янського,  європейського та світового історичного
процесу. Історичний досвід українського народу і розв'язання
актуальних  проблем  сучасного суспільного розвитку. Проблеми
формування патріотичної національної  свідомості.  Регіональна
історія та історичне краєзнавство в Україні.
 
   6. Історичні та культурні взаємодії України з східним світом.
Комплексні дослідження у галузі сходознавства та кримознавства.
Вивчення проблем історії та культури кримськотатарського народу,
караїмів та кримчаків, їх сучасного соціального та етнокультурного
розвитку і шляхів інтеграції в українське суспільство. Дослідження
проблем ісламу.
 
   7. Логіка,  методологія  та  філософія  науки.  Сучасні
трансформації наукового пізнання; аналіз тенденцій та змін в
методологічній свідомості. Основні характеристики і  сутність
перехідних станів в науці та суспільстві.
 
   8. Соціальна  філософія,  філософія історії та філософія
етносу. Особливості  перехідного  етапу  суспільно-історичного
процесу.  Некласична  філософія  історії.  Загальнолюдські та
особистністні  виміри  процесу  формування  громадянського
суспільства. Філософські проблеми культури, етика та естетика.
Формування нової людини і сучасної світоглядної культури. Феномен
екологічної свідомості.
 
   9. Філософська  думка  України  в контексті європейської
філософії. Філософське джерелознавство.
 
   10. Вивчення    теоретичних    проблем    розвитку
науково-інформаційної сфери, бібліотекознавства та архівознавства,
формування  електронних  бібліотек.  Розвиток  вітчизняної
бібліографії та біобібліографії. Проблеми інформатизації наукових
бібліотек,  розробки  та  впровадження  новітніх  технологій
збереження, консервації та реставрації бібліотечних фондів.
 
        По Відділенню літератури, мови та
         мистецтвознавства НАН України
 
   1. Історія української літератури та сучасний літературний
процес в Україні в загальнослов'янському та загальноєвропейському
контексті.
 
   2. Джерелознавче й текстологічне дослідження класичної та
модерної української літератури.
 
   3. Історія зарубіжних літератур: класичний та постмодерний
вимір.
 
   4. Теорія  літератури  і  методологія  літературознавчих
досліджень в контексті сучасних теорій та інтерпретацій.
 
   5. Порівняльне  літературознавство:  вивчення  української
літератури у контексті європейської і світової літератури на
засадах теорії та методології сучасної компаративістики.
 
   6. Слов'янські мови в світовому етнокультурному просторі:
порівняльний аспект.
 
   7. Теорія та методологія сучасного мовознавства.
 
   8. Дослідження сучасного стану української літературної мови
(фонологія, експериментальна фонетика, граматика, термінологія,
фразеологія, лексика, ономастика, норма, правопис,  орфоепія,
культура  мови,  стилістика)  та  живої народної мови у її
територіальних   виявах   (діалектологія,    лінгвістичне
картографування).
 
   9. Історія системних рівнів української мови, правопису та
української літературної мови, видання пам'яток.
 
   10. Соціолінгвістичні дослідження функціонування української
мови як державної мови в Україні. Проблеми утвердження її позицій
в усіх сферах суспільного життя.
 
   11. Інформаційно-лінгвістичні   технології.   Теоретична,
математична та прикладна лінгвістика.
 
   12. Історико-етнографічне  вивчення  культури та етнічної
історії українського народу, етнічних меншин та корінних народів
України в контексті сучасних культурних процесів.
 
   13. Актуальні  теоретичні  проблеми  історії професійного
мистецтва і народної творчості.
 
   14. Етнокультура та мистецтво зарубіжних країн: історія,
проблеми та тенденції сучасного розвитку.
 
   15. Сучасні фольклористичні дослідження: історія, теорія,
інноваційні тенденції.
 
 Перший віце-президент - головний
 учений секретар Національної
 академії наук України академік              А.П.Шпак

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка