Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            24.11.2003 N 557
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 грудня 2003 р.
                   за N 1116/8437
 
 
     Про затвердження Змін до Положення про порядок
       нарахування, терміни сплати і подання
          розрахунку акцизного збору
 
 
   Відповідно до Закону України від 22 травня 2003 року N 849-IV
( 849-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів" та
керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про порядок нарахування,
терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 19 березня
2001 року N 111 ( z0295-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 2 квітня 2001 року за N 295/5486, що додаються.
 
   2. Директору Департаменту з питань адміністрування акцизного
збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПА
України Радченку А.П. в установленому порядку подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови ДПА України Шитрю О.І.
 
 Голова                       Ю.Ф.Кравченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   24.11.2003 N 557
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 грудня 2003 р.
                   за N 1116/8437
 
 
               ЗМІНИ
     до Положення про порядок нарахування, терміни
      сплати і подання розрахунку акцизного збору
              ( z0295-01 )
 
 
   1. Розділ 2 "Порядок обчислення акцизного збору" викласти в
такій редакції:
   "2.1. Акцизний збір обчислюється за ставками у відсотках до
обороту з продажу:
   для товарів,  що вироблені на митній території України,
виходячи з їх вартості, за встановленими виробником максимальними
роздрібними цінами на товари, які він виробляє, без податку на
додану вартість та акцизного збору;
   для товарів, що імпортуються на митну територію України,
виходячи з їх вартості, за встановленими імпортером максимальними
роздрібними цінами на товари, які він імпортує, без податку на
додану вартість та акцизного збору (але не менше митної вартості
таких товарів з урахуванням сум ввізного мита без податку на
додану вартість та акцизного збору).
   2.2. Акцизний збір обчислюється у твердих сумах у гривнях або
в євро з одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну)
товарів (продукції). Акцизний збір, обчислений в євро, сплачується
у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку
України, що діє на перший день кварталу, у якому здійснюється
реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом
кварталу.
   2.3. Акцизний збір обчислюється одночасно за ставками у
відсотках до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці
реалізованого товару (продукції) для тих підакцизних товарів, на
які чинним законодавством України встановлено такі ставки".
 
   2. Пункт 3.2 розділу 3 "Порядок нарахування акцизного збору"
викласти в такій редакції:
   "3.2. Сума  акцизного  збору, якщо ставка встановлена у
відсотках, обчислюється в такому порядку.
   Спочатку визначається оборот оподаткування шляхом обчислення
суми оборотів за  встановленими  виробником  або  імпортером
максимальними роздрібними цінами, без врахування податку на додану
вартість та акцизного збору, окремо за кожним видом товару
(продукції) за формулою
 
             О = E (М - П) x к,
 
   де E  - знак суми; де О - оподаткований оборот; М -
максимальна роздрібна ціна за кожним видом товару (продукції) за
їх власною назвою, задекларована виробником або імпортером таких
товарів, П - сума податку на додану вартість та акцизного збору в
складі максимальної роздрібної ціни, к - кількість товару у
фізичних одиницях виміру за кожним видом товару (продукції) за їх
власною назвою.
 
   Після визначеного  обороту  з продажу, обчислюється сума
акцизного збору за формулою
 
               А = С x О,
               1  1
 
   де А  - сума акцизного збору за ставками у відсотках до
     1
обороту з продажу, С - ставка акцизного збору у відсотках, О -
           1
оподаткований оборот".
 
   3. Доповнити розділ 3 "Порядок нарахування акцизного збору"
пунктом 3.3 такого змісту:
   "3.3. Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена одночасно
у відсотках до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці
реалізованого товару (продукції), обчислюється шляхом додавання
суми акцизного збору, обчисленої за ставками у відсотках до
обороту з продажу та суми акцизного збору, обчисленої за ставками
у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), за
формулою
 
               А = А + А ,
                 1  2
 
   де А  - сума акцизного збору, обчислена за ставками у
     1
відсотках, А  - сума акцизного збору, обчислена за ставками у
       2
твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)".
 
   4. У розділі 6 "Терміни сплати акцизного збору" пункт 6.5
доповнити словами "та максимальних роздрібних цін на тютюнові
вироби, які задекларовані їх виробниками і діяли в цьому самому
періоді".
 
   5. У додатку 1 "Розрахунок акцизного збору" у розділі 1
"Обчислення акцизного збору" графу 10 "Ставки акцизного збору у
твердих ставках або у відсотках з одиниці виміру згідно з законом
(%, євро, грн.)" замінити двома графами: 10а "Ставки акцизного
збору у відсотках згідно з законом (%)" та 10б "Ставки акцизного
збору у твердих ставках з одиниці виміру згідно з законом (євро,
грн.)"
 
   6. Додаток 1 "Розрахунок акцизного збору" після розшифровки
оборотів, які не підлягають оподаткуванню, доповнити новим абзацом
такого змісту:
   "До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів з
продажу,  обчислених  за максимальними роздрібними цінами на
підакцизні  товари  (продукцію), установленими виробником або
імпортером таких товарів, за наведеною формою:
 
---------------------------------
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---------------------------------
 (реєстраційний N розрахунку,
 до якого додається розшифровка)
 
 
     Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за
     максимальними роздрібними цінами на підакцизні
      товари (продукцію), встановленими виробником
          або імпортером таких товарів
          за ______ місяць 200__ року
 
______________________________________________________
(назва підприємства, П.І.Б., для фізичної особи - СПД)
 
                  ------------------------------
                  |Кількість сторінок|     |
                  |------------------+---------|
                  |Номер сторінки  |     |
                  ------------------------------
 
---------------------------------
|  |  |  |  |  |  |  |  |
---------------------------------
     (код ЄДРПОУ)
 
-----------------------------------------
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------
   (ідентифікаційний код ДРФО)
 
                               грн.
------------------------------------------------------------------
| N | Код | Опис |Власна назва |Макси-|Максимальна|Кіль- |Оборот|
|з/п|товару|товару|підакцизного |мальна|роздрібна |кість |з   |
|  |за  |згідно|товару з   |розд- |ціна    |реалі-|реалі-|
|  |УКТ  |з УКТ |додатковою  |рібна |одиниці  |зова- |зації |
|  |ЗЕД  |ЗЕД  |інформацією |ціна |товару без |ного |(пере-|
|  |   |   |щодо     |одини-|ПДВ та   |(пере-|дачі) |
|  |   |   |характеристик|ці  |акцизного |дано- |   |
|  |   |   |(у разі   |товару|збору   |го)  |   |
|  |   |   |наявності)  |   |      |товару|   |
|---+------+------+-------------+------+-----------+------+------|
| 1 | 2  |  3 |   4    |  5 |  6    | 7  |  8 |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства ______________________ (прізвище та підпис)
 М.П.
 Головний бухгалтер ________________________ (прізвище та підпис)"
 
   7. Пункт 5.2 додатка 2  "Порядок  складання  платниками
розрахунку акцизного збору" викласти в такій редакції:
   "5.2 у графі 7 "Обороти з реалізації (передачі) підакцизних
товарів (продукції), оподатковувані за ставками акцизного збору у
відсотках" проставляються обороти з  продажу,  обчислені  за
встановленими виробником або імпортером максимальними роздрібними
цінами, без податку на додану вартість та акцизного збору і
фактичних обсягів реалізації цих товарів (продукції).
 
   Наприклад,
   якщо оборот з реалізації тютюнових виробів, обчислений за
максимальними  роздрібними  цінами,  установленими виробником,
становить 20000 грн., тоді в графі 7 розрахунку зазначається
20000".
 
   8. Пункт 5.4 додатка 2 викласти в такій редакції:
   "5.4 у графі 9 "Обороти з реалізації (передачі) підакцизних
товарів (продукції), неоподатковувані за ставками акцизного збору
у відсотках" проставляються обороти з продажу, обчислені за
встановленими виробником або імпортером максимальними роздрібними
цінами, без податку на додану вартість та акцизного збору і
фактичних обсягів реалізації цього товару (продукції), які на
підставі чинних законодавчих норм не підлягають оподаткуванню
акцизним  збором  за  ставками, передбаченими для обчислення
акцизного збору у відсотках".
 
   9. Пункт 7 додатка 2 викласти в такій редакції:
   "7. У графі 10а "Ставки акцизного збору у відсотках згідно з
законом (%)" проставляються ставки акцизного збору у відсотках до
обороту, установлені чинним законодавством України. У графі 10б
"Ставки акцизного збору у твердих ставках з одиниці виміру згідно
з законом (євро, грн.)" проставляються ставки акцизного збору у
твердих сумах з одиниці  реалізованого  товару  (продукції),
установлені чинним законодавством України".
 
   10. У назві та тексті пункту 8 "Ставки акцизного збору у
твердих ставках або у відсотках у перерахунку на одиницю виміру
товару (євро, грн.)" додатка 2 слова "або у відсотках" вилучити.
 
   11. У підпункті "в" пункту 10 додатку 2 слова "фактичних
обсягів реалізації" замінити на слова "оборотів з  продажу,
обчислених, виходячи з максимальних роздрібних цін та фактичних
обсягів реалізації (передачі) товару (продукції)".
 
   12. Пункт 10 додатку 2 доповнити підпунктом "г" такого
змісту:
   "г) за товарами (продукцією), на які встановлені ставки
акцизного збору одночасно за ставками у відсотках до обороту з
продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого  товару
(продукції), сума акцизного збору обчислюється шляхом додавання
суми акцизного збору, обчисленої за ставками у відсотках до
обороту з продажу та суми акцизного збору, обчисленої за ставками
у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції).
 
   Наприклад,
   фактичні обсяги реалізації сигарет з фільтром 100 000 штук,
ставка акцизного збору, перерахована на 1 сигарету 0,0115 грн.,
нарахована сума акцизного збору за ставками у твердих сумах з
одиниці продукції складає 1150 грн. (100 000 x 0,0115, тобто графа
6 x графу 11). Оборот з продажу, обчислений за максимальними
роздрібними цінами, 7500 грн., ставка акцизного збору у відсотках
до обороту 5 %, нарахована сума акцизного збору складає 375 грн.
(7500 грн. x 5) : 100, тобто (графа 7 x графу 10а). Усього сума
акцизного збору складає 1525 грн. (1150 грн. + 375 грн.)"
 
   13. Доповнити додаток 2 новим пунктом такого змісту:
   "12. До  Розрахунку  додається  розшифровка-підтвердження
оборотів з продажу, обчислених за встановленими виробником або
імпортером максимальними роздрібними цінами, без податку на додану
вартість та акцизного збору і фактичних обсягів реалізації цих
товарів (продукції), розмір яких повинен бути  еквівалентним
указаному обороту в графі 7. Розшифровка обов'язково повинна
містити інформацію  про  власну  назву  підакцизного  товару
(продукції),  його  кількість  та  вартість,  обчислену  за
максимальними роздрібними цінами (без урахування податку на додану
вартість та акцизного збору). Обороти повинні бути згруповані
відповідно до вказаного коду у п. 2 Порядку. Розшифровка має бути
підписана  керівником та головним бухгалтером підприємства -
платника акцизного збору".
 
 Директор Департаменту з питань
 адміністрування акцизного збору
 і контролю за виробництвом
 та обігом підакцизних товарів            А.П.Радченко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка