Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 797/2003 ( 797/2003 ) від 04.08.2003 )
 
     Про Положення про Державний комітет у справах
        охорони державного кордону України
 
 
   1. Затвердити Положення про Державний комітет у справах
охорони державного кордону України (додається).
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Розпорядження Президента України від 1 грудня 1992 року N 191
( 191/92-рп ) "Про Положення про Державний комітет у справах
охорони державного кордону України";
 
   Розпорядження Президента України від 13 грудня 1993 року
N 133 ( 133/93-рп ) "Про внесення змін до Положення про Державний
комітет у справах охорони державного кордону України";
 
   підпункт "б" пункту 1 Розпорядження Президента України від
19 серпня 1994 року N 107 ( 107/94-рп ) "Про внесення доповнень і
змін до окремих актів Президента України";
 
   пункт 6 змін, що вносяться до актів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70
( 70/99 ) "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Президента України";
 
   Указ  Президента  України  від  2 серпня 1999 року N 947
( 947/99 ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про
Державний комітет у справах охорони державного кордону України";
 
   Указ Президента  України від 1 лютого 2000 року N 123
( 123/2000 ) "Про внесення змін до пункту 9 Положення про
Державний комітет у справах охорони державного кордону України".
 
   3. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 14 вересня 2000 року
     N 1071/2000
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                    Указом Президента України
                     від 14 вересня 2000 року
                        N 1071/2000
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Державний комітет у справах охорони
          державного кордону України
 
   1. Державний комітет у справах охорони державного кордону
України (Держкомкордон України) є центральним органом виконавчої
влади,  який  забезпечує  реалізацію  державної  політики  з
прикордонних питань, здійснює управління Прикордонними військами
України, а також координує діяльність органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування з питань організації перетинання
державного кордону особами, транспортними засобами, вантажами та
іншим майном, забезпечення додержання режиму державного кордону,
прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний
кордон України.
 
   2. Держкомкордон України у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
 
   Держкомкордон України  узагальнює  практику  застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції,  спрямовані  на вдосконалення законодавства, і в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України та
Кабінету  Міністрів  України.  У  межах  своїх  повноважень
Держкомкордон України організовує виконання актів законодавства і
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
 
   3. Основними завданнями Держкомкордону України є:
 
   організація охорони державного кордону та суверенних прав
України в її виключній (морській) економічній зоні;
 
   розроблення разом з відповідними органами виконавчої влади
пропозицій  щодо  правового оформлення державного кордону та
реалізації міжнародних договорів з питань додержання  режиму
державного кордону;
 
   забезпечення участі України в міжнародному співробітництві з
прикордонних питань і виконання відповідних зобов'язань,  що
випливають із міжнародних договорів України;
 
   здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо
державного кордону;
 
   безпосереднє керівництво Прикордонними військами України;
 
   забезпечення оснащення Прикордонних військ України озброєнням
і військовою технікою, підготовки і розстановки кадрів, зміцнення
дисципліни, правопорядку та виховання особового складу.
 
   4. Держкомкордон України відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   1) розробляє правовий, економічний та військово-спеціальний
механізм охорони державного кордону та суверенних прав України в
її виключній (морській) економічній зоні;
 
   2) здійснює  управління  Прикордонними військами України,
забезпечує їх бойову і мобілізаційну готовність, визначає склад
прикордонно-представницького апарату і керує його діяльністю;
 
   3) бере участь у міжнародному співробітництві з прикордонних
питань, розробляє разом з відповідними центральними та місцевими
органами виконавчої влади пропозиції щодо реалізації зобов'язань,
які випливають з міжнародних договорів України стосовно режиму
державного кордону;
 
   4) утворює,  реорганізовує  і  ліквідовує  відповідно до
законодавства і в межах установленої загальної структури  і
чисельності  Прикордонних військ України та виділених коштів
регіональні органи управління, органи охорони державного кордону
та органи забезпечення;
 
   5) затверджує справжні та умовні назви з'єднань і частин
Прикордонних військ України, військові звання за посадами до
полковника включно;
 
   6) бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення
діяльності пунктів пропуску через державний кордон;
 
   7) забезпечує додержання прикордонного режиму в прикордонній
смузі та в контрольованих прикордонних районах, здійснює контроль
за додержанням Прикордонними військами України вимог законодавства
під час складання протоколів про адміністративні правопорушення та
розгляду відповідних справ про такі порушення;
 
   8) організовує здійснення пропуску через державний кордон
осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Приймає
рішення щодо надання відповідно до законодавства дозволу на:
 
   перетинання громадянами державного кордону  у  спрощеному
порядку;
 
   перетинання державного кордону громадянами і транспортними
засобами поза пунктами пропуску;
 
   виліт і посадку повітряних суден з аеропортів (аеродромів), у
яких немає пунктів пропуску через державний кордон;
 
   заходження іноземних військових кораблів у внутрішні води, на
рейди та в порти України;
 
   9) здійснює  контроль  за  проведенням  підрозділами  з
оперативно-розшукової  роботи  Прикордонних  військ  України
оперативно-розшукової діяльності, в межах  своєї  компетенції
взаємодіє з органами, що займаються такою діяльністю;
 
   10) вживає відповідно до законодавства України спеціальних
заходів для забезпечення безпеки військовослужбовців Прикордонних
військ України та їх близьких родичів;
 
   11) сприяє   державним   органам,  органам  місцевого
самоврядування, підприємствам, установам  та  організаціям  у
розширенні торговельно-економічних відносин та інших міжнародних
зв'язків;
 
   12) організовує в  межах  своєї  компетенції  закупівлю,
накопичення та ефективне застосування всіх видів озброєння і
техніки Прикордонних військ України, створює умови  для  їх
утримання, ремонту, базування і розміщення;
 
   13) розробляє  вимоги  до  зразків  озброєння і техніки
Прикордонних військ України, планує, організовує та бере участь у
проведенні   науково-дослідних,   дослідно-конструкторських,
будівельних і виробничих робіт у сфері своєї діяльності, здійснює
контроль за якістю розробок і забезпечує проведення державних
випробувань нових та модернізованих зразків озброєння і техніки,
потрібних для охорони державного кордону та суверенних прав
України в її виключній (морській) економічній зоні;
 
   14) забезпечує в установленому порядку і в межах своїх
повноважень реалізацію військової техніки та іншого військового
майна, що перебувають у сфері його управління, передачу такого
майна в оренду;
 
   15) виконує функції державного замовника на розроблення,
виробництво, постачання,  ремонт  технічних  засобів  охорони
державного кордону, військової техніки і майна, виконання робіт та
надання послуг для потреб охорони державного кордону;
 
   16) організовує  підготовку,  перепідготовку,  підвищення
кваліфікації особового складу Прикордонних військ України, виконує
функції державного замовника на підготовку офіцерських кадрів у
вищих  навчальних  закладах єдиної системи військової освіти
України;
 
   17) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що перебувають у сфері
його управління;
 
   18) вживає в установленому законодавством порядку заходів
щодо забезпечення будівництва, реконструкції, експлуатації та
ремонту житлового фонду, об'єктів військового призначення;
 
   19) організовує забезпечення Прикордонних військ  України
продовольством, речовим та іншим майном, матеріальними та іншими
ресурсами;
 
   20) забезпечує реалізацію державної  політики  з  питань
кадрової роботи, проведення виховної роботи серед особового складу
Прикордонних військ України та заходів щодо зміцнення військової
дисципліни і правопорядку;
 
   21) забезпечує  відповідно  до  законодавства правовий і
соціальний захист військовослужбовців Прикордонних військ України
та членів їхніх сімей;
 
   22) вживає  заходів  до  розвитку  ділових  зв'язків  з
командуванням прикордонних військ держав, з  якими  укладено
відповідні договори та угоди;
 
   23) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо стану
охорони  державного  кордону,  здійснює  редакційно-видавничу
діяльність;
 
   24) забезпечує в межах визначених законодавством повноважень
виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної
готовності держави;
 
   25) здійснює  в  межах своєї компетенції повноваження і
забезпечує виконання заходів, передбачених законодавством щодо
правового режиму воєнного стану;
 
   26) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням  у  Держкомкордоні  України, регіональних органах
управління, органах охорони державного  кордону  та  органах
забезпечення Прикордонних військ України;
 
   27) виконує інші функції, що випливають із покладених на
нього завдань.
 
   5. Держкомкордон України має право:
 
   1) залучати спеціалістів міністерств,  інших  центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
 
   2) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
інформацію, документи і матеріали, необхідні  для  виконання
покладених на нього завдань;
 
   3) скликати  в  установленому  порядку наради за участю
представників органів виконавчої влади з питань, що належать до
його компетенції;
 
   4) заслуховувати  інформацію  керівників  центральних  та
місцевих органів виконавчої влади, підприємств,  установ  та
організацій про хід виконання завдань і заходів з питань охорони
державного  кордону,  забезпечення  його  режиму,  додержання
прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний
кордон;
 
   5) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України.
 
   6. Держкомкордон України під час виконання покладених на
нього  функцій взаємодіє з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а
також з відповідними органами іноземних держав.
 
   7. Держкомкордон України в межах своїх повноважень, на основі
та на виконання актів законодавства видає директиви і накази,
організовує і контролює їх виконання.
 
   Нормативно-правові акти  Держкомкордону України підлягають
реєстрації в установленому законодавством порядку.
 
   Рішення Держкомкордону України, прийняті  в  межах  його
повноважень,  є  обов'язковими для виконання центральними та
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх
форм власності та громадянами.
 
   Держкомкордон України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
 
   8. Держкомкордон  України  очолює  Голова  -  Командувач
Прикордонних військ України, якого призначає на посаду та звільняє
з посади Президент України в установленому законодавством порядку.
 
   Голова Держкомкордону   України   здійснює  керівництво
Держкомкордоном України та Прикордонними військами України і несе
персональну  відповідальність  перед  Президентом  України та
Кабінетом  Міністрів  України  за  виконання  покладених  на
Держкомкордон України завдань і виконання ним своїх функцій.
 
   Голова Держкомкордону  України  має  заступників,  які
призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому
законодавством порядку.
 
   Голова Держкомкордону України розподіляє обов'язки між своїми
заступниками, визначає ступінь їх відповідальності, а  також
ступінь  відповідальності  керівників  структурних підрозділів
Держкомкордону України, регіональних органів управління, органів
охорони державного кордону та органів забезпечення Прикордонних
військ України.
 
   Голові Держкомкордону України - Командувачу  Прикордонних
військ України, його заступникам, іншим посадовим особам керівного
складу Держкомкордону України, командувачам  військ  напрямів
Прикордонних  військ  України,  ректору Національної академії
Прикордонних військ  України  імені  Б.Хмельницького  та  їх
заступникам встановлюються військові звання відповідно до переліку
посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського складу,
який додається.
 
   9. Голова Держкомкордону України:
 
   затверджує в установленому порядку структуру, штатний розпис
Держкомкордону України, регіональних органів управління, органів
охорони державного кордону та органів забезпечення, а також
положення про структурні підрозділи Держкомкордону України;
 
   є розпорядником коштів Держкомкордону України;
 
   присвоює в установленому законодавством порядку військові
звання та вносить подання про присвоєння офіцерам вищих військових
звань;
 
   представляє в установленому порядку військовослужбовців, які
особливо відзначилися, до нагородження державними нагородами та
відзнаками Президента України;
 
   встановлює відомчі заохочувальні відзнаки і нагороджує ними;
 
   присвоює відповідно   до   законодавства   працівникам
Держкомкордону України ранги державних службовців;
 
   систематично інформує Президента України, Раду національної
безпеки і оборони  України  з  основних  питань  діяльності
Прикордонних військ України;
 
   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 
   10. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції Держкомкордону України, обговорення  найважливіших
напрямів його діяльності в Держкомкордоні України утворюється
колегія у складі Голови Держкомкордону України (голова колегії),
його заступників (за посадою), інших посадових осіб керівного
складу Прикордонних військ України.
 
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади.
 
   Члени колегії  Держкомкордону  України  затверджуються та
увільняються від виконання обов'язків Кабінетом Міністрів України.
 
   Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше
двох разів на квартал.
 
   Рішення колегії приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії і  проводяться  в  життя  наказами
Держкомкордону України.
 
   11. Граничну чисельність працівників Держкомкордону України
затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   Кошторис видатків Держкомкордону України затверджує  його
Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.
 
   Фінансування видатків   на   забезпечення   діяльності
Держкомкордону України здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету.
 
   12. Держкомкордон України є юридичною особою, має самостійний
баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.ЛИТВИН
 
 
                         ДОДАТОК
                    до Положення про Державний
                    комітет у справах охорони
                    державного кордону України
 
               ПЕРЕЛІК
     посад, що підлягають заміщенню особами вищого
      офіцерського складу в Держкомкордоні України
 
------------------------------------------------------------------
          Посада           | Військове звання
------------------------------------------------------------------
 
           Держкомкордон України
 
Голова Держкомкордону України - Командувач   генерал армії
Прикордонних військ України           України
 
Перший заступник  Голови  Держкомкордону   генерал-полковник
України - Командувача Прикордонних військ
України  -  начальник  Головного штабу
Прикордонних військ України
 
Заступник Голови Держкомкордону України -   генерал-лейтенант
Командувача Прикордонних військ України,   (віце-адмірал)
перший заступник  начальника  Головного
штабу  Прикордонних  військ  України,
начальник Головного управління
 
Заступник начальника Головного управління,   генерал-майор
начальник управління, начальник інспекції,   (контр-адмірал)
начальник штабу озброєння, начальник штабу
тилу
 
       Напрями Прикордонних військ України та
     Національна академія Прикордонних військ України
           імені Б. Хмельницького
 
Командувач військ   напряму,   ректор   генерал-лейтенант
Національної академії
 
Перший заступник  командувача  військ -   генерал-майор
начальник штабу, перший заступник ректора   (контр-адмірал)
Національної академії
 
Заступник командувача  військ  напряму,   полковник
заступник ректора Національної академії     (капітан I рангу),
                        генерал-майор
                        (контр-адмірал)
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.ЛИТВИН
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка