Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           15.12.2003 N 131/975
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2003 р.
                   за N 1235/8556
 
 
     Про затвердження Порядку контролю за додержанням
      Ліцензійних умов провадження господарської
      діяльності з надання послуг з перевезення
       пасажирів і вантажів річковим, морським
              транспортом
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу Президента України
від 25.05.2000 N 721 ( 721/2000 ) "Питання Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва" і
постанови Кабінету  Міністрів  України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом,
що додається.
 
   2. Департаменту  контролю   та   дозвільної   системи
Держпідприємництва  України  (Апатенко  О.П.),  Державному
департаменту морського і річкового транспорту (Скворцов Г.П.) в
установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Скворцов Г.П.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах
масової інформації.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та директора
Державного департаменту морського і річкового транспорту Скворцова
Г.П.
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва            І.Г.Богословська
 
 Міністр транспорту України               Г.М.Кірпа
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики та
                   підприємництва,
                   Міністерства транспорту
                   України
                   15.12.2003 N 131/975
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2003 р.
                   за N 1235/8556
 
 
               ПОРЯДОК
       контролю за додержанням Ліцензійних умов
        провадження господарської діяльності
       з надання послуг з перевезення пасажирів
      і вантажів річковим, морським транспортом
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок контролю за  додержанням  Ліцензійних  умов
провадження  господарської  діяльності  з  надання  послуг з
перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом
(далі - Порядок контролю) розроблено відповідно до:
   Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 );
   Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР );
   Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР );
   Указу Президента України від 25.05.2000 N 721 ( 721/2000 )
"Питання  Державного  комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва";
   постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування";
   постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756
( 756-2001-п ) "Про затвердження  переліку  документів,  які
додаються  до  заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності";
   наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства транспорту України від
30.01.2002 N 11/50 ( z0152-02 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської  діяльності  з  надання  послуг  з
перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2002 року
за N 152/6440.
 
   1.2. Порядок  контролю  поширюється  на  всіх  суб'єктів
господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та
форм власності, які здійснюють діяльність з надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом і
отримали ліцензію на цей вид господарської діяльності (далі -
ліцензіати).
 
   1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
провадження  господарської  діяльності  з  надання  послуг з
перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом
(надалі  -  Ліцензійні умови) здійснює Державний департамент
морського і річкового транспорту  (Укрморрічфлот)  як  орган
ліцензування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів  ліцензування",  Державний  комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва (Держпідприємництво) та
його територіальні органи - спеціально уповноважений орган з
питань ліцензування, визначений Положенням про Державний комітет
України  з  питань  регуляторної політики та підприємництва,
затвердженим Указом Президента України від 25.05.2000 N 721/2000
( 721/2000 ) (далі - органи контролю), шляхом проведення планових
і позапланових перевірок.
 
           2. Організація перевірок
 
   2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних
умов проводяться органами контролю не частіше одного разу на рік
згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом
органу контролю. Річні плани перевірок Укрморрічфлоту погоджуються
з Держпідприємництва України.
 
   2.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на
підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення)
про порушення ліцензіатами Ліцензійних умов або з метою перевірки
виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.
 
   2.3. Для проведення перевірки орган контролю видає наказ
(розпорядження) про створення комісії, призначення голови та
членів комісії та видає голові комісії посвідчення на проведення
перевірки ліцензіата (додаток 1), яке підписується керівником
органу контролю (його заступником) та засвідчується печаткою.
 
   2.4. Накази (розпорядження) та посвідчення реєструються в
окремих журналах обліку посвідчень на  проведення  перевірок
ліцензіатів (додаток 2), сторінки яких мають бути пронумеровані,
прошнуровані та скріплені печаткою.
 
   2.5. Орган контролю письмово повідомляє  ліцензіата  про
проведення планової перевірки не пізніше ніж за п'ять робочих днів
до початку проведення перевірки.
 
   2.6. Термін проведення перевірки становить до п'яти робочих
днів. У разі великого обсягу робіт, за рішенням керівника органу
контролю, термін перевірки може бути продовжено до двадцяти
робочих днів.
 
   2.7. До участі в перевірці як експерти можуть залучатись
працівники інших підприємств галузі, фахівці центральних  та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування (за згодою).
 
             3. Права комісії
 
   Голова та члени комісії мають право:
   доступу на  територію,  на  судна, у виробничі та інші
приміщення ліцензіатів для обстеження і  з'ясування  питань,
безпосередньо пов'язаних з перевіркою;
   ознайомлюватись з необхідними  для  проведення  перевірки
документами;
   отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів;
   одержувати від ліцензіатів письмові пояснення з питань, що
виникають під час перевірки.
 
            4. Обов'язки комісії
 
   Голова та члени комісії зобов'язані:
   керуватись у  своїй  роботі  нормативно-правовими  актами
України;
   об'єктивно відображати  стан  справ  щодо  додержання
ліцензіатами Ліцензійних умов;
   забезпечувати нерозголошення державної та іншої передбаченої
законодавством таємниці.
 
          5. Відповідальність комісії
 
   Голова та члени комісії несуть відповідальність згідно з
законодавством України за:
   необ'єктивне відображення в  акті  перевірки  даних  про
діяльність ліцензіата;
   приховування фактів  порушень  чи  зловживань,  допущених
ліцензіатом;
   інші дії, вчинені в процесі  перевірки,  які  порушують
законодавство України.
 
         6. Порядок проведення перевірки
 
   6.1. На початку перевірки голова комісії повинен пред'явити
керівнику (уповноваженому представнику)  ліцензіата  (юридична
особа),  ліцензіату (фізична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності) посвідчення на проведення перевірки та документи, які
засвідчують осіб голови та членів комісії.
 
   6.2. Ліцензіат під час перевірки додержання ним Ліцензійних
умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та
забезпечує умови для її проведення.
 
   6.3. Під час перевірки ліцензіата комісія перевіряє:
   додержання Ліцензійних умов;
   відповідність діяльності, яку здійснює ліцензіат, установчим
документам та вимогам законодавства;
   своєчасність переоформлення ліцензій;
   своєчасність подання повідомлення до органу ліцензування про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії;
   своєчасність повідомлення  органу  ліцензування та органу
державної реєстрації, в якому зареєстровано ліцензіата, про зміну
місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми власності,
назви тощо;
   відповідність відомостей, наведених в ліцензії, відомостям,
зазначеним у свідоцтві  про  державну  реєстрацію  суб'єктів
господарювання та в установчих документах;
   достовірність даних  у  документах,  поданих  суб'єктом
господарювання для отримання ліцензії;
   наявність факту передачі ліцензії або  її  копії  іншій
юридичній  або  фізичній особі для провадження господарської
діяльності;
   наявність сертифікатів,  свідоцтв,  договорів  та  інших
документів, які повинен мати ліцензіат відповідно до  вимог
Ліцензійних умов;
   кваліфікацію працівників  ліцензіата  згідно  з  вимогами
Ліцензійних умов;
   виконання розпоряджень про усунення порушень  Ліцензійних
умов;
   в разі відсутності ліцензії, наявність довідки про прийняття
заяви про переоформлення ліцензії або про прийняття заяви про
видачу дубліката ліцензії.
 
      7. Порядок оформлення результатів перевірки
 
   7.1. За результатами перевірки складається акт перевірки
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (додаток 3).
 
   7.2. Акт  перевірки складається у двох примірниках. Усі
примірники підписуються особами, що проводили перевірку. Один
примірник акта видається керівнику (уповноваженому представнику)
ліцензіата (юридична особа), ліцензіату (фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності), який перевірявся, другий зберігається
в органі контролю, який здійснював перевірку.
 
   7.3. Керівник  ліцензіата  (юридичної  особи)  або  його
уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з
актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис,
дату та печатку.
   Ліцензіат (фізична особа) засвідчує, що ознайомлений з актом
перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та
печатку (в разі її наявності).
 
   7.4. В разі відмови ліцензіата від підписання акта перевірки
голова комісії робить відповідний запис про те, що ліцензіат з
актом ознайомлений і від підписання відмовився.
   Керівник ліцензіата  або  його  уповноважений представник
(юридична  особа),  ліцензіат   (суб'єкт   підприємницької
діяльності - фізична особа) має право дати пояснення та викласти
зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи
є невід'ємною частиною акта перевірки.
 
   7.5. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати
посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових
актів.   Довільне   викладення   або  трактування  вимог
нормативно-правових актів не допускається.
 
   7.6. Забороняється включати до акта перевірки відомості про
порушення, які не підтверджені документально.
 
   7.7. У  разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо
проведення перевірки такі дії відображуються в акті перевірки.
 
   7.8. У разі виявлення порушень орган контролю не пізніше
десяти робочих днів з дати складання акта перевірки додержання
ліцензіатом Ліцензійних умов видає розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов або орган ліцензування приймає рішення
про анулювання ліцензії.
 
   7.9. У  разі  усунення  виявлених  перевіркою  порушень
Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх усунення та
надання органу контролю відповідних документів у письмовій формі,
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.
 
   7.10. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний забезпечити їх усунення та
в установлений в розпорядженні термін у письмовій формі подати
органу, який видав це розпорядження, документальне підтвердження
усунення порушень.
 
   7.11. У  разі  невиконання ліцензіатом розпорядження про
усунення виявлених порушень Ліцензійних умов орган  контролю
складає акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених
порушень Ліцензійних умов, який є підставою для  анулювання
ліцензії. Такий акт складається за результатами перевірки.
 
   7.12. У  разі  проведення  перевірки  органом  контролю
Держпідприємництва або його територіальними органами і виявлення
факту невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов, складається акт про невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов і його засвідчена копія надсилається до
Укрморрічфлоту з пропозицією про анулювання ліцензії.
 
   7.13. Укрморрічфлот на  підставі  акта  про  невиконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов приймає
рішення щодо анулювання ліцензії.
 
   7.14. Підставами для анулювання ліцензії є:
   заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
   акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
   рішення про  скасування  державної  реєстрації  суб'єкта
господарювання;
   нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи-суб'єкта підприємницької діяльності;
   акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
   акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності;
   акт про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення  про  зміну даних, зазначених в документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії;
   акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених
порушень Ліцензійних умов;
   неможливість ліцензіата  забезпечити виконання Ліцензійних
умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.
 
   7.15. Укрморрічфлот приймає рішення про анулювання ліцензії
протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для
анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із
зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з
дати його прийняття.
 
   7.16. Рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату
із врученням під особистий підпис або рекомендованим листом.
 
   7.17. Рішення про анулювання ліцензії реєструється у журналі
обліку заяв і виданих ліцензій.
 
   7.18. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта
про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення
про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви
про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом  господарювання  для  одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для  провадження  господарської
діяльності;  акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень  Ліцензійних  умов  здійснюється  Укрморрічфлотом  з
обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.
 
   7.19. Укрморрічфлот  повинен  мати письмове підтвердження
(повідомлення про вручення листа-попередження) щодо інформування
ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання його
ліцензії.
 
   7.20. У разі нез'явлення ліцензіата або його представників
розгляд питання про анулювання ліцензії здійснюється без їх
участі.
 
   7.21. Розгляд питання про анулювання  ліцензії  в  разі
повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за
наявності таких документів:
   акта перевірки про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних
умов;
   акта попередньої  перевірки  про  порушення  ліцензіатом
Ліцензійних умов;
   розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних
умов;
   наказів (розпоряджень),  на  підставі  яких здійснювались
перевірки.
 
   7.22. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів з дня його прийняття.
 
   7.23. Запис  про  підставу,  дату та номер рішення про
анулювання ліцензії вноситься Укрморрічфлотом до ліцензійного
реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності
рішенням про анулювання ліцензії.
 
   7.24. У разі анулювання ліцензії на підставі акта  про
повторне  порушення  ліцензіатом  Ліцензійних умов, акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах,  поданих  суб'єктом  господарювання для одержання
ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії або її
копії  іншій  юридичній  або фізичній особі для провадження
господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про
усунення  виявлених  порушень  Ліцензійних  умов  суб'єкт
господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження
цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати
прийняття рішення Укрморрічфлотом про анулювання  попередньої
ліцензії.
 
         8. Права й обов'язки ліцензіата
 
   8.1. Ліцензіат має право згідно з законодавством України
оскаржити в суді дії голови і членів комісії, які проводили
перевірку, а також рішення про анулювання ліцензії.
 
   8.2. Якщо ліцензіат протягом 10 днів з дня прийняття рішення
про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради
при Держпідприємництва України, дія даного рішення Укрморрічфлоту
зупиняється до прийняття відповідного рішення Держпідприємництва
України. Експертно-апеляційна рада інформує Укрморрічфлот щодо
отримання такої скарги.
 
   8.3. Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень є
підставою  для видання Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва розпорядження про усунення
порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом
ліцензування.
 
   8.4. Ліцензіат зобов'язаний:
   сприяти комісії у виконанні робіт, пов'язаних з проведенням
перевірки;
   надавати для ознайомлення необхідні для проведення перевірки
документи;
   надавати копії (ксерокопії) необхідних документів;
   надавати комісії письмові пояснення з питань, які виникають
під час перевірки.
 
      9. Відповідальність суб'єктів господарювання
       за провадження господарської діяльності
           без наявності ліцензії
 
   9.1. Якщо  на  момент  перевірки  суб'єкт господарювання
здійснював діяльність, яка підлягає ліцензуванню, без ліцензії,
органом контролю складається відповідний акт.
 
   9.2. Про  факт  провадження господарської діяльності без
ліцензії повідомляються територіальні органи Державної податкової
адміністрації для прийняття відповідних рішень.
 
   9.3. До суб'єктів господарювання за провадження господарської
діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді
штрафів у розмірах, встановлених чинним законодавством.
 
 Директор Департаменту контролю
 та дозвільної системи
 Держпідприємництва України              О.П.Апатенко
 
 Перший заступник директора
 Державного департаменту
 морського і річкового транспорту          О.Г.Сташкевич
 
 
                   Додаток 1
                   до п.2.3 Порядку контролю
                   за додержанням Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності
                   з надання послуг
                   з перевезення пасажирів
                   і вантажів річковим,
                   морським транспортом
 
 
              ПОСВІДЧЕННЯ
        на проведення перевірки ліцензіата
 
   від "__" _______________ 200_ р.         N __________
 
   Видане голові комісії _______________________________________
                 (прізвище, ініціали)
та членам комісії: _______________________________________________
                 (прізвище, ініціали)
          _______________________________________________
          _______________________________________________
 
для проведення перевірки суб'єкта господарювання _________________
__________________________________________________________________
          (найменування ліцензіата)
 
щодо додержання  Ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
річковим, морським транспортом.
 
 за період з _______________ 200_ р.  до _______________ 200_ р.
       (число, місяць)        (число, місяць)
 
 у термін з _______________ 200_ р.   до _______________ 200_ р.
      (число, місяць)        (число, місяць)
 
 _____________________ М.П.       __________________________
   (посада)               (прізвище та ініціали)
 
 Термін продовжено до ______________________ 200_ р.
             (число, місяць)
 
 _____________________ М.П.       __________________________
   (посада)               (прізвище та ініціали)
 
 Директор Департаменту
 контролю та дозвільної
 системи Держпідприємництва
 України                       О.П.Апатенко
 
 Перший заступник директора
 Державного департаменту
 морського і річкового
 транспорту                     О.Г.Сташкевич
 
 
                   Додаток 2
                   до п.2.4 Порядку контролю
                   за додержанням Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності
                   з надання послуг
                   з перевезення пасажирів
                   і вантажів річковим,
                   морським транспортом
 
 
               ЖУРНАЛ
         обліку посвідчень на проведення
           перевірок ліцензіатів
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номер    |Найменування|Місцезна- |Склад  |Термін   |Реєстраційний |Вид перевірки |Підпис |
|з/п |посвідчення |ліцензіата |ходження  |комісії |проведення |номер наказу  |(планова,   |голови |
|  |      |      |ліцензіата |    |перевірки |(розпорядження)|позапланова) |комісії|
|----+------------+------------+-----------+--------+-----------+---------------+--------------+-------|
| 1 |  2    |   3   |   4  |  5  |  6   |    7    |   8    |  9  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 контролю та дозвільної
 системи Держпідприємництва
 України                       О.П.Апатенко
 
 Перший заступник директора
 Державного департаменту
 морського і річкового
 транспорту                     О.Г.Сташкевич
 
 
                   Додаток 3
                   до п.7.1 Порядку контролю
                   за додержанням Ліцензійних
                   умов провадження
                   господарської діяльності
                   з надання послуг
                   з перевезення пасажирів
                   і вантажів річковим,
                   морським транспортом
 
 
                АКТ
    перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
       від "__" ____________ 200_ р. N _______
 
 
__________________________________________________________________
 (найменування населеного пункту,  (номер та дата посвідчення)
  де проводиться перевірка)
 
   Голова комісії ______________________________________________
              (посада, прізвище, ініціали)
   члени комісії: ______________________________________________
          ______________________________________________
          ______________________________________________
          ______________________________________________
          ______________________________________________
 
   За участю представника(-ів) _________________________________
                  (найменування органу, посада,
                    прізвище, ініціали)
 з "__" _____________ 200_ р.     до "__" ____________ 200_ р.
 
  У ___________________________________________________________,
       (найменування суб'єкта господарювання)
 
   ідентифікаційний код (номер) _______________________________,
   місцезнаходження ___________________________________________,
   місце здійснення діяльності ________________________________,
   свідоцтво про державну реєстрацію N _________ від __________,
__________________________________________________________________
        (найменування органу, що його видав)
 
ліцензія: серія _______, N ________, дата видачі ліцензії _______,
найменування органу, що її видав ________________________________,
вид господарської діяльності, що ліцензується ____________________
у присутності керівника або уповноваженого представника __________
__________________________________________________________________
   (посада, прізвище, ініціали керівника або уповноваженого
       представника суб'єкта господарювання)
 
проведено перевірку  діяльності  суб'єкта  господарювання щодо
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим,
морським транспортом.
 
   Перевіркою встановлено: _____________________________________
__________________________________________________________________
   (кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути
__________________________________________________________________
 підтверджене посиланням на відповідний нормативно-правовий акт)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу.
 
 Голова комісії __________________________________________________
             (підпис, ініціали, прізвище)
 Члени комісії __________________________________________________
        __________________________________________________
        __________________________________________________
        __________________________________________________
        __________________________________________________
 
 З актом ознайомлений та один примірник отримав:
 
 Керівник або уповноважений представник
 ліцензіата (юридична особа), ліцензіат
 (суб'єкт підприємницької діяльності -
 фізична особа), у присутності якого
 проведено перевірку _____________________________________________
               (підпис, ініціали, прізвище)
 
               М.П.
 
 Директор Департаменту
 контролю та дозвільної
 системи Держпідприємництва
 України                       О.П.Апатенко
 
 Перший заступник директора
 Державного департаменту
 морського і річкового
 транспорту                     О.Г.Сташкевич

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка