Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            09.12.2003 N 806
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 грудня 2003 р.
                   за N 1203/8524
 
 
     Про внесення змін до деяких нормативно-правових
      актів Міністерства освіти і науки України
 
 
   Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки" ( 3688-12 ), Закону України "Про охорону прав на винаходи
і корисні моделі" ( 3687-12 ), Закону України "Про охорону прав на
топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ), Закону України
"Про охорону прав на зазначення походження товарів" ( 752-14 ) та
Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
( 3689-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  зміни  до  деяких  нормативно-правових  актів
Міністерства освіти і науки України, що додаються.
 
   2. Державному департаменту інтелектуальної власності:
   подати в установленому порядку цей  наказ  на  державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України;
   опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   освіти і науки України
                   09.12.2003 N 806
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 грудня 2003 р.
                   за N 1203/8524
 
 
               ЗМІНИ
        до деяких нормативно-правових актів
        Міністерства освіти і науки України
 
 
   1. У Положенні про Державний реєстр патентів України на
промислові зразки, затвердженому наказом Міністерства освіти і
науки України від 12 квітня 2001 року N 290 ( z0378-01 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року
за N 378/5569:
 
   1.1. У пункті 1.1:
   слова "з охорони" замінити словами "про охорону";
   після слова "визначає" додати слова "форму та";
   перед словом "а також" додати слова "порядок надання виписок
з реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за
ініціативою власника патенту";
   слова "форму патентів України на промислові зразки" замінити
словами "форму патенту України на промисловий зразок і зміст
зазначених у ньому відомостей".
 
   1.2. У пункті 1.3 слово "очевидних" виключити.
 
   1.3. У пункті 1.4 слово "Реєстрація"  замінити  словами
"Державна реєстрація (далі - реєстрація)".
 
   1.4. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:
   "Реєстрація патенту здійснюється шляхом унесення відповідного
запису до реєстру на підставі рішення Держдепартаменту про видачу
патенту та за наявності документів про сплату державного мита за
видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту".
 
   1.5. У пункті 2.2:
   в абзацах восьмому та одинадцятому слово "надання" замінити
словом "видача" у відповідному відмінку;
   абзац дев'ятий та  десятий  після  слова  "використання"
доповнити словом "запатентованого";
   в абзаці п'ятнадцятому слово "очевидних" виключити.
 
   1.6. У пункті 2.4:
   в абзаці першому слово "очевидних" виключити;
   абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
   "документ про  сплату збору за внесення до реєстру (за
ініціативою власника патенту) змін щодо патенту, за винятком
виправлення помилок";
   в абзаці дванадцятому слова "дві фотокартки" замінити словами
"два примірники зображення".
 
   1.7. Абзац одинадцятий пункту 2.5 виключити.
 
   1.8. У пункті 3.5:
   в абзаці першому слова "За клопотанням власника (власників)
патенту" замінити словами "У випадку втрати чи зіпсування патенту
за клопотанням його власника (власників)";
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "Клопотання оформлюється відповідно до вимог, установлених
пунктами 2.4, 2.6 цього Положення ( z0378-01 ). До клопотання
додається документ про сплату збору за видачу дубліката патенту".
 
   1.9. У розділі 4:
   в абзаці другому слова "може надати витяг з реєстру" замінити
словами "надає їй виписку з реєстру, за умови  надходження
документа про сплату збору за подання цього клопотання";
   слово "Витяг" замінити словом "Виписка".
 
   2. У Положенні про Державний реєстр патентів і деклараційних
патентів України на винаходи, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України від 12 квітня 2001 року N 291 ( z0379-01 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року
за N 379/5570:
 
   2.1. У пункті 1.1:
   слова "з охорони" замінити словами "про охорону";
   після слів "їх дублікатів" додати слова "порядок надання
виписок з реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до
реєстру за ініціативою власника патенту";
   слова "зазначених патентів" замінити словами "патентів і
деклараційних патентів України на винаходи і зміст зазначених у
них відомостей".
 
   2.2. У пункті 1.3 слово "очевидних" виключити та після слів
"помилок та" додати слова "інші".
 
   2.3. У пункті 1.4 слово "Реєстрація"  замінити  словами
"Державна реєстрація (далі - реєстрація)".
 
   2.4. Абзац перший пункту 2.1 викласти в такій редакції:
"Реєстрація патенту (деклараційного патенту) здійснюється шляхом
унесення відповідного запису до реєстру на підставі рішення
Держдепартаменту про видачу патенту (деклараційного патенту) та за
наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту
(деклараційного патенту) і збору за публікації про видачу патенту
(деклараційного патенту)".
 
   2.5. У пункті 2.2:
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є
лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо,
використання якого потребує дозволу відповідного компетентного
органу";
   в абзацах десятому та тринадцятому слово "надання" замінити
словом "видача" у відповідному відмінку;
   абзаци одинадцятий та дванадцятий після слова "використання"
доповнити словом "запатентованого";
   в абзаці п'ятнадцятому слово "очевидних" виключити.
 
   2.6. У пункті 2.4:
   в абзаці першому слова "продовження строку дії  патенту
(деклараційного патенту)" та слово "очевидних" виключити;
   абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
   "документ про  сплату збору за внесення до реєстру (за
ініціативою власника патенту) змін щодо патенту, за винятком
виправлення помилок".
 
   2.7. У пункті 2.5:
   абзац дев'ятий після слів "арешту на майно" доповнити словами
"описаного за борги";
   абзац дванадцятий виключити.
 
   2.8. В абзаці першому пункту 2.6 слова "продовження строку
дії патенту (деклараційного патенту)" виключити.
 
   2.9. У пункті 3.5:
   в абзаці першому слова "На клопотання власника (власників)
патенту (деклараційного патенту)" замінити словами "У випадку
втрати чи зіпсування  патенту  (деклараційного  патенту)  за
клопотанням його власника (власників)";
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "Клопотання оформлюється відповідно до вимог, установлених
пунктами 2.4, 2.6 цього Положення ( z0379-01 ). До клопотання
додається документ про сплату збору за видачу дубліката патенту".
 
   2.10. У пункті 4.1:
   слова "може надати витяг з реєстру" замінити словами "надає
їй виписку з реєстру, за умови надходження документа про сплату
збору за подання цього клопотання";
   слово "Витяг" замінити словом "Виписка".
 
   3. У  Положенні про Державний реєстр України топографій
інтегральних мікросхем, затвердженому наказом Міністерства освіти
і науки України від 12 квітня 2001 року N 292 ( z0375-01 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року
за N 375/5566:
 
   3.1. У пункті 1.1:
   після слова "визначає" додати слова "форму та";
   перед словом "а також" додати слова "порядок надання виписок
з Реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за
ініціативою власника свідоцтва";
   після слів "форму свідоцтва" додати слова "і зміст зазначених
у ньому відомостей".
 
   3.2. У пункті 1.3 слово "очевидних" виключити.
 
   3.3. У  пункті  1.4 слово "Реєстрація" замінити словами
"Державна реєстрація (далі - реєстрація)".
 
   3.4. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:
   "Реєстрація топографії  ІМС  здійснюється шляхом унесення
відповідного  запису  до  реєстру  на  підставі  рішення
Держдепартаменту про реєстрацію заявленої топографії ІМС та за
наявності документів про сплату державного мита за реєстрацію
топографії ІМС і збору за публікацію про реєстрацію топографії
ІМС".
 
   3.5. У пункті 2.2:
   в абзацах сьомому та восьмому слово "надання" замінити словом
"видача" у відповідному відмінку;
   в абзаці дванадцятому слово "очевидних" виключити.
 
   3.6. У пункті 2.4:
   в абзаці першому слово "очевидних" виключити;
   абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
   "документ про сплату збору за внесення до реєстру  (за
ініціативою власника свідоцтва) змін щодо реєстрації топографії
ІМС, за винятком виправлення помилок".
 
   3.7. У пункті 3.5:
   в абзаці першому слова "За клопотанням власника (власників)
свідоцтва" замінити словами "У випадку втрати чи зіпсування
свідоцтва за клопотанням його власника (власників)";
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "Клопотання оформлюється відповідно до вимог, установлених
пунктами 2.4, 2.5 цього Положення ( z0375-01 ). До клопотання
додається  документ  про  сплату  збору за видачу дубліката
свідоцтва".
 
   3.8. В абзаці другому розділу 4:
   слова "може надати витяг з реєстру" замінити словами "надає
їй виписку з реєстру, за умови надходження документа про сплату
збору за подання цього клопотання";
   слово "Витяг" замінити словом "Виписка".
 
   4. У Положенні про Державний реєстр деклараційних патентів
України на корисні моделі, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України від 20 червня 2001 року N 469 ( z0558-01 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 липня 2001 року за
N 558/5749:
 
   4.1. У пункті 1.1:
   слова "з охорони" замінити словами "про охорону";
   перед словом "а також" додати слова "порядок надання виписок
з реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за
ініціативою власника деклараційного патенту";
   після слів "форму деклараційних патентів України на корисні
моделі" додати слова "і зміст зазначених у них відомостей".
 
   4.2. У пункті 1.3 слово "очевидних" виключити.
 
   4.3. У пункті 1.4:
   слово "Реєстрація"  замінити словами "Державна реєстрація
(далі - реєстрація)";
   після слова "мита" поставити кому та слово "чи" виключити.
 
   4.4. Абзац перший пункту 2.1 викласти в такій редакції:
   "Реєстрація деклараційного  патенту  здійснюється  шляхом
унесення відповідного запису до реєстру на підставі рішення
Держдепартаменту про видачу деклараційного патенту та за наявності
документів про сплату державного мита за видачу деклараційного
патенту і збору за публікації про видачу деклараційного патенту".
 
   4.5. У пункті 2.2:
   в абзацах восьмому та дев'ятому слово "надання" замінити
словом "видача" у відповідному відмінку;
   в абзацах десятому та одинадцятому після слова "використання"
додати слово "запатентованої";
   в абзаці сімнадцятому слово "очевидних" виключити.
 
   4.6. У пункті 2.4:
   в абзаці першому слово "очевидних" виключити;
   абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
   "документ про сплату збору за внесення до реєстру  (за
ініціативою власника деклараційного патенту (патенту) змін щодо
патенту, за винятком виправлення помилок".
 
   4.7. У пункті 2.5:
   в абзаці дев'ятому після слів "арешту на майно" додати слова
"описаного за борги";
   в абзаці  одинадцятому  слова  "за ініціативою заявника"
виключити;
   після слів  "змін щодо деклараційного патенту (патенту)"
додати слова "на корисну модель".
 
   4.8. У пункті 3.5:
   в абзаці першому слова "За клопотанням власника (власників)
деклараційного патенту (патенту)" замінити словами "У випадку
втрати  чи  зіпсування  деклараційного  патенту (патенту) за
клопотанням його власника (власників)";
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "Клопотання оформлюється відповідно до вимог, установлених
пунктами 2.4, 2.6 цього Положення ( z0558-01 ). До клопотання
додається документ про сплату збору за видачу дубліката патенту".
 
   4.9. У пункті 4.1:
   слова "може надати витяг з реєстру" замінити словами "надає
їй виписку з реєстру, за умови надходження документа про сплату
збору за подання цього клопотання";
   слово "Витяг" замінити словом "Виписка".
 
   5. У Положенні про Державний реєстр України назв місць
походження  товарів  і  прав  на використання зареєстрованих
кваліфікованих зазначень походження товарів, затвердженому наказом
Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 року N 798
( z1086-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України
27 грудня 2001 року за N 1086/6277:
 
   5.1. У пункті 1.1:
   після слова "визначає" додати слова "форму та";
   перед словом "а також" додати слова "порядок внесення змін і
уточнень до реєстру, порядок надання витягів з реєстру";
   після слів "установлює форму" додати слова "і зміст".
 
   5.2. У пункті 1.3 слова "товарів та осіб, які мають право"
замінити словами "товару та/або права".
 
   5.3. У пункті 1.4:
   після слова "змін" додати слова "і уточнень";
   слова "за ініціативою власників свідоцтв" замінити словами
"або виправлення очевидної помилки, допущеної з вини заявника".
 
   5.4. Абзац шістнадцятий пункту 2.4 викласти в такій редакції:
   "змін і уточнень до реєстру або  виправлення  очевидної
помилки, допущеної з вини заявника".
 
   5.5. В абзаці першому пункту 2.6 перед словами "КЗП товару
власник (власники)" додати слово "зареєстрованого".
 
   5.6. В абзаці третьому пункту 2.7 після слів "внесення змін"
додати слова "і уточнень до реєстру або виправлення очевидної
помилки, допущеної з вини заявника".
 
   5.7. У пункті 3.1:
   слова "та права на використання КЗП товару" виключити;
   слова "про  реєстрацію  права  на  використання  вже
зареєстрованого КЗП товару" замінити словами "щодо осіб, яким
надано право на використання раніше зареєстрованого цього КЗП
товару".
 
   5.8. У пункті 3.3 після слів "права на використання" додати
слово "зареєстрованого".
 
   5.9. У пункті 3.4 після слів "про такі виправлення" додати
слова "в бюлетені".
 
   5.10. У пункті 3.5:
   слова "За заявою власника свідоцтва" замінити словами "У
випадку втрати чи зіпсування свідоцтва за заявою його власника";
   друге речення замінити текстом такого змісту:
   "Заява оформлюється  відповідно  до  вимог,  установлених
пунктами 2.7, 2.9 цього Положення ( z1086-01 ). До заяви додається
документ про сплату збору за видачу дубліката свідоцтва".
 
   5.11. Пункт 4 після першого речення доповнити реченням такого
змісту:
   "До клопотання додається документ про сплату збору за подання
цього клопотання".
 
   6. У Положенні про Державний реєстр свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг, затвердженому наказом Міністерства освіти і
науки України від 10 січня 2002 року N 10 ( z0064-02 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 січня 2002 року
за N 64/6352:
 
   6.1. У пункті 1.1:
   слова "з охорони" замінити словами "про охорону";
   перед словом "а також" додати слова "порядок надання виписок
з реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за
ініціативою власника свідоцтва";
   після слів "форму свідоцтва України на знак для товарів і
послуг" додати слова "і зміст зазначених у ньому відомостей".
 
   6.2. У пункті 1.3 слово "очевидних" виключити.
 
   6.3. У пункті 1.4 слово "Реєстрація"  замінити  словами
"Державна реєстрація (далі - реєстрація)".
 
   6.4. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:
   "Реєстрація знака для товарів і послуг здійснюється шляхом
унесення відповідного запису до реєстру на підставі рішення
Держдепартаменту про реєстрацію знака та за наявності документів
про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за
публікацію про видачу свідоцтва".
 
   6.5. У пункті 2.3:
   Після абзацу шостого додати абзац такого змісту:
   "зміни класів у переліку товарів і/або послуг, пов'язані зі
змінами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації
знаків".
   Абзац сьомий вважати відповідно абзацом восьмим;
   в абзаці п'ятнадцятому слово "очевидних" виключити.
 
   6.6. У пункті 2.5:
   в абзаці першому після слів "колективний знак" додати слова
"змін класів у переліку товарів і/або послуг, пов'язаних зі
змінами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації
знаків" та слово "очевидних" виключити;
   абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
   "документ про сплату збору за внесення до реєстру  (за
ініціативою власника свідоцтва) змін щодо свідоцтва, за винятком
виправлення помилок".
 
   6.7. Абзац десятий пункту 2.6 виключити.
 
   6.8. В абзаці другому пункту 2.8 після закритої  дужки
поставити кому та додати слова "за наявності документа про сплату
державного мита за видачу свідоцтва".
 
   6.9. У пункті 3.5:
   в абзаці першому слова "За клопотанням власника (власників)
свідоцтва" замінити словами "У випадку втрати чи зіпсування
свідоцтва за клопотанням його власника (власників)";
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "Клопотання оформлюється відповідно до вимог, установлених
пунктами 2.5, 2.7 цього Положення ( z0064-02 ). До клопотання
додається  документ  про  сплату  збору за видачу дубліката
свідоцтва".
 
   6.10. У пункті 4:
   в абзаці другому слова "може надати витяг з реєстру" замінити
словами "надає їй виписку з реєстру, за умови  надходження
документа про сплату збору за подання цього клопотання";
   слово "Витяг" замінити словом "Виписка".
 
 Начальник Управління державних
 реєстрацій та інформаційного
 забезпечення в сфері
 інтелектуальної власності               Л.А.Меняйло

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка