Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за судноплавними та портовими гідротехнічними спорудами

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 869 від 12.12.2001
 
        ( Наказ скасовано на підставі Наказу
              Міністерства транспорту
         N 906 ( z1174-03 ) від 20.11.2003 )
 
 
     Про затвердження Положення про організацію та
       порядок здійснення технічного нагляду за
      судноплавними та портовими гідротехнічними
              спорудами
 
 
 
   З метою  створення системи технічного нагляду за станом
судноплавних гідротехнічних споруд та гідротехнічних споруд портів
і суднобудівних-судноремонтних підприємств, згідно із статтею 6
Закону України від 17.05.2001 р. N 2406-III ( 2406-14 ) "Про
підтвердження  відповідності"  та  Положенням  про  Регістр
судноплавства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 08.06.98 р. N 814 ( 814-98-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про організацію та порядок здійснення
технічного нагляду за судноплавними та портовими гідротехнічними
спорудами (далі - Положення), що додається.
 
   2. Регістру судноплавства України (Севрюков В. В.) довести
цей наказ до відома керівників судноплавних споруд, морських і
річкових портів, суднобудівних-судноремонтних підприємств та інших
зацікавлених організацій, що відносяться до сфери управління
Міністерства транспорту України.
   Контроль за виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Державного секретаря Демиденка А. Ф.
 
                   Додаток
 
              Положення
  про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за
    судноплавними та портовими гідротехнічними спорудами
 
            Загальні положення
 
   1.1. Дане Положення про організацію та порядок здійснення
технічного нагляду за судноплавними гідротехнічними спорудами та
портовими гідротехнічними спорудами (далі - Положення) розроблене
відповідно  до  наказу  Міністерства  транспорту України від
17.09.2001 р. N 617 ( v0617361-01 ) "Про нагляд за судноплавними
гідротехнічними спорудами та гідротехнічними спорудами портів і
судноремонтних заводів".
   Положення встановлює  організаційні  форми  та  принципи
здійснення державного нагляду за технічним станом судноплавних та
портових  гідротехнічних  споруд,  регламентує взаємовідносини
організацій - учасників наглядового процесу за їх безпечною
експлуатацією. Положення не замінює собою діючі загальнодержавні і
відомчі норми, правила та інструкції.
   При розробці  даного  Положення  використовувалися  такі
нормативні документи:
   - ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и
определения;
   - РД 31.35.10-86. Правила технической эксплуатации портових
сооружений и акваторий;
   - РД  31.35.08-84.  Ведомственное положение о проведении
планово-предупредительного ремонта  производственных  зданий  и
сооружений на морском транспорте;
   - РД 31.3.4.-97. Положение об  организации  технического
контроля гидротехнических сооружений морского транспорта;
   - РД 31.31.14-68. Инструкция по проведению  технического
надзора заказчика, промежуточного освидетельствования и приемки
строительно-монтажных работ на строящихся  объектах  морского
транспорта;
   - Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації,
безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд.
Збірник матеріалів Держкомбудівництва, архітектури та житлової
політики України. К. 1997;
   - СНиП 1.06.05-85. Положение об авторском надзоре проектных
организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений;
   - СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения.  Основные
положення проектирования;
   - Положение о надзоре за  безопасностью  и  надежностью
судоходных гидротехнических сооружений. МРФ. М. 1974;
   - Положение о планово-предупредительном ремонте судоходных
гидротехнических сооружений. МРФ. М. 1981;
   - Правила   технической   эксплуатации    судоходных
гидротехнических сооружений. М. Транспорт. 1979;
   - Правила технической эксплуатации портових сооружений. Л.
Транспорт. 1986;
   - Правила  государственного  надзора  за  безопасностью
судоходных гидротехнических сооружений. М. 2001;
   - Временные правила государственного надзора за безопасностью
эксплуатирующихся судоходных гидротехнических сооружений. М. 1997;
   - Российский морской Регистр судоходства. Руководство по
техническому  надзору  за  постройкой  судов и изготовлением
материалов и изделий. С.-П. 1999;
   - Инструкция о ведении Российского Регистра гидротехнических
сооружений. М. 1999;
   - Инструкция по наблюдениям и исследованиям на судоходных
гидротехнических сооружениях. М. Транспорт. 1980 - 1990.
   ч. 1. Гидротехническая.
   ч. 2. Механическое оборудование.
   ч. 3. Электротехническая.
   У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
   Морські та внутрішні водні шляхи - природні і штучні водні
простори і водотоки, які використовуються з метою здійснення
судноплавства.
   Гідротехнічна споруда (далі - ГТС) - споруда для використання
водних ресурсів.
   Судноплавна ГТС - ГТС на водному шляху для забезпечення
здійснення судноплавства.
   Портова ГТС - ГТС на морських та внутрішніх водних шляхах, що
використовується з метою забезпечення перевезень вантажів та
пасажирів, побудови, ремонту і обслуговування суден.
   Система нагляду за технічним станом  ГТС  -  сукупність
організаційних заходів, виконавців, засобів контролю й об'єктів
нагляду, що взаємодіють згідно з діючою нормативною документацією.
   Експлуатуюча організація  - організація, на балансі якої
знаходиться ГТС, і яка використовує  її  у  процесі  своєї
господарської діяльності.
   Регістр судноплавства України (далі - Регістр) - національне
класифікаційне  товариство, яке належить до сфери управління
Міністерства транспорту України.
   Інспектор/експерт - посадова особа, уповноважена Регістром
судноплавства України здійснювати огляд ГТС, робити висновки щодо
їх технічного стану.
   Огляд-контроль технічного  стану  ГТС   Регістром   з
документальним підтвердженням її придатності до експлуатації. В
загальному випадку включає:
   - перевірку наявності, повноти і своєчасності заповнення
паспорта технічного стану ГТС;
   - перевірку наявності нормативно-технічної і конструкторської
документації, свідоцтв, сертифікатів на матеріали і вироби;
   - перевірку в дії конструкцій та обладнання ГТС;
   - контроль вимірів  параметрів,  результатів  випробувань
конструкцій  і обладнання ГТС на відповідність проектній та
нормативно-технічній документації;
   - оформлення та видачу регістрових документів з вимогами
стосовно технічного стану і режиму експлуатації ГТС.
   Експлуатація - процес використання ГТС за призначенням та
підтримання її в стані працездатності або справності.
   Працездатність - стан ГТС, за яким значення параметрів, що
характеризують здатність її виконувати задані функції, відповідає
ступеню, визнаному достатнім до вимог нормативної та проектної
документації за умов обмеження режиму експлуатації ГТС.
   Справність - стан ГТС, за яким вона відповідає всім вимогам
нормативно-технічної та проектно-конструкторської документації.
   Режим експлуатації - використання ГТС за призначенням з
експлуатаційними параметрами,  що  обумовлені  проектом,  або
встановлені в процесі експлуатації з урахуванням технічного стану.
   Технічне обслуговування - комплекс операцій з підтримки ГТС в
працездатному  або  справному  стані при використанні її за
призначенням.
   Ремонт - комплекс операцій з відновлення працездатності або
справності ГТС для подальшої експлуатації.
   Технічний стан - сукупність параметрів споруди, що змінюються
в процесі експлуатації; характеризується у визначений момент часу
ознаками, встановленими спостереженнями і зафіксованими технічною
документацією.
   Спеціалізована організація - організація, що виконує роботи
(послуги,  випробування),  результати  яких  використовуються
Регістром при здійсненні нагляду. Компетентність організації щодо
діяльності на піднаглядних Регістру ГТС повинна бути підтверджена
визнанням Регістру.
   Визнання підприємства (організації, лабораторії) - процедура,
передбачена Правилами Регістру щодо підтвердження придатності
підприємства  (організації,  лабораторії)  виконувати  роботи
(послуги, випробування) та виготовлювати матеріали і вироби для
ГТС.
   Інженерне обстеження - комплекс операцій щодо визначення
параметрів технічного стану ГТС, проведених відповідно до діючої
нормативно-технічної документації із застосуванням спеціального
устаткування і засобів вимірювального контролю.
   Дія цього Положення поширюється на судноплавні та портові
ГТС, що експлуатуються портами, суднобудівними-судноремонтними
заводами, іншими підприємствами та організаціями, підпорядкованими
Міністерству транспорту України.
 
       Організаційні положення системи нагляду
           за технічним станом ГТС
 
   2.1. Метою системи нагляду за технічним станом ГТС є контроль
за зміною їх технічного стану,  визначення  і  забезпечення
придатності до безаварійної експлуатації протягом терміну служби.
Для її досягнення ГТС підлягають  державній  реєстрації  та
технічному нагляду, що здійснюється Регістром.
 
   2.2. Завданням системи нагляду за технічним станом ГТС є:
   - своєчасне виявлення дефектів і умов, що сприяють їх появі;
   - перевірка відповідності показників технічного стану ГТС
встановленим вимогам;
   - оцінка технічного стану і визначення фізичного зносу ГТС;
   - реєстрація й облік результатів перевірок технічного стану
ГТС;
   - перевірка  відповідності фактичного режиму експлуатації
передбаченому проектом або встановленому в процесі експлуатації і
підтвердженому документами Регістру.
 
   2.3. Це Положення, Правила Регістру передбачають систему
державного нагляду за технічним станом ГТС, основними елементами
якої є:
   - терміни та їх визначення;
   - методологія нагляду за технічним станом ГТС;
   - схема організації нагляду за технічним станом ГТС  і
взаємодія учасників при його здійсненні у цілому і функціональних
складових елементах тощо;
   - порядок реєстрації, документування й обліку результатів
нагляду, номенклатура об'єктів нагляду і контрольованих ознак,
норми показників технічного стану об'єктів нагляду;
   - порядок визначення обсягів нагляду і контролю;
   - склад технічних документів, що оформлюються в процесі
нагляду їх форми, порядок оформлення і видачі;
   - методи і засоби контролю технічного стану ГТС;
   - вимоги до виконавців робіт і послуг.
 
   2.4. Учасники системи виконують наступні функції у сфері
технічного нагляду за ГТС:
   Міністерство транспорту України:
   - розробляє і реалізує державну політику у сфері нагляду за
технічним станом ГТС;
   - організує систему державного нагляду за технічним станом
ГТС;
   Регістр судноплавства України:
   - забезпечує здійснення нагляду за ГТС шляхом здійснення і
підтримки в дії системи державного нагляду за технічним станом
ГТС, для чого розробляє власні Положення і Правила, а також бере
участь у розробці й  узгодженні  нормативних  документів  з
проектування, будівництва і підтримки в придатному технічному
стані судноплавних і портових ГТС та їх устаткування, контролює їх
виконання;
   - здійснює державну реєстрацію ГТС, формує і веде Реєстр ГТС
(далі - Реєстр) (додаток 1);
   - здійснює державний контроль за виконанням експлуатуючими
організаціями функцій технічного нагляду, що визначені для них
діючими нормативними документами.
   Нагляд Регістра не знімає відповідальності з власників і
експлуатуючих організацій за технічний стан ГТС.
   Держфлотінспекція України:
   - здійснює  контроль  за  виконанням   експлуатуючими
організаціями вимог Регістру що встановлюються у процесі його
наглядової діяльності, та інших нормативних документів,  які
регламентують безпечну експлуатацію ГТС;
   організації, що здійснюють експлуатацію ГТС:
   - забезпечують дотримання правил і вимог нормативно-технічної
документації при будівництві, введенні в експлуатацію, ремонті,
реконструкції, консервації ГТС;
   - здійснюють контроль за показниками технічного стану ГТС у
процесі експлуатації;
   - проводять аналіз причин зміни технічного стану ГТС і вчасно
здійснюють реалізацію заходів щодо забезпечення підтримки їх в
працездатному стані з метою попередження аварійних подій;
   - забезпечують  проведення  регулярних  обстежень  ГТС
спеціалізованими організаціями та огляди Регістром;
   - організують комплектацію експлуатаційного персоналу ГТС
працівниками відповідної кваліфікації;
   - сприяють органам, що здійснюють нагляд за ГТС, у реалізації
їх завдань;
   - здійснюють  фінансування  і  матеріальне  забезпечення
зазначених функцій;
   науково-дослідні і  проектні  інститути,  організації, що
виконують інженерні обстеження, здійснюють послуги і роботи з
технічного  обслуговування  ГТС  на  договірних  умовах  з
організаціями, що експлуатують ГТС:
   - виконують роботи з інженерного обстеження ГТС, що вимагають
відповідної кваліфікації виконавців;
   - розробляють  проектно-конструкторську  документацію  на
будівництво нових, відновлення, реконструкцію і капітальний ремонт
ГТС, що експлуатуються;
   - розробляють документацію на установку або  відновлення
існуючої  контрольно-вимірювальної апаратури для довгострокових
спостережень за ГТС;
   - розробляють  індивідуальні інструкції з експлуатації й
організації спостережень для конкретних ГТС;
   - складають технічні паспорти ГТС;
   головні організації  з  питань  наукових  досліджень,
проектування і технічної експлуатації ГТС на морських і внутрішніх
водних  шляхах  -  науково-дослідні  і  проектні  інститути
"ЧорноморНДіпроект",  м.  Одеса,  "Річтранспроект",  м. Київ,
"Укргідропроект", м. Харків, на додаток до перерахованих функцій,
виконують:
   - здійснюють розробку типових  методичних  посібників  і
рекомендацій з організації та проведення обстежень і спостережень
за технічним станом ГТС;
   - у необхідних випадках, на підставі звернення експлуатуючої
організації або за угодами-дорученнями  Регістру,  здійснюють
експертизу нових методів і приладів контролю технічного стану ГТС,
виконують аналіз матеріалів натурних спостережень і обстежень,
проектної  документації,  виконаної  іншими  спеціалізованими
організаціями.
 
    Порядок здійснення нагляду за технічним станом ГТС
 
   3.1. Функції державного нагляду і контролю за дотриманням
технічних норм і правил на піднаглядних ГТС здійснює Регістр.
Окремі наглядові  функції  можуть  бути  доручені  Регістром
спеціалізованим організаціям і компетентним фахівцям (експертам).
 
   3.2. В процесі здійснення нагляду за ГТС Регістр забезпечує
виконання наступних заходів:
   - перевірку  відповідності  технічного стану ГТС вимогам
нормативно-технічних  документів  за  результатами  проведених
оглядів;
   - встановлення вимог з підтримки ГТС у технічно придатному
стані і контроль їх виконання експлуатуючими організаціями;
   - участь у розробці проектів нормативних документів з питань
експлуатації ГТС;
   - участь в узгодженні нормативно-технічної документації з
експлуатації ГТС;
   - участь в узгодженні завдань  та  проектів  будування,
реконструкції  і  ремонту ГТС, вибіркова перевірка виконання
технічних норм і правил експлуатуючими та підрядними організаціями
при будуванні, реконструкції і ремонті, участь у прийманні ГТС в
експлуатацію;
   - огляд та визнання спеціалізованих організацій, участь в
атестації та сертифікація кваліфікованих фахівців неруйнівного
контролю,  водолазів-фахівців,  підготовка і ведення переліку
спеціалізованих організацій і фахівців;
   - організація навчання і підвищення кваліфікації інспекторів,
що здійснюють нагляд за технічним станом ГТС;
   - аналіз результатів наглядової діяльності і розробка заходів
щодо її удосконалення;
   - організація розробки і узгодження нормативної документації
з питань технічного нагляду за ГТС;
   - розгляд  висновків  спеціалізованих  організацій  щодо
технічного стану піднаглядних ГТС;
   - формування та ведення Реєстру;
   - видача або анулювання відповідних документів.
 
   3.3. Наглядова  діяльність  за  технічним  станом  ГТС
здійснюється Регістром шляхом проведення оглядів.
   Результати огляду оформлюються актом, у якому  міститься
висновок  про відповідність стану ГТС вимогам нормативної і
проектної документації й обов'язкові для виконання експлуатуючими
організаціями вимоги, спрямовані на усунення недоліків.
   При виявленні в процесі оглядів порушень норм і правил
ведення окремих видів спеціальних і будівельно-ремонтних робіт,
відхилення від затвердженої проектної документації, правил і
інструкцій з експлуатації Регістр може прийняти рішення про
призупинення або припинення реконструкції, ремонту експлуатації
ГТС, про обмеження режиму експлуатації, а також про анулювання
раніше виданих свідоцтв.
   При обмеженнях режиму експлуатації ГТС додаткові вимоги щодо
їх експлуатації передбачаються у відповідних актах Регістру.
Організація, що експлуатує ГТС, відповідно до цих вимог впроваджує
запропонований режим експлуатації і розробляє заходи щодо усунення
недоліків, що з'явилися причиною обмежень, із залученням, в разі
необхідності, спеціалізованих організацій.
   Регістр розглядає і погоджує зазначені заходи, контролює їх
виконання.
 
   3.4. Державний нагляд за технічним станом ГТС і дотриманням
експлуатуючими організаціями діючих норм і правил здійснюється
інспекторами Регістру.
   Інспектори Регістру при здійсненні своїх функцій мають право:
   - безперешкодно відвідувати піднаглядні об'єкти, знайомитися
з матеріалами, що відносяться до питань нагляду за технічним
станом ГТС;
   - розглядати в межах своєї компетенції випадки порушення норм
і правил експлуатації ГТС;
   - встановлювати  вимоги,  обов'язкові  для  виконання
організаціями, щодо забезпечення належного технічного стану ГТС і
контролювати їх виконання у встановлені терміни;
   - брати участь у роботі комісій  з  приймання  ГТС  в
експлуатацію, розслідувань причин аварій на ГТС, а також у
комісійних оглядах, що організуються цими організаціями;
   - вимагати й одержувати від організацій, що експлуатують ГТС,
інформацію і документи, необхідні для  виконання  покладених
функцій;
   - в разі необхідності залучати спеціалізовані організації для
проведення інженерних обстежень із метою визначення дійсного
технічного стану ГТС;
   - розглядати  висновки  спеціалізованих  організацій щодо
технічного стану піднаглядних ГТС.
   Інспектори, що  здійснюють державний нагляд за технічним
станом ГТС, відповідають за належне виконання своїх обов'язків
відповідно до чинного законодавства.
   Експлуатуюча організація повинна сприяти інспекторам Регістру
в реалізації їх функцій, надавати необхідні документи і відомості,
негайно інформувати Регістр у випадку аварій на піднаглядних ГТС.
 
   3.5. Трактування і роз'яснення Правил та інших нормативних
документів  Регістру,  з  метою їх правильного застосування,
здійснюється тільки Регістром.
 
   3.6. Оплата робіт, пов'язаних з  наглядовою  діяльністю,
здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
   3.7. Інспектор у процесі огляду ГТС:
   - оцінює дотримання чинних норм і правил щодо експлуатації
ГТС організаціями;
   - перевіряє в роботі, в разі необхідності, встановлене на ГТС
устаткування і контрольно-вимірювальну апаратуру;
   - аналізує матеріали контролю технічного стану ГТС, акти
оглядів і обстежень експлуатуючих і спеціалізованих організацій,
паспорт технічного стану ГТС;
   - оформлює документи Регістру з оцінкою технічного стану ГТС
та вимогами про усунення виявлених недоліків у разі їх наявності;
   - контролює виконання встановлених вимог;
   - аналізує і узагальнює інформацію про технічний стан для
внесення до Реєстру ГТС;
   - готує необхідні довідки, звітні матеріали і т. ін.
 
   3.8. При здійсненні нагляду за технічним станом ГТС Регістр
видає документи згідно з прийнятими ним формами, а саме:
   Свідоцтво про реєстрацію ГТС;
   Свідоцтво про придатність ГТС до експлуатації;
   Акт огляду ГТС.
 
   3.9. Свідоцтво про  реєстрацію  ГТС  оформлюється  після
проведення початкового огляду і внесення отриманих даних про
споруду до Реєстру гідротехнічних споруд.
 
   3.10. Свідоцтво про придатність ГТС до експлуатації видається
на п'ятирічний термін після відповідного визначення її технічного
стану. Свідоцтво є дійсним при наявності щорічного підтвердження
придатності технічного стану актом огляду ГТС.
 
   3.11. Регістр може визнавати цілком або частково документи
інших органів технічного нагляду і спеціалізованих організацій,
визнаних ним.
 
   3.12. Свідоцтво  про реєстрацію ГТС складається у трьох
примірниках. Перший примірник передається представнику організації
що  перевіряється,  другий  надається Міністерству транспорту
України, третій зберігається в Регістрі.
 
   3.13. У випадку втрати документи можуть бути відновлені
Регістром за письмовим зверненням зацікавленої сторони.
 
   3.14. Дія документів Регістру припиняється в таких випадках:
   - після аварійного ушкодження ГТС, без усунення наслідків
якого не забезпечується її безпечна експлуатація;
   - у випадку не пред'явлення ГТС до огляду Регістром в
установлені терміни;
   - при невиконанні вимог або порушенні умов, зазначених у
документах Регістру;
   - при зміні призначення або здійсненні конструктивних змін
ГТС без попереднього узгодження з Регістром.
 
   3.15. Для поновлення дії документів Регістру ГТС повинна бути
пред'явлена до позачергового огляду.
 
   3.16. Експлуатація ГТС, на які поширюється  дія  даного
Положення,  без  наявності  діючих  документів  Регістру  не
допускається.
 
   3.17. Нагляд Регістру за технічним станом ГТС передбачає
періодичне проведення одного з наступних видів оглядів:
   - початковий - провадиться з метою прийняття під нагляд та
державної реєстрації ГТС;
   - черговий - провадиться один раз у п'ять  років  для
оформлення і видачі Свідоцтва про придатність ГТС до експлуатації;
   - щорічний - провадиться  для  підтвердження  придатного
технічного стану (у рік проведення чергового огляду щорічний не
проводиться);
   - позачерговий - провадиться при необхідності у випадках,
обумовлених даним Положенням.
 
   3.18. Початковий огляд ГТС провадиться:
   - для прийняття під нагляд та державної реєстрації ГТС в
експлуатації;
   - для прийняття знову побудованої ГТС в експлуатацію;
   - після реконструкції або ремонту, що спричинили  зміни
основних експлуатаційних параметрів або конструктивних елементів
ГТС.
   При початковому огляді перевіряється відповідність елементів
ГТС проектній документації, виявляються її технічний стан і
конструктивні особливості.
   Обсяг початкового огляду ГТС встановлюється в залежності від
її конструктивних особливостей, терміну експлуатації, технічного
стану її елементів, наявності технічної документації і т. ін.
Обсяг початкового огляду може бути зменшений до обсягу щорічного
при наявності позитивних висновків спеціалізованих організацій,
визнаних Регістром, а також технічної і звітної документації служб
спостереження експлуатуючої організації в обсязі, необхідному для
перевірки ГТС на відповідність діючим нормам і правилам.
   Початковий огляд  із  метою  державної  реєстрації  ГТС
провадиться Регістром на підставі письмової заяви власника або
експлуатуючої організації з наданням інформаційних матеріалів щодо
об'єкта склад яких визначається Регістром.
   За підсумками початкового огляду інспектором  складається
відповідний акт, на підставі якого ГТС вноситься до Реєстру з
оформленням і видачею Свідоцтва про реєстрацію ГТС і Свідоцтва про
придатність ГТС до експлуатації.
   У акті початкового огляду відзначаються основні параметри
ГТС, її технічний стан, в разі необхідності вносяться вимоги і
терміни їх виконання.
 
   3.19. Черговий огляд провадиться з метою оформлення Свідоцтва
про придатність ГТС до експлуатації з періодичністю раз у п'ять
років починаючи від дати початкового огляду. У обгрунтованих
випадках Регістр, за заявою організації, може перенести дату
чергового огляду, але не більш ніж на два роки.
   За результатами  чергового  огляду встановлюються вимоги,
спрямовані на підтримку технічного стану ГТС на рівні,  що
забезпечує його безпечну експлуатацію.
   Перед пред'явленням ГТС до чергового огляду експлуатуюча
організація силами служб спостереження, а у необхідних випадках із
залученням спеціалізованих організацій, повинна виконати інженерне
обстеження і дефектацію ГТС відповідно до діючих нормативних
документів. Звіти про технічний стан ГТС, матеріали спостережень,
паспорт споруди, інша технічна документація повинні бути надані
інспектору Регістру для вивчення та аналізу.
   Інспектор при огляді може змінити обсяг обстежень, вимірів і
зв'язаного із цим розкривання конструкцій, розбирання і демонтажу
устаткування в кожному конкретному випадку в меншу або більшу
сторону, приймаючи до уваги конструктивні особливості споруди,
вимоги  інструкцій з експлуатації, термін служби, наробіток,
результати попереднього огляду, проведені раніше ремонти і заміни,
висновки спеціалізованих організацій. Причини проведених змін
повинні бути зазначені в акті огляду.
 
   3.20. Щорічний огляд ГТС провадиться через 12, 24, 36, 48
місяців від дати чергового огляду і має на меті установити, що ГТС
на момент огляду в достатньому ступені відповідає вимогам норм і
правил, а її технічний стан забезпечує безпечну експлуатацію.
   За результатами щорічного огляду підтверджується, обмежується
або анулюється Свідоцтво про придатність ГТС до експлуатації.
   При щорічному огляді ГТС інспектором  проводиться  огляд
елементів споруди в доступних місцях, перевірка в дії, а також
проводяться перевірки:
   - виконання вимог, встановлених при попередньому огляді;
   - документів про обсяг і якість виконаних після попереднього
огляду  робіт,  результатів спостережень, вимірів, актів про
проведені випробування, сертифікатів на замінені вироби;
   - відповідності ГТС вимогам діючих норм і правил.
   Якщо в процесі щорічного огляду будуть виявлені дефекти,
параметри  яких  перевищують  припустимі нормативні значення,
інспектор повинен вимагати виконання додаткових спостережень,
вимірів  або  обстеження  спеціалізованою  організацією,  за
результатами яких буде вирішуватися питання про режим подальшої
експлуатації ГТС.
 
   3.21. Позачерговий огляд провадиться:
   - після аварійного ушкодження елементів ГТС, без усунення
наслідків якого не забезпечується її безпечна експлуатація;
   - після усунення наслідків аварійного ушкодження. При цьому
рішення про придатність ГТС до експлуатації приймається після
виконання усіх вимог, встановлених при попередньому щорічному
огляді;
   - за заявкою експлуатуючої організації у випадку  появи
дефектів, що викликають сумніви в безпечній експлуатації, в разі
необхідності уточнення технічного стану, для поновлення  дії
документів Регістру, що втратили силу;
   - за спеціальними вказівками Головного управління Регістру;
   - з метою контролю виконання встановлених раніше вимог і
проведення  вибіркових  перевірок  у  процесі  технічного
обслуговування, ремонту або реконструкції.
   Обсяг позачергового огляду визначається Регістром окремо у
кожному випадку з урахуванням цільового призначення огляду.
 
   3.22. Технічний нагляд за реконструкцією і ремонтом ГТС
здійснюється  згідно  з  погодженою  з  Регістром  технічною
документацією.
 
   3.23. Контрольні  перевірки  Регістром  повноти і якості
ремонтних робіт у процесі нагляду повинні бути відображені у
відповідній  документації.  Якість  будівельно-монтажних робіт
перевіряється за державними будівельними нормами і правилами,
відомчими нормативно-технічними документами.
 
   3.24. Дефектацію елементів ГТС повинна виконувати комісія,
яка призначена адміністрацією експлуатуючої організації або, у
необхідних випадках, спеціалізована організація з урахуванням
результатів спостережень за технічним станом ГТС, даних про
попередні ремонти й інші заходи, виконані із метою підтримки
режиму експлуатації ГТС.
 
   3.25. На підставі матеріалів дефектації і проведеного огляду
інспектор оформлює акт огляду ГТС. Після реконструкції ГТС, а
також ремонтних робіт, що викликали зміну основних параметрів ГТС,
огляд провадиться в обсязі початкового.
 
   3.26. Спеціалізовані організації, що виконують  інженерні
обстеження ГТС, повинні користуватися послугами фахівців в області
неруйнуючого контролю і водолазів-фахівців, які пройшли підготовку
й  атестацію у визнаних закладах за погодженою з Регістром
програмою, мають відповідні посвідчення та сертифікати на право
виконання зазначених робіт.
 
        Формування та ведення реєстру ГТС
 
   4.1. Реєстр формується і ведеться Регістром з метою:
   - державної реєстрації й обліку ГТС, на які поширюється дія
даного Положення;
   - збору, узагальнення, збереження і поширення інформації про
технічний  стан ГТС та умови їх експлуатації, відповідності
технічного стану і умов вимогам діючих норм і правил;
   - інформаційного забезпечення державного керування у сфері
нагляду за технічним станом ГТС.
 
   4.2. ГТС вноситься до Реєстру на підставі заяви організації
щодо реєстрації об'єкта після проведення Регістром початкового
огляду.
 
   4.3. Реєстр є базою даних, що  включає  відомості  про
спеціалізацію ГТС, їх технічні характеристики, інформацію про
фактичний стан ГТС.
   Інформаційною основою Реєстру є акти оглядів ГТС Регістром з
урахуванням відомостей проектної, виконавчої,  експлуатаційної
документації   і  матеріалів  інженерних  обстежень  ГТС
спеціалізованими організаціями.
 
   4.4. До Реєстру систематично вносяться необхідні зміни й
уточнення параметрів технічного стану ГТС, умов експлуатації і т.
ін.
 
 "Транспорт України", N 24, 29 грудня 2001 р.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка