Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил здійснення коригування банками їх фінансової та статистичної звітності за результатами виїзних інспекцій Національного банку України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 359 від 14.09.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 жовтня 2000 р.
 vd20000914 vn359           за N 674/4895
 
 
     Про затвердження Правил здійснення коригування
    банками їх фінансової та статистичної звітності за
      результатами виїзних інспекцій Національного
             банку України
 
 
   Відповідно до статей 7, 41 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та з метою забезпечення достовірності
звітності банків, а також надійності та стабільності банківської
системи  Правління    Національного    банку    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Правила здійснення коригування банками їх
фінансової та статистичної звітності за результатами виїзних
інспекцій Національного банку України (додаються).
   2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   3. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Департамент  пруденційного  нагляду (В.О.Зінченко), Управління
нагляду за великими банками (Ю.О.Герасименко), Управління з питань
роботи з проблемними банками (Л.О.Донченко), Операційне управління
(В.Д.Щуцький)  та  начальників  територіальних   управлінь
Національного банку України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                       Затверджено
                    Постанова Правління
                    Національного банку України
                    14.09.2000 N 359
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 жовтня 2000 р.
                   за N 674/4895
 
               Правила
         здійснення коригування банками
       їх фінансової та статистичної звітності
     за результатами виїзних інспекцій Національного
             банку України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Правила здійснення коригування банками їх фінансової та
статистичної  звітності  за  результатами  виїзних  інспекцій
Національного банку України (далі - Правила) регулюють процес
здійснення коригування фінансової і статистичної звітності банків
у разі виявлення неправильного відображення у ній операцій банку
та його стану за результатами виїзного інспектування з метою
забезпечення достовірності звітності.
   1.2. Правила розроблено відповідно до Законів України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) та інших нормативно-правових актів.
   1.3. Дія Правил поширюється на всі банки, що зареєстровані
Національним банком України (далі - Національний банк).
   1.4. Коригуванню підлягає вся звітність, що є обов'язковою
для складання та подання Національному банку відповідно до вимог
чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного
банку та  визнана  недостовірною  за  результатами  виїзного
інспектування.
   1.5. Достовірними вважаються  така  інформація  та  така
звітність,  які  адекватно  та  відповідно до вимог чинного
законодавства і нормативно-правових актів Національного банку
відображають події та операції банку.
   1.6. Обов'язковому коригуванню підлягають усі помилки, що є
суттєвими та не були відкориговані банком під час проведення
інспектування.
   1.7. Суттєвими вважаються помилки, вплив яких призводить до
неправильного розуміння даних бухгалтерського обліку, операцій,
фактів, фінансової інформацїї, що дає необ'єктивне уявлення про
фінансовий стан і діяльність банку.
   Суттєвою є помилка (одна помилка або кілька помилок у сумі),
що призводить до змін будь-якої суми в балансовому звіті та інших
звітах у розмірі, що перевищує 1% сукупних активів, та/або змін у
звіті про прибутки і збитки та інших звітах у розмірі, що
перевищує 1% сукупного доходу, та відповідає хоча б одній з умов:
   а) несвоєчасне  перенесення  суми  заборгованості  після
закінчення  терміну  її повернення на рахунки пролонгованої/
простроченої/ сумнівної заборгованості;
   б) несвоєчасне  списання  втрачених/збиткових  активів  з
балансу;
   в) впливає на показники економічних нормативів, установлених
Національним банком;
   г) впливає на класифікацію активів, формування резервів,
розмір активів;
   ) впливає на розмір заборгованості банку;
   д) впливає на дохідність та розміри одержаних прибутків;
   е) викривляє розмір капіталу банку;
   є) відсутня рівність рахунків (групи рахунків), яка має бути
відповідно  до чинних нормативно-правових актів Національного
банку.
   1.8. Суттєвість (пункт 1.7) помилки визначається під час
підготування до проведення виїзного інспектування за  даними
балансу та звіту про прибутки і збитки на дату інспектування, що
відображається у звіті про планування інспектування. При потребі
суттєвість  помилки  може  переглядатися  під  час  виїзного
інспектування з внесенням відповідних змін до звіту про планування
інспектування.
 
   2. Підстави для внесення коригувань до звітів
   2.1. Підставою для здійснення коригування  фінансової  і
статистичної звітності є результати виїзного інспектування.
   2.2. За результатами проведеного інспектування у звіті про
інспектування в розділі "Менеджмент" зазначається чи є звітність
банку достовірною та чи потребує вона коригувань. Якщо встановлено
недостовірність  звітності,  то  в  додатках  до  звіту про
інспектування (додаток 2 "Порівняльний звіт про фінансовий стан
банку" і додаток 3 "Порівняльний звіт про прибутки та збитки")
зазначаються суми потрібних коригувань за групами рахунків.
   2.3. У  разі  виявлення  за  результатами  інспектування
недостовірної звітності та невиправлення її під час проведення
інспектування, керівник інспекторської групи викладає такі факти у
доповідній записці та подає її на розгляд директору Департаменту
пруденційного нагляду, начальнику Управління нагляду за великими
банками, начальнику Управління з питань роботи з проблемними
банками або начальнику територіального управління Національного
банку (відповідно до повноважень кожного підрозділу) у 10-денний
строк після завершення інспектування для визначення заходів впливу
щодо банку.
   2.4. У  разі  виявлення  недостовірної  інформації  за
результатами перевірки філії банку керівник інспекторської групи в
10-денний  строк  інформує  про  це головний офіс банку та
територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням
банку - юридичної особи для вжиття заходів впливу та встановлення
контролю за виконанням вимог Національного банку.
   2.5. Документальне оформлення вимоги до банку щодо проведення
коригування звітності  здійснюється  відповідно  до  порядку,
передбаченого Положенням про застосування Національним банком
України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів
впливу  за порушення банківського законодавства, затвердженим
постановою Правління Національного банку України від 26.05.2000
N 215 ( z0382-00 ), зареєстрованим Міністерством юстиції України
03.07.2000 за N 382/4603.
   2.6. Відповідний документ надсилається до Ради та Правління
банку, звітність якого потребує коригування, та містить вимогу
розробити програму заходів щодо проведення коригування звітності,
у якій має бути визначено таке:
     коригуюча бухгалтерська проводка;
     характер операції;
     дата здійснення коригування;
     відповідальна особа.
   2.7. Програма заходів розробляється банком та в 30-денний
строк з часу встановлення відповідної вимоги (пункти 2.4, 2.5, 2.6
цих Правил) подається на узгодження до територіального управління
Національного банку за місцезнаходженням банку Ц юридичної особи,
Управління нагляду за великими банками, Управління з питань роботи
з проблемними банками  (відповідно  до  повноважень  кожного
підрозділу).  Про  результати  розгляду  зазначені підрозділи
інформують Департамент пруденційного нагляду.
 
   3. Процедури внесення коректив до звітності
   3.1. Корективи  до  звітності  вносяться  додатковими
бухгалтерськими  проводками  відповідно  до  діючого  порядку
(Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків України, затверджена постановою  Правління
Національного банку України від 21.11.97 N 388 ( v0495500-97 ), із
змінами)  або  через  сторнування із застосуванням виправних
меморіальних ордерів.
   3.2. Коригування  звітності  здійснюється шляхом внесення
відповідних змін до поточної звітності, що складається банком
після проведення інспектування в строки, передбачені програмою
заходів.
   3.3. Про кожний етап здійснення коригування банки - юридичні
особи зобов'язані поінформувати в 3-денний строк територіальні
управління  Національного  банку,  що їх контролюють, та/або
Департамент пруденційного нагляду, Управління нагляду за великими
банками,  Управління  з питань роботи з проблемними банками
(відповідно до повноважень кожного підрозділу) із зазначенням
бухгалтерської   проводки,   суми,   операції,  первинного
бухгалтерського документа (вид, номер та дата), підстав для
проведення  коригування  (пункт  програми  заходів,  вимоги
Національного банку).
 
   4. Контроль за здійсненням коригування та заходи впливу до
банків
   4.1. Контроль  за  своєчасністю  та  якістю  здійснення
коригування  звітності за результатами виїзного інспектування
покладається на відповідні територіальні управління Національного
банку за місцезнаходженням банку - юридичної особи, Департамент
пруденційного нагляду, Управління нагляду за великими банками,
Управління з питань роботи з проблемними банками відповідно до
повноважень кожного підрозділу.
   4.2. За складання недостовірної звітності та/або невиконання
або несвоєчасне та/або неякісне виконання вимог цих Правил до
банку та/або його керівництва застосовуються адекватно допущеним
порушенням заходи впливу відповідно до статті 62 Закону України
"Про Національний  банк  України"  (  679-14  ),  а  також
нормативно-правових актів Національного банку України, у тому
числі накладення штрафу на керівників банку.
 
 Директор Департаменту
 пруденційного нагляду                В.О.Зінченко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка